#A | #B | #C | #D | #E | #F | #G | #H | #I | #J | #K | #L | #M | #O | #P | #R | #S | #T | #V

A


Abstrakti
Artikkelin tai muun tekstin sisällöstä tehty tiivistelmä.

Affiliaatio

Tutkijan kuuluminen tiettyyn organisaatioon.
Tilaajaorganisaation tutkija, muuta henkilökuntaa tai opiskelija.

Auktorisoitu käyttäjä

Auktorisoidulla käyttäjällä on oikeus käyttää lisensioitua aineistoa. Auktorisoitujen käyttäjien määrittely on aineistokohtaista. Pääsääntöisesti auktorisoituihin käyttäjiin luetaan aineiston tilaajaorganisaation opettajat, tutkijat, muu henkilökunta ja opiskelijat, joskus myös paikalliskäyttäjät. Eri ryhmillä voi olla erilaiset käyttöoikeudet.

Autentikointi
Käyttäjän tunnistaminen.

B


Bibliografinen tieto

Tieto, jonka avulla alkuperäinen julkaisu voidaan jäljittää:

 • lehtien osalta tekijä(t), artikkelin otsikko, lehden nimi, julkaisuvuosi, vuosikerran numero, lehden numero, artikkelin sivunumero
 • kirjojen osalta tekijä(t), kirjan nimi, painosmerkintä, kustannuspaikka, kustantaja, julkaisuvuosi.

C


CC-lisenssit

CC-lisensseillä tarkoitetaan Creative Commons -lisenssejä, joilla tekijä voi jakaa osan tekijänoikeuksistaan ja antaa haluamiaan vapauksia teoksen käyttäjille. Lisenssejä on kuusi:

 • Nimeä (CC BY)
 • Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA)
 • Nimeä-EiMuutoksia (CC BY-ND)
 • Nimeä-EiKaupallinen (CC BY-NC)
 • Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin (CC BY-NC-SA)
 • Nimeä-Eikaupallinen-EiMuutoksia (CC BY-NC-ND)

Lisäksi Creative Commonsilla on erityinen CC0-luopuma, jolla tekijä voi luopua kaikista oikeuksistaan teokseen siinä määrin kuin se on lainsäädännön puitteissa mahdollista. Lisätietoja: creativecommons.fi.

cOAlition S

Plan S:n laatinut kansainvälinen tutkimusrahoittajien ryhmittymä. Ks. Plan S.
Lue lisää cOAlition S:stä: coalition-s.org/about.

Corresponding author

Artikkelin kirjoittaja, joka tyypillisesti toimii julkaisuprosessin aikana kaikkien artikkelin kirjoittajien yhteyshenkilönä ja vastaa siitä, että muut kirjoittajat saavat tarvittavat tiedot prosessin vaiheista. Myös artikkelin julkaisemisen jälkeen hänelle voidaan osoittaa artikkeliin liittyviä kysymyksiä. Ks. First author.

COUNTER

COUNTER-tilastosuosituksilla tarkoitetaan kustantajien, välittäjien ja kirjastojen kansainvälisen COUNTER-yhteistyön (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) tuottamia elektronisten aineistojen käyttötilastointiin sovellettavia suosituksia. COUNTERin suurin vaikutus näkyy ulkomaisilta kustantajilta saatujen tilastotietojen yhdenmukaisuudessa, luotettavuudessa ja vertailtavuudessa. Ks. tarkemmin COUNTER-hankkeen sivut.

D


DOI

Vuonna 2000 käyttöön otettu elektronisille asiakirjoille, teksteille, kuville, äänelle, videoille ja ohjelmistoille annettava pysyvä tunniste. DOI (Digital Object Identifier) -tunniste toimii samaan tapaan kuin URI-tunnisteissa URN, eli se viittaa tiettyyn nimenomaiseen dokumenttiin osoitteesta riippumatta, toisin kuin URL, joka viittaa tiettyyn sijaintiin. Ks. tarkemmin: doi.org.

E


Embargo

Embargolla voidaan tarkoittaa asiayhteydestä riippuen eri asioita. Välittäjien tarjoamiin lehtipalveluihin liittyen embargo on kustantajan määrittämä viive, jonka vuoksi lehden uusimmat kokotekstit ilmestyvät välittäjän palveluun yleensä vasta 3–12 kuukautta niiden ilmestymisen jälkeen.

