Finnan kehityksen kärjessä vuonna 2021 ovat perusominaisuuksien ja käytettävyyden vahvistaminen. Merkittävässä roolissa ovat myös Finna.fi:n konsepti ja aineistojen sujuva käyttö. 

”Finna on entistä keskeisempi osa siihen osallistuvien organisaatioiden toimintaa, mikä korostaa toimivien peruspalveluiden tärkeyttä. Myös integraatiot Finnan ja muiden sähköisten työkalujen välillä ovat lisääntyneet, joten Finnaa hyödynnetään entistä monipuolisemmin” kertoo Erkki Tolonen, kehittämispäällikkö.  

Finnan parissa työskentelevien arkea tullaan vuoden aikana helpottamaan esimerkiksi tuomalla hallintaliittymään sellaisia ominaisuuksia, joita on ennen voinut työstää vain koodipuolella. Finnan hallintaliittymän parannukset keskittyvät erityisesti etusivujen ja sisältösivujen entistä sujuvampaan hallinnointiin. 

Toive Finnan hallintaliittymän kehittämisestä tuli vahvasti esiin vuoden 2020 asiakaskyselyssä sekä muissa yhteistyökumppanien kanssa käydyissä keskusteluissa. Hallintaliittymän ongelmakohtia poimittiin mm.  haastattelemalla hallintaliittymän käyttäjiä.  

”Näkymien räätälöintiä on pyritty tehostamaan, jotta muutostarpeisiin kyetään vastaamaan nopeammin. Finna-verkkoalustan käyttöä pyritään jatkossa helpottamaan myös verkkokoulutuksilla ja parantamalla käyttöohjeita.  

Aineistojen kuratoinnin ja sisällöntuotannon mahdollisuuksia vahvistetaan ja suosikkilista-toiminnallisuutta kehitetään entistä joustavammaksi kaikissa Finnan käyttöliittymissä. Asiakasorganisaatioille halutaan tarjota mahdollisuus tuottaa omia sisältökokonaisuuksiaan, jollaisia on tällä hetkellä tarjolla esimerkiksi Finna Luokkahuoneessa. 

Finna.fi:n tarjontaa ja kohderyhmiä tarkennetaan 

Kaikkien Finnaan osallistuvien organisaatioiden aineistot yhteen kokoavaa Finna.fi:tä kehitetään, ja aineistomäärältään huikean suuren palvelun halutaan olevan entistä helpommin lähestyttävä. 

”Työstämme yhdessä asiakasorganisaatioiden ja konsortioryhmän kanssa ajatusta siitä, miten Finnan rikas aineisto saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla ja millaisille eri käyttäjäryhmille palvelusta olisi iloa ja hyötyä” Maria Virtanen, Finnan johtava palvelusuunnittelija kertoo.   

Katse aineistojen sujuvaan käyttöön 

Miljoonat aineistot ja niiden sujuva käyttö ovat Finnan palvelun ydintä. Tulevina vuosina hakutoiminnot tulevat paranemaan usealla tavalla. Moottorina ja mahdollistajana tälle toimivat mm. aiempaa kattavammat aineistotiedot.  

Esimerkiksi valokuvia on jatkossa mahdollista hakea koon perusteella, sillä uusissa museohallintajärjestelmissä tieto kuvan resoluutiosta sisältyy kuvailutietoihin. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa esim. 3D-kuvien näyttäminen suoraan Finnassa. 

Hakutoimintojen kehittäminen liittyy tiiviisti myös tieteentekijöille tarjottavien palveluiden vahvistamiseen.  

”Korkeakoulujen sähköisiin aineistoihin liittyvää käytettävyyden parantamista jatketaan, ja kehitämme korkeakoulukirjastojen verkkokirjastomallia yhteistyössä kirjastojen kanssa. Selvitämme myös mahdollisuutta hyödyntää viittaustietoja tutkimusjulkaisujen löydettävyyden parantamiseksi”, Erkki Tolonen kertoo.  

 Vuoden aikana keskitytään myös Avointen oppimateriaalien kirjaston integrointiin ja Finna Tutkijasalin kehittämiseen.

Finnan kehityskohteista käydään jatkuvaa keskustelua asiakasorganisaatioiden kanssa eri foorumeilla. Finna-tiimi etsii uusia ideoita ja kuulee osallistuvien organisaatioiden näkemyksiä esimerkiksi sektorikohtaisissa asiakastapaamisissa, joita järjestetään useita joka vuosi. Näiden lisäksi myös muihin tapaamisiin ja webinaareihin kannattaa osallistua, tai kertoa näkemyksistään esimerkiksi Finnan keskustelufoorumilla, josta saa tarvittaessa apua myös esimerkiksi teknisiin ongelmatilanteisiin.  

Tutustu Finnaan osallistuvien organisaatioiden ja intressiryhmien edustajien muodostaman Finna-konsortioryhmän hyväksymään vuosisuunnitelmaan:  

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Suunnitelmat+ja+raportit