You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Journal and Highly Cited Data - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Clarivate Analytics

Linkki palveluun

http://apps.webofknowledge.com

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Journal and Highly Cited Data -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2019

Aineistokuvaus

Journal and Highly Cited Data kattaa Journal Citation Reports ja Essential Science Indicators -palvelut. Se sisältää miljoonien tieteellisten julkaisujen viite- ja viittaustiedot, joiden perusteella voidaan arvioida tutkimusorganisaatioiden tieteellisen julkaisutoiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta, ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita konsortion jäsenelle ja eläköityneet tutkijat ja henkilökunta (mikäli he ovat ylittäneet Suomen eläköitymisiän ja säilyttävät asemansa tutkijoina/henkilökuntana) sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin sekä tutkimuksen arviointiin:
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa ja tallentaa elektronisesti haun tuloksia. Auktorisoitujen käyttäjien välinen tiedonhaun tuloksien levittäminen joko paperille tulostettuina tai elektronisesti (sisältäen ilmoitustaulut sekä sähköpostilistat, joiden osallistujilla on aineiston käyttöoikeus) on sallittua.
- yksittäisten tiedonhaun tuloksien levittäminen konsortion ulkopuolelle on sallittu ainoastaan palvelun kuvailemis- tai esittelemistarkoituksessa sekä ei-kaupalliseen tutkimustarkoitukseen ja tieteelliseen kommunikointiin sekä käytettäväksi keskusteluryhmässä, mutta konsortion ulkopuoliset eivät saa julkaista haun tuloksia omilla tai organisaation verkkosivuilla
- osia aineistosta saa käyttää painetuissa tai elektronisissa kurssipaketeissa omaan opetuskäyttöön. Kurssimateriaalin tulee sisältää asianmukaiset tekijä- ja lähdeviitteet (artikkelin/julkaisun nimeke, tekijä, kustantaja). Näkövammaisille voi tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- jäsenorganisaation sisäisessä markkinoinnissa, testauksessa ja käyttäjien koulutuksessa tallentaa elektronisesti, tulostaa ja jakaa (myös käyttöön oikeutetun organisaation omilla verkkosivuilla) Thomsonin tuotemerkkejä ja logoja sekä vähäisiä määriä aineistosta.
- tiedonhakujen tuloksena saatuja bibliografisia tai tiivistelmän tietoja voi käyttää vain omissa tutkimusraporteissa tai artikkeleissa tai kurssimateriaaleissa, mutta niitä ei saa antaa kaupalliseen käyttöön eikä jälleenmyyntiin
- vähäisiä määriä aineistosta voi esitellä julkisesti osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Vähäinen määrä aineistoa tarkoittaa määrää, jolla ei ole itsenäistä kaupallista arvoa, joka ei korvaa mitää tietokantaa tai huomattavaa osaa siitä ja jota käyttäjä ei erikseen säännöllisesti tai systemaattisesti ylläpidä.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- Kopioida tai monistaa tietokantoja, tehdä niistä käännöksiä tai millään muulla tavalla luoda niistä johdannaistuotteita tai -tietokantoja
- levittää tai tarjota tietokantoja konsortion ulkopuolisten käyttöön
- levittää tai tarjota tiedonhaun tuloksia konsortion ulkopuolisten käyttöön muuten kuin mitä on erikseen sallittu
- käsitellä lähdekoodia tai muita tietoja joihin ei ole sopimuksen puitteissa pääsyä
- luoda tai muokata tietokannoista ja niissä käytetystä teknologiasta tai niiden osista uusia vastaavia tuotteita tai palveluja
- muuttaa tai poistaa tuotemerkkejä ja -nimiä tai tekijänoikeusmerkintöjä
- julkaista tai muuten levittää tiedonhaun tuloksia kaupallisessa tai myyntitarkoituksessa

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon. Kirjaston paikallisasiakkailla ei ole etäkäyttöoikeutta.

