Versiohistoria

 

PvmVersio Muutos
 0.XEnsimmäinen luonnos projektisuunnitelmasta, kommentoitavaksi 
13.1.20171.0Projektisuunnitelman ensimmäinen versioSuunnitelman käsittely hankintayhteistyön ohjausryhmässä
 1.1Projektisuunnitelman aikataulun muutosProjektin aikataulua on muutettu
19.6.20171.2Projektisuunnitelman aikataulun muutosProjektin aikataulua on muutettu ja tehtäviä täsmennetty

1 Yleiskuva

 

Tieteelliset kirjastot, jotka käyttävät tällä hetkellä Voyager-kirjastojärjestelmää ovat uusimassa henkilökunnan käytössä olevan järjestelmän. Järjestelmän hankinta tehdään hankintayhteistyönä, jossa Aalto-yliopisto toimii päävastuullisena kilpailuttajana. Hankintayhteistyöstä on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on kuvattu hankintaan liittyvät vastuut. Tämän projektin tavoitteena on viedä läpi kirjastojen henkilökunnan käyttöön tulevan tietojärjestelmän hankinta. Projekti kattaa hankinnan valmistelun ja toteuttamisen siihen asti, kunnes järjestelmän hankintapäätökset ovat saaneet lainvoiman.

2 Rajaus

Tämä projekti koskee järjestelmän hankintaa siihen asti kunnes hankintapäätöksen ovat saaneet lainvoiman. Projektiin ei kuulu tulevan järjestelmän käyttöönotto eikä sen valmistelu, vaan näistä toimista muodostetaan erillinen projekti.

Hankinnan kohteena ovat kirjastojen henkilökunnan työkalut. Hankinnan kohteeseen eivät kuulu kirjaston asiakkailleen tarjoamat verkkopalvelut kuten asiakasliittymä.

3 Toteutustapa

Projekti toteutetaan mukana olevien organisaatioiden yhteistyönä. Aalto-yliopisto toimii päävastuullisena hankintaorganisaationa ja projektipäällikkö on Kansalliskirjastosta.

4 Projektiorganisaatio

 

Hankinnan projektiorganisaation tehtävänä on huolehtia hankinnan valmistelun ja toteuttamisen läpiviennistä kunnes hankinta on saanut lainvoiman.

Hankinnan projektiorganisaatio

Projektipäällikkö

 • Johtaa ja organisoi projektin toteutusta
 • Vastaa projektin suunnittelusta, suunnitelmien dokumentoinnista ja ylläpidosta
 • Vastaa projektin edistymisestä
 • Toimii ohjausryhmän esittelijänä
 • Toimii projektiryhmän vetäjänä
 • Raportoi projektin tilanteesta, edistymisestä ja poikkeamista ohjausryhmälle ja hankinnan päävastuulliselle organisaatiolle
 • Viestii projektin tilanteesta projektiryhmälle, ohjausryhmälle ja tarvittaessa muille sidosryhmille

Ohjausryhmä

 • Hyväksyy projektisuunnitelman
 • Hyväksyy hankinnan kohteen ja hankinta-asiakirjat sisällöltään  
 • Linjaa yhteishankinnan rajaukset
 • Varmistaa kilpailutuksen mukanaolijat ja hyväksyy kilpailutuksen käynnistämisen
 • Linjaa hankkeen viestinnän
 • Ohjausryhmän jäsenet huolehtivat yhteystyössä projektipäällikön kanssa hankkeen yhtenäisestä viestinnästä kaikille hankkeeseen osallistuville tahoille

Projektipäällikkö toimii ohjausryhmässä esittelijänä

Jäsenet: 2 edustajaa yliopistokirjastoista, 2 edustajaa ammattikorkeakoulukirjastoista, 1 edustaja erikoiskirjastoista, 1 edustaja Kansalliskirjastosta, 1 edustaja projektipäällikön organisaatiosta, 1 edustaja kilpailutuksesta vastaavasta organisaatiosta, 1 edustaja Fuciosta tai Aapasta.

Ohjausryhmän jäsenet nimittää kukin sektori keskuudestaan ja Fuciosta tai Aapasta pyydetään edustaja ohjausryhmään. Ohjausryhmässä voi olla edustajia vain sellaisista organisaatioista, jotka ovat mukana hankintayhteistyössä. Mikäli ohjausryhmässä mukana oleva organisaatio irrottautuu hankintayhteistyöstä, tulee sektorin nimittää uusi edustaja.

