You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

 • HUOM! Linjausten päätösprosessi ja ylös kirjaaminen on kesken. Puutteita on osittain merkitty tekstiin punaisella värillä. Myös muutokset nykyisiin linjauksiin ovat mahdollisia.

Käsitteiden termit

 • Yleiset 

  • Suositeltu termi (prefLabel) on uniikki ihmisluettava tunniste

   • Kahdella käsitteellä ei saa olla samaa prefLabelia samassa ontologiassa

    • Tämä pätee myös YSOn päälle rakennettuihin erikoisontologioihin kokonaisuudessaan, jos käsitteiden välillä ei ole ekvivalenssia. Kahdessa erikoisontologiassa saa kuitenkin olla käsite, jolla on sama prefLabel.

    • Ei päde samassa ontologiassa eri kielten välillä. <Tähän esimerkki>

    • Mikäli erikoisontologiassa on identtinen termi YSOn käsitteen kanssa, mutta merkitys on eri, erikoisontologian käsitteen termi on yksilöitävä esim. sulkutarkenteella. Mikäli sulkutarkenne on tarpeellinen myös YSOn käsitteelle, se lisätään ko. Käsitteelle. Esimerkiksi sekä JUHOssa että YSOssa on käsite “ääni” ja näillä käsitteillä ei ole ekvivalenssia. JUHOssa käsite viittaa äänestämiseen, YSOssa akustiseen ääneen. JUHOn käsite on yksilöitävä esim. sulkutarkenteella.

  • Käsitteellä ei voi olla useampaa prefLabelia samalla kielellä yhden ontologian sisällä.

  • Termit eivät saa olla ketjumuotoisia (esim. "eläimet – käyttäytyminen"). Tämä koskee sekä suositeltavia termejä että ohjaustermejä. Ketjumuotoisen termin sijaan voidaan käyttää tapauskohtaisesti esim. yhdyssanaa, sanayhdistelmää tai sulkutarkennetta.

   • Esim. YSOn termi "eläimet -- käyttäytyminen" on muutettu muotoon "eläinten käyttäytyminen".

   • Esim. YSOn termit “assimilaatio -- kielitiede” ja “assimilaatio -- sosiologia” on muutettu muotoon “assimilaatio (kielitiede)” ja “assimilaatio (sosiologia)”.

  • Toistaiseksi ei ole linjausta termien yksikkö-monikko-muotojen käytöstä ja muotojen mahdollisesta merkityserosta.

 

 • Ohjaustermit

  • Ohjaustermi on käyttöä ohjaava, ei käsitteen merkitystä määrittävä ominaisuus. Ohjaustermi ohjaa sisällönkuvailijaa ja tiedonhakijaa käyttämään käsitteen suositeltua termiä, ei ohjaustermiä. Ohjaustermi ei määritä käsitteen hierarkiaa. Esim. rajat-käsitteen ohjaustermin valtakunnan rajat ei pidä katsoa vaikuttavan käsitteen hierarkisointiin.

  • Ohjaustermi ei saa olla sama kuin samassa ontologiassa oleva toisen käsitteen suositeltu termi. Esim. YSOsta löytyy sekä käsite “pätevyys” että käsite “kompetenssi”. Näin ollen “pätevyys”-käsitteellä ei saa olla ohjausterminä “kompetenssi” tai päinvastoin.

  • Saman ontologian sisällä sama termi voi olla useamman käsitteen ohjaustermi. Esim. YSOssa termi “kansanterveystyö” on ohjaustermi käsitteille “terveyden edistäminen”, “terveydenhuolto” ja “terveyskatsaus”.

  • HUOM! Ontologioiden välillä esiintyy sitä, että yhden käsitteen ohjaustermi on toisessa ontologiassa toisen käsitteen suositeltava termi.

    • Tästä ristiriidasta ei säädetä tässä linjauksissa.

 

 • Sulkutarkenteet

   • Sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti termin yläkäsite ja noudatetaan yläkäsitteen muotoa -> esim. maantieto (oppiaineet). Jos yläkäsite ei selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tms.

    • HUOM! Jos preflabel on yksilöivä, sulkutarkenne ei ole välttämätön erityisesti jos se ei selvennä käsitteen merkitystä.

    • HUOM! Monikielisissä ontologioissa linjauksen soveltaminen kaikkiin kieliversioihin saattaa olla haastavaa. Esim YSOssa englannin käännösversion osalta linjaus toteutuu suppeammin. Tämä siksi, että:

     • YSOn hierarkia ei englanniksi kaikkien termien osalta päde.

     • Eroa usein tehdään sellaisten käsitteiden välille, jotka ovat saman yläkäsitteen tai toistensa alla.

