You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 49 Next »

Paikka: Kansalliskirjaston Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs

Aika: 13.2.2019 klo 10-15

Etäyhteys:  https://connect.funet.fi/kk_kuvailu  

Osallistujat: Noin 40

Muistiinpanot: Marja-Liisa Seppälä

HUPNET

tunnus: hupnet107730

salasana: jaana64parka

Ohjelma:

10.00-10.45 Päätöksenteko- ja jalkautusprosessin läpikäynti (tiedoksi ja toimeksi): (Nina Hyvönen)

 • Muistiinpanot:
  • Jalkautusprosessia pitää kuvailuryhmissä vielä miettiä lisää kuvailun (muutoksen) merkityksen välittämiseksi kirjastonjohtajille ja rahoittajille.
  • Kuvailuryhmien jäsenten seuraavassa rekrytoinnissa on huomioitava edustavuus suhteessa eri kuvailujärjestelmiin.
  • Metatiedon järjestelmäriippuvuus ei ole ongelma, jos se ei vaaranna metatiedon yhteentoimivuutta.
  • Koha-tuotannossa on 4 tietokantaa mukana. Pääpaino on kokoelmanhallinnassa, ei metatiedossa.
  • Koulutustarpeet kuvailun muutokseen liittyen: yleiset kirjastot toivovat lisää perus-RDA-koulutusta.
  • Kuvailuohjeistukset olisi saatava ajantasalle nopeammin. Kuvailuohjeet olisi hyvä löytyä yhdestä osoitteesta. Linkityksiä ohjeesta toiseen voisi lisätä. 

10.45-11.15 RDA-linjaukset (tiedoksi ja toimeksi): (Marja-Liisa Seppälä)

 • Linjausprosessin kertaus ja linjaussivujen esittely
 • Paikan ja ajanjakson soveltamisprofiiliehdotusten käsittely
 • Muistiinpanot:
  • kuvailun asiantuntijaryhmät lähtevät työstämään uuden RDA:n linjauksia toukokuussa
  • Kuvailustandardiryhmän puheenjohtaja vierailee ryhmissä tarpeen mukaan
  • marraskuussa seuraava kuvailuryhmien yhteiskokous?
  • tavoite: vuoden 2019 loppuun mennessä mahdollisimman paljon linjauksia ja soveltamisprofiileita valmiina

  • soveltamisprofiili: lista keskeisistä elementeistä, joita halutaan käytettävän; "pikaohje" sääntötekstiin

  • pohdittava, mistä aiheista tarpeen tehdä soveltamisprofiileja
  • paikan ja ajanjakson kuvailun soveltamisprofiilit ehdotuksina mahdollisista soveltamisprofiileista (kts. yllä), kuvailuryhmien toivotaan tutustuvan näihin ja kommentoivan näitä mahdollisimman pian

11.15-11.30 Ryhmien viestintäfoorumin esittely ja käyttöönotto (Nina)

 • Muistiinpanot:

11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen) 

12.30-13.30 Kansallisen kuvailukatteen varmistaminen  osana kuvailun toimintaympäristöä (työryhmätyöskentelynä, 5 työryhmän vetäjinä puheenjohtajat)

  • Miten varmistetaan, että keskeinen aineisto (esim. tutkimuksen ohessa tuotettava aineisto) tulisi kuvailtua kirjastojen bibliografisessa verkostossa (Tarja vetäjänä)
  • Mistä kansallisbibliografia huolehtii (Marja-Liisa vetäjänä):
  • Myös pitkäaikaissäilytys olisi huomioitava (Sirpa vetäjänä)
  • Mikä on kuvailuryhmien rooli tässä yhteistyössä (Nina vetäjänä)
  • Myös muu kuin aineiston (auktoriteettitietueiden tuottaminen) kuvailukatteen varmistaminen, esim. teoksen, ekspressiot, toimijoiden kuvailut (Jaakko vetäjänä)
  • Yhteenveto (15 min)
  • Muistiinpanot:
   • Miten varmistetaan, että keskeinen aineisto (esim. tutkimuksen ohessa tuotettava aineisto) tulisi kuvailtua kirjastojen bibliografisessa verkostossa?
    • Mitä keskeinen aineisto on
    • Mitä tarkoitetaan bibliografisella verkostolla
    • Tärkeää, että jokainen organisaatio kuvailee oman organisaationsa aineistonsa
    • Kustantajan tuottaman metatietoa olisi hyödynnettävä enemmän
    • Julkaisuarkistoissa olevaa metatietoa pitäisi olla helpompaa hyödyntää kuvailussa
    • Automaattisesti tuotettu metatieto tulossa
   • Mistä kansallisbibliografia huolehtii
    • aineistot ja kb:
     • suomalainen julkaisutuotanto, kulttuuriaineistolaki määrittelee raamit minimille
     • kuvaillaan myös harmaata aineistoa
     • verkkoaineistolla on pitkät rästit
     • ei kuvailla netissä olevia pienaineistoja tai pienpainatteite
     • miten kb saisi tiedon kaikista aineistoista?
     • julkaisuarkistoaineisto olisi hyvä saada kb:hen
    • pitäisikö kb:llä olla rikkaampi kuvailutaso?
    • kate linjattu tärkeäksi: hyvä saada edes jotain metatietoa
    • automaattisesti tuotettavan metatiedon määrää lisätään mm. niihin aineistoon, joita ei ole mahdollista kuvaillla käsin ollenkaan
    • koordinointivastuu, mallioppilas kuvailusääntöjen noudattamisessa, uusien kuvailukäytänteiden pilotointi
    • kansainvälinen yhteistyö: tehdäänkö miten kattavasti vielä ulkofennicaa, linkit eri maiden kansallisbibliografioiden välillä olisi kiva, mutta tunnisteet ja prosessit kesken
    • Unescon julkaisutilaston tuottaminen
   • Myös pitkäaikaissäilytys olisi huomioitava: DIAT
    • Mitä kuvailijan olisi huomioitava PASista
    • PAS-tunnisteet merkittävä kuvailuun
    • Keksitetty hallinointi tuottaa parempaa PAS-metatietoa
    • Hallinnollisen metatiedon pitäisi tulla automaattisesti
    • Dokumentointi toimenpiteistä olisi tallennettava yhtenäisesti
    • Onko paperisen dokumentin säilyttämiseen tarvetta: on vähiten haavoittuva formaatti
    • Myös alkuperäinen dokumentti oltava tutkimuksen käytettävissä
    • PAS-työjakoa on selvitettävä: KK:n tehtävänä kansallinen ohjeistus ja pysyvä tunniste
    • Pitää saada pysyvä PAS-rahoitus
    • Kuka päättää mitä pitkäaikaissäilytetään
   • Mikä on kuvailuryhmien rooli tässä yhteistyössä
    • Ryhmät toimivat tällä hetkellä hyvin
    • Monet näkökulmat ovat hyviä, näkökulmien yhteentuominen näissä työpajoissa  myös hyvä asia
    • Asiakasnäkökulman huomioinen tärkeää
    • Yhteistyön merkitys korostuu jatkossa
    • Toimijakuvailupalvelun periaatteita on hyvä selkeyttää jatkossa
    • Järjestelmien ylläpitotyön lisäksi alettava puhua metatiedon ylläpidosta
   • Myös muu kuin aineiston (auktoriteettitietueiden tuottaminen) kuvailukatteen varmistaminen, esim. teoksen, ekspressiot, toimijoiden kuvailut
    • Tuntuu vieraalta ajatukselta teosten ja ekspressioiden kuvailu
    • Tarvitaanko auktoriteettejä jos on kokoteksti-indekstoitu.
    • Finnan hauissa näkyy auktorisoinnin puute sekavissa hakutuloksissa
    • Tarveperusteinen eteneminen auktorisoinnin laajentamisessa
    • Kuvailutyökalujen kehittäminen: lomakkeet auktoriteettien tekemistä varten
    • Finna hakee manifestaatioita nyt, pitää pyrkitä teoslähteisiin hakutuloksiin FInnassa tulevaisuudessa
    • Digitointi voi vaikuttaa paperiaineiston PASiin ja käyttöön
   • Etäryhmän mietinnät:
    • Kansallisbibliografian tehtävänä säilyttää ja rikastaa metatietoja
    • PAS: digiointi ja tekijänoikeudet keskeisiä
    • E-aineistojen tietueiden poistaminen aineistoista, jotka eivät ole saatavilla?
    • Paikkaehdotukset: ehdotuksia ei aina ehditä tekemään
    • Auktorisointityö on keskeistä kansalliskirjaston työtä
    • Tiedonkulku kuvailun asiantuntijaryhmistä kirjastoihin nyt luultavasti tehokkaampaa niissä kirjastoissa, joista on ryhmissä edustajia. Tiedonkulun tasapuolisuus riippumatta siitä, kuuluuko ko. kirjaston henkilöstön jäseniä ryhmiin. 

