Talouselämän vaikuttajat - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?p=search

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Talouselämän vaikuttajat -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2024-31.12.2025

Aineistokuvaus

Suomen talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisussa on pienoiselämäkerrat kaikista vuorineuvoksen, teollisuusneuvoksen, kauppaneuvoksen, liikenneneuvoksen, maanviljelysneuvoksen tai nykykäytännön mukaan ensimmäisen ja toisen luokan arvonimen saaneista suomalaisen elinkeinoelämän vaikuttajista 1700-luvulta 2000-luvulle. Artikkelit valottavat kohdehenkilöiden taustaa, toimialaa ja merkitystä sekä laajemminkin yritysjohtajia suomalaisina vaikuttajina. Suomen talouselämän vaikuttajat on Jufo 1-luokiteltu referee-julkaisu, jonka Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus on tuottanut yhdessä Suomen taloushistoriallisen yhdistyksen kanssa. Vuoden 2019 lopussa artikkelien määrä on 2287 henkilöä, ja kokoelma täydentyy edelleen.

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

YLEINEN KIRJASTO
Auktorisoituja käyttäjiä ovat kirjaston henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jäänyt henkilökunta ja kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja/ tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia Aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.

Auktorisoidut käyttäjät:
- Konsortion jäsen saa käyttää osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa (mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit) ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa, ml. julkinen verkko.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.
- Tekstin- ja tiedonlouhinta: Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää Aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.

Kielletty käyttö

Aineiston kopiointi ja sen käyttö uusien tietokantojen tai julkaisujen tuottamiseen on ilman palvelun tarjoajan nimenomaista lupaa kielletty. Aineiston järjestelmällinen kopiointi on kielletty paitsi siltä osin kuin tässä sopimuksessa on toisin sovittu (tekstin- ja tiedonlouhinta).

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi:
- kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- Aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- Aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää Aineistoa etäkäyttönä. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa. Yleisten kirjastojen auktorisoidut käyttäjät ovat oikeutettuja etäkäyttöön.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

Aineiston käytöstä saadaan jäsenkohtaiset ja kuukausittaiset käyttötilastot. Mikäli Aineisto koostuu useammasta kuin yhdestä tietokannasta, ovat tilastot myös tietokantakohtaiset. Tilastot sisältävät tiedot lukukerroista tai latauksista

  • No labels