Kuvailutuotantoa koordinoidaan ja kuvailun muutoksia jalkautetaan seuraavien kansallisten yhteistyöryhmien avulla:

 • Kuvailustandardiryhmä

  • Ks. ryhmän omat sivut
  • Ryhmän tehtävä:
   • Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisiin kehittämisverkostoihin. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.
   • Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa seuraaviin kuvailustandardeihin:
    • RDA-kuvailusäännöt 
    • Kuvailun kansainväliset periaatteet
    • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA)

  • Ks. ryhmän omat sivut

  • Ryhmän tehtävä:

   • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä koordinoi Melinda-metatietovarannossa tehtävää kuvailua. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon. 


 • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä

  • Ks. ryhmän omat sivut

  • Ryhmän tehtävä:

   •  Ryhmä kehittää suomalaisten kirjastojen sisällönkuvailutyötä, laatii suosituksia sekä järjestää sisällönkuvailukoulutusta. Ryhmän tehtävänä on seurata sisällönkuvailun mahdollisuuksien kehittymistä sekä niiden soveltamista kirjastoissa, toimia kirjastoverkon yhteisenä foorumina, jossa jaetaan kokemuksia ja kehitetään yhteisiä pelisääntöjä ja rakenteita sekä tuottaa tietoa kirjastoverkolle päätöksenteon tueksi.

 • Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa)

  • Ks. ryhmän omat sivut
  • Ryhmän tehtävä:
   • Ryhmä toimii kansallisena musiikin kuvailun ja sisällönkuvailun kehittämisen ja ongelmanratkaisun ryhmänä sekä ohjeistaa musiikkiaineiston kuvailua Melinda-metatietovarannossa


 • Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto (ToiKu-verkosto)

  • Ks. ryhmän omat sivut
  • Ryhmän tehtävä:
   • Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto on keskeisessä roolissa suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimijakuvailutyön edistämisessä ja toimijoihin liittyvien kuvailukäytäntöjen yhtenäistämisessä. Verkostossa seurataan toimijakuvailuun liittyviä kuvailusääntöjä, sovelletaan niitä käytännössä ja laaditaan suosituksia ja ohjeistuksia. Verkoston tehtävänä on yhdessä Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun kanssa edistää toimijoiden kuvailua tekevien yhteistyötä kansallisella tasolla ja vahvistaa toimijakuvailuyhteisöä KAM-sektorin sisällä.


Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksilla
pyritään varmistamaan kuvailulinjausten samansuuntaisuus.

Ks. alasivu Puheenjohtajien kokoukset

Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 28.11.2018 kuvailuryhmien tekemät kuvaukset ryhmien suhteista, rooleista ja tehtävistä sekä ehdotuksen kollektiivisen päätöksenteon prosessista: KUVAUKSET

 • No labels