Eteneminen

 • Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset KAM-paikkatyöryhmän tietomallipäätösten pohjalta huhtikuussa 2021
 • Linjaukset laitetaan kommenteille KAM-kuvailuryhmälle ja kirjastojen asiantuntijaryhmille toukokuussa 2021
 • Linjaukset käsitellään tarvittaessa KAM-paikkatietoryhmässä kesän 2021 aikana

Paikka RDA:ssa (2021/tammikuu)

 • Paikka pysyy lähes aina samana, se ei muutu:
  • nimen tai auktorisoidun hakutiedon muututtua: aiemmat nimet ja hakutiedot muutetaan ensisijaisista/auktorisoiduista varianteiksi
  • laajemman alueen muututtua: laajemman alueen muutos muuttaa vain auktorisoidun hakutiedon
  • kategorian/tyypin muututtua: uusi tyyppi merkitään osaksi kuvailua (miten merkitään aikaleima)
  • sijainnin muuttuessa (miten merkitään aikaleima), paitsi jos sijainti muuttuu paljon: tällöin identifioidaan uusi paikka ja tehdään uusi kuvailu
 • Nimiin ja paikkaan liittyviin paikkoihin liitetään ajanjaksot, jolloin ne ovat olleet voimassa: edeltäjä/seuraaja-ketjuja ei tarvita
 • Kategoriaan ja sijaintiin ei voida liittää voimassaolon ajanjaksoa, sillä ovat attribuuttielementtejä, eivätkä omia entiteettejään: miten muutokset sijoitetaan aikajanaan?
 • Paikkaan itseensä voi liittää ajanjakson
 • Paikkojen välillä ei ole muita suhteita kuin part of place ja part place sekä yleinen related place of place
 • Auktorisoituun hakutietoon on sisällytettävä laajemman alueen nimi
 • Paikan ensisijaiseen nimeen vaikuttaa hallintoaluetta hallinoivan yhteisön nimi, mutta yhteisön tyyppiä ei tarvitse sisällyttää paikan nimeen

RDA-paikka suhteessa KAM-paikkaan

 • Ks. KAM-kuvailu-kooste
 • Tyypin muuttuminen muuttaa paikan identiteettiä vai ei?
 • Skos-xl-skeema voi mahdollistaa nomen-kaltaista lähestymistapaa ja ajanmääreiden yhdistämistä attribuuttielementteihin
 • tyyppi oltava toistettava
 • sijainnin suuri muutos muuttaa mentaalin paikan toiseksi
 • laajemman alueen muutos muuttaa vai ei paikan toiseksi? maasta toiseen? kunnasta toiseen ilman tyypin muutosta?
 • auktorisoidun hakutiedon muodostaminen viittausolioille: tarvitaan linjaukset mitä ensisijaisesti käytetään erottavana määreenä? ks. Finto-aswin YSO-paikkojen tarkenteet

RDA-linjaustarpeet

 • Linjattava seuraava RDA-luvut: preferred name of place, access point of place, authorized access point of place
 • Huomioidaan aiemmat RDA-linjaukset: ks. alla
 • Verrattava YSO-paikkojen ohjeistukseen: ks. sovellusprofiili
 • Varmistettava, että kuvailutasomäärityksessä pakolliseksi määritellyt elementit ovat ok suhteessa KAM-paikkaan
 • Paikan kategoria/tyyppi: käytetään MML:n Paikannimirekisteriä tyyppien määrittämiseen: pitäisikö termit laittaa myös Metatietosanastoon? ei tässä vaiheessa, odotetaan MML:n erillistä paikantyyppiontologiaa
 • Tarkastetaan Siskun ohjeen paikkaa koskevat kohdat
 • Huomioidaan KAM-paikan määritykset

Aiemmat RDA-linjaukset

 • Tiedonlähteet:
  • Suomen- ja saamenkielisten paikannimien merkitsemisessä noudatetaan Kotimaisten kielten keskuksen suosituksia.
   Muunkielisten nimien merkitsemisessä otetaan lähtökohdaksi kuvailun kohteessa oleva muoto sekä kyseistä nimeä koskevat Kotimaisten kielten keskuksen ja YK:n nimisuositukset. Nimiin kuuluvien etuliitteiden ja muiden määritteiden merkitsemisessä noudatetaan suomalaista standardia SFS 460 Aakkostaminen ja siihen liittyvä ryhmittely.
 • Laajemman alueen valinta:

  • Kun laajemman alueen nimi lisätään määritteeksi, hakutieto muodostetaan laajemman alueen nykyisestä nimestä. Jos pienempi alue oli olemassa silloin kun laajemmasta alueesta käytettiin eri nimeä ja kuvailun kohteessa käytetty paikannimi on peräisin tältä ajanjaksolta, voidaan luoda varianttihakutieto laajemman alueen historiallista nimeä käyttäen, jos se on tarkoituksenmukaista.

