ISBN är en identifikator för trycka böcker och e-böcker och olika produkt former av dem. ISMN tilldelas musiktryck och elektroniska notpublikationer.  Förläggaren ansöker om ISBN och ISMN, och de utnyttjas av andra aktörerna inom branschen, t.ex. biblioteken, bokhandeln och bokförmedlarna.

ISBN tilldelas bl.a.:

 • tryckta böcker och broschyrer (och deras olika publikationsformer)
 • kartor och kartböcker
 • undervisningspaket som innehåller både tryckt och av-material
 • utbildnings- och instruktionsfilmer, -videor och -diaserier
 • ljudböcker på kassett, CD eller DVD
 • utbildnings- eller instruktionsmjukvara
 • blandade typer av mediapublikationer där den viktigaste delen är textbaserad
 • punktskriftspublikationer
 • elektroniska publikationer (t.ex. CD-ROM, PDF, EPUB)
 • print-on-demand publikationer 
 • enstaka delar av en publikation när de utkommer separat

 

ISBN tilldelas inte bl.a.:

 • tryckt material av kortlivad karaktär, t.ex. kalendrar, almanackor, reklam, priskataloger, bruksanvisningar, program, foldrar
 • publikationer utan text, t.ex. postkort, häften och produkter som användaren fyller i
 • spel och leksaker
 • programvara som inte är ämnad för utbildning eller instruktion
 • videofilmer, filmer och diaserier som inte är ämnade för utbildning eller instruktion
 • elektroniska anslagstavlor
 • e-post och annan elektronisk korrespondens 
 • personliga dokument (t.ex. elektroniska cv:n eller personliga profiler)
 • notpublikationer
 • musikinspelningar
 • fortlöpande resurser (t.ex. periodiska publikationer, resurser och serier som uppdateras kontinuerligt eller fortsätts på obestämd tid)

 

ISMN tilldelas:

 • notpublikationer
 • partitur
 • miniatyrpartitur
 • pianopartitur
 • stämsatser (utgåvor med alla stämmor)
 • separat tillgängliga stämmor
 • nothäften
 • urval, antologier 
 • andra inspelningar som utgör delar av ett nottryck (t.ex. ett ljudband som är en av stämmorna i ett musikstycke)
 • sångtexter eller lyrik som publiceras med notpublikation och också är tillgängliga separat
 • kommentarer som publiceras med notpublikation och också är tillgängliga separat
 • sångböcker som innehåller noter
 • punktskriftsnoter
 • notpublikationer i mikroformat
 • elektroniska notpublikationer (t.ex. CD-ROM, PDF, EPUB)
 • enstaka delar av en publikation när de utkommer separat

 

ISMN tilldelas inte:

 • böcker som behandlar musik 
 • enstaka ljud- och videoinspelningar, elektroniska ljud- och bildinspelningar 
 • tidskrifter och serier som behandlar musik (förutom nottryck som utkommer som delar i en serie)

GTIN/EAN-13

EAN, streckkoden som ingår i GTIN (Global Trade Item Number), kan bildas utgående från ISBN och ISMN. Koden börjar med prefixet 978 eller 979 och består sedan av 9 ISBN eller ISMN tecken utan mellanslag och en kontrollsiffra som beräknas enligt GTIN-kodsystemet.

ISBN eller ISMN ska alltid finnas omedelbart ovanför publikationens streckkod. Ytterligare information om streckkoderna fås från GS1 Finland Oy.

Finlands ISBN-central tillhandahåller endast ISBN, utgivaren ansvarar själv för anskaffningen av streckkod.

 

 

 

 

 

 

 • No labels