Ohjausryhmä tekee päätökset yksimielisesti tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, äänestämällä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Projektiryhmä

 • Vastaa projektin hallinnasta
 • Tuottaa hankinnan kohteen määrittelyn
  • Toiminnallinen vaatimusmäärittely
  • Palvelumalli ja palvelutaso
  • Sopimusmalli
 • Vastaa teknisen vaatimusmäärittelyn toteutuksesta yhdessä korkeakoulujen IT-asiantuntijoiden kanssa
  • Arkkitehtuuri
  • Standardit
  • Rajapinnat
  • Tietoturva ja -suoja
 • Vastaa valintakriteerien ja pisteytyksen tuottamisesta
 • Kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita
 • Perustaa tarvittaessa työryhmiä
 • Osallistuu tarjousten käsittelyyn

Projektipäällikkö vetää projektiryhmää.

Jäsenet: 2 jäsentä yliopistokirjastoista, 2 jäsentä ammattikorkeakoulukirjastoista, 1 jäsen erikoiskirjastoista, 1 jäsentä Kansalliskirjastosta ja 1 jäsen projektipäällikön organisaatiosta, 1 jäsen kilpailutuksesta vastaavasta organisaatiosta, 1 hankinta-asiantuntija.

Projektiryhmän jäsenet nimittää kukin sektori keskuudestaan. Projektiryhmässä voi olla edustajia vain sellaisista organisaatioista, jotka ovat mukana hankintayhteistyössä. Mikäli projektiryhmässä mukana oleva organisaatio irrottautuu hankintayhteistyöstä, tulee sektorin nimittää uusi edustaja.

Kilpailutuksen päävastuullinen organisaatio

Päävastuullisen organisaation vastuut on kuvattu hankintayhteistyösopimuksessa.

Mukana olevien yhteisöjen vastuu

Mukana olevien yhteisöjen vastuut on kuvattu hankintayhteistyösopimuksessa.

 

Hankinta-asiakirjat ja niihin liittyvät roolit on kuvattu alla olevassa taulukossa, alustava:

Liitenro

Dokumentti

Päävastuullisen prosessin ja pohjadokumenttien perusteella

Päävastuullinen

(Aalto-yliopisto)

Projektiryhmä

Ohjausryhmä

Osallistujat

(Osallistuvat organisaatiot)

0

Tarjouspyyntö (kilpailutusjärjestelmässä)

x

R

I

A

I

1

Tarjoajille asetettavat vaatimukset

x

C

R

A

I

2

Ostettavan palvelun kuvaus

Malli saatavilla

C

R

A

C

3

Palvelutasot

x

C

R

A

C

4

Käyttötapaukset

Malli saatavilla

C

R

A

C

5

Toiminnalliset ja tekniset vaatimukset

Malli saatavilla

C

R

A

C

6

Tietoturva- ja suojavaatimukset

x

R

C

A

C

7

Järjestelmäarkkitehtuuri ja integraatiot

Malli saatavilla

C

R

A

C

8

Tarjottavat asiantuntijat

Malli saatavilla

C

R

A

I

9

Proof of Consept

Malli saatavilla

C

R

A

I

10

Esteettömyyden auditointi

x

C

R

A

I

11

Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet

x

C

R

A

I

12

Käytettävyyden arviointi

x

C

R

A

I

13

Sopimusluonnos liitteineen

x

R

C

A

I

Taulukon roolien määrittelyt:

Role

Abbr.

Task

Responsible

R

Those who do the work to achieve the task. There is at least one role with a participation type of responsible, although others can be delegated to assist in the work required.

Accountable

A

The one ultimately answerable for the correct and thorough completion of the deliverable or task, and the one who delegates the work to those responsible. In other words, an accountable must sign off (approve) work that responsible provides. There must be only one accountable specified for each task or deliverable.

Consulted

C

Those whose opinions are sought, typically subject matter experts; and with whom there is two-way communication.

Informed

I

Those who are kept up-to-date on progress, often only on completion of the task or deliverable; and with whom there is just one-way communication.

