You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 101 Next »

Eteneminen

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset ao. taulukkoon.

Kumea kommentoi linjauksia ja tuottaa tarpeelliset esimerkit teoksen kuvailua varten.

Muusa käsittelee Kansallisdiskografian esikäsittelemät musiikkilinjaukset.

Sisku käsittelee teoksen aiheeseen liittyvät kohdat.

Vihreällä vanhat linjaukset

Punaisella huomioitavat asiat

Linjaukset ja esimerkit

Suhde-elementtien linjaukset (Tapani (Kuvailusääntöpalvelu) kohdistaa linjaukset):

 • Kaikkiin teosten välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä yksinään.
 • Kaikkiin elementin preceded by work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen sarjamaisen teoksen perustason kuvailussa.
 • Kaikkiin elementin succeeded by work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen sarjamaisen teoksen perustason kuvailussa.
 • Kaikkiin elementin part of work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen sarjamaisen teoksen perustason kuvailussa.
 • Kaikkiin elementin part work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen sarjamaisen teoksen perustason kuvailussa.
 • Kaikkiin teoksen ja henkilön välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kaikkiin teoksen ja toimijan välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.
 • Kaikkiin elementin creator agent of work alaelementteihin linjaus prerecording-kohtaan: Pakollinen ydintason kuvailussa päävastuullisen tekijän osalta. Jos teoksen tekijöitä on useampia kuin yksi, vaaditaan ainoastaan pääasiallinen vastuullinen teoksen tekijä, joka on mainittu ensimmäisenä teoksen sisältävissä aineistoissa tai tietolähteissä; jos pääasiallista vastuullista teoksen tekijää ei ole ilmoitettu, vain ensin mainittu teoksen tekijä vaaditaan. Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai yhteisö vaaditaan, jos tämän henkilön, suvun tai yhteisön auktorisoitua hakutietoa on käytetty teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa

teos (=teoksen pääsivu):

 • Kohta: 98.54.26.88
  • Teokselle ei tehdä soveltamisprofiilia.
 • Kohta: 39.90.90.13
 • Kohta:
  • Ensisijainen merkintätapa teoksen identifioimiseksi tai nimeämiseksi on rakenteistettu kuvailu.

related work of work:

 • Kohta :
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä yksinään.

dissertation or thesis information:

 • Kohta : 70.22.63.26
  • Kuvailuun ei merkitä akateemista oppiarvoa eikä oppiarvon myöntämisvuotta. Myöntämisvuoden sijaan merkitään opinnäytteen julkaisuvuosi. Oppiarvon sijaan merkitään opinnäytteen taso, esim. väitöskirja, pro gradu -tutkielma.
  • Suomalaisten kirjastojen kuvailussa merkitään opinnäytteen taso osaksi elementtiä. Termi otetaan Metatietosanastosta.
 • Kohta :
  • Ensisijainen merkintätapa rakenteistettu kuvailu.
  • Option 1: Noudatetaan MARC 21 -sovellusohjeen kentän 502 esimerkkien mukaista merkintätapaa välimerkkeineen. Esim. 502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, ‡d 2016.

preferred title of work:

 • Kohta: 24.68.77.87
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Vakiintuneen nimekkeen valinnassa voidaan käyttää erikielisiä tietolähteitä. Voidaan merkitä sepitetty nimeke.
  • Ei käytetä termiä Käsikirjoitus sepitettynä nimekkeenä.
 • KOhta: 72.52.76.34
  • Noudatetaan vaihtoehtoa nimekkeen translitteroinnista metatiedon tuottavan toimijan valitseman skeeman mukaisesti vuoden 1500 jälkeen luotuihin teoksiin ja ennen vuotta 1501 luotuihin ei-anonyymeihin teoksiin.
 • Kohta: 39.99.91.07
  • Noudatetaan vaihtoehtoa metatiedon tuottavan toimijan valitseman kielen mukaisissa tietolähteissä useimmiten esiintyvän nimekkeen merkitsemisestä nimekkeen translitteroinnista ennen vuotta 1501 luotuihin anonyymeihin teoksiin.

preferred title of musical work: (Tapani ja Jerry tekevät uudet linjaukset Muusan käsiteltäväksi)

 • Kohta: 34.84.16.86
  • Noudatetaan vaihtoehtoa Valikoima termin merkitsemisestä. Kahta tai useampaa koosteeseen sisältyvää teosta identifioitaessa osat identifioidaan yhteisesti merkitsemällä vakiintunut kokoava nimeke, jota seuraa sana Valikoima.
 • Kohta: 18.23.92.72
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kielen valinnasta. Sävellystyypin nimi merkitään vakiintuneessa muodossa kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä.
 • Kohta: 79.14.13.62
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Sävellystyypin nimen hyväksytty muoto merkitään aina monikkomuodossa. 
 • Kohta: 36.27.47.81
  • Noudatetaan vaihtoehtoa numeron merkitsemisestä. Jos osat identifioidaan sekä numerolla että erottuvalla nimekkeellä tai muulla sanallisella määritteellä ja teoksen osien numeroita pidetään tärkeänä osien identifioimiseksi, merkitään sekä osan numero että nimeke tai muu sanallinen määrite. Jos kuitenkaan teoksen kaikilla osilla ei ole tunnisteena omaa numeroa, merkitään vain nimeke tai muu sanallinen määrite.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa vakiintuneen kokoavan nimekkeen Otteita merkitsemisestä.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Otteita

   Vakiintunut kokoava nimeke Hector Berlioz’n teoksen La damnation de Faust osat Marche hongroise, Ballet des Sylphes ja Menuet des Follets sisältävälle kokonaisuudelle
   Marche hongroise
   Ballet des Sylphes
   Menuet des Follets
   Ensisijaiset nimekkeet Hector Berlioz’n teoksen La damnation de Faust kolme osaa sisältävän kokonaisuuden osille
 • Kohta: 77.04.61.32
  • Noudatetaan vaihtoehtoa vakiintuneen kokoavan nimekkeen merkitsemisestä. Esityskokoonpanotermi valitaan soitinnimien Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta, jos mahdollista: http://finto.fi/seko/fi/.
 • KOhta: 19.29.72.50
  • Noudatetaan vaihtoehtoa sävellystyypin merkitsemisestä. Sävellystyypin nimi valitaan musiikkiteosten ensisijaisessa nimekkeessä käytettävien sävellystyyppien nimien listalta soveltuvin osin: http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1800.

preferred title of religious work:

 • Kohta: 50.90.01.53
  • Sovelletaan vaihtoehtoa. Jos kuvailtava aineisto on Raamatun kirjan osa ja se ei ole yksittäinen katkelma, joka identifioidaan omalla nimekkeellään, silloin lisätään luku ja jae kuvailevan yhteisön suosimalla numerointitavalla. Merkitään luvun numero arabialaisin numeroin ja luvun ja jakeen numerot erotetaan toisistaan kaksoispisteellä.
  • Raamattu. Psalmit, 8
   Ensisijaisen nimekkeen merkinnyt vuoden 1992 Raamatun suomennosta käyttävä kuvaileva yhteisö
   Raamattu. Korinttilaiskirje, 1., 13:12
   Ensisijaisen nimekkeen merkinnyt vuoden 1992 Raamatun suomennosta käyttävä kuvaileva yhteisö
   Raamattu. Aikakirjat, 3:1–8
   Ensisijaisen nimekkeen merkinnyt vuoden 1992 Raamatun suomennosta käyttävä kuvaileva yhteisö
   Raamattu. Hoosean kirja, 4–14
   Ensisijaisen nimekkeen merkinnyt vuoden 1992 Raamatun suomennosta käyttävä kuvaileva yhteisö

preferred title of legal work:

 • Kohta: 80.83.02.78
  • Juridisten teosten ohjeita ei noudateta Suomessa.

category of work:

 • Kohta: 20.46.80.49
 • Kohta: 06.57.26.84
  • Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto merkitään muodossa slm/fin suomenkielisen termin yhteydessä ja slm/swe ruotsinkielisen termin yhteydessä.

access point for work:

 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa artikkelin merkitsemisestä. Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli merkitään silloin, kun sen ohittaminen indeksissä on mahdollista (esim. MARC 21 -formaatin indikaattoria käyttäen).
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa artikkelin merkitsemättä jättämisestä. Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois silloin, kun sen ohittaminen indeksissä ei ole mahdollista (esim. MARC 21 -formaatin indikaattoria käyttäen).
 • Kohta:
  • Suomalaisia esimerkkejä hakutiedon lisäyksistä:
   Penguins of Madagascar (videopeli) / Penguins of Madagascar (elokuva : 2014)
   Star Wars: Rebellion (videopeli) / Star Wars: Rebellion (peli)
   Esimerkki pelien auktorisoiduista hakutiedoista

authorized access point for work:

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.
 • Kohta: 09.62.24.80
  • Teoksen ajankohta (ensi-iltavuosi) on pakollinen lisäelementti elokuvan auktorisoidussa hakutiedossa.
 • Kohta15.48.70.06
  • Yhteistyössä tehdyn teoksen tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:
   1. Aineistossa ei ole selkeästi ilmaistu, kuka tekijöistä on päävastuussa.
   2. Aineisto ei koostu erillisistä teoksista, joilla on omat tekijänsä.

 • Kohta: 28.09.87.97
  • Noudatetaan vaihtoehtoa päävastuullisen toimijan merkitsemisestä teoksen auktorisoituun hakutietoon.
 • Kohta: 15.95.65.61
  • Ei noudateta vaihtoehtoa jokaisen mainitun toimijan merkitsemisestä teoksen auktorisoituun hakutietoon.
 • Kohta: 52.78.64.24
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ensimmäisenä mainitun päävastuullisen toimijan merkitsemisestä teoksen auktorisoituun hakutietoon.
 • Kohta: 66.51.03.23
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ensimmäisenä mainitun toimijan merkitsemisestä teoksen auktorisoituun hakutietoon, kun päävastuullista toimijaa ei ole osoitettu.
 • Kohta: 31.04.00.57
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ensimmäisenä saadussa manifestaatiossa ensimmäisenä mainitun toimijan merkitsemisestä teoksen auktorisoituun hakutietoon, kun teoksesta vastuussa olevien toimijoiden järjestys vaihtelee teoksen sisältävissä manifestaatioissa tai tietolähteissä.
 • KOhta: 69.70.95.65
  • Eri tekijöiden teoksista koostuvan kokoomateoksen tunnistaa mm. seuraavista ominaisuuksista:
   1. Aineistossa on ilmaistu, kuka on tehnyt minkäkin osan teoksesta.
   2. Aineistossa on usein mainittu kokoaja/toimittaja.
   3. Tekijöinä on mainittu henkilöitä, jotka eivät ole voineet tehdä teosta yhteistyössä, esim. elinajan perusteella.

 • Kohta: 00.18.49.67
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Jos teos on eri toimijoiden teosten kooste, teoksen auktorisoitu hakutieto muodostetaan käyttämällä koosteen ensisijaista nimekettä.
 • Kohta: 85.38.55.27
  • Auktorisoituun hakutietoon valitaan aina teosten tekijä. Musiikkiteosten koosteissa auktorisoituun hakutietoon valitaan pääesittäjä (tapani täydentää)
 • Kohta: 17.45.53.88
 • Kohta: 59.22.76.29

authorized access point for musical work: (Tapani ja Jerry tekevät uudet linjaukset Muusan käsiteltäväksi)

 • Kohta: 18.27.49.97
  • Esityskokoonpano merkitään tässä järjestyksessä:
   a) lauluäänet
   b) kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on lisäksi vähintään kaksi muuta soitinta
   c) muut soittimet partituurijärjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurijärjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurijärjestystä)
   d) continuo.

 • Kohta: 24.89.56.74
  • Noudatetaan vaihtoehtoa seuraavasti: esityskokoonpanoa ei merkitä, jos esityskokoonpano ilmenee nimekkeestä. Esityskokoonpanon katsotaan ilmenevän nimekkeestä, kun tämä on jokin seuraavista:
   Alkusoitot (oletuskokoonpano orkesteri)
   Anthemit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Concerto grossot (oletuskokoonpano jousisoitinäänet, jousiorkesteri)
   Conductukset (oletuskokoonpano lauluäänet)
   Intermediot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Kantaatit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Koraalialkusoitot (oletuskokoonpano urut)
   Laulut (oletuskokoonpano populaarimusiikissa soololauluäänet, soitin- tai laulusäestyksellä)
   Litaniat (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Magnificatit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Messut (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Oratoriot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Organumit (oletuskokoonpano lauluäänet)
   Passiot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Requiemit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Sinfoniat (oletuskokoonpano orkesteri/kamariorkesteri lauluäänillä tai ilman)
   Vesperit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Villancicot (oletuskokoonpano lauluäänet säestyksellä)
   Välisoitot (oletuskokoonpano orkesteri)
 • Kohta: 24.88.82.07
  • Ei noudateta vaihtoehtoa, vaan vaihtoehtoiset tai sivusoittimet ja -lauluäänet merkitään. 
 • Kohta: 18.09.51.76
  • Ei noudateta vaihtoehdon toista virkettä. Sen sijaan, jos tiettyä soitinta tai äänialaa kohti on enemmän kuin yksi stemma, niiden lukumäärä lisätään aina, vaikka tämä ilmenisi ensisijaisesta nimekkeestä. 
 • KOhta: 03.05.63.57
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Jos kokoonpano sisältää kuoron, soololauluäänet merkitään.
 • Kohta: 51.57.95.52
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Sooloääntä säestävän esityskokoonpanon merkitsemisessä sovelletaan yleisiä ohjeita esityskokoonpanon merkitsemisestä.

