Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.70 71 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-03-0105

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

...

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva-/ryhmäkäsite ja poistettu käsite. 

Yksittäiset käsitteet

rdfs:Class skos:Concept
NimiYLEISKÄSITE
Kuvaus

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

Suhteeta owl:Class
Alaluokatyso-meta:Concept; yso-meta1:Concept; yso-meta:Individual
katso myösskos:ConceptGroup 
KommentitPitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?
rdfs:Class yso-meta:Concept
NimiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite.
Suhteet

yso-meta:Concept a owl:Class ; rdfs:subClassOf skos:Concept .

rdfs:label"General concept"@en, "Yleiskäsite"@fi, "Allmänbegrepp"@sv ;
Kommentit 

 

 

rdfs:Class yso-meta:Individual
NimiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Suhteet

yso-meta:Individuala owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

rdfs:labelrdfs:label "Individual concept"@en, "Yksilökäsite"@fi, "Individualbegrepp"@sv ;
EsimerkkiTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.

 

Hierarkisoivat käsitteet

rdfs:Class yso-meta:Hierarchy
NimiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Suhteetowl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept
Katso myös 
Huomautus

Ei käytetä kuvailussa. Auttaa käsitteiden löytämistä. Kehitysversiossa (101 kpl)

Domain?
Range?

 


Poistetut käsitteet

rdfs:Class skosext:DeprecatedConcept
NimiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Suhteetrdfs:subClassOf skos:Concept; dct:isReplacedBy
Katso myösrdau:60683 (edeltäjä), rdau:60686 (seuraaja)
HuomautusKehitysversiossa: yso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept;

Yleiset luokat

Suhteet
rdfs:Class owl:class
NimiLUOKKA
Kuvaus https://www.w3.org/TR/owl-ref/#Class
Alaluokat

skos:Concept; skos:ConceptScheme; skos:Collection;

HuomautusMyös alaluokat yso-meta:Concept, yso-meta:Individual, yso-meta:Hierarchy, skosext:DeprecatedConcept
 onko tämä taulu tarpeellinen?


 

7 Termit (rdfs:label)

Käsite on tiedon yksikkö. Ontologiamaailmassa käsitteet ja niiden väliset suhteet pyritään identifioimaan ainutkertaisin URI-tunnistein. Samaan käsitteeseen voidaan viitata usealla eri termillä, esim. eri kielisillä termeillä.  Käsitteiden ensimmäinen esitysmuoto on niiden ekspressio luonnollisella kielellä: termit (label). SKOS tarjoaa kolme ominaisuutta, joilla voidaan liittää termi käsitteeseenskos:prefLabelskos:altLabel ja skos:hiddenLabelNämä ovat tyyppiä rdf:Property.


 skos:prefLabel
Nimi

KÄYTETTÄVÄ TERMI

KuvausJokaisella ontologian käsitteellä on käytettävä termi. Käytettävä termi on se muoto, jota käsitteestä käytetään kuvailussa. Fintossa käytettävä termi näkyy käsitetietueessa käsitesivulla Käytettävä termi -kentässä. SKOS-tietomallissa käytetty termi ilmaistaan ominaisuudella skos:prefLabel. Käsitteellä voi olla vain yksi skos:prefLabel kullakin kielellä. PrefLabel on uniikki ihmisluettava tunniste. 
Suhteetrdfs:subClassOf owlsubPropertyOf rdfs:classlabel
Katso myösskos:hiddenLabel; skos:altLabel
rdf:Property skos:altLabel
Nimi

KORVATTU TERMI; MUUNKIELINEN TERMI

Kuvaus

Käsitteellä voi olla käytettävän termin ohella myös yksi tai useampi korvattu termi. Korvatusta termistä käytetään myös nimitystä ohjaustermi. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella skos:altLabel. Korvattu termi on käsitteen käytettävän termin synonyymi tai muu vaihtoehtoinen termi, joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.

Suhteetrdfs:subClassOf owl:class; rdfs:subPropertyOf rdfs:label
Esimerkki

Akronyymit, lyhenteet, kirjoitusmuodot, yksikkö- ja monikkomuodot voidaan liittää ohjausteminä ohjausterminä käsitteeseen.

