Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennica-tietomallin mukaan Fennica RDF data model

 

Viimeisin julkaistu versio: 

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

01.53 02 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-0209-1204

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

...

Mikko Lappalainen, Tuomas Palonen, Henri Yli-KotilaYlikotila

 

Tämä suomenkielinen tietomalli on virallinen versio. Siitä voi olla käännöksiä muilla kielillä.

Copyright: Kansalliskirjasto

YSO-versio

23.2.2018

 

Table of Contents
maxLevel2
indent20px
stylenone

Tiivistelmä

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia (RDF vocabulary). YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.   YSOn sisältämiin käsitteisiin ja termeihin voi ehdottaa muutoksia YSE-ehdotusjärjestelmän kautta.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkitetty Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).  

 

Käyttämällä YSOa sisällönkuvailussa, aineiston julkaisijat voivat lisätä sen löydettävyyttä ja mahdollistaa aineiston ulkopuolisen metadatan liittämisen aineistoon tai aineiston liittämisen osaksi suurempaa linkitetyn datan kokonaisuutta.

1 Johdanto

YSOn semanttinen tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer ja SKOS-XL Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tähän dokumenttiin on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS- ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.  Katso myös: YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

2 Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML- ja Turtle-tiedostomuodoissa: REST API   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data .  Englanninkielinen kuvaus: http://data.nationallibrary.fi/yso/

YSOa voidaan käyttää kirjastojärjestelmissä muiden auktoriteettien tapaan Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan (FIN10) kautta.  YSA- ja Allärs-sanastoihin sisältyneet paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

3 Sanaston tunnisteet

YSO-ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään käytetyn termin kielen tunniste: yso/fin.  YSOn ruotsinkielisen version lyhenne on ALLFO (Allmän finländsk ontologi), mutta kirjastojärjestelmissä tunnisteena käytetään muotoa yso/swe.  Mikäli käytetään yso:n YSOn englanninkielistä termiä, tunnisteeksi kirjataan yso/eng

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä tunniste, joka noudattaa muotoa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa NNNNN (vaihteleva määrä) on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero. Koska tunniste on käsitekohtainen, se on sama kaikille käsitteen erikielisille termeille.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

4 Etuliitteet (prefiksit)

YSOn tietomallissa käytetään luokkia ja muuttujia, jotka on koottu useasta erillisestä sanastosta. Näihin XML-nimiavaruuksiin viitataan etuliitteillä, jotka on listattu alla olevassa taulukossa. Dublin Corea käytetään tässä erityisesti koko sanaston ominaisuuksien kuvailussa. SKOS-XL:n avulla voidan esittää Labelit nodeina, jolloin niihin voidaan littää lisäominaisuuksia.  

PrefixNimiavaruus
YSOssa käytetyt muuttujat (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)

dct:

dcterms

isothes
http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
dcterms:
http://purl.org/
iso25964/skos-thes#

tämä url annetaan iso-thes vs. skos Correspondence dokumentissa, ja se

ohjautuu tänne:
dc/terms/
isothes:
http://
pub
purl.
tenforce.com
org/
schemas/
iso25964/skos-thes#

Mutta linkki ei toimi!

tällainen skeema löytyy: http://www.niso.org/schemas/iso25964/iso25964-1_v1.4.xsd

Kuvaus: http://www.niso.org/schemas/iso25964

 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/

kts: http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1011 (RDF) hasSubproperty

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1003 (RDF) Name

lexicalAlias ja Status eivät näy tässä nimiavaruudessa?

owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • definition (313)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • changeNote (0)
 • editorialNote (0)
 • historyNote (0)
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

 

ohjaus menee tänne: http://schema.onki.fi/skosext/

mutta näitä ei ole määritelty tässä tiedostossa!!!

entä tämä? http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions/spec/

 •  http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions#relatedPartOf
 • superproperty: skos:related
 • Status: unstable
 • An extension of the 'related' property. Use this property to express a partitive relationship between concepts, where it is desired that such a relationship be treated as associative (i.e. linking separate branches of a hierarchy) and NOT hierarchical.
skosxl:http://www.w3.org/2008/05/skos-xl
TULOSSA KÄYTTÖÖN
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)
ysoupdate:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/