Derived from: https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix

4.1 Ohjausmenettelyt

 

 • Ohjausryhmän jäsenet

Erikoiskirjastojen edustaja

Cecilia af Forselles, SKS:n kirjasto

Ammattikorkeakoulujen edustajat

Hanna Lahtinen, Laurea-ammattikorkeakoulu

Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Yliopistojen edustajat

Kimmo Tuominen, Helsingin yliopisto

Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskola

Aalto yliopiston edustaja

Matti Raatikainen, ohjausryhmän puheenjohtaja

Kansalliskirjaston edustajat

Kristiina Hormia-Poutanen

Irma Reijonen

Fucion ja Aapan edustaja

Kuno Öhrman, Svenska handelshögskola

Ohjausryhmän sihteeri

Jussi Piipponen, Helsingin yliopisto

Projektipäällikkö (toimii esittelijänä ohjausryhmässä)

Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto

 

4.2 Projektiryhmä

Projektiryhmän jäsenet

Erikoiskirjastojen edustaja

Päivikki Karhula, Eduskunnan kirjasto

Ammattikorkeakoulujen edustajat

Jussi Kärki Satakunnan ammattikorkeakoulu

Pertti Föhr Lahden ammattikorkeakoulu

Yliopistojen edustajat

Eero Koivula, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Nicola Nykopp, Helsingin yliopisto

Aalto-yliopiston edustajat

Anu Karsisto

Jukka Katainen, hankinta-asiantuntija

Kansalliskirjaston edustajat

Tommi Jauhiainen

Marja-Liisa Seppälä

Projektipäällikkö (toimii ryhmän vetäjänä)

Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto

RooliHenkilöVastuut
   

 

4.2 Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät

Kumppani/ryhmäIntressiMiten intressi huomioidaan?
   

5 Viestintä

Viestinnän tavoite

Viestinnän tavoitteena on jakaa projektiin liittyvää tietoa koko projektin ajan mahdollistaen mukana olevien organisaatioiden osallistumisen järjestelmän hankinnan valmisteluun.

Viestintäsuunnitelma

MitäKenelleMitenKukaMilloin
Raportti projektin etenemisestäHankintayhteistyön organisaatiokohtaisille yhteyshenkilöilleSähköpostitseProjektipäällikköJokaisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen sekä tarvittaessa
Tilannekatsaus Kansalliskirjaston viestintäkanavissaKenelle tahansa kiinnostuneille

Missä mennään webinaarit ja katsaukset

 

ProjektipäällikköMissä mennään webinaarit (28.2., 27.4., 26.9.)
Tilannekatsaukset kirjastojen neuvostoille Neuvostojen kokouksetProjektipäällikkö 

Seminaari mukana oleville organisaatioille:

 • hankintadokumenttien sisältö
 • hankinnan aikataulu ja lopullinen sitoutuminen hankintaan
Hankintayhteistyössä mukana oleville organisaatioilleSeminaariOhjausryhmä/projektiryhmä, projektipäällikkö kutsuu5.6.2017
Projektin eteneminen: ohjausryhmän ja projektiryhmän muistiotKenelle tahansa kiinnostuneelleWiki-sivuston kautta Jatkuvasti
Lisätietopyyntö toimittajille, pyyntö saada tuotetietoja ja hintatietojaKiinnostuksensa ilmoittaneille toimittajilleSähköpostitseProjektipäällikköViikolla 2
Vuorovaikutus toimittajien kanssaKiinnostuksensa ilmoittaneille toimittajille   

Tiedotteet hankintayhteistyössä mukana oleville organisaatioille tarkistuspisteissä:

 • Markkinatutkimuksen tulokset - hintatiedot
Hankintayhteistyön organisaatiokohtaisille yhteyshenkilöilleSähköpostitseProjektipäällikkö 
Hankinta-asiakirjojen kommentointikierros mukana oleville organisaatioilleHankintayhteistyön organisaatiokohtaisille yhteyshenkilöille - yhteyshenkilöt huolehtivat hankinta-asiakirjojen kommenttien keräämisestä omassa organisaatiossaan  Loppuvuosi 2017
Vuorovaikutteinen viestintä ja keskustelu hankkeestaKenelle tahansa kiinnostuneelle vai hankintayhteistyössä mukana oleville organisaatioilleKK:n keskustelufoorumi Jatkuvasti
Projektin keskeisten tietojen vieminen kirjastojen henkilökunnalle ja palautteen tuominen projektille  Hankintayhteistyön yhteyshenkilöt organisaatioissa / projektiryhmä / ohjausryhmäJatkuvasti
     

 

 