Väärinkirjoitetut muodot lisätään yleensä piiloterminäYleisesti väärinkirjoitetut tai poikkeavat kirjoitusmuodot lisätään piilotermeinä.

Katso myösskos:hiddenLabel; skos:prefLabel
Huomautus

Saman ontologian sisällä sama termi voi olla useamman käsitteen korvattu termi. Esim. YSOssa termi “kansanterveystyö” on korvattu termi käsitteille “terveyden edistäminen”, “terveydenhuolto” ja “terveyskatsaus”.

Ontologioiden välillä esiintyy sitä, että yhden käsitteen korvattu termi on toisessa ontologiassa toisen käsitteen käytettävä termi.

rdf:Property skos:hiddenLabel
Nimi

PIILOTERMI

Kuvaus

Piilotermiä ei näytetä käsitetietueessa tai ennakoivassa tekstinsyötössä, mutta se toimii ennakoivan tekstinsyötön taustalla korvatun termin tavoin ohjaten käytettävään termiin. Piilotermit voivat olla esim. monikkomuotoisesta käytettävästä termistä muodostettuja yksikkömuotoja. SKOS-tietomallissa piilotermi ilmaistaan ominaisuudella skos:hiddenLabel.

Suhteetrdfs:subClassOf owlrdfs:classlabel
Katso myösskos:prefLabel; skos:altLabel
subPropertyyso-meta1:singularPrefLabel; yso-meta:singularAltLabel ;
EsimerkkiTermin kirjoitusvirheellinen muoto.
Kehityskommentit

The range of skos:hiddenLabel is the class of RDF plain literals. {@en}

skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties. {@en}

Yksikkö- ja monikkomuodot

 

rdf:Property yso-meta:singularPrefLabel
Nimi

Käytettävän termin yksikkömuoto

Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen käytettävän termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Suhteet

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel

rdfs:domainskos:Concept
Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.
rdf:Property yso-meta:singularAltLabel
NimiKorvatun termin yksikkömuoto
Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen korvatun termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Suhteet

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

rdfs:domainskos:Concept
Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.

...

8 Semanttiset suhteet (skos:semanticRelation)

Hierarkkiset ja symmetriset suhteet

Nämä ominaisuudet ovat skos:sematicRelation -propertyn alaominaisuuksia ja ovat tyyppiä owl:ObjectProperty. 

...

 

 skos:semanticRelation
NimiSemanttinen suhde
KuvausSemanttiset suhteet ovat linkkejä SKOS käsitteiden välillä, kun käsitteiden välillä on selvä sisällöllinen yhteys. Semanttisia suhteita on hierarkkisia ja assosiatiivisia.
Domainskos:Concept
Rangeskos:Concept
Alaominasuudetskos:broader; skos:narrower; skos:related;
 skos:broader
NimiYLÄKÄSITE
KuvausKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan alakäsitteessä skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite).
Suhteeta owl:ObjectProperty, owl:inverseOf skos:narrower
  

 

 

RDF  skos:narrower
Nimi ALAKÄSITE
Kuvaus Käsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite).
Suhteeta owl:ObjectProperty, owl:inverseOf skos:broader
  

 

 

skos:
 skos:related 
Nimi ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen vahva semanttinen suhde (muu kuin hierarkkinen tai osa-kokonaisuus-suhde). SKOS-tietomallissa suhde ilmaistaan ominaisuudella skos:related. vrt. rinnakkaistermi. Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet. Suhde on aina kahdensuuntainen.

Suhteeta owl:objectProperty, owl:SymmetricProperty; Super-property: skos:semanticRelation
  
RDFskos:semanticRelation
NimiSemanttinen suhde
KuvausSemanttiset suhteet ovat linkkejä SKOS käsitteiden välillä, kun käsitteiden välillä on selvä sisällöllinen yhteys. Semattisia suhteita on hierarkkisia ja assosiatiivisia.
Suhteetowl:ObjectProperty
Domainskos:Concept
Rangeskos:Concept
Alaominasuudetskos:broader; skos:narrower; skos:related;
RDF

Skeeman yläkäsitteet

 skos:topConceptOf
NimiYLÄKÄSITE KUULUU RYHMÄÄN
Kuvaus

Skeeman yläkäsite, jolle ei ole määritetty yläkäsitettä. YSOssa näitä on  3 kpl.

SuhteetinverseOf skos:hasTopConcept
Domainskos:Concept Scheme
RangeConceptskos:ConceptScheme
HuomautusJos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita ontologian yläkäsitteeksi .

 

 RDFskos:hasTopConcept
NimiRYHMÄN YLÄKÄSITE
Kuvaus

Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite, joka antaa lähtöpisteen kyseisein ryhmän suppeampi/laajempi käsitehierarkian selailuun.

labelhas top concept
Suhteet

inverseOf skos:topConceptOf; type ObjectProperty. Property

DomainConcept Schemeskos:ConceptScheme
Rangeskos:Concept
  

Ryhmäsuhteet

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Fintossa suhde näkyy käsitetietueen käsitesivun Vastaava käsite -kentässä.

 

RDF skos:member 
NimiKUULUU RYHMÄÄN; KUULUU JAOTTELUUN;
KuvausKäsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevään käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella. Aiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun.Suhteet
Domain

type: ObjectProperty, Property

Domainskos:Collection
Rangeskos:Concept or skos:Collection // voiko ryhmä kuulua toiseen ryhmään?
Labelhas member (@en)


 

rdf:Property, ; 
 RDF skosext:partOf
NimiOSA KOKONAISUUTTA
Kuvaus Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-tietomallissa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella. Fintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.
Suhteettype: ObjectProperty
Huomautus
dcterms:isPartOf 
rdfs:subPropertyOf dcterms:relation 
???
RDFDomainskos:Concept
Rangeskos:Concept // onko tässä aina Concept vai voiko olla myös skos:Collection?
Kommenttiproperty puuttuu tuosta skosext: määrittelystä!
  yso-meta:partOf
TERMIOSA KOKONAISUUTTA
labelpartOf
Suhteet

type: ObjectProperty

domainyso-meta:Concept
Rangeyso-meta:Concept
KommenttiKEHITYSVERSIO
Huomautus
dcterms:isPartOf rdf:Property, rdfs:subPropertyOf dcterms:relation ;

 


Suhteet
RDF  skos:inScheme
TERMIKUULUU SKEEMAAN
Kuvaus

Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan. Käsite voi kuulua samanaikaisesti usean eri skeemaan.

Label is in scheme {@en}
Range

rdf:type ObjectProperty, Property

RangeConcept Schemeskos:ConceptScheme
Domainskos:Concept
Esimerkkiskos:inScheme yso:RDF dct:isReplacedBy 
NimiKORVAAVA KÄSITE
KuvausYSOssa käytöstä poistetun (deprekoidun) käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella. 
Suhteet
a rdf:Property; rdfs:subPropertyOf dct:relation 
HuomautusViittaus käsitteen tunnisteeseen, ei termiin.RDF  dct:spatial
TermiPAIKKATIETO
KuvausKäsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 
Suhteet
a rdf:Property; rdfs:subPropertyOf dcterms:coverage .
Domainskos:Concept
Rangedct:Location
HuomautusMaantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.


RDF
RDF  yso-meta:hasThematicGroup
TermiKuuluu temaattiseen ryhmään
Kuvaus

Ontologisen hierarkian lisäksi YSOn käsitteet on koottu temaattisiin ryhmiin.

Suhteet

rdf:type ObjectProperty

Domain

yso-meta:Concept

Range

yso-meta:ThematicGroup

HuomautusKEHITYSVERSIO?
Esimerkki 


 

 rdau:P60683 
 Termi
Termi EDELTÄJÄ
KuvausEdeltäjäsuhde on käsitteen suhde sitä edeltäneeseen käsitteeseen. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella rdau:P60683 ja Fintossa se näytetään kentässä Edeltäjä.
Suhteet
type a rdf:Property,

owl:

ObjectProperty;

inverseOf rdau:P60686

Lexical aliasns3:lexicalAlias
:
rdau:predecessor.en;
inverseOf: rdau:P60686
SubProperties
Label
rdaa:P50012
"has predecessor"
, rdaa:P50055"has progenitor"
@en

 

...