Koulutusmateriaali verkossa

Training

Lisätietoja

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten WoS-tilaukseen sisältyy Journal Citation Reports (JCR) - aineisto maksuttomana lisäpalveluna 31.12.2016 asti. JCR:n tilalle Thomson tarjoaa maksullisen Journal and Highly Cited Data (JHCD) -palvelun 1.1.2017 lähtien. JHCD:n voi kuitenkin tilata jo 1.1.2015 lähtien.

Tilaamalla JHCD:n organisaatio saa pääsyn sekä Essential Science Indicators (ESI) että JCR –palveluihin InCites-alustalla.

Journal and Highly Cited Data - user rights and remote access

Publisher / Broker

Clarivate Analytics

Link to the resource

http://apps.webofknowledge.com

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2019

Description

Journal and Highly Cited Data covers both Journal Citation Reports and Essential Science Indicators including millions of citations from scientific journals which can be used for evaluating scientific performance of research institutions.

Authorised users

For each Client, the faculty, students, researchers, staff, outsourced faculty and/or staff in their performance of services for and on behalf of the Client only, and retired members of faculty and researchers (provided they are of Finnish retirement age and retain an affiliation with Client) of that Client and walk-in patrons of the Client.

Permitted use

For the purpose of education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and research and for the purpose of research evaluation:

 • view the Databases and Data for the purpose of performing Searches;
 • print, electronically save, and distribute (in any form, including, but not limited to, printed, electronically relayed, posted to User-restricted list services or User-restricted bulletin boards, or magnetically stored) Search Results
 • distribute Data or the Search Results to third parties as incidental samples for illustrative or demonstration purposes and for the purposes of non-commercial scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups only; sharing in this manner with non-authorized users shall be incidental to such Permitted Purposes and not for re-transmission posting on personal or institutional websites;
 • incorporate parts of the Databases or Data or the Search results in printed or electronic course packs for the use of Users in the course of instruction; each such item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and author of extract, title and author of work, and publisher; course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as audio or Braille, may also be offered to Users who, in the reasonable opinion of the Client, are visually impaired;
 • display, save electronically, print and distribute (also on the Client's public website in the case of training) insubstantial parts of the Databases or Data including TS's trademarks, screenshots and logos for the purpose of internal marketing or testing or for training Users;
 • use bibliographic and abstract Data retrieved from the Databases for the purpose of publishing research reports and articles and educational course materials only, but not for commercial use or resale.
 • publicly display or publicly perform insubstantial parts of the Databases or Data as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
  - reading impaired users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use.

  Examples of an "insubstantial parts" of a Database or Data include an amount of the Database or Data which: on its own has no independent commercial value as an independent product or work; could not be used by the recipient as a substitute for any database (or a substantial part of it) provided by TS or its Affiliates; or is not used by the Client separately such that it is regularly or systematically updated.

Prohibited use

Users may not

 • copy, duplicate, reproduce, translate into any language, or in any way reproduce any part of the Products;
 • distribute or transfer the Products, or any portion thereof, in any form (printed, electronically relayed, posted to public list services or bulletin boards, or magnetically stored), except in the manner described above
 • access the source code, data algorithms or other aspects of the Products that are not displayed to Users in their authorized use of the Products;
 • reverse engineer, de-compile, translate, modify, distribute, broadcast, disseminate or create derivative works from the Products or otherwise use the Products (or any portion or derivation thereof) in any product or service;
 • alter, obscure, remove, interfere with or add to any of the trade marks, trade names, markings or notices, including, but not limited to, copyright notices, affixed to or contained in the Products or any Updates included at the time such Updates are delivered to a Client;
 • create subsets or derivative databases from the Databases, except as required to fulfill the usage as defined above; or publish or otherwise disseminate Search Results for commercial use or sale.

Remote access

While remote access is permitted for the faculty, students, researchers and staff of the Client, remote access to the Database by members of the public (walk-in patrons) is not permitted.

Training material on web

Training

Additional information

 

 • No labels