   • Suomalaisia esimerkkejä:
    Minsk (Valko-Venäjä)
    Minsk (Valko-Venäjän SNT)
    Charles Town (W. VA.)
    Charles Town (VA.)

  • Jos pienempi paikka on muuttanut nimeä tai lakannut olemasta, hakutieto muodostetaan siitä laajemman alueen nimestä, jota käytettiin silloin kun pienemmän paikan nimi oli käytössä.

   • Suomalaisia esimerkkejä:
    Leningrad (SNTL)
    ei Leningrad (Venäjä)

 • Laajemman paikan muoto:

  • Jos pienemmän paikan määritteenä käytetyn laajemman alueen nimi on muodostettu ohjeen RDA 11.13.1.6 (hallintoalueen tyyppi) tai RDA 11.13.1.7. (muu yhteisöön liittyvä määrite) mukaisesti, hallintoalueen tyyppiä tai muuta yhteisöön liittyvää määritettä ei merkitä. 

   • Suomalaisia esimerkkejä:
    Albany (N.Y.)
    ei Albany (N.Y. (State))

 • Saaret ja saariryhmät:

  • Jos saari tai saariryhmä muodostaa hallinnollisen alueen, laajemman hallintoalueen nimi lisätään ainoastaan siinä tapauksessa, että saari tai saariryhmä sijaitsee kyseisen alueen läheisyydessä ja alueet mielletään yhteenkuuluviksi. Muussa tapauksessa laajemman hallintoalueen nimeä ei lisätä. Epäselvissä tapauksissa laajempi hallintoalue jätetään lisäämättä.

   • Suomalaisia esimerkkejä:
    Kreeta (Kreikka)
    Sisilia (Italia)
    Huippuvuoret (Norja)
    Madeira
    ei Madeira (Portugali)
    Réunion
    ei Réunion (Ranska)

 • Muulla kuin kuvailevan yhteisön käyttämällä kirjoitusjärjestelmällä kirjoitetut paikannimet:
  • Vaihtoehto: Ei sovelleta vaihtoehtoa eli tietolähteistä löytävää translitteroitua muotoa ei käytetä. (huom. ristiriita uuden linjauksen kanssa)
 • Muissa hallintoalueissa sijaitsevat paikat
  • Vaihtoehto: Ei sovelleta vaihtoehtoa paikan nimen yhteyteen merkittävien laajempien alueiden nimissä. Osavaltion, provinssin tai muun korkean hallinnollisen tason alayksikönalayksikön nimeä ei merkitä maan nimen eteen. (huom. muutettu linjaus)
 • Artikkelin merkitseminen:
  • Vaihtoehto: Sovelletaan vaihtoehtoa eli paikan nimen alussa oleva artikkeli jätetään pois paitsi, jos nimi sijoitetaan aakkoselliseen luetteloon artikkelin mukaan.

Tarkastettava ao. linjaukset

 • muutetaan soveltamisprofiili linjauslistaukseksi


RDA-elementin nimi (+IRI)RDA-ohjeistukset ja -linjaukset (linkki)Elementin pakollisuus  Y=ydintaso / P=perustasoElementin merkintätapa Elementin toistettavuus (T / ET)Tietosisältöä määrittävä sanasto tai standardi Muuta

 Preferred name of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70002)

Rakenteistamaton kuvailu: Merkitse paikan ensisijainen nimi YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Language-kohta: Noudatetaan YSO-paikkojen monikielisyyslinjauksia eli jokaisella paikalla on yksi ensisijainen nimi jokaisella tuetulla kielellä (tällä hetkellä suomi ja ruotsi). MARC-formaatissa tehdään erilliset tietueet, jos paikalla on useampi erikielinen ensisijainen nimi. Kuvailukieli tietueissa on ensisijaisen nimen mukainen.

Translitterointi: Nimen translitteroinnissa noudatetaan sitä nimen muotoa, joka löytyy hakuteoksista.

Rakenteistamaton kuvailu T YSO-paikatMerkittävä muutos ensisijaisessa nimessä aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä auki, ei ehkä aiheuta muutosta

 Variant name of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70003)

Rakenteistamaton kuvailu: Merkitse paikan varianttinimi YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

YRakenteistamaton kuvailu TYSO-paikat

 Access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70018)

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan hakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Lyhenteet: Lyhenteitä ei käytetä.

Artikkelit: Artikkelit jätetään pois.

Laajemmat paikat: Merkitään laajempi paikan nimi vain, jos se tarvitaan erottamaan samannimiset paikat toisistaan. Välimerkkinä ei käytetä pilkkua vaan sulkeita.

