På denna sida sammanställs förändringar som gjorts i begreppen på svenska i FGF - Finländsk genre- och formlista. Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till metadataresursen Melinda i mån av möjlighet. Med hjälp av nedanstående tabell kan man följa med och uppdatera förändringarna också i de bibliografiska posterna i andra databaser.

Typer av förändringar:

  • Termändring. Huvudtermen (föredragen term) byts ut, samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser.
    • förändringstypen termändring (precisering) innebär att även om det är frågan om en ändring av huvudtermen till en annan form, så lämpar sig inte samma ändring för alla referenser, utan vad gäller korrigeringarna påminner förändringstypen om parentestillägg
  • Parentestillägg. Huvudtermen tillfogas en förtydligande parentes. Parentestillägg är ofta en följd av att begreppet använts felaktigt vid beskrivning, och därför lämpar sig korrigeringen till den nya termformen endast för en del av referenserna. För övriga referenser måste något annat lämpligt begrepp användas, eller om något sådant inte finns och termen förefaller nödvändig, så flyttas termen till 653-fältet, eller föreslås termen till FGF i en mer preciserad form.
  • Parentesändring. Den tidigare parentesen har bytts till en annan, tydligare parentes.
  • Raderat begrepp. Ett föråldrat eller till sin betydelse oklart begrepp har helt tagits bort ur vokabulären. I referenserna ersätts begreppet vid behov med andra lämpliga begrepp.
  • Sammanslagning av begrepp. Begreppet har slagits samman med ett annat begrepp som till sin betydelse helt eller nästan helt motsvarar det. Samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser, dock inte i fall där det sammanslagna begreppets betydelse varit inexakt.  
  • Delning av begrepp. Ett flertydigt begrepp har delats upp i två eller flera nya begrepp, som vardera lämpar sig enbart för en del av de referenser som beskrivits med den ursprungliga termen.  

Nya begrepp som godkänts till FGF finns i Finto.fi

Se även ändringar i SLM på finska


Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

1/2022intelligensspeltermändringproblemlösningsspel ELLER annat lämpligt begrepp
1/2022fantasier parentestilläggfantasier (musik) ELLER annat lämpligt begrepp
1/2022resefilmertermändringresedokumentärer ELLER annat lämpligt begrepp
2/2022biografiska seriertermändringbiografiska serier (tecknade serier)
2/2022erotiska seriertermändringerotiska serier (tecknade serier)
2/2022experimentella serier termändringexperimentella serier (tecknade serier)
2/2022ljudlandskaptermändringsoundscapeverk
4/2022lajv raderat begrepprollspel
4/2022dagspresserier raderat begreppseriestrippar
6/2022flickserier (tecknade serier)raderat begrepptecknade serier om barn ELLER tecknade serier
6/2022pojkserier (tecknade serier)raderat begrepptecknade serier om barn ELLER tecknade serier
6/2022söndagsserierraderat begrepptecknade serier
6/2022veckopresserierraderat begrepptecknade serier
7/2022fabeldjursserier parentestilläggfabeldjursserier (tecknade serier)
7/2022pantomimserierparentestilläggpantomimserier (tecknade serier)
7/2022undergroundserier parentestilläggundergroundserier (tecknade serier)
7/2022djungelserierparentestilläggdjungelserier (tecknade serier)
7/2022webbserier (tv-serier) parentesändringwebbserier (programserier) 
7/2022thrillerserierparentestilläggthrillerserier (programserier)
7/2022tv-serier för ungdomartermändringungdomsserier (programserier)
7/2022science fiction-serier (tv-serier) parentesändringscience fiction-serier (programserier) 
7/2022verklighetsbaserade tv-serier termändring

verklighetsbaserade serier (programserier)