Tieteellisten lehtiartikkeleiden Green Open Accessiin eli vihreään tiehen liittyen embargo viittaa ajanjaksoon, jonka aikana artikkelia ei saa julkaista rinnakkaistallenteena avoimessa julkaisuarkistossa. Kustantaja määrittelee embargon pituuden. Embargot ovat eripituisia eri lehdillä, tyypillisesti pituus on 6–24 kuukautta.

Etäkäyttö
Aineiston käyttö verkon yli kirjautumalla (tunnistautumalla) organisaation suojattuun verkkoon muualta kuin tilaavan organisaation tiloista.

F


Fair use

Fair use on USAn tekijänoikeuslain alainen doktriini, joka sallii tekijänoikeudenalaisen aineiston rajoitetun käytön ilman luvan hankkimista oikeudenhaltijalta. Se, onko tietty teoksen käyttö sallittua (fair use) perustuu tapauskohtaiseen punnintaan, jossa käytetään neljää kriteeriä:

 • käytön tarkoitus ja luonne
 • teoksen luonne
 • käytön määrä ja käytetyn osan laatu
 • käytön vaikutus teoksen potentiaalisiin markkinoihin.
Finna

Kansallinen hakupalvelu Finna.fi kokoaa yhteen Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja. Lisäksi useilla organisaatoilla on oma Finna, joka on rajattu pääasiassa kyseisen organisaation käytössä oleviin aineistoihin. Ks. lisätietoja Finnan verkkosivuilta

First author

Artikkelin kirjoittaja, joka on pääasiallisesti vastuussa artikkelin sisällöstä: tutkimuksen suunnittelusta, datan keräämisestä ja analysoinnista sekä itse artikkelin kirjoittamisesta. Ks. Corresponding author.

FTE-luku

FTE (Full Time Equivalent) -luvulla tarkoitetaan laskennallista lukua, jolla ilmoitetaan kokopäiväinen henkilömäärä (esim. opiskelijat, tutkijat, muu henkilökunta). FTE-lukujen laskemistavat vaihtelevat käyttötarkoituksittain ja maittain. E-aineistojen lisensioinnissa FTE-lukua käytetään usein hinnoitteluperusteena. FinELib-toimisto ylläpitää aineistohankintaa varten tietoja konsortion jäsenten potentiaalisista käyttäjämääristä.

Full OA, Gold OA -lehti

Lehden kaikki sisältö on vapaasti luettavissa (täysin avoin lehti). Lehdestä riippuen kirjoittajat joko maksavat julkaisemisesta kirjoittajamaksun tai julkaiseminen on ilmaista, jolloin lehden rahoitus tulee muista lähteistä, esimerkiksi tieteellisiltä seuroilta tai yliopistoilta.

G


Gold OA, Full OA -lehti

Lehden kaikki sisältö on vapaasti luettavissa (täysin avoin lehti). Lehdestä riippuen kirjoittajat joko maksavat julkaisemisesta kirjoittajamaksun tai julkaiseminen on ilmaista, jolloin lehden rahoitus tulee muista lähteistä, esimerkiksi tieteellisiltä seuroilta tai yliopistoilta.

Green OA

Green OA -mallissa artikkeli julkaistaan tilausmaksullisessa lehdessä, lisäksi artikkelin kirjoittaja tallentaa artikkelinsa avoimeen julkaisuarkistoon. Yleensä julkaisuarkistoon on lupa tallentaa vain artikkelin lopullinen vertaisarvioitu käsikirjoitus (author accepted manuscript), sillä kustantajat eivät tyypillisesti salli julkaistun artikkeliversion (VoR, Version of Record) jakamista julkaisuarkistossa. Kustantaja asettaa käsikirjoituksen julkaisemiselle julkaisuarkistossa usein embargon (ks. embargo) ja määrää sen käyttöehdoista.

H


Hybrid OA

Hybridilehti on tilausmaksullinen lehti, joka sisältää sekä maksumuurin takana olevia että avoimia artikkeleita. Kirjoittajat voivat valita avoimen julkaisemisen maksamalla kirjoittajamaksun tai julkaista maksumuurin takana, jolloin artikkeli on pelkästään tilaajien luettavissa. Hybridimallissa kustantaja saa tuloja sekä tilausmaksuista että kirjoittajamaksuista – järjestely, johon viitataan termillä double-dipping.