Todennäköisesti virhe. Pyritään poistamaan tuotantoversiosta

 • removedAltLabel (1)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTYdcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTYfoaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTYns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTYns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTYom:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/

EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:

Kehitysversiossa

sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTYsh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTYxhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTYxml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTYysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTYysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTYyso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTYSanastokohtaiset ominaisuudetPrefixSanasto afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ @prefixURI (sanastot) allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

 

5 Käsitekaavio

 

Info
titleKäsitekaavio

tähän kuva - työstetään erikseen

...

titleJarmon kommentteja -poistetaan lopullisesta versiosta

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

...

6 Käsitteet   (owl:Class)

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva-/ryhmäkäsite ja poistettu käsite. 

Yksittäiset käsitteet

...

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

Pitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?

...

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

...

owl:Class; rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

Huom! yso-meta1:Class - ei ole määritelty

...

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

...

EI KÄYTETTY julkisessa versiossa?

...

Hierarkisoivat käsitteet

...

Kehitysversiossa (101 kpl)

...

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

...

EI KÄYTETTY

Kehitysversiossa (101 kpl)

...

Poistetut käsitteet

...

Yleiset luokat

...

Käytetty seuraavissa:

yso-meta1:Concept
yso-meta:Hierarchy
yso-meta:Individual
yso-meta:Concept

...

 

...

5 Käsitekaavio

 

Info
titleKäsitekaavio

tähän kuva - työstetään erikseen v.0.71 2018-03-08

Image Added

 

6 Käsitteet   (owl:Class)

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva-/ryhmäkäsite ja poistettu käsite. 

 

classtypesublasses
skos:ConceptScheme (3)owl:Class 
skos:Collection (241)owl:Class

isothes:ThesaurusArray (180)

isothes:ConceptGroup (61)

skos:Concept (29659)owl:Class

yso-meta:Concept (26494)

yso-meta:Hierarchy (102)

yso-meta:Individual (1916)

skosext:DeprecatedConcept (1146)

 skos:Concept
NimiKÄSITE
KuvausOntologian käsitteiden yläluokka
  
 yso-meta:Concept
NimiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite.
  
 yso-meta:Individual
NimiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
HuomautusTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.
 yso-meta:Hierarchy
NimiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Huomautus

Ei käytetä kuvailussa. Auttaa käsitteiden löytämistä.

 skosext:DeprecatedConcept
NimiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Huomautus 

7 Ryhmäkäsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

 

 skos:Collection
NimiKOKOELMA
Kuvausskos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia, vaan sitä on käytetty aina alaluokkien yhteydessä siltä varalta, ettei lukija tunnista isothes: luokkia.
Huomautus 
 isothes:ConceptGroup
NimiTEMAATTINEN AIHERYHMÄ
Kuvaus

Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

HuomautusAiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
 isothes:ThesaurusArray
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
Kuvaus

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

HuomauusRymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.

8 Skeemat (skos:conceptScheme)

rdfs:Classskos:ConceptScheme
NimiSKEEMA
KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
HuomautusYSOssa on 3 kpl

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

9 Ominaisuuksien luettelo

Range  (rdfs:range) ominaisuutta käytetään kuvaamaan, että tietyn ominaisuuden arvot ovat instansseja sen osoittamasta luokasta. Ominaisuudella rdfs:range voidaan myös ilmaista, että ominaisuuden arvot ilmaistaan tietyn tyyppisenä literaalina.  Domain (rdfs:domain) ominaisuudella ilmaistaan, että tietty ominaisuus soveltuu käytettäväksi sillä ilmaistuun luokkaan.  rdfs:domain on rdf:Property:n instanssi, jolla ilmaistaan, että mikä tahansa resurssi, jolla on nimetty ominaisuus, on samalla yhden tai useamman luokan instanssi.

Ominaisuusrdfs:typerdfs:domainrdfs:range
dc:description (1)rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal

dc:title (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal
dc:publisher (1)rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal
dc:creator (1)rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal
dc:source (1249)rdf:Propertyskos:Conceptrdfs:Literal

dct:created (1897)

rdf:Property, dct:dateskos:Concept, Skos:ConceptScheme, skos:Collectionrdfs:Literal

dct:isReplacedBy (1068)

rdf:Property, dct:relationskosext:DeprecatedConcept + skos:Conceptskos:Concept

dct:modified (206)

rdf:Property, dct:dateskos:Conceptrdfs:Literal

dct:spatial (39)

rdf:Propertyskos:Conceptdct:Location

dct:language (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal

dct:license (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal

dct:relation (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemeskos:ConceptScheme

dct:subject (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemeskos:Concept
dct:LinguisticSystem (3)rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal
owl:inverseOf (2)owl:ObjectPropertyrdau:P60683, rdau:P60686 

rdau:P60683 (30)

rdf:Property<none><none>
rdau:P60686 (34)rdf:Property<none><none>
skos:prefLabel (29891)owl:AnnotationProperty<NONE>RDF plain literals
skos:altLabel (14492)owl:AnnotationProperty<NONE>RDF plain literals
skos:hiddenLabel (12160)owl:AnnotationProperty<NONE>RDF plain literals
skos:semanticRelationowl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:broader (20560)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:narrower (5066)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:related (14485)owl:ObjectProperty + owl:SymmetricPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:mappingRelationowl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:notationowl:DatatypePropertyskos:Conceptrdfs:Literal
skos:exactMatch (28679)owl:ObjectProperty + owl:SymmetricPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:closeMatch (13217)owl:ObjectProperty + owl:SymmetricPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:narrowMatch (1140)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:broadMatch (766)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:relatedMatch (304)owl:ObjectProperty + owl:SymmetricPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:topConceptOf (1149)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:ConceptScheme
skos:hasTopConcept (3)owl:ObjectPropertyskos:ConceptSchemeskos:Concept

skos:member (229)

owl:ObjectPropertyskos:Collection

skos:Concept + skos:Collection

skos:inScheme (29633)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:ConceptScheme
skos:note (2520)owl:AnnotationProperty<NONE>rdfs:Resource
skos:scopeNote (1201)owl:AnnotationProperty<NONE>rdfs:Resource
skos:definition (313) owl:AnnotationProperty <NONE> rdfs:Resource

skosext:partOf (295)

owl:ObjectPropertyskos:Concept

skos:Concept + skos:Collection

xsd:date (2101)owl:AnnotationPropertydct:daterdfs:Literal

xsd:dateTime (1)

owl:AnnotationPropertydct:daterdfs:Literal
yso-meta:singularAltLabel (4560)owl:DatatypePropertyskos:ConceptRDF plain literals
yso-meta:singularPrefLabel (12087)owl:DatatypePropertyskos:ConceptRDF plain literals

yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup (546)

owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Collection
yso-meta:hasThematicGroupowl:ObjectPropertyyso-meta:Conceptyso-meta:ThematicGroup


10 Termit (rdfs:label)

Käsite on tiedon yksikkö. Ontologiamaailmassa käsitteet ja niiden väliset suhteet pyritään identifioimaan ainutkertaisin URI-tunnistein. Samaan käsitteeseen voidaan viitata usealla eri termillä, esim. eri kielisillä termeillä.  Käsitteiden ensimmäinen esitysmuoto on niiden ekspressio luonnollisella kielellä: termit (label). SKOS tarjoaa kolme ominaisuutta, joilla voidaan liittää termi käsitteeseenskos:prefLabelskos:altLabel ja skos:hiddenLabelNämä ovat tyyppiä rdf:Property.


 skos:prefLabel
Tyyppi
Nimi

KÄYTETTÄVÄ TERMI

KuvausJokaisella ontologian käsitteellä on käytettävä termi. Käytettävä termi on se muoto, jota käsitteestä käytetään kuvailussa.
Fintossa käytettävä termi näkyy käsitetietueessa Käytettävä termi -kentässä.
SKOS-tietomallissa käytetty termi ilmaistaan ominaisuudella skos:prefLabel. Käsitteellä voi olla vain yksi skos:prefLabel kullakin kielellä. PrefLabel on uniikki ihmisluettava tunniste. 
Suhteetrdfs:subClassOf owl:classKatso myös
HuomautusFintossa käytettävä termi näkyy käsitesivulla Käytettävä termi -kentässä.
 skos:
hiddenLabel; skos:
altLabel
rdf:Propertyskos:altLabelTyyppi

