RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

250 254 255 256 257 258 260 263 264 270


250 - Painosmerkintö (T)

 Ydinelementtejä: painostieto ja tieto nimetystä uudistetusta painoksesta, muut elementit valinnaisia ; Manifestaatio ; RDA 2.5 Painostiedot Linjaus 2.5.6.3 Nimetyn uudistetun painoksen merkitseminen

Painostiedoiksi katsotaan:

a) ilmaisut jotka sisältävät sellaisia sanoja kuten painos, laitos, julkaisuerä, julkaisun vaihe, versio tai päivitys (tai vastaavat sanat muilla kielillä)
b) ilmaisut, jotka kertovat: sisällön eroavuudesta, maantieteellisen kattavuuden eroavuudesta, kielellisestä eroavuudesta, tietystä kohderyhmästä, muutoksesta julkaisun muodossa, sisältöön liittyvästä painosajankohdasta, nuottiaineiston erottuvasta äänialasta tai julkaisumuodosta.

Painostiedot merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa; lyhenteitä ei käytetä, ellei tiedonlähteessä itsessään ole lyhennetty.
Myös ensimmäinen painos merkitään, jos se on mainittu kuvailun kohteessa.

Nimetty uudistettu painos

RDA 2.5.6.3 Jos tiedonlähteessä, esimerkiksi esipuheessa, on tieto uudistetusta painoksesta, merkitään uudistettuun painokseen liittyvät tiedot soveltaen ohjeita painoksen merkitsemistä.

Vastuullisuustietojen merkitseminen

RDA 2.4.1 Vastuullisuusmerkinnöt osakentään ‡b tehdään samoilla säännöillä kuin kentässä 245‡c. Edeltävä välimerkki kauttaviiva ( / ).

Nuottijulkaisussa oleva vastuullisuusmerkinnön sisältävä julkaisumuotomerkintö merkitään 245-kenttään.
245 10 ‡a Concerto per flauto ed orchestra da camera / ‡c Krzysztof Penderecki ; Klavierauszug von Claus-Dieter Ludwig.

Elokuvien painos

Elokuvien painostietoa merkitsevät ilmaisut kuten Director’s cut, limited edition merkitään myös kenttään 250.

Muuttumattomat lisäpainokset

Esimerkiksi: reprint, tryckning, printing, impr.
Muuttumattomista lisäpainoksista tehdään huomatus kenttiin 500 tai 595 (suomalainen linjaus 2.5.6.3: Melinda-tietovarannossa merkitään muuttamattomat lisäpainokset).

Katso kenttä 500 (Lisäpainokset)

Lisäpainos-tieto lisätään olemassa olevaan tietueeseen ja tietue muokataan RDA-tietueeksi, jos alkuperäinen painos on käsillä. Tietueen voi myös jättää hybridimuotoon.

Näköispainokset

Kuvailun kohteena olevan näköispainoksen painostietoihin merkitään näköispainoksen painostiedot. Alkuperäisen manifestaation tiedot merkitään kenttään 534 (Huomautus alkuperäisversiosta)

tai rakenteistettuna kenttään 775 (Linkkikenttä - muu painos)

Kiinteämittaiset kentät: 008/06 tulee r

008/07-10 näköispainoksen kustannusvuosi, 008/11-14 alkuperäisen julkaisun kustannusvuosi

Kaksi painosmerkintää

Kenttää toistetaan kun aineistossa kaksi erillistä painosmerkintää:

250 ## ‡a Canadian edition.
250 ## ‡a 3rd edition.
 

Rinnakkainen painostieto

Jos rinnakkainen painostieto merkitään, se merkitään osakenttään ‡b. Edeltävä välimerkki yhtäläisyysmerkki ( = ).

Esimerkki
250 ## ‡a
 6th revised and enlarged edition ‡b 6. verbesserte und erweiterte Auflage.

Musiikkiaineisto

Nuottijulkaisussa esiintyvä painosmerkintö merkitään tähän kenttään siinä muodossa ja sillä kielellä kuin se on julkaisussa (tarvittaessa vakiolyhenteitä käyttäen). Huom! Kaikki julkaisuissa esiintyvät merkinnöt, jotka sisältävät painostietoihin viittaavan sanan (kuten "edition" ja "Ausgabe"), eivät kuitenkaan kuulu tähän kenttään, koska ne eivät aina välttämättä ilmaise varsinaista painostietoa. Kenttää ei myöskään suositella käytettäväksi äänite- eikä videoluetteloinnissa.

Julkaisumuotomerkintö merkitään tähän kenttään (ei kenttään 254).