6 Tehtävät ja aikataulut

TehtäväKestoAlkaaPäättyy  
Ennakkoilmoitus  2.12.2016  
Markkinakartoitus 1. vaihe 16.12.2016

5.6.2017

  
Markkinakartoitus 2. vaihe75 pv19.6.201729.9.2017  
Määritysten 1. versio45 pv2.10.2017

1.12.2017

  
Määrityksen kommentointi, osallistujat25 pv

1.12.2017

4.1.2018

  
Hankinta-asiakirjat14 pv

8.1.2018

25.1.2018

  
Vuoropuhelut toimittajien kanssa

15 pv

29.1.2018

16.2.2017

  
Dokumenttien viimeistely toimittajakommenttien jälkeen10 pv

19.2.2018

2.3.2018

  
Materiaalin hyväksyntä osallistujilla ja allekirjoitukset osallistuvilta15 pv

5.3.2018

23.3.2018

  
Tarjousaika 25 pv

26.3.2018

27.4.2018

  
Tarjousten arviointi ja hankintapäätös40 pv

2.5.2018

26.6.2018

  
Odotusaika ja sopimusneuvottelut35 pv

16.7.2018

31.8.2018

  
Organisaatiokohtaiset sopimukset20 pv

3.9.2018

28.9.2018

  
Pilotointi ja testausjakso48 pv4.10.201810.12.2018  
Käyttöönotot (erillinen projekti)480 pv

7.5.2019

20.1.2020

  

 

 

ID

Prioriteetti

1 - kiireellisin

2 - tärkeä

3 - vähiten kiireellinen

TyövaiheVastuuAikatauluarvioTilaTuotos / hyväksymiskriteeritSeuranta
1 EnnakkoilmoitusJukka Katainen2.12.2016ValmisHilmassa ja EU:n hankintaportaalissa julkaistu hankintailmoitus 
1.1 Mahdollinen toinen ennakkoilmoitus jolla lyhennetään tarjousaikaa ja paljastetaan osallistujatJukka KatainenTBD Hilmassa ja EU:n hankintaportaalissa julkaistu hankintailmoitus jos se päätetään julkaista 
2 

Markkinakartoitus 1. vaihe

 5.6.2017Valmis  
2.1 Esittelyt ja keskustelut järjestelmätoimittajien kanssaProjektiryhmä (Minna-Liisa Kivinen) Työn alla  
2.2. Referenssien haastattelut ja vierailutProjektiryhmä (Minna-Liisa Kivinen)    
2.3 Tietopyyntö toimittajilleJukka Katainen, Minna-Liisa Kivinen12.1.2017Valmis  

3

 

Konsortioiden ja yhteenliittymien muodostaminen

Ohjausryhmä (Minna-Liisa Kivinen) 1.12.2018 Työn alla  
3.1.       
  Seurantapiste 1, markkinakartoituksen tulokset  12.5.2017, väliraportin käsittely ohjausryhmässä   
4.1 Markkinakartoitus 2. vaihe     
        
        
43Yleiskuvaus järjestelmäympäristöstä (arkkitehtuurikuvaus, eroteltuna hankittava kokonaisuus muusta ympäristöstä)Pertti Föhr, Tommi Jauhiainen1.12.2017  Työn alla  
5. Toiminnalliset vaatimukset 1.12.2017  Työn alla  
5.1.3

