Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

 

210

Arbetshälsoinstitutet

220

Centret för Militärmedicin

50

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

76

Finlands Bank

320

Finlands miljöcentral

205

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

49

Folkpensionsanstalten

159

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

130

Geologiska forskningscentralen

240

Helsingfors stads faktacentral

25

Institutet för hälsa och välfärd

550

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

100

Löntagarnas Forskningsinstitut

20

Meteorologiska institutet

350

Naturresursinstitutet

621

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

142

Riksdagen

900

Rundradion

900

Statens ekonomiska forskningscentral

37

Statistikcentralen

354

Statsrådet

3080

Strålsäkerhetscentralen

200

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

125

Teknologiska forskningscentralen VTT

1345

UKK-institutet

30