Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tämä on Voyagerista Kohaan siirtyville kirjastoille tarkoitettu projektisivusto

 

VISIO: Avoimuuden tiellä tulevaisuuteen – 2020 palvelumme rakentuvat innovatiivisiin modulaarisiin ratkaisuihin, integroituviin järjestelmiin sekä kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön


Projektin tarkoitus on ottaa käyttöön avoimella lähdekoodilla toteutettu Koha-kirjastojärjestelmä mukana olevien kirjastojen Voyager-kirjastojärjestelmän korvaajaksi. Kohasta tulee osa modulaarista järjestelmäkokonaisuutta, jonka asiakasliittymä on Finna, kuvailualustana metatietovaranto Melinda, sekä sähköisten aineistojen hakuindeksinä PCI ja linkityspalveluna SFX.

Mukana olevat kirjastot ovat muodostaneet avoimen yhteenliittymän, joka toimii yhdessä sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä jäsenet sopivat yhdessä yleiskokouksessa. Yleiskokouksia voivat seurata kaikki avoimesta lähdekoodijärjestelmästä kiinnostuneet.

Yhteenliittymän tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kansalliskirjasto (Finna ja Melinda), Koha Suomi sekä muiden maiden Koha-yhteistyöverkostot, mm. kansainvälinen kehittäjäyhteisö ja Svenska Kohanätverket .

Projektin jatkona tutkitaan:

  • erillisissä projekteissa avoimen lähdekoodin Coral-ohjelmiston käyttämistä sähköisten aineistojen lisenssien hallintaan,
  • korkeakoulujen taloushallintajärjestelmien mahdollisuuksia toimia hankintaosion korvaajana, sekä
  • kiinnostuksen perusteella muiden kirjastojen liittymistä mukaan Koha-yhteenliitymään.

Käyttöönottoprojekti päättyy viimeistään 31.12.2019, johon mennessä on sovittu ylläpidon ja tuen järjestämisestä.

Projektin roadmap-kuva

Projektin roadmap-kuva

Lisätietoja projektista antaa Ari Muhonen sekä muut ohjausryhmän jäsenet (Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Kristiina Hormia-Poutanen, Hanna Lahtinen, Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, Sari Palén).


VISION: On the road to an open future - in 2020 our services are based on innovative modular solutions, integrated systems and international and national cooperation


The aim of the project is implementing the open source library system Koha to replace Voyager in the participating libraries. Koha will be part of a modular system, where the user interface is Finna, the metadata repository for cataloguing is Melinda, the search index for e-resources is PCI and the linking service is SFX.

The participating libraries have formed an open consortium based on commonly agreed rules. Decisions regarding system maintenance and development are made during the general meeting. Anyone interested in open source solutions can follow the general meetings.

The main partners for the consortium are the National Library of Finland (Finna and Melinda), Koha Suomi, as well as Koha networks in other countries, for example the international Koha community and Svenska Kohanätverket.

Focus areas as a continuation of the project:

  • implementing the open source Coral system for administrating e-resources,
  • using the financial management systems of the universities for acquisition, instead of the Koha acquisition module, and
  • welcoming other interested libraries to the Koha consortium

The implementation project will end by 31.12.2019, until which date maintenance and support for the system are agreed.


Project roadmap


The project roadmap

For further information on the project, please contact Ari Muhonen or the other steering group members (Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Kristiina Hormia-Poutanen, Hanna Lahtinen, Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, Sari Palén).


Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
timelineHeight
embedTypeprofile
dataLimit3
linkhttps://twitter.com/kohails
width460
themelight
lang
height500
tweetLimit20

Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate