På denna sida sammanställs förändringar som gjorts i begreppen på svenska i FGF - Finländsk genre- och formlista. Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till metadataresursen Melinda i mån av möjlighet. Med hjälp av nedanstående tabell kan man följa med och uppdatera förändringarna också i de bibliografiska posterna i andra databaser.

Typer av förändringar:

  • Termändring. Huvudtermen (föredragen term) byts ut, samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser.
    • förändringstypen termändring (precisering) innebär att även om det är frågan om en ändring av huvudtermen till en annan form, så lämpar sig inte samma ändring för alla referenser, utan vad gäller korrigeringarna påminner förändringstypen om parentestillägg
  • Parentestillägg. Huvudtermen tillfogas en förtydligande parentes. Parentestillägg är ofta en följd av att begreppet använts felaktigt vid beskrivning, och därför lämpar sig korrigeringen till den nya termformen endast för en del av referenserna. För övriga referenser måste något annat lämpligt begrepp användas, eller om något sådant inte finns och termen förefaller nödvändig, så flyttas termen till 653-fältet, eller föreslås termen till FGF i en mer preciserad form.
  • Parentesändring. Den tidigare parentesen har bytts till en annan, tydligare parentes.
  • Raderat begrepp. Ett föråldrat eller till sin betydelse oklart begrepp har helt tagits bort ur vokabulären. I referenserna ersätts begreppet vid behov med andra lämpliga begrepp.
  • Sammanslagning av begrepp. Begreppet har slagits samman med ett annat begrepp som till sin betydelse helt eller nästan helt motsvarar det. Samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser, dock inte i fall där det sammanslagna begreppets betydelse varit inexakt.  
  • Delning av begrepp. Ett flertydigt begrepp har delats upp i två eller flera nya begrepp, som vardera lämpar sig enbart för en del av de referenser som beskrivits med den ursprungliga termen.  

Nya begrepp som godkänts till FGF finns i Finto.fi

Se även ändringar i SLM på finska


Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

3/2024videospelraderat begreppkonsolspel ELLER digitala spel
3/2024historiska novellertermändring historiska berättelser
3/2024e-böckerraderat begrepp-
3/2024webbpublikationerraderat begrepp-
3/2024webbserier (tecknade serier)raderat begrepptecknade serier
3/2024elektroniska tidskrifterraderat begrepp-
3/2024sjöromaner termändringsjölitteratur (skönlitteratur)
3/2024rollspelbegreppsdelningrollspel (bordsrollspel) ELLER rollspel (digitala spel)
5/2024tersetter (kompositioner)termändringtersetter
5/2024kvartetter (kompositioner)termändringkvartetter
5/2024kvintetter (kompositioner)termändringkvintetter
5/2024sextetter (kompositioner)termändringsextetter
5/2024septetter (kompositioner)termändringseptetter
5/2024oktetter (kompositioner)termändringoktetter
5/2024
nonetter (kompositioner)termändringnonetter
5/2024sambor (kompositioner)termändringsambor
5/2024naturguider (verk)termändringnaturguider
5/2024guider (verk)termändringguider
5/2024mässor (kompositioner) termändring

mässor 

5/2024ledare (tidningar)termändring

ledare