KORVATTU TERMI; MUUNKIELINEN TERMI

Nimi

OHJAUSTERMI

Kuvaus

Käsitteellä voi olla käytettävän termin ohella myös yksi tai useampi

korvattu termi

ohjaustermi.

Korvatusta termistä

Ohjaustermistä käytetään myös nimitystä

ohjaustermi

korvattu termi. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella skos:altLabel.

Korvattu termi

Ohjaustermi on käsitteen käytettävän termin synonyymi tai muu vaihtoehtoinen termi, joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.

Suhteetrdfs:subClassOf owl:class; rdfs:subPropertyOf rdfs:labelEsimerkki

Akronyymit, lyhenteet, kirjoitusmuodot, yksikkö- ja monikkomuodot voidaan liittää ohjausteminä käsitteeseen.

Väärinkirjoitetut muodot lisätään yleensä piiloterminä

Katso myösskos:hiddenLabel; skos:prefLabel
Huomautus

Saman ontologian sisällä sama termi voi olla useamman käsitteen

korvattu termi

ohjaustermi.

Esim.

Esimerkiksi YSOssa termi “kansanterveystyö” on

korvattu termi

ohjaustermi käsitteille “terveyden edistäminen”, “terveydenhuolto” ja “terveyskatsaus”.

Sulkutarkenteellisille käsitteille lisätään ohjaustermiksi sulkutarkenteeton muoto.

Ontologioiden välillä esiintyy sitä, että yhden käsitteen

korvattu termi

ohjaustermi on toisessa ontologiassa toisen käsitteen käytettävä termi.

rdf:Property

Esimerkiksi: akronyymit, lyhenteet, kirjoitusmuodot, yksikkö- ja monikkomuodot voidaan liittää ohjausterminä käsitteeseen. Yleisesti väärinkirjoitetut tai poikkeavat kirjoitusmuodot lisätään piilotermeinä.

 skos:hiddenLabel
Tyyppi
Nimi

PIILOTERMI

Kuvaus

Piilotermiä ei näytetä käsitetietueessa tai ennakoivassa tekstinsyötössä, mutta se toimii ennakoivan tekstinsyötön taustalla korvatun termin tavoin ohjaten käytettävään termiin.

Piilotermit voivat olla esim. monikkomuotoisesta käytettävästä termistä muodostettuja yksikkömuotoja.

SKOS-tietomallissa piilotermi ilmaistaan ominaisuudella skos:hiddenLabel.

Suhteetrdf:Property
Huomautus
rdfs:subClassOf owl:classKatso myösskos:prefLabel; skos:altLabelsubPropertyyso-meta1:singularPrefLabel; yso-meta:singularAltLabel ;EsimerkkiTermin kirjoitusvirheellinen muoto.Kehityskommentit

The range of skos:hiddenLabel is the class of RDF plain literals. {@en}

skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties. {@en}

Yksikkö- ja monikkomuodot

 

Käytettävän termin yksikkömuoto

Esimerkki: termin kirjoitusvirheellinen muoto

 yso-meta:singularPrefLabel
Label
Nimi

KÄYTETTÄVÄN TERMIN YKSIKKÖMUOTO

Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen käytettävän termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Ominaisuudet

rdfs:subClassOf owl:class; a owl:DatatypeProperty ; rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

rdfs:domainyso-meta:ConceptKatso myösskos:prefLabel; skos:hiddenLabel
Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.
rdf:PropertyKorvatun termin yksikkömuoto
 yso-meta:singularAltLabel
Tyyppi
NimiOHJAUSTERMIN YKSIKKÖMUOTO
Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen

korvatun termin

ohjaustermin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Suhteet

rdfs:subClassOf owl:class; owl:DatatypeProperty;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

rdfs:domainyso-meta:Concept; Katso myös

skos:altLabel; skos:hiddenLabel;

Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.

