Sivu on koottu CC0-lisenssiin siirtymisen taustamateriaaliksi vuosina 2013-14. Sivua ei enää päivitetä.

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, lähetä se osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi. Osan kysymyksistä ja vastauksista julkaisemme tällä sivulla.

KYSYMYS: Vaikka Finnaan haravoitava metadata olisikin CC0-lisenssin alaista, voisiko omassa järjestelmässämme oleva metatieto silti olla rajoitetumpien käyttöehtojen alaista?
VASTAUS: Lisenssinäkökulmasta tämä ei ole ongelma. Aineiston oikeuksien haltija saa antaa useita rinnakkaisia lisenssejä eli esim. CC BY koko tietokannalle, CC0 Finnaan haravoitavalle aineistolle ja haluttaessa vaikka osa aineistosta maksullisena. 

KYSYMYS: Jos huomaan, että järjestelmästämme on haravoitu Finnaan tietueita, joita ei voi käyttää vapaasti, saako ne poistettua Finnan indeksistä?
VASTAUS: Kyllä saa. Tietueet haravoidaan Finnaan kerran vuorokaudessa ja Finnan indeksi päivittyy yleensä näiden haravointien yhteydessä ajantasaiseksi. Jos oma järjestelmä ei kuitenkaan tue OAI-PMH standardin mukaista tietueiden poistoa (deleted records: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#DeletedRecords ), voi tilanne olla toinen. Tällaisissa tapauksissa tietueiden poisto Finnasta kuormittaa järjestelmiä hiukan enemmän, sillä se tehdään vertailemalla edellisen kerran tietuelistausta nykyiseen. Tämä ajo onkin tyypillisesti asetettu tapahtuvaksi vain kerran viikossa ja pikaiset poistot Finnasta pitää näissä tapauksissa pyytää erikseen. Pyynnöt pyritään käsitelemään yhden työpäivän aikana. Huomaa, että jos tietue on ollut Finnasta saatavilla, se saattaa olla jo käytössä jossain.

KYSYMYS: Arkistossamme on henkilötietoja sisältäviä aineistoja, jotka haravoidaan Finnaan, mutta näitä ei henkilösuojan vuoksi julkaista avoimena datana. Kuinka pitäisi toimia?
VASTAUS: Henkilötietoja sisältäviä metatietoja ei pitäisi lainkaan haravoida Finnaan, koska Finnan metatiedot ovat joka tapauksessa yhteiskäyttöisiä. Ongelma ei ole siis lisenssissä tai avoimena datana julkaisemisessa, vaan ylipäätään tietojen haravoinnissa Finnaan.

KYSYMYS: Museomme kuvista näytetään Finnassa esikatselukuvat hakutulosten yhteydessä. Tarkoittaako CC0-ehdot että myös kuvat pitää jakaa vapaasti käyttöön?
VASTAUS: Ei tarkoita. CC0 koskee vain tekstimuotoista kuvailutietoa. Esikatselukuvilla voi olla omat käyttöoikeutensa, jotka on ilmoitettava kuvan yhteydessä.

KYSYMYS: CC0 koskee siis vain kuvailutietoja. Onko Finnassa tai KDK:ssa tulossa yhteisiä ohjeistuksia digitaalisten sisältöjen oikeuksien merkinnästä, kuten esimerkiksi Europeanassa?
VASTAUS: Tästä on keskusteltu, mutta tällä hetkellä yhteisiä ohjeistuksia ei ole. Toistaiseksi edellytämme aineiston oikeuksien merkitsemistä vain esikatselukuvien kohdalla. Toistaiseksi oikeustieto on vapaamuotoinen eikä valmiita oikeusvaihtoehtoja Europeanan tapaan ei ole käytössä. Finnan aineisto on huomattavasti monipuolisempaa kuin Europeanassakin eikä siinä käytössä olevaa mallia voi ottaa sellaisenaan käyttöön. Jatkossa oikeuksien merkitsemistä pitäisi tukea paremmin, ja CC-lisenssejä voitaisiin käyttää yhtenä lähtökohtana. Esimerkiksi JHS-jaoston suositusluonnoksessa  Avointen tietoaineistojen käyttölupa ehdotetaan, että oikeudet Suomen julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöön myönnetään Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) tai CC0 lisensseillä.

KYSYMYS: Olemme yleinen kirjasto, voiko kuvailutietojamme tuoda Finnaan?
VASTAUS:   Yleisten kirjastojen työvaliokunnan kokouksen 11.9. mukaan tämän vuoden syyskuun alusta yleisten kirjastojen BTJ:ltä ostamat kuvailutiedot ovat taannehtivasti avoimia. Jatkossa niin uusia kuin vanhojakin kuvailutietoja voidaan käyttää myös kirjastojärjestelmien ulkopuolisissa tietojärjestelmissä ja -sovelluksissa. Ensi vaiheessa tämä tarkoittaa, että yleisten kirjastojen kokoelmat saavat näkyvyyden KDK:n Finnassa ja yhteisluettelo Melindassa. Metatiedon  osalta yleiset kirjastot voivat nyt tulla mukaan Finnaan, mikäli kirjasto on allekirjoittanut BTJ-sopimukseen tehdyt poikkeukset. Kyseinen päätös koskee vain BTJ:n kuvailutietoja, mikäli kirjasto hankkii kuvailutietoja muualta, näiden mahdolliset rajoitukset pitää tarkistaa, ks. esim. seuraava kohta kansainvälisten e-kirjojen osalta

KYSYMYS: Ostamme e-kirjoja kansainvälisiltä kustantajilta/välittäjiltä. Voiko niiden kuvailutiedot haravoida Finnaan CC0-lisenssin alaisiksi vapaaseen käyttöön?
VASTAUS: Riippuu julkaisuja koskevista sopimuksista. Mikäli sopimuksessa sallitaan kuvailutietojen vapaa käyttö, ne voi lisensioida CC0:lla ja haravoida Finnaan. Mikäli käyttöä rajoitetaan sopimuksessa tai asiasta ei mainita sopimuksesta, asiasta täytyy neuvotella kustantajan/välittäjän kanssa. Kansalliskirjasto on selvittänyt e-kirjojen kuvailutietoja yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Tällä hetkellä yhtenäistä ratkaisua ei ole, vaan tilanne käydään kunkin organisaation kanssa yhdessä lävitse ennen kuin sen aineistot julkaistaan Finnassa. Organisaation vastuulla on ottaa selvää itse hankkimiensa aineistojen kuvailutietoihin liittyvistä rajoituksista. Kansalliskirjasto selvittää FinElibin kautta hankittujen E-kirjojen metadatan käyttörajoituksista.

Alustavien ratkaisumallien mukaan Finnaan voitaisiin ottaa yksittäistapauksissa metatietoa, jolle ei saada CC0-lisenssiä, jos metatiedon mukana tulee tieto kyseisen metadatan käyttöoikeuksien rajoituksista. Nämä rajoitteet voitaisiin näyttää tietueen yhteydessä. Tällainen metadata voitaisiin myös sulkea pois tulevasta Finnan metadataa tarjoavasta rajapinnasta. Lisäksi, jos kustantaja esimerkiksi haluaa rajoittaa itseltä kopioidun metadatan näyttämisen muissa kuin organisaation omassa näkymässä, voidaan tällaiset tietolähteet jättää pois kansallisesta näkymästä sekä muista mahdollisista yhteisistä näkymistä ja näyttää vain organisaation omassa näkymässä.

 Finnaan ei kuitenkaan otettaisi näilläkään näkymin sellaista metadataa, jota ei voida vapaasti näyttää Finnan jossain näkymässä. Metadatan näyttämistä ei pysty rajaamaan Finnassa esimerkiksi niin, että kirjautumattomille käyttäjille näytettäisiin vähemmän kuvailutietoja.

KYSYMYS: Mitkä metatiedot Finna avaa, ovatko ne organisaatiosta alkuperäisessä muodossa haravoitavat kuvailutiedot vai Finnaa varten normalisoidut (=yhtenäistetyt) kuvailutiedot?
VASTAUS: Haravointirajapinta avataan Finnan indeksiin, jossa kuvailutiedot ovat normalisoituina. Finna siis avaa ne kuvailutiedot,  jotka näkyvät Finnan käyttöliittymässä kunkin tietueen kohdassa "Henkilökuntanäyttö".

KYSYMYS: Voiko metatiedossa olla tekijänoikeuksien alaista kuvailua?
VASTAUS: Yleisesti metatiedolla ei nähdä olevan tekijänoikeuksia. On kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi museoaineiston kohdalla on jossakin kentässä kuvailtu sisältöä niin omaperäisesti, että tuon kuvailutekstin teoskynnys ylittyy. Tällöin organisaation, joka lisensioi aineiston vapaalla lisenssillä, tulee huolehtia, että tekijänoikeudet ovat organisaatiolla eikä kolmannella osapuolella.


  • No labels