RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)


490 - Sarjamerkintö ei-lisäkirjausmuodossa (T)

Ydinelementti ; RDA 2.12. Sarjatiedot

Osakenttäjärjestys: ‡a sarjan päänimeke : sarjan muu nimeketieto / sarjan vastuullisuustieto, ‡x sarjan ISSN-tunnus ; ‡v sarjan numerointi. ‡a alasarjan päänimeke : alasarjan muu nimeketieto / alasarjan vastuullisuustieto, ‡x alasarjan ISSN-tunnus ; ‡v alasarjan numerointi

Edellä pakolliset elementit (ydinelementit ja lisäydinelementit) alleviivattu. Vapaaehtoisia elementtejä suositellaan käytettäväksi silloin, kun pakolliset elementit eivät riitä aineiston tunnistamiseen.

Yleensä aineistossa esiintyvä välimerkitys jäljennetään kuvailuun. Tietoelementtejä erottava välimerkitys jätetään kuitenkin merkitsemättä.

ESIMERKKI
Sarjan nimeke aineistossa: Mietintöjä ja lausuntoja/Betänkanden och utlåtanden -> tietoelementit: 'Mietintöjä ja lausuntoja' ja 'Betänkanden och utlåtanden'


Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen jäljennetään se sarjan nimeke, joka on aineistossa. Myös nimekkeen alussa oleva artikkeli tallennetaan, vaikka kentässä 490 ei olekaan ohitusindikaattoria.

Jos sarjan nimeke on kirjoitetussa, puhutussa tai lauletussa aineistossa useammalla kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, niin sarjan päänimekkeeksi valitaan nimeke, joka on aineiston pääsisällön kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä (ydinelementti). Jos aineistossa esiintyy rinnakkaisia nimekkeitä (sarjan päänimeke toisella kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä), ne voidaan merkitä kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä järjestyksessä tai layoutin tai typografian osoittamassa järjestyksessä.

Mikäli julkaisussa ei esiinny sarjan nimekettä, pyritään kuitenkin selvittämään sarjan nimi. Jos tieto otetaan aineiston ulkopuolelta, merkitään tieto hakasulkeisiin.


490 kentän vastinpariin, 800, 810, 811 tai 830 kenttään, tallennetaan sarjan auktorisoitu hakutieto. Koska Asterissa ei ole sarjojen auktoriteettitietueita, niin 8XX kenttään tallennetaan sarja-aineiston päänimeke; katso 830 kentän ohje.

Kaupalliset, numeroimattomat sarjat, joilla ei ole sarjatietuetta eikä ISSN-tunnusta (esim. Penguin Books, Vihreä varis), merkitään vain kenttään 490.

Sekä pääsarjan ISSN-tunnus että alasarjan ISSN-tunnus merkitään; pääsarjan ISSN-tunnusta ei jätetä merkitsemättä. Jos ISSN-tunnus on virheellinen, se merkitään sellaisenaan ja tehdään oikeasta tunnuksesta huomautus. Jos ISSN-tunnus otetaan aineiston ulkopuolelta, se merkitään hakasulkeisiin. Muut kuin kuvailtavan aineiston ISSN-tunnukset voidaan merkitä 776-kenttään tai antaa huomautuksena.

500-kentässä käytettävät fraasit puutteellisista tai virheellisistä tiedoista:

 • 500 ## ‡a Julkaisun oikea ISSN 2343-3213.
  Aineistossa väärä ISSN-tunnus ilman sidosasua, mutta aineistolle on olemassa oikea ISSN-tunnus (merkitään 830-kenttään)

 • 500 ## ‡a Julkaisussa painetun version ISSN 1795-2158.
  Aineistossa väärä ISSN-tunnus ja oikeaa ISSN-tunnusta ei ole olemassa TAI aineistossa väärän sidosasun ISSN-tunnus & oikea ISSN tunnus olemassa

 • 500 ## ‡a ISSN 0399-3388.
  Aineistossa on ISSN-tunnus, jonka sarjatietoa ei pystytä selvittämään

BookWhere-poimintaluetteloinnissa tietueisiin tulee sekä 490- että 8XX-kentät eikä niitä tarvitse välttämättä editoida.

Indikaattorin arvot

2. indikaattorin arvo on aina # (tyhjä).

Jos 490-kentän 1. indikaattori on '0', niin sarjasta ei ole muodostettu hakumuotoa 800-, 810-, 811- tai 830-kenttään.

ESIMERKKI. Sarjasta ei ole tehty lisäkirjausta 830-kenttään
490 0# ‡a Penguin Books
490 0# ‡a Vihreä varis


Jos 490-kentän 1. indikaattori on '1', niin sarjalle on muodostettu hakumuoto 800-, 810-, 811- tai 830-kenttään.