      • YSOn käsite subjektius on englanniksi “subjectivity (quality of being a subject)”; yläkäsite on “societal properties”.

      • YSOn käsite subjektiivisuus on englanniksi “subjectivity (quality of being subjective)”; yläkäsite on “societal properties”.

     • Yläkäsite ei kaikissa tapauksissa riitä tarkentamaan käsitettä: esim. YSOn käsite kanteet on englanniksi “actions (legal process)”; yläkäsite on societal objects.

    • Toistaiseksi ei ole linjausta yksikkö-monikko-käsiteparien (esim. kivi, kivet) mahdollisista sulkutarkenteista.

 

Hierarkiaperiaatteet

 

 • Yläkäsite-alakäsitesuhde

  • Käsitteiden välinen yläkäsite-alakäsite -suhde noudattaa periaatetta, jossa jokainen käsite on eräänlainen yläkäsitteensä edustaja. Suhdetta kutsutaan myös is-a -suhteeksi.

   • Tämä käsitteiden välinen suhde on transitiivinen, eli jokin tietty käsite on paitsi välittömän yläkäsitteensä, niin myös yläkäsitteensä yläkäsitteen jne. edustaja.

   • HUOM! Erikoisontologioiden hierarkkisena pohjana toimiva YSO on rakennettu suomalaisen kulttuurin käsitteistön pohjalta suomen ja ruotsin kielten mukaisesti kompromissina.

  • Osa-kokonaisuus-suhteita ei ilmaista ylä- tai alakäsitteinä. “Planeetat”-käsitteellä ei voi olla yläkäsitesuhdetta “aurinkokunnat”-käsitteeseen. Kyseessä on osa-kokonaisuussuhde.

 • Monihierarkia

  • Käsitteellä sallitaan kaksi tai useampi yläkäsite tässä mainituin poikkeuksin.

  • Monihierarkia ei ole sallittu ontologian päähaarojen (oliot, tapahtumat ja toiminta, ominaisuudet) välillä. Esimerkiksi “vatsahieronta”-käsitteellä ei voi olla yläkäsitteenä sekä käsitettä “hieronta” että käsitettä “hoitomenetelmät”. Hieronta kuuluu “tapahtumat ja toiminta” -hierarkiaan, kun taas “hoitomenetelmät” kuuluu “oliot”-hierarkiaan.

  • Monihierarkia on sallittu minkä tahansa päähaaran sisällä kuitenkin niin, että yläkäsitteenä ei saa olla kahta samassa hierarkiapolussa olevaa käsitettä. Hierarkiapolku tarkoittaa tässä käsitteen suoraa yläkäsitettä sekä kaikkia sitä seuraavia yläkäsitteitä suorassa linjassa: esim. kissa > kissaeläimet > nisäkkäät > selkärankaiset > oliot. Kissa-käsitteellä ei siis saa olla yläkäsitteenä sekä kissaeläimiä että selkärankaisia, koska nämä ovat samassa hierarkiapolussa. Kissan yläkäsitesuhde selkärankaisiin on redundantti, koska hierarkiapolku ilmaisee jo, että kissat ovat selkärankaisia.

   • Sen sijaan esim. sähkökitara voi YSOssa olla sekä sähkösoittimien että näppäilysoittimien alakäsite. Sekä sähkösoittimet että näppäilysoittimet ovat YSOssa soittimet-käsitteen alakäsitteitä, mutta sähkösoittimet ei sisälly näppäilysoitinten hierarkiapolkuun ja päinvastoin.

  • Jos käsitteellä on useampi välitön yläkäsite, on huomioitava että kaikkien yläkäsitesuhteiden täytyy päteä sen jokaisen kuviteltavissa olevan alakäsitteen kohdalla.

   • Esim. valotusmittarit-käsitteellä voi olla yläkäsitteenä sekä mittarit että valokuvausvälineet. Monihierarkia on sallittu, koska ei ole olemassa erikseen valotusmittaria, joka olisi mittari, mutta ei valokuvausväline, vaan valotusmittari on aina molempia.

   • Esim. minkki-käsitteellä ei voi olla yläkäsitteenä sekä näätäeläimet että turkiseläimet. Kaikki minkit eivät päädy turkiseläimiksi ja näin ollen tämä yläkäsitesuhde ei ole päde.

   • Paikka-hierarkiaan kuuluvat käsitteet saattavat tuottaa poikkeuksia tähän.

 • Osa-kokonaisuus-suhteet

  • Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. Esim. “planeetat”-käsitteelle on mahdollista lisätä tällainen suhde “aurinkokunnat”-käsitteeseen.

  • Mikäli käsitteellä on osa-kokonaisuussuhde, sillä pitää lisäksi olla myös yläkäsitesuhde.