11 Semanttiset suhteet (skos:semanticRelation)

Hierarkkiset ja symmetriset suhteet

Nämä ominaisuudet ovat skos:sematicRelation -propertyn alaominaisuuksia ja ovat tyyppiä owl:ObjectProperty. 

 

...

skos:semanticRelation
NimiSemanttinen suhde
KuvausSemanttiset suhteet ovat linkkejä SKOS käsitteiden välillä, kun käsitteiden välillä on selvä sisällöllinen yhteys. Semanttisia suhteita on hierarkkisia ja assosiatiivisia.
 
RDF
skos:broader
Termi
NimiYLÄKÄSITE
KuvausKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan alakäsitteessä skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite).
SuhteetinverseOf skos:narrowerRDF 
  

 

 

 

skos:narrower
Termi
Nimi ALAKÄSITE
Kuvaus Käsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite).
SuhteetinverseOf skos:broader 
 
 

 

 

skos:related 
Termi
Nimi ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen vahva semanttinen suhde (muu kuin hierarkkinen tai osa-kokonaisuus-suhde). SKOS-tietomallissa suhde ilmaistaan ominaisuudella skos:related. vrt. rinnakkaistermi. Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet

Suhteet

. Suhde on aina kahdensuuntainen.

Skeeman yläkäsitteet

RDF
 
  

 

 

skos:topConceptOf
Termi
NimiYLÄKÄSITE KUULUU RYHMÄÄN
Kuvaus
Koko skeeman yläkäsite

Skeeman yläkäsite, jolle ei ole määritetty yläkäsitettä. YSOssa näitä on  3 kpl.

Huomautus

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita ontologian yläkäsitteeksi .

Suhteet

rdfs:label "is top concept in scheme"@en; owl:inverseOf skos:hasTopConcept

DomainConcept SchemeRangeConcept  

 

 

RDF

.

 skos:hasTopConcept
TERMI
NimiRYHMÄN YLÄKÄSITE
Kuvaus

Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite, joka antaa lähtöpisteen kyseisein ryhmän suppeampi/laajempi käsitehierarkian selailuun.

labelhas top conceptSuhteet
Huomautus

rdfs:label "Has top concept"@en; owl:inverseOf skos:topConceptOf

; type ObjectProperty

.

Property

DomainConcept SchemeRangeConcept  

 

 

 

Ryhmäsuhteet

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Fintossa suhde näkyy käsitetietueen käsitesivun Vastaava käsite -kentässä.

 
RDF
skos:member 
Termi
NimiKUULUU RYHMÄÄN; KUULUU JAOTTELUUN;
has member (@en)
KuvausKäsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevään käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella.
HuomautusAiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun
.
Suhteet

type: ObjectProperty, Property

DomainCollectionRangeskos:Concept or skos:CollectionRDF 
  

 

 

skosext:partOf
Termi
NimiOSA KOKONAISUUTTA
Kuvaus
 
Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-tietomallissa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella.
HuomautusFintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.
suhteetRDF 
  
 RDF yso-meta:partOfTERMIOSA KOKONAISUUTTAlabelpartOfSuhteet

type: ObjectProperty

domainyso-meta:ConceptRangeyso-meta:Concept KEHITYSVERSIO

 

skos:inScheme
TERMIKUULUU SKEEMAAN
Kuvaus

Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan. Käsite voi kuulua samanaikaisesti usean eri skeemaan.

label is in scheme {@en}

Suhteet

type: ObjectProperty, Property

RangeConcept SchemeEsimerkkiysoRDFdct:isReplacedBy TermiKORVAAVA TERMIKuvaus Käytöstä poistuneen käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella. Suhteet Huomautus RDF dct:spatialTermiPAIKKATIETOKuvausKäsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. Suhteet HuomautusMaantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.RDF yso-meta:hasThematicGroupTermiKuuluu temaattiseen ryhmäänKuvaus

Ontologisen hierarkian lisäksi YSOn käsitteet on koottu temaattisiin ryhmiin.