Yleiset toiminnalliset vaatimukset

Tehdään viimeisenä1.12.2017  Työn alla  
5.2.2Aineiston käytönhallinnan toiminnalliset vaatimukset (sisältää sakottamiset, perinnät)Nicola, Anu, Päivikki1.12.2017  Työn alla  
5.3.2Asiakastiedon hallinnan toiminnalliset vaatimuksetNicola, Päivikki1.12.2017  Työn alla  
5.4.1Asiakkaan itsepalveluun ja verkkopalveluun liittyvät toiminnalliset vaatimuksetNicola, Tommi1.12.2017  Työn alla  
5.5.3Kokoelmien hallinnan toiminnalliset vaatimuksetJätetään katsottavaksi onko osa hankintaa ja/tai elektronisen aineiston käsittelyä1.12.2017  Työn alla  
5.6.1Kuvailuympäristöjen, metatietovarantojen ja metadatan käsittelyn toiminnalliset vaatimuksetMarja-Liisa, Jussi Kärki, Ville Huhtala1.12.2017  Työn alla  
5.7.2Yhteisen metatietovarannon toiminnalliset vaatimukset (Melinda)Kansalliskirjasto (Minna Olkinuora-Tauru)1.12.2017  Työn alla  
5.8.3Hankinnan toiminnalliset vaatimukset (kuuluuko lehtien saapumisvalvonta osana järjestelmää, kuvataan vaatimukset should tasolle)Jussi Kärki1.12.2017  Työn alla  
5.9.1Sähköisen aineiston hallinnoinnin toiminnalliset vaatimukset (ERM)Jussi Kärki, Eero Koivula1.12.2017 Työn alla  
5.10.3Analysoinnin ja raportoinnin toiminnalliset vaatimuksetJussi Kärki, Pertti Föhr1.12.2017 Työn alla  
5.11.3Kaukolainauksen toiminnalliset vaatimuksetNicola Nykopp, Anu Karsisto, Tommi Jauhiainen1.12.2017 Työn alla  
5.12.2Pääkäyttäjän työkalujen toiminnalliset vaatimukset (sisältää käyttäjien hallinnan toiminnalliset vaatimukset)Pertti Förh, Jussi Kärki, Anu Karsisto1.12.2017 Työn alla  
5.13.3Työnkulkujen ja tehtävienhallinnan toiminnalliset vaatimuksetJussi Kärki,1.12.2017 Työn alla  
5.142Organisaatiokohtaiset toiminnalliset vaatimuksetKansalliskirjasto, (varastokirjasto)1.12.2017   
62Tekniset vaatimukset, standardit, ohjeistukseen liittyvät vaatimukset, jne ei toiminnalliset. 1.12.2017   
72Järjestelmäarkkitehtuuri ja integraatiot 1.12.2017   
7.1 Haka luottamusverkosto 1.12.2017   
7.1 Integraatiokuvaus 2 1.12.2017   
7.3-N Integraatiokuvaus 3-N 1.12.2017   
8 Tietoturva- ja suojavaatimukset 1.12.2017   
9 Ostettavan palvelun kuvaus 1.12.2017   
9.1 Palvelutasot 1.12.2017   
1   1.12.2017   
10 Määritysten kokoaminen yhteen 1.12.2017   
  Seurantapiste 2 määrittelyjen käsittely     
11 Määrittelyjen kommentointi mukana olevissa organisaatioissaMinna-Liisa Kivinen1.12.2017 - 25.1.2018   
11.1 Määritysten muokkaaminen kommentointikierroksen jälkeenProjektiryhmä8.1.2018 - 25.1.2018   
11.2. Tarjousten vertailu- ja valintaperusteetProjektiryhmä1.12.2017 - 25.1.2018   
12 Hankinta-asiakirjatHankinta-asiantuntija8.1.2018 - 25.1.2018   
12.1 TarjouspyyntöHankinta-asiantuntija8.1.2018 - 25.1.2018   
12.2 Tarjoajille asetettavat vaatimuksetHankinta-asiantuntija8.1.2018 - 25.1.2018   
12.3 Tarjottavat asiantuntijat (jos halutaan vaatia että firmalla on osaavia kavereita)Projektiryhmä8.1.2018 - 25.1.2018   
12.4 Proof of Concept (jos halutaan että toimittaja toteuttaa ensiksi PoCin ja voittajaan sitoudutaan vasta sitten)Projektiryhmä8.1.2018 - 25.1.2018   
12.5 Esteettömyyden auditointi (harkittava millä tasolla vaaditaan)Hankinta-asiantuntija8.1.2018 - 25.1.2018   
12.6 Tarjousten vertailu- ja valintaperusteiden tarkistaminenHankinta-asiantuntija + projektiryhmä8.1.2018 - 25.1.2018   
12.7 Käytettävyyden arviointi (jos testataan tarjottujen tuotteiden käytettvyyttä enne valintaa)Projektiryhmä    
12.8 Sopimusluonnos liitteineenHankinta-asiantuntija8.1.2018 - 25.1.2018   
12.9-N Muut mahdolliset esim tarjousten arviointiin liittyvät dokumentitHankinta-asiantuntija8.1.2018 - 25.1.2018   
10 VuoropuhelutHankinta-asiantuntija / Minna-Liisa Kivinen + neuvotteluryhmä osallistuvista organisaatioista29.1.2018 - 16.2.2018   
10.1 Määrittelyjen ja hankinta-asiakirjojen muokkaaminen toimittajakommenttien pohjaltaHankinta-asiantuntija19.2.2018 - 2.3.2018   
  Seurantapiste 3   Hankinta-asiakirjojen hyväksyminen ohjausryhmässä 
  Materiaalin hyväksyntä osallistujillaProjektipäällikkö Minna-Liisa Kivinen, Ohjausryhmä5.2.2018 - 23.3.2018   
  Tarjousaika 26.3.2018 - 27.4.2018   
  Tarjousten arviointi ja hankintapäätöksen luonnosProjektiryhmä, hankinta-asiantuntija2.5.2018 - 1.6.2018   
  HankintapäätöksetProjektipäällikkö, hankinnan yhteyshenkilöt organisaatioissa1.6.2018 - 26.6.2018   
  Odotusaika ja sopimusneuvottelutProjektipäällikkö Minna-Liisa Kivinen, Ohjausryhmä16.7.2018 - 31.8.2018   
  Organisaatiokohtaiset sopimuksetHankinnan yhteyshenkilöt organisaatioissa3.9.2018 - 28.9.2018   