Plan S sallii julkaisemisen hybridilehdissä vain siinä tapauksessa, että kustantaja on solminut transformatiivisen sopimuksen kirjoittajan organisaation kanssa.

I


Impact factor
Tieteellisten julkaisujen laadun arvioimiseen käytettävä mittari, joka kertoo, kuinka usein jonkin lehden artikkeleita siteerataan muissa tieteellisissä julkaisuissa.

J


Journal Checker Tool
Journal Checker Tool on cOAlition S:n työkalu jolla voit tarkistaa, onko tieteellinen julkaisu yhteensopiva tutkimusrahoittajien avoimen julkaisemisen julkilausuman Plan S:n kanssa.

K


Kaupallinen tarkoitus
Lisensioidun aineiston suora tai epäsuora kaupallinen hyödyntäminen.

Kirjoittajamaksu

Myös: APC (Article Processing Charge) -maksu, avoimen julkaisemisen maksu, OA-maksu (Open Access Fee, Publication Fee).

Kustantajan perimä maksu, joka mahdollistaa yksittäisen artikkelin julkaisemisen avoimena. Lehti voi olla joko Gold OA tai Hybrid OA -lehti. Maksun suuruus vaihtelee muutamasta sadasta useisiin tuhansiin euroihin. Suurien kansainvälisten kustantajien perimät kirjoittajamaksut ovat tyypillisesti 1500–3000 euron luokkaa. Ks. Muut julkaisumaksut.

Kokotekstitietokanta

Tietokanta, joka sisältää kokonaisia artikkeleita tai muita tekstejä.
Konsortio
Useamman organisaation vapaaehtoisesti muodostama yhteenliittymä tietyn asian toteuttamiseksi (FinELibin tapauksessa e-aineistojen hankkimiseksi).
Kurssipaketti
Opettajan kurssin suorittamista varten opiskelijoille kokoama aineistopaketti (esim. valikoituja lehtiartikkeleita).

L


Lisenssi
Käyttöoikeus (FinELibin tapauksessa e-aineiston käyttöoikeus).
Lukuohjelma
Ohjelma, jonka e-kirjan lukeminen päätelaitteella vaatii. Lukuohjelma tulee asentaa päätelaitteelle ennen e-kirjan latausta.

M


Muut julkaisumaksut

Kirjoittajamaksun lisäksi osa kustantajista perii maksun mm. lisäsivuista tai värikuvista. Näitä maksuja (joita peritään myös maksumuurin takana ilmestyvistä artikkeleista) kutsutaan muiksi julkaisemisen maksuiksi (vrt. kirjoittajamaksu).

O


Online-lukeminen

Myös: streaming, suoratoisto.

Tiedonsiirtotapa, jossa e-kirja välitetään lukijan päätelaitteeseen internetin kautta sitä mukaa kun lukija käyttää kirjaa. Teosta voi lukea selaimessa ilman erillisen lukuohjelman lataamista.

Open Access

Open Access tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa saatavuutta. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja laajoin käyttöoikeuksin.

Open APC

Bielefeldin yliopiston kirjaston hallinnoiman palvelun kautta yliopistot, tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoittajat voivat julkaista kirjoittajamaksutietojaan Open Database -lisenssillä. Ks. lisää: intact-project.org/openapc.

Orcid (Open Researcher and Contributor ID)

Open Researcher and Contributor ID (Orcid) on tutkijan oma uniikki tunniste, joka auttaa määrittämään tutkijan tekijyyden selkeästi. Tutkija saa tunnisteen rekisteröitymällä Orcidin sivuilla. Tunniste on muodoltaan numeroita ja kirjaimia sisältävä sarja (esimerkiksi 0000-0002-1534-109X).

P


Paikalliskäyttäjä, paikallisasiakas

Kirjastossa paikalla oleva aineiston tilaajaorganisaation ulkopuolinen henkilö, joka ei kuulu organisaation henkilökuntaan eikä opiskelijoihin.

PAR Fee

Tiedelehtisopimuksessa laskennallinen hinta per artikkeli, kun sopimuksen kokonaishinta jaetaan sopimuksen perusteella avoimena julkaistavien artikkelien määrällä.

Pay-per-view

Asiakas voi ostaa pääsyn yksittäiseen dokumenttiin (esim. lehtiartikkeliin tai kirjan lukuun). Usein pääsy on rajattu aikaan (esim. artikkelin voi ladata tai sitä voi lukea 24 tunnin ajan).

Plan S

Eurooppalaisten tutkimusrahoittajien muodostaman cOAlition S:n julkilausuma, jonka pyrkimyksenä on tehdä kaikista julkisella tutkimusrahoituksella rahoitetuista julkaisuista avoimia sekä toteuttaa julkaisujen avoimuus ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lue lisää cOAlition S:n sivuilta.

R


RightsLink

Copyright Clearance Centerin RightsLink-järjestelmä tukee kustantajia kirjoittajamaksujen hallinnoinnin, keräämisen ja raportoinnin työnkuluissa.

RingGold

Hakemisto, johon kerätään ja rikastetaan metadataa organisaatioista ja linkitetään hierarkkisesti yhteen organisaatioiden eri osastoja. Useat kustantajat käyttävät RingGold-hakemistoa tutkijan affiliaation tunnistamisessa.

S


SCOSS

The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) on verkosto, joka on sitoutunut vahvistamaan avoimen julkaisemisen ja avoimen tieteen infrastruktuuria. Lue lisää SCOSSin sivuilta.

Sitaatti
Suora lainaus kirjallisesta tai muusta esityksestä.
Suojattu verkko
Aineistoa tilaavan organisaation verkko, johon on pääsy vain auktorisoiduilla käyttäjillä, jotka on autentikoitu (tunnistettu).
Suojausmenetelmä

Ohjelmistotekninen standardi tai menettely, jonka avulla e-kirjan kopiointia tai tallennusta voidaan estää tai säädellä.

SUSHI

Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) -protokollaa käytetään e-aineistojen käyttötilastojen automaattisissa siirroissa. Ks. tarkemmin: SUSHI Protocol.

T


Tekstin- tai tiedonlouhinta

Automaattiset tai puoliautomaattiset menetelmät, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.

Teos
Tekijänoikeuslain tarkoittama ihmisen itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos (esim. artikkeli).
Tieteellinen kommunikointi
Tutkijoiden välinen viestintä.
Tietue
Tietokannan perusyksikkö, joka sisältää yhtä kuvailtavaa kohdetta koskevat tiedot (esim. viitetietokannassa viite, joka sisältää yhtä julkaisua koskevat tiedot).
Tilaajaorganisaatio

Ammattikorkeakoulu, yliopisto, tutkimuslaitos tai yleinen kirjasto, joka on tilannut elektronisen aineiston eli hankkinut siihen käyttöoikeuden.

Transformatiivinen lehti

Maksumuurin takana oleva tilausmaksullinen lehti tai hybridilehti, joka on sitoutunut siirtymään kokonaan avoimeksi lehdeksi lisäämällä vähitellen avoimen sisällön osuutta ja hyvittämällä tilausmaksuissa avoimesta julkaisemisesta saatuja tuloja.

Yksi strategioista, jolla cOAlition S kannustaa kustantajia siirtymään avoimeen julkaisemiseen. Lue lisää cOAlition S:n sivuilta:

Criteria for Transformative Journals.

Transformatiivinen sopimus

Mallista riippuen: transitional, offsetting, P&R (publish-and-read), R&P (read-and-publish).
Transformatiivisen sopimuksen tavoitteena on siirtyminen tilausmaksullisista julkaisuista avoimiin julkaisuihin. Tutkijoiden ei edellytetä maksavan erillisiä kirjoittajamaksuja, vaan julkaisemisen kustannuksia katetaan tilausmaksuilla.

Yksi strategioista, jolla cOAlition S kannustaa kustantajia siirtymään avoimeen julkaisemiseen. Lue lisää transformatiivisista sopimuksista.

V


Vastuukirjoittaja

Ks. Corresponding author.

Viite

Viite koostuu kentistä, jotka sisältävät tietoa julkaisusta kuten tekijä, julkaisun nimi ja julkaisuvuosi. Viite voi sisältää julkaisun sisältöä kuvaavia asiasanoja sekä tiivistelmän eli abstraktin ja linkin kokotekstiin.

Viitetietokanta

Tietokanta, joka sisältää tietoa (tekijä, nimeke, julkaisuajankohta jne.) artikkeleista ja muista julkaisuista, mutta ei itse tiedonlähdettä kokonaisuudessaan.

VIRTA-julkaisutietopalvelu

Opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon palvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista. Ks. lisää: VIRTA-julkaisutietopalvelu.

 • No labels