13.30-13.45 Kahvitauko

13.45-14.45 Käytännön kuvailutyöhön liittyvien asioiden käsittelyä ja niistä sopimista (yleiskeskustelu ja konsensus): konkreettiset esimerkit etukäteen jakoon

 •  Ajanilmaisemisen käytännöt (Mirja Anttila alustajana)
 • Teosauktoriteetit: mm. teoslinkitysten siirtäminen teoskuvailuihin  (Jaakko Tuohiniemi alustajana) (esityksen diat)
 • Kiinteämittaisten kenttien kyselyn vastausten käsittely ja jatkojalostaminen (taustaksi tiivistelmä tuloksista, esityksen diat) (Satu Niininen alustajana)
 • Translitterointilinjaukset  (Katerina Sornova alustajana) (Translitterointi.pdf)
 • Muistiinpanot:
  • Ajanilmaiseminen:
   • Mitään numeerisiä ajanmääriä ei ole toistaiseksi auktorisoitu
   • Kirjastoilta ehdotus numeeristen ajanmäärien auktorisoinnista
   • Sisku ei kannata FAST-sanaston käyttöä, mutta kannattaa aikamääreiden auktorisointia
   • Yksi mahdollista noudattaa ISO 8601 -standardia, jolloin ei auktorisoida aikamääreitä, vaatii Finnaan aikajanan käyttöä hauissa, vaatii ISO-standardin soveltamisen tutkimisen
   • Keskustelua tarvitaan hakujärjestelmien kanssa
   • Sisku jatkaa asian käsittelyä
  • Teosauktoriteetit:
   • Teosten välisten viittausten sijoittaminen teosauktoriteettitietueisiin selkeyttää aineistojen välisiä suhteita
   • Teostietueiden tekemistä olisi edistettävä
   • Teosten minimitason kuvailukin voisi olla riittävä aluksi
  • Kiinteämittaiset kentät:
   • Millä foorumilla kyselyn tuloksia voisi esitelllä? Yleinen raportti olisi hyvä julkaista pian
   • Mikä ryhmä lähtisi kehittämään kuvailuohjeistusta?
   • Miten hyödynnettäisiin kiinteämittaisia kenttiä paremmin mm. uusissa kirjastojärjestelmissä? Yhteistyötä järjestelmäkehittäjien kanssa tarvitaan, miten kiinteämittaiset kentät vaikuttava tiedonhakuun
  • Translitterointi:
   •  Miten ruotsinkieliset kirjastot suhtautuvat kansallisten translitterointisääntöjen noudattamiseen? täytyy ratkaista erikseen
   • Pidetään hankalana kansalllisen säännön käyttöä toimijoissa ja kansainvälisen säännön käyttöä aineistossa
   • Kuka tekee lopullisen päätöksen? Mikä on kansallisten ryhmien vastuu?
   • Yleisesti halutaan yksi yhteinen ratkaisu translitteroinnissa
   • Poimituissa tietueissa translitterointi noudattaa sitä
   • Alkukielinen muoto olisi oltava kuvailussa mukana aina
   • Suomessa olisi hyvä käyttää kansallisia sääntöjä
   • Pienryhmä tekee linjauksen asiasta
   • DL tämän vuoden aikana: RDA:n saatava jokin linjaus

14.45-15.00 Yhteenveto 

 • Seuraava työpaja pidetään marraskuussa 2019

 

 • No labels