250 ## ‡a Partitur.
250 ## ‡a Playing score.
250 ## ‡a Score and set of parts.

Julkaisussa olevaan julkaisumuotomerkintöön liittyvät selittävät ilmaukset merkitään tähän vain silloin, kun ne katsotaan merkittäviksi. Tarvittaessa lisähuomautuksia voi tehdä 500-kenttään.

Äänialamerkinnöt

Äänialan ilmoittava termi merkitään tähän kenttään, jos se ei ole lauserakenteellisesti osa 245-kenttään merkittävää nimeketietoa. 
250 ## ‡a Edition for low voice.

HUOM!
245 10 ‡a Lieder : ‡b eine Auswahl für eine hohe Stimme mit Klavierbegleitung.
(Äänialan ilmoittava termi lauserakenteellisesti osa 245-kentän osakentän ‡b muuta nimeketietoa.)
Jos äänialamerkintö esiintyy julkaisussa nuottijulkaisun julkaisumuodon ilmoittavan merkinnön yhteydessä, merkintö tehdään 254-kenttään.

254 ## ‡a Klavierauszug für hohe Stimme.

Urtext-merkinnöt

Urtext-merkintö merkitään tähän kenttään vain niissä harvoissa tapauksissa, kun se esiintyy julkaisussa varsinaista painostietoa antavan merkinnön yhteydessä.
250 ## ‡a 1. vollständige Ausgabe im Urtext / ‡b herausgegeben von Susanne Staral.
Julkaisussa nimekkeestä irrallaan esiintyvä pelkkä Urtext-merkintö voidaan merkitä 500-huomautuskenttään.

Esimerkkejä

250 ## ‡a 2. painos.
250 ## ‡a Toinen painos.
250 ## ‡a Toinen uusittu painos.
250 ## ‡a 8., uudistettu painos.
250 ## ‡a 3. uudistettu painos Yhdessä jaksamme paremmin -taskumatista.
250 ## ‡a New Wessex ed. / b introduction by J. Hillis Miller ; notes by Edward Mendelson.
250 ## ‡a Director's cut.

250 ## ‡a 2. painos. 500 ## ‡a Oikea painostieto: 3. painos

Virheellinen painostieto: painostieto merkitään niin kuin se on tiedonlähteessä, vaikka se olisi virheellinen. Oikeasta tiedosta tehdään 500-kentän huomautus.

 


X 254 - Nuottijulkaisun julkaisumuoto (ET) 

Kenttä ei ole enää käytössä. Julkaisumuototiedot merkitään kenttään 250.255 - Kartta-aineiston matemaattiset tiedot (T)

Kartan horisontaalinen mittakaava ja kartan vertikaalinen mittakaava ovat ydinelementtejä. Lisätieto mittakaavasta sekä karttaprojektio ovat lisäydinelementtejä.
Ekspressio ; RDA 7.25 Mittakaava, 7.26 Karttaprojektio

Esimerkkejä

255 ## ‡a 1:8500, 1:50000.
255 ## ‡a Eri mittakaavoja. (kartasto, karttojen mittakaavat vaihtelevat)
255 ## ‡a 1:50000 ; ‡b ETRS-TM35FIN (mittakaava ja projektiomerkintö).
255 ## ‡a Noin 1:1,200 (arvioitu mittakaava)
255 ## ‡a 1:15000–1:25000 (mittakaava vaihtelee, äärimmäiset arvot tiedetään)

Tiedonhakua varten mittakaava ja koordinaatit voidaan tallentaa koodimuodossa myös kenttään 034 ja projektiomerkintö kenttään 008 mp 22-23


X 256 - Elektronisen aineiston ominaisuudet (ET)

KENTTÄÄ EI KÄYTETÄ RDA:N MUKAISESSA KUVAILUSSA!

Kenttä on jäänyt pois käytöstä vuonna 2012 kirjastoissa, jotka käyttävät ISBD-kuvailusääntöä. Elektronisen aineiston laajuuteen liittyvät tiedot merkitään fyysisen kuvailun alueelle, kenttään 300.

Elektronisen aineiston tyyppiin liittyvät merkinnät voidaan tehdä huomautuskenttään 516.

 


257 - Tuottajan maa (ET)

 


258 - Filatelistisen julkaisun tiedot (T)

 


X 260 - Julkaisutiedot (T)

KENTTÄÄ EI KÄYTETÄ RDA:N MUKAISESSA KUVAILUSSA! ISBD:n AIKAINEN KENTTÄ

 

Käytetään edelleen päivittyvän sarja-aineiston kuvailussa. Uudet julkaisutiedot merkitään 264-kenttään.