Suhteet

type ObjectProperty

Domain

yso-meta:Concept

Range

yso-meta:ThematicGroup

HuomautusKEHITYSVERSIO?RDF yso-meta1:deprecatedHasThematicGroupTermiPoistettu käsite kuului temaattiseen ryhmäänKuvaus Poistettu käsite kuului tässä nimettyyn temaattiseen aiheryhmäänSuhteet 

 

RDF
Huomautus Kaikki YSOn käsitteet kuuluvat skeemaan yso: ( skos:inScheme yso: .)

 Edeltäjä, seuraaja ja korvaaja

 rdau:P60683 
 Termi
Termi EDELTÄJÄ
KuvausEdeltäjäsuhde on käsitteen suhde sitä edeltäneeseen käsitteeseen. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella rdau:P60683
ja Fintossa se
.
HuomautusFintossa suhde näytetään kentässä Edeltäjä.
Suhteet

type a rdf:Property, owl:ObjectProperty; ns3:lexicalAlias: rdau:predecessor.en; inverseOf: rdau:P60686

SubPropertiesrdaa:P50012"has predecessor" , rdaa:P50055"has progenitor"  

 

RDF
Edeltäjäkäsitettä ei ole poistettu sanastosta, vaan se on edelleen käyttökelpoinen esimerkiksi historiallisissa yhteyksissä.
 rdau:P60686
Termi
Nimi 
seuraaja
SEURAAJA
Kuvaus

Seuraajasuhde on käsitteen suhde sitä seuranneeseen käsitteeseen.SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella  rdau:P60686

 ja Fintossa se isdefined by

.

Huomautus

Fintossa suhde näytetään kentässä Seuraaja. Edeltäjäkäsitettä ei ole poistettu sanastosta, vaan se on edelleen käyttökelpoinen esimerkiksi historiallisissa yhteyksissä.

Suhteet

owl:inverseOf rdau:

; a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;

P60683 ; rdfs:

label

Label "has successor"@en

Lexical Alias
Info
SKOSissa voidaan noteen liittää resurssi, jossa on esim. dublin corella kuvattu parametreja ja voidaan liittää resurssille URI (esim. lähdeviittauksiin). esim. http://browser.agrisemantics.org/gacs/en/page/C25028
gacs:def_b7124f46
 rdf:value "A technique to assess the environmental aspects and potential impacts associated with a product, process, or service, by: compiling an inventory of relevant energy and material inputs and environmental releases [outputs]; evaluating the potential environmental impacts associated with identified inputs and releases [outputs]; interpreting the results to help you make a more informed decision."@en ;
 a <http://id.agrisemantics.org/vocab#Definition> .

 

10 Skeemat (skos:conceptScheme)

...

a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .

...

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

...

11 Mäppäykset

Linkitysominaisuudet

RDFskos:exactMatchTermi
 
http://rdaregistry.info/Elements/u/successor.enSubProperties
 • rdaa:P50053"has descendant family"
 • rdaa:P50099"has descendants"
 • rdaa:P50016"has successor" - definition "Relates a corporate body to a corporate body that succeeds or follows another corporate body." Domain: rdac:C10005"corporate body"

 

...

 

...

 

...

 

 

...

9 Dokumentaatiot  (skos:Note)

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

...

Käytetty nyt lähinnä musa-käsitteille!

Aiemmin määritelmille on käytetty skos:note -kenttää (2520 esiintymää), sillä MARC tietueissa oli vain yhdentyyppinen note-kenttä ja siinä oleva tieto siirrettiin 'epämääräiseen'. kenttään

...

Käsitteen muutoksien dokumentointi ylläpitoa varten.

 Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväyksen.

...

Käytössä vain kehitysversiossa.

...

Tietoa, joka auttaa käsitteiden hallinnassa, kuten tiedossa olevat tulevat muutokset.

Tähän kenttään voidaan merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.toimitustyön tukemiseen.

...

 

 

...

 

 

...

Käytetty 14 kertaa. Eri tapoja, käsitettä tarkentavia kommentteja ja myös määritelmä.

yso:p25549 a skos:Concept, yso-meta:Concept ;
rdfs:comment "Traditional Finnish fish dish."@en ;

tuossa voisi varmaan käyttää skos:note -kenttää?

...

skos:definition: A notation, also known as classification code, is a string of characters such as "T58.5" or "303.4833" used to uniquely identify a concept within the scope of a given concept scheme. {@en}

skos:scopeNote: By convention, skos:notation is used with a typed literal in the object position of the triple. {@en}

...

 KEHITYSVERSIOSSA

dct:isReplacedBy 
NimiKORVAAVA KÄSITE
KuvausYSOssa käytöstä poistetun (deprekoidun) käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella. 
HuomautusViittaus tehdään käsitteen tunnisteeseen, ei termiin.

Käsitteen paikallinen ja ajallinen kate

  dct:spatial
TermiPAIKKATIETO
KuvausKäsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 
HuomautusMaantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.
  dct:temporal
TermiPERIODI
KuvausKäsitteen ajallinen kattavuus, alkuvuosi/loppuvuosi tai nimetty ajanjakso
HuomautusAjanjaksojen nimiä on YSO:ssa

12 Linkitysominaisuudet (skos:mappingRelation)

Linkitysominaisuuksia käytetään yleensä viitattaessa käsitteisiin muissa sanastoissa silloin, kun halutaan erotella sanaston sisäiset ja ulkoiset viittaukset käsitteiden välillä. Samaa tai lähes samaa merkitsevien käsitteiden välillä käytetään ominaisuuksia skos:exactMatch tai skos:closeMatch 

 skos:exactMatch
NimiVASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan.

YSO

Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.

 YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella.

Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.  RDF

NoteThe property skos:exactMatch is used to link two concepts, indicating a high degree of confidence that the concepts can be used interchangeably across a wide range of information retrieval applications.skos:exactMatch is a transitive property, and is a sub-property of skos:closeMatch. // Jarmo kääntää
 skos:closeMatch
Termi
NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan symmetrinen suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

NoteThe property skos:closeMatch is used to link two concepts that are sufficiently similar that they can be used interchangeably in some information retrieval applications. In order to avoid the possibility of "compound errors" when combining mappings across more than two concept schemes, skos:closeMatch is notdeclared to be a transitive property.  // Jarmo kääntää
 
RDF
skos:broadMatch
Termi
NimiVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa.
NoteThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.  // Jarmo kääntää
 
RDF
skos:narrowMatch
Termi
NimiVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa.
NoteThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.  // Jarmo kääntää
 
RDF
skos:relatedMatch
Termi
Nimi
OHJAUSTERMT
LÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Assosiatiivinen suhde.

Huomautus YSOssa tällä ilmaistaan suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan.
  

 

12 Ryhmäkäsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

...

Indeksointikäsite, jota ei voida sijoittaa ontologiaan.

Määritellään boolen lausekkeena, jolla on kattavuusarvo. 

...

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

...

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

...

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

...

13 Ominaisuudet (rdf:property)

Käsitteen ominaisuudet

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

Info
titlehttps://www.w3.org/TR/owl-ref/#Property
 • OWL distinguishes between two main categories of properties that an ontology builder may want to define:
  • Object properties link individuals to individuals.
  • Datatype properties link individuals to data values.
 • NOTE: OWL also has the notion of annotation properties (owl:AnnotationProperty) and ontology properties (owl:OntologyProperty). These are needed in OWL DL for semantic reasons. See Sec. 7 and the OWL Semantics and Abstract Syntax document [OWL S&AS].

...

Muuttujalle annettu nimi (termi). Termille voidaan lisätä sulkutarkenne, jolloin sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyyJos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.

...

