Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.52 53 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-02-0912

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

...

Tähän dokumenttiin on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS- ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.  Katso myös: YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML- ja Turtle-tiedostomuodoissa: REST API   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data .  Englanninkielinen kuvaus: http://data.nationallibrary.fi/yso/

YSOa voidaan käyttää kirjastojärjestelmissä muiden auktoriteettien tapaan Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan (FIN10) kautta.  YSA- ja Allärs-sanastoihin sisältyneet paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

...

Sanaston tunnisteet

YSO-ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään käytetyn termin kielen tunniste: yso/fin.  YSOn ruotsinkielisen version lyhenne on ALLFO, mutta kirjastojärjestelmissä tunnisteena käytetään muotoa yso/swe.  Mikäli käytetään yso:n englanninkielistä termiä, tunnisteeksi kirjataan yso/eng

...

Käsite on tiedon yksikkö. Ontologiamaailmassa käsitteet ja niiden väliset suhteet pyritään identifioimaan ainutkertaisin URI-tunnistein. Samaan käsitteeseen voidaan viitata usealla eri termillä, esim. eri kielisillä termeillä.  Käsitteiden ensimmäinen esitysmuoto on niiden ekspressio luonnollisella kielellä: termit (label). SKOS tarjoaa kolme ominaisuutta, joilla voidaan liittää termi käsitteeseenskos:prefLabelskos:altLabel ja skos:hiddenLabel


rdf:Propertyskos:prefLabel
Tyyppi

KÄYTETTÄVÄ TERMI

KuvausJokaisella ontologian käsitteellä on käytettävä termi. Käytettävä termi on se muoto, jota käsitteestä käytetään kuvailussa. Fintossa käytettävä termi näkyy käsitetietueessa Käytettävä termi -kentässä. SKOS-tietomallissa käytetty termi ilmaistaan ominaisuudella skos:prefLabel. Käsitteellä voi olla vain yksi skos:prefLabel kullakin kielellä. PrefLabel on uniikki ihmisluettava tunniste. 
Suhteetrdfs:subClassOf owl:class
Katso myösskos:hiddenLabel; skos:altLabel
rdf:Propertyskos:altLabel
Tyyppi

KORVATTU TERMI; MUUNKIELINEN TERMI

Kuvaus

Käsitteellä voi olla käytettävän termin ohella myös yksi tai useampi korvattu termi. Korvatusta termistä käytetään myös nimitystä ohjaustermi. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella skos:altLabel. Korvattu termi on käsitteen käytettävän termin synonyymi tai muu vaihtoehtoinen termi, joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.

Suhteetrdfs:subClassOf owl:class; rdfs:subPropertyOf rdfs:label
Esimerkki

Akronyymit, lyhenteet, kirjoitusmuodot, yksikkö- ja monikkomuodot voidaan liittää ohjausteminä käsitteeseen.

Väärinkirjoitetut muodot lisätään yleensä piiloterminä

Katso myösskos:hiddenLabel; skos:prefLabel
Huomautus

Saman ontologian sisällä sama termi voi olla useamman käsitteen korvattu termi. Esim. YSOssa termi “kansanterveystyö” on korvattu termi käsitteille “terveyden edistäminen”, “terveydenhuolto” ja “terveyskatsaus”.

Ontologioiden välillä esiintyy sitä, että yhden käsitteen korvattu termi on toisessa ontologiassa toisen käsitteen käytettävä termi.

rdf:Propertyskos:hiddenLabel
Tyyppi

PIILOTERMI

Kuvaus

Piilotermiä ei näytetä käsitetietueessa tai ennakoivassa tekstinsyötössä, mutta se toimii ennakoivan tekstinsyötön taustalla korvatun termin tavoin ohjaten käytettävään termiin. Piilotermit voivat olla esim. monikkomuotoisesta käytettävästä termistä muodostettuja yksikkömuotoja. SKOS-tietomallissa piilotermi ilmaistaan ominaisuudella skos:hiddenLabel.

Suhteetrdfs:subClassOf owl:class
Katso myösskos:prefLabel; skos:altLabel
subPropertyyso-meta1:singularPrefLabel; yso-meta:singularAltLabel ;
EsimerkkiTermin kirjoitusvirheellinen muoto.
Kehityskommentit

The range of skos:hiddenLabel is the class of RDF plain literals. {@en}

skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties. {@en}

...

 

2.3 Semanttiset suhteet

 

RDFskos:broader
TermiYLÄKÄSITE
KuvausKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan alakäsitteessä skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite).
SuhteetinverseOf skos:narrower
  

 

 

 

RDF skos:narrower
Termi ALAKÄSITE
Kuvaus Käsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite).
SuhteetinverseOf skos:broader
  

 


 

 skos:related 
Termi ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen vahva semanttinen suhde (muu kuin hierarkkinen tai osa-kokonaisuus-suhde). SKOS-tietomallissa suhde ilmaistaan ominaisuudella skos:related. vrt. rinnakkaistermi. Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet

Suhteet 
  

 

 

RDFskos:topConceptOf
TermiYLÄKÄSITE KUULUU RYHMÄÄN
Kuvaus

Koko skeeman yläkäsite. YSOssa näitä on  3 kpl.

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita yläkäsitteeksi .

SuhteetinverseOf skos:hasTopConcept
DomainConcept Scheme
RangeConcept
  

 

 

RDFskos:hasTopConcept
TERMIRYHMÄN YLÄKÄSITE
Kuvaus

Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite, joka antaa lähtöpisteen kyseisein ryhmän suppeampi/laajempi käsitehierarkian selailuun.

labelhas top concept
Suhteet

inverseOf skos:topConceptOf; type ObjectProperty. Property

DomainConcept Scheme
RangeConcept
  

 

 

 

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Fintossa suhde näkyy käsitetietueen Vastaava käsite -kentässä.

