You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennican tietomallin mukkaan Fennica RDF data model

Johdanto

YSOn tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tälle sivulle on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS:ia ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.

Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML tai Turtle datana:   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data 

Paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa.

Käsitteiden tunnisteet

YSO ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään termin kielen tunniste: YSO/fin,  YSO/swe tai YSO/eng

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä URI tunniste muodossa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa  NNNNN on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

Entiteetit - kaavio

 

Kentät

Käsitetyypit

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen näistä neljästä tyypistä.

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:ConceptYleiskäsiteKuvailuun käytettävä yleiskäsite. 
ysometa:IndividualConcept Kuvailuun käytettävä yksilökäsite. 
ysometa:Hierarchy Hierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille. 
skosext:DeprecatedConcept Deprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite (dc:isReplacedBy). Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.   

 

Ryhmätyypit

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi.

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:Collection skos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia. isothes:ConceptGroup ja isothes:ThesaurusArray ovat sen alatyyppejä. 
isothes:ConceptGroup 

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Aiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.

 
isothes:ThesaurusArray Ryhmittelevä käsite. YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.). 

 

Käsitteiden väliset semanttiset suhteet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:topConceptOf 

Koko skeeman yläkäsite.

YSOssa näitä on  3 kpl. Jos käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita yläkäsitteeksi.

 
skos:broaderYLÄKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite). 
skos:narrowerALAKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite). 
skos:related

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET

Käsitteiden väliset assosiatiiviset suhteet (vrt. rinnakkaistermi) ilmaistaan skos:related-suhteella. (Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet) 
skos:member Käsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevän käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella. 
dct:isReplacedBy Käytöstä poistuneen käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella.  
skosext:partOf Osa-kokonaisuus-suhde, jossa käsite on osa toisen käsitteen edustamaa laajempaa kokonaisuutta.  
dct:spatial 

Käsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 

Huom. maantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.

 
yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup Poistettu käsite kuului tässä nimettyyn temaattiseen aiheryhmään 

 

Termien ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:altLabel

OHJAUSTERMIT

MUUNKIELISET TERMIT

Käsitteen vaihtoehtoinen termi (ohjaustermi), joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.0 .. n
skos:prefLabel Käsitteen käytettävä termi sisällönkuvailussa1
skos:hiddenLabel 

Käsitteen piilotettu ohjaustermi, joka näkyy vain hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.

(Esimerkiksi termin kirjoitusvirheellinen muoto.)

0 .. n
skos:inScheme Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan.0 .. n
yso-meta:singularAltLabel Monikkomuotoisen ohjaustermin yksikkömuoto0 .. n
yso-meta:singularPrefLabel Monikkomuotoisen käytettävän termin yksikkömuoto0 .. 1
owl:deprecated Käsite tai ryhmätyyppi on deprekoitu eikä näy haettaessa0 .. 1


Huomautukset

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:definition Käsitteen määritelmä.0 .. n
skos:note Yleinen huomautus. Esimerkiksi käsitteen määritelmä, käsitteen edeltäja tai seuraaja.0 .. n
skos:scopeNote Käyttöhuomautus. 0 .. n
skos:changeNote 

Käytössä vain kehitysversiossa.

(Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväys)

0 .. n
skos:editorialNote 

Käytössä vain kehitysversiossa.

 

0 .. n
skos:example 

Ei käytössä.

(Tähän voisi lisätä käyttöesimerkkejä mikäli on epäselvää rinnakkaisten käsitteiden kanssa)

0 .. n
skos:historyNote 

Ei käytössä.

0 .. n
rdfs:comment Vapaamuotoinen käsitteen selitysteksti. 0 .. n
dc11:source | dc:source Käsitteen lähde. Esimerkiksi kontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja.0 .. n
dct:created Päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon1
dct:modified Päivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattu0 .. n

kommentteja

 


Linkitysominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:closeMatch 

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

 
skos:exactMatch Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa. 
skos:broadMatch Käsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa. 
skos:narrowMatch Käsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa. 
skos:relatedMatch Assosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan. 

 

Ontologian ominaisuudet

KenttäKuvausLukumäärä
rdf:typeTällä kuvataan sanaston ominaisuuksia. 
rdfs:domain  
rdfs:isDefinedBy  
rdfs:label  
rdfs:range  
rdfs:seeAlso  
dc:creatorSanaston luoja 
dct:languageSanaston kielet 
dct:licenseSanaston lisenssi 
dct:relationSanaston suhde muihin sanastoihin 
dct:subjectSanaston aihealue 


XML nimiavaruudet

 

 

  • No labels