 

Myös hybriditietueissa on jäljellä 260-kenttä.

 

1. indikaattori - Julkaisumerkintöjen järjestys

 • # - Soveltumaton/Tietoa ei ole annettu/Aikaisin tiedossa oleva julkaisija
 • 2 - Välijulkaisija
 • 3 - Nykyinen/viimeisin julkaisija

‡a Julkaisu-/kustannus-, jakelu- jne. paikka

‡b Julkaisijan/kustantajan, jakajan jne. nimi

‡c Julkaisu-, jakelu- jne. aika

‡e Valmistuspaikka

‡f Valmistaja

‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat263 - Arvioitu julkaisuaika (ET)

Kenttä 263 on käytössä Fennican ennakkotietueissa. Kenttää voidaan käyttää myös muiden kirjastojen hankintatietueissa.

Kenttä on muotoa vvvvkk, esim. 263 ## ‡a 201012

Kentän voi poistaa, kun aineisto on ilmestynyt ja tietueessa on 264-kenttä.

 


264 - Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista (T) (ohje päivitetty 11/2018)

Manifestaatio

Tiedonlähde on aineisto itse. Järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde.

Indikaattorit

1. indikaattori - merkintöjen järjestys

 • # - Soveltumaton/Tietoa ei ole annettu/Aikaisin
 • 2 - Välituottaja, -julkaisija, -jakelija tai -valmistaja
 • 3 - Nykyinen/viimeisin

Ensimmäisen indikaattorin arvoja 2 ja 3 käytetään, kun kustantaja/julkaisija vaihtuu toistuvasti; tämä koskee vain sarja-aineistoa ja päivittyvää aineistoa. Kun näitä indikaattoreita on käytetty, vuosilukuja ei merkitä osakenttään ‡c, vaan osakenttään ‡3.

2. indikaattorin arvo kertoo, mikä funktio kenttään tallennetulla entiteetillä on:

 • 0 Tuotantotiedot
 • 1 Julkaisutiedot
 • 2 Jakelutiedot
 • 3 Valmistustiedot
 • 4 Copyright-vuosi

264 #0 Tuotantotiedot (T)

Tuottaminen RDA 2.7

Tuotantotiedot merkitään julkaisemattoman aineiston (esim. käsikirjoitus, maalaus, veistos, paikallinen tallennus) kuvailuun.

Esimerkiksi julkaisemattomat opinnäytteet.

Tuotantoaika on ydinelementti julkaisemattoman aineiston kuvailussa. Muut tuotantotietojen  elementit ovat valinnaisia.

‡a Tuotantopaikka

‡b Tuottaja

‡c Tuotantoaika Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu tuotantoaika merkitään roomalaisin numeroin.

ESIMERKKI
264 #0 ‡a [Turku], ‡c 2016. 

264 #1 Julkaisutiedot (T)

Kustantaminen RDA 2.8

Julkaisutietoihin sisältyvät tiedot aineiston kustantamisesta, julkaisemisesta, julkistamisesta tai ilmestymisestä.

Verkossa ilmestynyt aineisto katsotaan julkaistuksi aineistoksi.

Ensimmäinen kustannuspaikka, kustantajan nimi ja julkaisuaika ovat ydinelementtejä.

Kustantajan kaikki hierarkiatasot merkitään yleensä. Sarja-aineistossa ja äänitteissä hierarkiatasot merkitään tapauskohtaisesti (RDA 2.8.4.3).

Mikäli kustannuspaikka ja/tai kustantaja ovat tuntemattomia, käytetään ilmaisuja [Kustannuspaikka tuntematon] ja [kustantaja tuntematon]. Mikäli julkaisussa ei ole mainittu julkaisuaikaa, se on arvioitava. Arvioitu tai aineiston ulkopuolelta otettu julkaisuaika merkitään hakasulkeisiin.

‡a Julkaisu-/Kustannuspaikka

‡b Julkaisija/Kustantaja

‡c Julkaisu-/Kustannusaika Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu julkaisuaika merkitään roomalaisin numeroin.


ESIMERKKI
264 #1 a Helsinki : b University of Helsinki , c 2014.

264 #1 a [Kustannuspaikka tuntematon] : b [kustantaja tuntematon], c 2015.

264 #1  a London b Old Oak, c MMXVIII.

Virheellinen julkaisuaika

Vaikka tiedonlähteessä esiintyvä julkaisuaika tiedetään kuvitteelliseksi tai virheelliseksi, jäljennetään se kuvailuun (RDA 2.8.6.3). Todellisesta julkaisuajasta tehdään huomautus (RDA 2.17.7.3).  

