KOKO-yhteistyöverkosto kehittää KOKOon sisältyvien ontologioiden laadinnan ja ylläpidon yhteisiä toimintatapoja. Osana em. toimintaa on laadittu KOKOn sisältöä ja laatua ohjaavia vaatimuksia, suosituksia ja ohjeita. Alla olevat vaatimukset ja suositukset on laadittu Finto-palvelun järjestämässä KOKO-työpajassa 24.3.2015.

1) Yleiset vaatimukset

 • Ontologian tekninen toteutus ei aiheuta kohtuutonta vaivaa palvelun ylläpidolle.
  • Optimitapauksessa ontologia on valmiiksi SKOS-muodossa.

  • Suoraviivaisten teknisten muunnosten tulisi olla mahdollisia.

 • Käyttöehdot sallivat avoimen julkaisun.
 • Kaikkien erikoisontologian käsitteiden on oltava joko hierarkiassa tai sillattuna YSOon.
 • Tuleva Finto-verkosto määrittää tarkemmat tekniset vaatimukset.


2) Käyttö

 • Ontologialle pitää olla tiedossa käyttöä nyt tai tulevaisuudessa.
  • Finto-palvelu tarjoaa tulevaisuudessa käyttäjille tavan ilmoittaa ontologian käytöstä tietyssä järjestelmässä tai tietyn aineiston sisällönkuvailussa.
 • Käyttö tarkoittaa tässä yhteydessä ontologian käyttöä sisällönkuvailussa, joka voi toteutua esim. Finton tarjoamien rajanpintojen kautta.

3) Ylläpito

 • Ontologialla pitää olla nimetty päätoimittaja (ts. omistaja). Lisäksi ontologialla pitää olla nimetty ylläpitäjä, mikäli ylläpito on ulkoistettu.
 • Päätoimittaja ja ylläpitäjä on aina oltava nimettynä henkilötasolla yhteistyöverkoston toimivuuden takaamiseksi.
 • Ylläpitoon kuuluu
  • osallistuminen KOKO-kokouksiin
  • toimiminen erikoisontologian asiantuntijana ja yhteyshenkilönä
  • YSO-ontologiassa tapahtuvien muutosten vaikutusten tarkistaminen erikoisontologian kannalta
   • Finto-palvelu tarjoaa tulevaisuudessa tarkistamiseen teknisen apuvälineen.
 • Ylläpidolta edellytettävää ontologioiden päivitysaikataulua ei määritelty tässä vaiheessa.

4) Sisällölliset vaatimukset ja suositukset KOKOon sisältyville ontologioille


1) Erikoisontologian tulee noudattaa samaa hierarkkista logiikkaa kuin YSO
 • Yläkäsitesuhde on ISA-suhde
 • Erikoisontologian on noudatettava YSOn yleishierarkiaa, jonka pääkategorioita ovat oliot, ominaisuudet ja toiminta.

2) Erikoisontologian ja YSOn välinen käsite-ekvivalenssi tarkoittaa, että käsitteiden välillä ja hierarkiassa ei ole sisällöllistä ristiriitaa. 

2.1) Yhdestä erikoisontologian käsitteestä ei voi olla ekvivalenssisuhdetta useampaan YSO-käsitteeseen.
2.2) Useasta eri erikoisontologian käsitteestä ei voi olla ekvivalenssia samaan YSO-käsitteeseen.
 • KOKOssa ei tällä hetkellä käytetä BroadMatch- ja NarrowMatch-suhteita.
2.3) Samaan käsitteeseen voidaan viitata eri ontologioissa eri termein. Jos termi on erikoisalalla eri kuin YSOssa, käsitteiden siltaaminen edellyttää, että niiden välillä ei saa olla sisällöllistä ristiriitaa.
3) Erikoisontologia ei voi täydentää YSOn hierarkiaa siten, että erikoisontologian käsite olisi yläkäsite YSO-käsitteelle.
 • YSOn ylläpito ottaa mielellään vastaan muutos- ja lisäysehdotuksia.
4) Assosiatiivinen suhde (RT) erikoisontologiakäsitteen ja YSO-käsitteen välillä sallitaan.
4.1) Jos käsite löytyy sekä omasta erikoisontologiasta että YSOsta, liitetään assosiatiivinen suhde oman erikoisontologian käsitteeseen, ei YSOon.
5) YSOn päätermi (prefLabel) määrittää erikoisontologian käsitteen ekvivalenssin ja hierarkian.
 • Ko. tarkoitukseen (eli määrittämään käsitteen merkitystä ja sijaintia hierarkiassa) ohjaustermit (altLabel) eivät ole aina kyllin synonyymisia päätermin kanssa.

6) Erikoisontologioiden ohjaustermien (altLabel) ei tarvitse olla tarkkoja synonyymeja päätermille (prefLabel).

6.1) Mikäli päätermi (prefLabel) ja ohjaustermi (altLabel) eivät viittaa samaan käsitteeseen (eli eivät ole toistensa synonyymeja), ei ohjaustermiä saa käyttää ekvivalenssin merkitsemisen tai käsitteen hierarkisoinnin perusteena.

Esimerkki 1:  jos erikoisontologian käsitteen suositeltava termi on radiotaajuudet ja ohjausterminä radioaallot, käsitettä ei suositella sillattavaksi YSOn radioaallot-käsitteeseen.
Esimerkki 2: PUHOssa ohjaajat on ohjaustermi sotilaslentäjille. YSOssa ohjaajat ovat taiteilijoita. Käsitteitä ei pidä sillata.
Esimerkki 3: JUHOn käsitteen aluevalvonta (ohjaustermi aluevartiointi) yläkäsite on valvonta, ei vartiointi.

7) Kun käsitteelle on mahdollista liittää yläkäsitteeksi sekä erikoisontologian että YSOn käsite (kun nämä ovat ekvivalentteja), suositellaan valitsemaan johdonmukaisesti yläkäsite erikoisontologiasta.

 

 

 

 

 • No labels