authorized access point for religious work:

 • Kohta: 31.61.87.67
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Kun uskonnollisen teoksen osat ovat numeroimattomia tai numeroituja toisiaan seuraavina osina, auktorisoitu hakutieto muodostetaan uskonnollisen teoksen auktorisoidusta hakutiedosta javakiintuneesta kokoavasta nimekkeestä Valikoima.

authorized access point for legal work:

 • Kohta: 08.52.34.18
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Jos laki tai lait sekä niistä johdetut säännökset jne. julkaistaan yhdessä, käytetään lakiin tai lakeihin soveltuvaa auktorisoitua hakutietoa. Tätä hakutietoa käytetään riippumatta siitä, onko laki, lait tai säännökset jne. mainittu kuvailtavan manifestaation ensisijaisessa tiedonlähteessä ensimmäisenä.
 • Kohta: 70.35.51.64 KOhta: 33.48.98.83 Kohta: 79.37.12.18
  • Kuvailusääntökohdissa esiintyvä jaottelu ja esimerkit on rakennettu common law -järjestelmän pohjalle. Siinä oikeustapauksilla on oikeutta luova vaikutus toisin kuin esim. Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa vallitsevassa siviililakioikeusjärjestelmässä (Civil law). Suomalaisten oikeustapausten osalta tämänlainen kuvailu ei sovellu.

serial number of musical work:

 • KOhta:
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa.
  • Järjestysnumero merkitään myös teoksille, joilla on sama nimeke mutta eri esityskokoonpano, jos käytetyissä musiikin hakuteoksissa teokset on numeroitu peräkkäisillä järjestysnumeroilla. Jos järjestysnumeron yhteydessä esiintyvä termi merkitsee numeroa, käytetään suomenkielistä lyhennettä nro. Jos järjestysnumeron yhteydessä ei esiinny mitään termiä, luku merkitään kardinaalilukuna, jota edeltää lyhenne nro. Jos teoksen ensisijainen nimeke on muodostettu suomenkielisestä sävellystyypin nimestä ja järjestysnumeron yhteydessä esiintyvä termi merkitsee muuta kuin numeroa, merkitään termi suomenkielisenä. Muissa tapauksissa järjestysnumeron yhteydessä oleva termi (esim. book, livre, collection) merkitään sillä kielellä kuin se on tiedonlähteessä. Järjestysnumeroita merkittäessä käytetään arabialaisia numeroita.
 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa otsikon merkitsemisestä lähteessä esiintyvällä kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä.

opus number:

 • Kohta:
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa. 
 • Kohta:
  • RDA-kuvailuohjeista poiketen opusnumero merkitään kirjoittamalla kirjaimet ja numerot yhteen ilman lyhenteen pistettä (esim. op3).

thematic index number:

key of representative expression:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: ekspression sävellaji.

authorized access point of work group:

 • Kohta:
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

aspect ratio of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: kuvasuhde.

colour content of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: värisisältö.

content type of representative ekspression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: sisältötyyppi.

date of capture of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: tallennusaika.

date of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: ajankohta.

duration of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: kesto.

extent of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: ekspression laajuus.

intended audience of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: ekspression kohderyhmä. 

language of representative expression

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: ekspression kieli. 

medium of performance of choreographic content of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: koreografisen sisällön esityskokoonpano.

medium of performance of musical content of representative expression: 