Y Rakenteistettu kuvailu TYSO-paikat

Authorized access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70045)

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan auktorisoitu hakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Laajemmat paikat: Merkitään laajempi paikan nimi vain, jos se tarvitaan erottamaan samannimiset paikat toisistaan. Välimerkkinä ei käytetä pilkkua vaan sulkeita.

Nimen muutos: Noudatetaan toimijoiden RDA-kuvailun ohjeita, eli paikan nimen merkittävä muutos aiheuttaa uuden auktorisoidun hakutiedon muodostamisen. Paikan nimen muutosta käsittelevä kohta kohta poistunut RDA:sta 2019/04

 YRakenteistettu kuvailu  T YSO-paikatMerkittävä muutos ensisijaisessa nimessä aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä auki, ei ehkä aiheuta muutosta

Variant access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70046)

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan varianttihakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

 Y Rakenteistettu kuvailu T YSO-paikat

Location

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70043)


PRakenteistettu kuvailu TNoudatetaan kansainvälisiä standardeja sijaintitiedon merkitsemisestäJos paikan sijainti muuttuu siten, ettei yksikään koordinaattipiste pysy samana, aiheuttaa muutos ehkä uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä kesken

Category of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70044)

Rakenteistettu kuvailu: Paikan tyyppi otetaan YSO-paikkoihin Paikannimirekisteristä

YRakenteistettu kuvailu  ETLista/ontologia paikantyypeistä tarvitaanMuutos aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin tiettyjen tyyppien osalta: tämä vielä kesken

Identifier of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70020)


YIRI TYSO-paikoissa käytössä Finto-palvelun YSO-paikkojen nimialueMuutos aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin 

Note on place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70022)


 -Rakenteistamaton kuvailu 

Related place of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70010)


 -Rakenteistettu kuvailu  T YSO-paikat

Part place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70033)

viittaus YSO-ohjeistukseen kun se julkaistaan aswissa

YRakenteistettu kuvailu T YSO-paikatMapataan YSO-paikkojen isothes-termeihin

Part of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70032)

viittaus YSO-ohjeistukseen kun se julkaistaan aswissa

YRakenteistettu kuvailuTYSO-paikatMapataan YSO-paikkojen isothes-termeihin

Related timespan of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70011)

Rakenteistettu kuvailu: Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).

 -Rakenteistettu kuvailu T

Ajanjakson merkitsemiseen liittyvät ratkaisut vielä auki

Tuleeko aikaontologia?


Ajanjakson liittämistä YSO-paikkojen identifiointiin mietitään Paikkatietopalvelun yhteydessä


 • No labels

1 Comment

 1. Tässä RDA:n mukainen mallinnus Digime-paikkaryhmän kotitehtävästä 2 kokoukseen 17.6.2019:

  1) Esimerkkinä Pietari:

  - Pietari-abstraktio ei muutu koskaan

  - identifioivat elementit:

  - sijainti + sijaintiin liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - kategoria (tyyppi) + kategoriaan liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - suhteet nimientiteetteihin

  - abstraktion ajanjakso (noin suunnilleen)

  - suhde hallinnolliseen toimijayhteisöön

  - suhde laajempaan tai suppeampaan paikkaan, jotka ovat omat abstraktionsa

  - Pietari-nimientiteetti:

  - identifioivat elementit:

  - suhde voimassaoloajanjaksoon

  - yksiselitteinen auktorisoitu hakutieto, jossa lisäyksenä voimassaoloajanjakso

  - suhde abstraktioon

  - kategoria/tyyppi: onko tarpeen?

  - sijainti: onko tarpeen?

  - Leningrad-nimientiteetti:

  - identifioivat elementit:

  - suhde voimassaoloajanjaksoon

  - yksiselitteinen auktorisoitu hakutieto, jossa lisäyksenä voimassaoloajanjakso

  - suhde abstraktioon

  - kategoria/tyyppi: onko tarpeen?

  - sijainti: onko tarpeen?

  2) Esimerkkinä Helsinki:

  - Helsinki-abstraktio ei muutu koskaan:

  - identifioivat elementit:

  - sijainti + sijaintiin liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - kategoria (tyyppi) + kategoriaan liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - abstraktion ajanjakso (noin suunnilleen)

  - suhde hallinnolliseen toimijayhteisöön

  - suhde laajempaan tai suppeampaan paikkaan, jotka ovat omat abstraktionsa

  3) Esimerkkinä Oulunkylä:

  - Oulunkylä-abstraktio ei muutu koskaan:

  - identioivat elementit:

  - sijainti + sijaintiin liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - kategoria (tyyppi) + kategoriaan liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - abstraktion ajanjakso (noin suunnilleen)

  - suhde hallinnolliseen toimijayhteisöön

  - suhde laajempaan tai suppeampaan paikkaan, jotka ovat omat abstraktionsa