 

RDFskos:member 
TermiKUULUU RYHMÄÄN; KUULUU JAOTTELUUN; has member (@en)
KuvausKäsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevään käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella. Aiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun.
Suhteet

type: ObjectProperty, Property

DomainCollection
Rangeskos:Concept or skos:Collection
  

 


 

RDF skosext:partOf
TermiOSA KOKONAISUUTTA
Kuvaus Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-tietomallissa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella. Fintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.
suhteet 
  
RDF yso-meta:partOf
TERMIOSA KOKONAISUUTTA
labelpartOf
Suhteet

type: ObjectProperty

domainyso-meta:Concept
Rangeyso-meta:Concept
 KEHITYSVERSIO

 


RDF skos:inScheme
TERMIKUULUU SKEEMAAN
Kuvaus

Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan. Käsite voi kuulua samanaikaisesti usean eri skeemaan.

label is in scheme {@en}

Suhteet

type: ObjectProperty, Property

RangeConcept Scheme
EsimerkkiysoRDFdct:isReplacedBy 
TermiKORVAAVA TERMI
Kuvaus Käytöstä poistuneen käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella. 
Suhteet 
Huomautus RDF dct:spatial
TermiPAIKKATIETO
KuvausKäsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 
Suhteet 
HuomautusMaantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.


RDF yso-meta:hasThematicGroup
TermiKuuluu temaattiseen ryhmään
Kuvaus

Ontologisen hierarkian lisäksi YSOn käsitteet on koottu temaattisiin ryhmiin.

Suhteet

type ObjectProperty

Domain

yso-meta:Concept

Range

yso-meta:ThematicGroup

HuomautusKEHITYSVERSIO?


RDF yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup
TermiPoistettu käsite kuului temaattiseen ryhmään
Kuvaus Poistettu käsite kuului tässä nimettyyn temaattiseen aiheryhmään
Suhteet 

 

RDFrdau:P60683 
 Termi EDELTÄJÄ
KuvausEdeltäjäsuhde on käsitteen suhde sitä edeltäneeseen käsitteeseen. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella rdau:P60683 ja Fintossa se näytetään kentässä Edeltäjä.
Suhteet

type a rdf:Property, owl:ObjectProperty; ns3:lexicalAlias: rdau:predecessor.en; inverseOf: rdau:P60686

SubPropertiesrdaa:P50012"has predecessor" , rdaa:P50055"has progenitor"
  

 

RDFrdau:P60686
Termi seuraaja
Kuvaus

Seuraajasuhde on käsitteen suhde sitä seuranneeseen käsitteeseen.SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella  rdau:P60686 ja Fintossa se näytetään kentässä Seuraaja. Edeltäjäkäsitettä ei ole poistettu sanastosta, vaan se on edelleen käyttökelpoinen esimerkiksi historiallisissa yhteyksissä.

Suhteet

isdefined by rdau:; a rdf:Property, owl:ObjectProperty ; rdfs:label "has successor"@en

Lexical Aliashttp://rdaregistry.info/Elements/u/successor.en
SubProperties
  • rdaa:P50053"has descendant family"
  • rdaa:P50099"has descendants"
  • rdaa:P50016"has successor" - definition "Relates a corporate body to a corporate body that succeeds or follows another corporate body." Domain: rdac:C10005"corporate body"

 

RDF rdau:predecessor.en
TERMIkorvattu aikasempi termi (Lexical Alias)
  
  

 

 rdau:successor.en
TERMIkorvaava uusi termi (Lexical Alias)
  
  

 

RDFrdfs:subClassOf
TermiAlaluokka
KuvausOminaisuus rdfs:subClassOf on  rdf:Property instanssi, jolla ilmaistaan, että kaikki yhden luokan instanssit ovat myös toisen luokan instansseja.
  

 

 

 allars:allars_juuri
TermiALLÄRS YLIN KÄSITE
KuvausAllärs asiasanaston ylin käsite.
Suhteeta rdfs:Resource
  


  ysa:ysa_juuri
 TermiYSAN YLIN KÄSITE 
 Kuvaus Yleisen suomalaisen asiasanaston ylin käsite
 Suhteet a rdfs:Resource


2.4 Dokumentaatiot  (skos:Note)

...

2.6 Mäppäykset

Linkitysominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
RDFskos:exactMatch
TermiVASTAAVA KÄSITE
KuvausKahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.
  
RDFskos:closeMatch
TermiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

 
skos:exactMatchVASTAAVA KÄSITETäsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa. 
 
RDFskos:broadMatch
TermiVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa.
  
RDFskos:narrowMatch
TermiVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa.
  
RDFskos:relatedMatch
TermiOHJAUSTERMT
KuvausAssosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan.
  

 

2.7 Ryhmäkäsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

...

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdfs:label 

Muuttujalle annettu termi tai tunniste (yso)

tai luokan nimi (owl:class)

Termille voidaan lisätä sulkutarkenne, jolloin sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyyJos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.

 
dc:sourceLähdeLähde. Esimerkiksi kontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja. 
dct:created Päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon 
dct:modified Päivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattuxsd:date
xsd:date Päivyksen tyyppi 
rdfs:domainAIHEALUE käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:isDefinedBy  käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:domainAIHEALUE käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:isDefinedBy  käytetty rdau: muuttujien yheydessä
KEHITYSVERSIOSSA   
om:definedConcept 
  • type  ObjectProperty
  • label: definedConcept
  • range: Concept
 
    

...