ESIMERKKI
264 #1 a ...  c 1010.
500 ## a Julkaisuaika todellisuudessa 2010.
Päänimekkeen (ja siten myös julkaisuajan) tiedonlähteessä: 1010
008/06-11 vuosi: s2010

Julkaisuaika arvioidaan:

ESIMERKKI

Aikaväli arvioitu julkaisuvuodeksi
008 q 2010 2015
264 #1  ... $c [vuosien 2010 ja 2015 välillä?]


264 #2 Jakelutiedot (T)

Jakelu RDA 2.9

Jakajan nimi on lisäydinelementti videotallenteiden kuvailussa.

‡a Jakelupaikka

‡b Jakajan nimi

‡c Jakeluaika Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu jakeluaika merkitään roomalaisin numeroin.

264 #3 Valmistustiedot (T)

Valmistaminen RDA 2.10

Valmistustietoihin sisältyvät tiedot aineiston valmistuspaikasta, valmistajasta sekä valmistusajasta.

‡a Valmistuspaikka Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, mutta ei oteta mukaan lisäsanoja kuten "painettu". 

‡b Valmistajan nimi

‡c Valmistusaika Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu valmistusaika merkitään roomalaisin numeroin.  

 ESIMERKKI

264 #3 a Keuruu : ‡b Otavan kirjapaino

264 #3 a Kiinassa (aineistossa "painettu Kiinassa")

264 #3 a China (aineistossa "in China")
 

264 #4 Copyright-vuosi (T)

Tekijänoikeusvuosi RDA 2.11

Linjaus: Copyright-vuosi on ydinelementti, kun se poikkeaa julkaisu- tai jakeluajasta.

‡c Tekijänoikeusvuosi Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu copyright-vuosi merkitään roomalaisin numeroin.

Tieto copyright-vuodesta otetaan mistä tahansa lähteestä.

Copyright-vuotta edeltää copyright-merkki ilman välilyöntiä. Copyright-vuoden jälkeen ei merkitä pistettä.

‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Osakenttään merkitään vuosiluku silloin, kun on käytetty indikaattoria 2 ja 3. Osakenttä merkitään ennen osakenttää a.

Sarja-aineistossa kenttää voidaan toistaa. Osakenttä ‡c merkitään sarja-aineistossa ensimmäisen julkaisijan yhteyteen, päivittyvissä julkaisuissa viimeisimmän julkaisijan yhteyteen.

ESIMERKKI


245 00 a Poliisikoira : b Suomen poliisikoirayhdistys r.y:n jäsenlehti.
264 #1 a Helsinki : b Suomen poliisikoirayhdistys, c 1974-
264 21 a Tampere : b Pohjolan poliisikirja
                  [Vuosilukuja ei tiedetä]
264 31 3 2010- a Ruotsinpyhtää : b Div. Sec.

245 10  a Acta crystallographica. n Section A, p Foundations of crystallography.
264 #1  a Copenhagen : b published for the International Union of Crystallography by Munksgaard, c 1983-
264 21  3 2004-2006a Oxford : b Blackwell on behalf of the International Union of Crystallography
264 31  3 2007- a [Oxford] : b [Wiley-Blackwell]

päivittyvä julkaisu:
2
64 #1 3 2009-2010a Helsinki : b WSOYpro

264 21 3 2011-2014 a Helsinki : b Sanoma Pro
264 31 3 2014-a Helsinki : b Talentum, c 2009-

Loppupisteet

264-kenttään tulee loppupiste, JOS on käytetty osakenttää ‡c tuotantoajan, julkaisuajan, jakeluajan tai valmistusajan ilmaisemiseen (2. indikaattori = 0, 1, 2 tai 3) JA osakenttä ‡c ei pääty hakasulkuun ']' tai tavuviivaan '-'   tai kaarisulkuun ')'  tai kysymysmerkkiin '?'

Copyright-vuoden kanssa ei käytetä loppupistettä (2. indikaattori = 4).

ESIMERKKI
264 #0 ‡a [Vantaa?] : ‡b [Olli Kela], ‡c [2011?]
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopisto, ‡c 1992-
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopisto, ‡c 1995-2006.   ← loppupiste
264 #2 ‡a Kouvola : ‡b Nuorisovirasto
264 #3 ‡a Lahti : ‡b Valtion monistuskeskus, ‡c 1965.  ← loppupiste
264 #4 ‡c ©2016

Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä (sisältää myös loppupiste-esimerkit kootusti)

 

 • No labels