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: musiikin esityskokoonpano.

place of capture of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: tallennuspaikka.

projection of cartographic content of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkintätapaa kuin elementissä Ekspressio: kartografisen sisällön projektio.

date of work:

 • Kohta:
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta:
  • Noudatetaan MARC 21 -formaatin kiinteämittaisissa kentissä ISO-standardin 8601 extended-tasoa 1, esim. VVVV-KK-PP.

degree granting institute:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
  • Oppiarvon myöntäväksi yhteisöksi merkitään yliopisto ja haluttaessa tiedekunta.
 • Kohta:
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu, kun elementti merkitään osana elementtiä Teos: tieto väitöskirjasta tai muusta akateemisesta opinnäytteestä.
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu, kun elementti merkitään itsenäisenä elementtinä.

year degree granted:

 • Kohta :
  •  Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta:
  • Rakenteistettuun kuvailuun opinnäytteen julkaisuvuosi merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVV).

expression of work:

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

extension plan:

 • Kohta:
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään soveltuva arvo MARC 21 -formaatin bibliografisen tietueen nimiön merkkipaikasta 07.

frequency:

 • Kohta:
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin merkitsemisestä ilmestymistiheyden sanaston merkintäjärjestelmän mukaisesti.

key title:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Avainnimeke otetaan seuraavista lähteistä (tärkeysjärjestyksessä):
   a) ISSN-rekisteri
   b) jokin manifestaatioon sisältyvä lähde
   c) mikä tahansa muu lähde. 

ISSN:

 • Kohta:
  • Sarja ja alasarja ISSN-tunnukset ovat pakolliset ydintason kuvailussa.

identifier of work

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

identifier of work group:

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

longitude and latitude:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa, kun merkintä esiintyy tässä muodossa tiedonlähteessä.

longitude:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa, kun merkintä esiintyy tässä muodossa tiedonlähteessä.

latitude:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa pituus- ja leveyspiirien merkitsemisestä desimaaliasteina, kun merkintä esiintyy tässä muodossa tiedonlähteessä.

manifestation of work:

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa. Merkitään, jos tallennusformaatti sen sallii.

place of origin of work:

recording source:

source consulted:

 • Kohta: 72.65.08.71
  • Pakollinen perustason kuvailussa.

creator agent of work:

 • Kohta: 40.33.55.22
  • Pakollinen ydintason kuvailussa päävastuullisen tekijän osalta. Jos teoksen tekijöitä on useampia kuin yksi, vaaditaan ainoastaan pääasiallinen vastuullinen teoksen tekijä, joka on mainittu ensimmäisenä teoksen sisältävissä aineistoissa tai tietolähteissä; jos pääasiallista vastuullista teoksen tekijää ei ole ilmoitettu, vain ensin mainittu teoksen tekijä vaaditaan. Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai yhteisö vaaditaan, jos tämän henkilön, suvun tai yhteisön auktorisoitua hakutietoa on käytetty teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa.
  • Kaikkien teosten tekijöiden merkitseminen on pakollista perustason kuvailussa. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan tai tapauskohtaisesti.
 • Kohta: 87.58.94.72
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.
 • Kohta: 42.75.97.08
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Teoksen tekijänä yksi henkilö:
    • Jos on valta, on myös vastuu : Asmo Kalpalan elämä / [haastatellut ja koonnut] Helinä Hirvikorpi

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Kalpala, Asmo, 1950-

    • Aikuisten jatko- ja sarjakirjat / toim. Ulla Mononen

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Mononen, Ulla

    • Tervikin salakirjoitus : Erkki Palen työpaperit. (Yksityisarkisto)

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Pale, Erkki

    • Lehemäkaupunki : tulipahan tuumattua Nivalassa : 100 kuvitteellisten nivalalaisten lausahdusta monenlaisten elämäntilanteiden edessä Ramin kuvittelemana.-(Rami on Raimo Österbergin nimimerkki)

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Rami, nimimerkki, 1949-

    • Vainooja : rikosromaani / Lars Kepler ; suomentanut Kari Koski. (Lars Kepler on Alexander Ahndorilin ja Alexandra Coelho Ahndorilin nimimerkki)

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Kepler, Lars

   • Teoksen tekijöinä kaksi tai useampia henkilöitä, sukuja tai yhteisöjä samassa roolissa:

    • V. 1944 asutuskomitean mietintöjen arvostelua : komitean mietintöön II liitetty eriävä mielipide / M. Heikkilä, Juho Jännes, Henrik Kullberg

     • Tekijöiden auktorisoidut hakutiedot:
      Heikkilä, M.
      Jännes, Juho
      Kullberg, Henrik

   • Teoksen tekijöinä kaksi tai useampia henkilöitä, sukuja tai yhteisöjä eri rooleissa:

    • Fidel Castro : elämäni / [Fidel Castro] ; [toimittaja:] Ignacio Ramonet ; suomentaneet Jyrki Lappi-Seppälä, Matti Brotherus.

     • Tekijöiden auktorisoidut hakutiedot:
      Castro, Fidel
      Ramonet, Ignacio
      Lappi-Seppälä, Jyrki
      Brotherus, Matti

   • Henkilöt, suvut tai yhteisöt vastuussa teoksesta, joka perustuu aiemmin ilmestyneeseen teokseen:

    • Asiakirjakaavoja selityksineen / Esko Hakkila ; uusinut Heikki Simola.

     • Tekijöiden auktorisoidut hakutiedot:
      Hakkila, Esko, 1893-1953
      Simola, Heikki, 1926-1997

    • Kunnon sotamies Švejkin seikkailuja / Yleisradiolle sovittanut Hannes Häyrinen ; ohjaus: Risto Aaltonen.

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto:
      Häyrinen, Hannes, 1914-1991

issuing body corporate body:

 • kohta: 54.77.49.75
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Suomen fenomenologinen instituutti

    • Niin & näin -lehteä julkaisevan Suomen fenomenologisen instituutin auktorisoitu hakutieto.

artist person:

 • Kohta: 26.69.58.35
  • Teoksen tekijäksi merkitään taiteilija silloin, kun teoksen pääosassa ovat taiteilijan luomat teokset, esim. näyttelyluettelo tai muu kooste taiteilijan maalauksista tehdyistä kuvajäljenteistä.

designer person:

 • Kohta: 57.12.96.11
  • Elementti koskee roolipelien ja lautapelien suunnittelijoita.

designer corporate body:

 • kohta: 47.57.47.97
  • Elementti koskee roolipelien ja lautapelien suunnittelijoita.

creator corporate body of work:

 • kohta: 62.45.06.73
  • Yhteisöä ei katsota tekijäksi, jos tässä kohdassa mainitut kriteerit eivät täyty ja jos henkilö on mainittu tekijänä ensisijaisessa tiedonlähteessä.
  • Jos yhteisö käyttää konsulttifirmaa tm. toimijaa, jolle on ulkoistettu itse teoksen tuottaminen, katsotaan konsulttifirma tms. toimija teoksen tekijäksi ainoastaan silloin, kun se on sisällyttänyt teokseen suosituksia, linjauksia tai muita toimenpide-ehdotuksia. Jos konsulttifirma tms. toimija ei ole tuottanut mitään lisäsisältöä teokseen aineiston kokoamisen lisäksi, katsotaan toimeksiantava yhteisö teoksen tekijäksi.

creator person of work:

 • Kohta: 54.52.70.62
  • Saranana / Matti Mattila.

   • Saranana-blogin tekijän auktorisoitu hakutieto: Mattila, Matti

description of work:

 • Kohta: 49.03.68.82
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

analysis of work:

 • Kohta: 65.48.87.61
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

commentary on work:

 • Kohta: 04.74.30.45
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

critique of work:

 • Kohta: 59.66.05.58
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

evaluation of work:

 • Kohta: 41.00.44.19
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

review of work:

 • Kohta: 85.81.75.70
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

work described in:

 • Kohta: 18.89.28.20
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

work analysed in:

 • kohta: 95.13.05.21
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

work commentary in:

 • Kohta: 63.80.10.68
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

work critique in:

 • Kohta: 23.14.66.30
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

work evaluated in:

 • Kohta: 21.50.52.28
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

work reviewed in:

 • Kohta: 27.33.55.98
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

description of place:

subject timespan:

 • Kohta :
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta :
  • Tuleeko aikaontologia? Jos kyllä, viitattava siihen

subject place:

subject:

 • Kohta: 22.10.06.59
  • Pakollinen tekstiaineiston ydintason kuvailussa.
 • No labels