ESIMERKKI. Sarjasta on tehty lisäkirjaus 830-kenttään
490 1# ‡a Mietintöjä ja lausuntoja = ‡a Betänkanden och utlåtanden, ‡x 1798-7105 ; ‡v 2015, 6      kuvailijan harkinassa
830 #0 ‡a Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ‡x 1798-7105 ; ‡v 2015, 6.
Aineiston pääsisällön kieli on suomi → sarjan päänimeke 490$a Mietintöjä ja lausuntoja

Sarjan/alasarjan numeroinnin merkitseminen

RDA 2.12.9

 • Sarjan ja alasarjan numerointi ilmoitetaan tiedonlähteessä merkityssä muodossa.
 •  Väliviiva korvataan tarvittaessa kauttaviivalla selkeyden vuoksi. Esim. 58 (1955)-72/73 (1969/1970).
 • Jos numerointitieto koostuu vuosiluvusta ja numerosta, joka sisältyy vuoteen, merkitään vuosiluku ennen numeroa
 • Sarjan numerointitietoon sisältyvää termiä ei kirjoiteta isolla alkukirjaimella, jollei käytetty kieli edellytä sitä liitteen A ohjeistuksen mukaisesti (esim. substantiivin kirjoittaminen isolla alkukirjaimella saksan kielessä)
 • Sanoin ilmaistut luvut korvataan numeroilla. Järjestysluvut merkitään numeroina ja ne ilmaistaan noudattamalla kunkin kielen standardoituja käytäntöjä järjestysluvun merkitsemisestä.
 • Jos tiedonlähteessä esiintyvä numerointi tiedetään virheelliseksi, se merkitään siinä muodossa, jossa se esiintyy tiedonlähteessä. Oikeasta numeroinnista tehdään huomautus.

 
Suomalaisten kirjastojen linjaus:
Rinnakkaisen sarjanimekkeen ja numeroinnin merkitseminen. Jos numerointi ja sarjanimeke esiintyvät aineistossa monella eri kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, numerointi merkitään samalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä esiintyvän sarjanimekkeen perään. Jos numerointi esiintyy aineistossa vain yhdellä tavalla eikä numerointia voi yhdistää tiettyyn kieleen tai kirjoitusjärjestelmään, merkitään se kaikkien sarjanimekkeiden jälkeen.

Esimerkkejä verkkoaineiston ISSN-tunnuksen merkitsemisestä

Esimerkki 1. ISSN verkkoaineistossa, verkkoversion sarja-aineistolla on ISSN-tunnus

Fennican sarja-aineiston tietue:
022 0# ‡a 2343-3213 ‡2 a
222 #0 ‡a Turun Yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica. Odontologica ‡b (Verkkoaineisto)
245 00 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica = ‡b Annales Universitatis Turkuensis. ‡n Ser. D.
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
362 0# ‡a Osa 778-

Josta saadaan verkkoaineiston kuvailuun

 • Päänimeke: Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica. Odontologica
 • ISSN: 2343-3213
 • Numerointikaava: Osa 778-

Tapaus 1) Aineistossa on kerrottu sidosasu: XXXX-XXXX (verkko) & YYYY-YYYY (painettu) → jäljennetään verkkoaineiston ISSN (XXXX-XXXX) kuvailuun

Aineistossa: ISSN 2343-3213 (verkko) & ISSN 0355-9483 (painettu)
490 1# ‡a Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica-Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102
830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102.
490 ja 830 -kentissä verkkoaineiston ISSN

Tapaus 2) Aineistossa on ainoastaan sidosasu: YYYY-YYYY (painettu) → selvitetään verkkoaineiston ISSN kuvailuun

Aineistossa: ISSN 0355-9483 (painettu)
Fennica: Sarja-aineistosta olemassa myös verkkoversio, jonka ISSN 2343-3213
490 1# ‡a Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica-Odontologica, ‡x [2343-3213] ; ‡v osa 1102
500 ## ‡a Julkaisussa painetun version ISSN 0355-9483.
830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102.
490- ja 830-kentissä verkkoaineiston ISSN, 500-kentässä huomautus aineistossa olevasta ISSN-tunnuksesta

Tapaus 3) Aineistossa ISSN XXXX-XXXX ilman sidosasua → jäljennetään ISSN kuvailuun

Aineistossa: ISSN 0355-9483, sidosasua ei ole kerrottu
Fennica: ISSN 0355-9483 kuuluu painetulle aineistolle. Sarja-aineistosta olemassa myös verkkoversio, jonka ISSN 2343-3213
490 1# ‡a Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica-Odontologica, ‡x 0355-9483 ; ‡v osa 1102
500 ## ‡a Julkaisun oikea ISSN 2343-3213.
830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102.
490-kentään jäljennetty aineistossa esiintyvä ISSN, 830-kentässä verkkoaineiston ISSN, 500-kentässä huomautus oikeasta ISSN-tunnuksesta


Esimerkki 2. ISSN verkkoaineistossa, sarja-aineiston verkkoversiolla ei ole ISSN-tunnusta

Aineistossa ISSN-tunnus 0355-9483 ilman sidosasua
Fennica: painettu sarja-aineisto & verkkoversiota ei ole olemassa

490 0# ‡a Tutkimuksia / [Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos], ‡x 1795-2158 ; ‡v 295
500 ## ‡a Julkaisussa painetun version ISSN 1795-2158.
490-kenttään jäljennetty aineistossa esiintyvät sarjatiedot, 500-kentässä huomautus niiden virheellisyydestä
 • No labels