 

RDFrdau:P60686
Nimi SEURAAJA
Kuvaus

Seuraajasuhde on käsitteen suhde sitä seuranneeseen käsitteeseen.SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella  rdau:P60686 ja Fintossa se näytetään kentässä Seuraaja. Edeltäjäkäsitettä ei ole poistettu sanastosta, vaan se on edelleen käyttökelpoinen esimerkiksi historiallisissa yhteyksissä.

Suhteet
isdefined by rdau:; a rdf:Property,

owl:

ObjectProperty ; rdfs:label "has successor"@en rdau:successor.en

inverseOf

:

rdau:P60683

Lexical Aliashttp://rdaregistry.info/Elements/u/successor.en  
SubProperties
Label
rdaa:P50053
"has
descendant family"
 • rdaa:P50099"has descendants"
 • rdaa:P50016"has successor" - definition "Relates a corporate body to a corporate body that succeeds or follows another corporate body." Domain: rdac:C10005"corporate body"
  successor"@en

   

   

   

  ...

   

  ...

  ...

   

    

   

   

   allars:allars_juuri
  NimiALLÄRS YLIN KÄSITE
  KuvausAllärs asiasanaston ylin käsite.
  Suhteeta rdfs:Resource
    

  ...

  10 Skeemat (skos:conceptScheme)

  rdfs:Classskos:ConceptScheme
  NimiSKEEMA
  KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
  Suhteet
  a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .
  Instanssit

  yso;

  yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

  yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

  ysometa:DeprecatedGroupConcept

  Ohje 
  Katso myös 
  Kommentti3 kpl
  rdfs:Classyso:aggregateconceptschemeNimiKOOSTEKÄSITTEETKuvausKäsitteiden koosteryhmäSuhteetrdfs:subcClassOf skos:ConceptSchemeHuomautusEi krdfs:Classyso:deprecatedconceptschemeNimiPOISTETUT KÄSITTEETKuvausKäytöstä poistettujen käsitteiden koosteryhmäSuhteetrdfs:subcClassOf skos:ConceptSchemeHuomautusKEHITYSVERSIOSSA

   

  11 Mäppäysominaisuudet (skos:mappingRelation)

  ...

  Info
  titleskos

  SKOS provides several properties that map concepts between different concept schemes. This can be done by asserting that two concepts have a similar meaning, using the skos:exactMatch and skos:closeMatch properties. Two concepts from different concept schemes can also be mapped using properties that parallel the semantic relations introduced in Section 2.3skos:broadMatchskos:narrowMatch and skos:relatedMatch.

  Linkitysominaisuudet

  RDF skos:exactMatch
  NimiVASTAAVA KÄSITE
  Kuvaus

  Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.

   YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella.

  Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:closeMatch
  DescriptionThe property skos:exactMatch is used to link two concepts, indicating a high degree of confidence that the concepts can be used interchangeably across a wide range of information retrieval applications.skos:exactMatch is a transitive property, and is a sub-property of skos:closeMatch.
  RDF skos:closeMatch
  NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
  Kuvaus

  Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

  YSOssa tällä ilmaistaan symmetrinen suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

  Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:mappingRelation
  DescriptionThe property skos:closeMatch is used to link two concepts that are sufficiently similar that they can be used interchangeably in some information retrieval applications. In order to avoid the possibility of "compound errors" when combining mappings across more than two concept schemes, skos:closeMatch is notdeclared to be a transitive property.
  RDF skos:broadMatch
  NimiVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITE
  KuvausKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa.
  Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:broader, skos:mappingRelation
  DescriptionThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.
  RDF skos:narrowMatch
  NimiVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
  KuvausKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa.
  Suhteet

  rdfs:subPropertyOf skos:mappingRelation, skos:narrower, rdf:inverseOf: skos:broadMatch

  DescriptionThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.
  RDF skos:relatedMatch
  NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
  Kuvaus

  Assosiatiivinen suhde.

  YSOssa tällä ilmaistaan suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan.

  Suhteet

  rdfs:subPropertyOf  skos:mappingRelation, skos:related

  Esimerkki 

  ...