7 Riskit

 

Riskin kuvausRiskin seurauksetRiskin todennäköisyysRiskin vakavuusVarautuminenVastuutaho
Joku ilmoittautuneista organisaatioista irtautuu hankinnan ollessa käynnissäKoko hankinta vaarantuuEpätodennäköinenVakavaVarmistetaan ennen hankintailmoituksen julkaisemista organisaatioiden sitoutuminen.Ohjausryhmä
Osallistujilla ei ole selvää käsitystä sitoutumisen tarpeesta MahdollinenVakavaVuorovaikutteinen viestintä useilla eri kanavillaOhjausryhmä, projektipäällikkö
Projektiryhmällä ei ole riittävästi työaikaa hankintadokumenttien laatimiseenHankinta viivästyy, dokumenttien laatu kärsiiMahdollinenVakavaProjektipäällikkö huolehtii projektiryhmän työnjaosta ja seuraa työskentelyä säännöllisesti. Projektipäällikkö ilmoittaa ohjausryhmälle ongelmista projektiryhmän työskentelyssä.Projektipäällikkö, ohjausryhmä
Markkinatutkimus ei ole tarpeeksi kattavaVaatimusmäärittelyssä ei pystytä huomioimaan markkinoiden mahdollisuuksia, mistä seuraa että hyvä järjestelmä saatetaan sulkea vahingossa ulos ja toisaalta saada sellaisia tarjouksia, jotka eivät sovelluMahdollinenMelko vakava Projektiryhmä, ohjausryhmä
Kustannustaso on liian suuri osallistujilleOsallistujat eivät voi hankkia järjestelmää ja joutuvat keskeyttämään hankinnanMahdollinenVakavaMarkkinatutkimusvaiheessa pyritään saamaan selkeä käsitys tuotteiden hintatasostaProjektiryhmä
Projektipäälliköllä ei ole riittävästi aikaa hankintaprojektin hoitamiseenHankinta viivästyyMahdollinenMelko vakavaKansalliskirjastolla on mahdollisuus tarjota 0,5 htkk/kk projektipäällikkötyöhön, jos tämä määrä ei riitä tarvitaan lisäresurssia osallistuvilta organisaatioilta tai on ostettava projektityötä ulkoa.Ohjausryhmä, Kansalliskirjasto
Hankinta-asiantuntijalla ei ole riittävästi aikaa hankintaprojektin hoitamiseenHankinta viivästyyMahdollinenMelko vakava

Varahenkilöjärjestelyjä ei voi tehdä kun ei ole mahdollista varahenkilöä. Tarvittaessa ostettava hankinta-asiantuntijan työtä ulkoa. 

Ohjausryhmä, Aalto-yliopisto
Hankintadokumenteista ei päästä yhteisymmärrykseen hankinnassa mukana olevien organisaatioiden kanssaHankinta viivästyyMahdollinenVakavaHankinnan valmistelun etenemisestä ja tuloksista viestitään mukana oleville organisaatioille säännöllisesti. Ohjausryhmä toimii päättävänä elimenä hankinta-asiakirjojen hyväksymisessä.Ohjausryhmä, projektipäällikkö
Tuote ei vastaa todellisuudessa sen kuvausta  Mahdollinen Melko Vakava Projektiryhmä

 

 

8 Liitteet

Hankintayhteistyösopimus

 

 • No labels