  • Osa-kokonaisuus-suhde on suositeltava, jos se on olennainen käsitteen merkityksen ymmärtämisen kannalta.

  • Osa-kokonaisuus-suhteet voidaan hahmottaa ja rajata useilla tavoilla (esim. kysymys siitä, onko valmistusmateriaali osa objektia). Tässä linjauksessa ei oteta asiaan kantaa.

 

Huomautukset

 

 • Huomautus on tarpeellinen silloin, kun se auttaa ymmärtämään käsitteen merkitystä ja käyttöä. Tietokirjamaiset esitykset eivät ole suositeltavia.

 • Olemassa olevat huomautukset käännetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan kaikille ontologian kielille. Kieliversioihin lisätään huomautuksia tarpeen mukaan, vaikka niitä ei muilla kielillä kyseessä olevalla käsitteellä olisi.

 • Huomautus-kentän muotoilu

  • Huomatuksen on hyvä olla lyhyt mutta selkeä. Lyhyet, ei-lausemaiset huomautukset on syytä avata virkkeiksi.

  • Virke alkaa aina isolla alkukirjaimella ja loppuu pisteeseen.

   • Poikkeuksena skos:definition -kentässä sallitaan muunkinlaiset kirjoituskäytännöt

 • Eri tyyppisten huomautusten ilmaisemiseen on olemassa erilaisia ominaisuuksia. Näiden käytöstä ei toistaiseksi ole linjausta.

Lähteet

 • Lähdekentässä ei mainita tietolähteenä olleita henkilöitä nimeltä, vaan viitataan organisaatioon, jota nämä henkilöt edustavat. Esim. jos tietolähteenä on ollut Matti Meikäläinen Kansalliskirjastosta, lähteeksi mainitaan Kansalliskirjasto.

 

Käsitetyypit

 • Ontologia voi sisältää hierarkisoivia käsitteitä (yso-meta:Hierarchy), ryhmitteleviä käsitteitä (skos:Collection, isothes:ThesaurusArray), yleiskäsitteitä (yso-meta:Concept) ja yksilökäsitteitä (yso-meta:Individual). Käsitetyyppejä (muita kuin yleiskäsite-tyyppiä) ei ole pakko käyttää. Jos näille koetaan tarvetta, on käsitetyyppien yhteisistä käyttöperiaatteista sovittava YSOn ylläpidon kanssa.

  • Hierarkisoivia käsitteitä ei ole tarkoitus käyttää kuvailussa. Hierarkisoivien käsitteiden tarkoitus on muodostaa ontologian hierarkkinen rakenne, johon muut käsitteet ripustuvat. Esim. YSOn käsitteet “abstraktit objektit”, “fyysiset kokonaisuudet” ja “yhteiskunnalliset ominaisuudet” ovat hierarkisoivia käsitteitä.

  • Ryhmitteleviä käsitteitä ei ole tarkoitus käyttää kuvailussa. Ryhmittelevien käsitteiden tarkoitus on selkeyttää laajoja alakäsitekokonaisuuksia. Esim. YSOn “analyysi”-käsitteen alaisessa hierarkiassa on kaksi ryhmittelevää käsitettä, “analyysi analyysitavan mukaan” ja “analyysi kohteen mukaan”, joiden alle alakäsitteet on ryhmitelty.

   • Ryhmittelyn tarkoitus ei ole rajoittaa käsitteiden käyttöä kuvailussa.

   • Vaikka hierarkiassa on käytetty ryhmitteleviä käsitteitä, kaikkia tiettyyn hierarkiakokonaisuuteen kuuluvia alakäsitteitä ei ole pakko sijoittaa ryhmittelevien käsitteiden alle.

  • HUOM! Yksilökäsitteen ja yleiskäsitteen rajanvedosta on olemassa erilaisia näkemyksiä.

   • Mikäli erikoisontologiassa halutaan käyttää yksilökäsitteitä, on yhtenäisistä käyttöperiaatteista sovittava YSOn ylläpidon kanssa.

Poikkeukset

 • Ontologialla voi myös olla omia, muista ontologioista poikkeavia kenttiään tai ominaisuuksia sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa linjausten kanssa. Esim. PTO:n Inspire-määritelmät inspire-meta:definition -kentässä.

 • HUOM! Finto-palvelu näyttää kuitenkin vain sellaiset käsitteiden ominaisuudet, jotka sen taustalla toimiva Skosmos-ohjelmisto kykenee näyttämään. Mikäli sanastosi sisältää tai haluaisit lisätä siihen ominaisuuden, joka poikkeaa tyypillisestä sanastosisällöstä (esim. äänitiedostot), ota yhteyttä Finton ylläpitoon.
 • No labels