13 Dokumentaatiot  (skos:Note)

Käsitteen ominaisuudet

 skos:note
NimiHuomautus
KuvausYleinen huomautus dokumentointitarkoituksiin. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja.
HuomautusYSO:ssa tähän ominaisuutta käytetään myös julkisesti näytettäville merkinnöille, jotka voisivat mennä sisällön perusteella skos:editorialNote, skos:changeNote ja skos:historyNote sekä skos:example -ominaisuuksiin.
 skos:definition
NimiMääritelmä
KuvausKattava selitys käsitteen määritelmästä.
Huomautus

Aiemmin YSOssa on käytetty skos:note -ominaisuutta myös määritelmien ilmaisuun.

 skos:scopeNote
NimiKÄYTTÖHUOMAUTUS
KuvausTietoa käsitteen käyttötarkoituksesta esimerkiksi sisällönkuvailussa.
Huomautus 
  skos:notation
Nimi NOTAATIO
Kuvaus

Notaatio, joka tunnetaan myös nimellä luokittelukoodi on merkkijono, kuten "T58.5" tai "303.4833", jota käytetään käsitteen yksilölliseen tunnistamiseen tietyn skeeman sisällä. Yleisen käytännön mukaan skos:notation merkinnässä käytetään literaaliarvoa, joka on triplen objektina.

HuomautusTätä ominaisuutta voidaan käyttää YSOn ryhmähierarkiassa ryhmän koodin merkintään.
 dc:source
NimiLÄHDE
KuvausYSOssa tähän on merkitty käsitteen lähde.
SuhteetEsimerkki
Huomautus
a rdf:Property ; rdfs:label "Source"@en ; rdfs:isDefinedBy <http://purl.org/dc/elements/1.1/>

Esimerkki: Kontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja.

Kommenttiskos:note "A second property with the same name as this property has been declared in the dcterms: namespace

Toinen samanniminen ominaisuus on kuvattu dcterms: -nimiavaruudessa (http://purl.org/dc/terms/).

See the Introduction to the document


Kts. tarkempi selitys johdantokappaleessa dokumentissa \"DCMI

Metadata

Terms\"

(http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/)

for an explanation.

"

@en

.

RDFRDFrdfs:domainNimiAihealueKuvaus

rdfs:domain on rdf:Property:n instanssi, jolla ilmaistaan, että mikä tahansa resurssi, jolla on nimetty ominaisuus, on samalla yhden tai useamman luokan instanssi.

Suhteeta rdf:PropertyHuomautuskäytetty rdau: muuttujien yheydessä (edeltäjä, seuraaja)RDFrdfs:isDefinedByNimi Kuvaus Huomautuskäytetty rdau: muuttujien yheydessä (edeltäjä, seuraaja)RDF
 dct:created
NimiLuontipäivä
KuvausYSOssa päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon
Suhteet
a rdf:Property ; xsd:date; rdfs:subPropertyOf dct:date .
Rangerdfs:Literal   RDFdct:modifiedNimiMuokkauspäiväKuvausPäivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattuSuhteet
a rdf:Property ; xsd:date; rdfs:subPropertyOf dct:date .
Rangerdfs:Literal   

Muuttujien ominaisuudet

 

HuomautusMuokkauspäivä dct:modified

 

14 Skeeman (skos:ConceptScheme) ominaisuudet    

OminaisuusNimiKuvaus
dc:descriptionKUVAUSOntologian kuvaus
dc:titleNIMIOntologian nimi
dc:publisherJULKAISIJAOntologian julkaisija
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja
dct:languageKIELIOntologian kielet
dct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin
dct:subjectAIHEALUE

Ontologian aihe.

YSO-ontologian aihealue on yso:p19469

 

15 Muut ominaisuudet (rdf:property)

Info
titlehttps://www.w3.org/TR/owl-ref/#Property

In addition to describing the specific classes of things they want to describe, user communities also need to be able to describe specific properties that characterize those classes of things. In RDF Schema, properties are described using the RDF class rdf:Property, and the RDF Schema properties rdfs:domainrdfs:range, and rdfs:subPropertyOf. All properties in RDF are described as instances of class rdf:Property

Muuttujien ominaisuudet

 rdfs:label
NimiNIMI
Kuvaus

Luokalle tai ominaisuudelle annettu nimi (termi).

HuomautusTermille voidaan lisätä sulkutarkenne, jolloin sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyyJos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.
 rdfs:subPropertyOf
NimiAlaominaisuus
Kuvaus

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä

Suhde, joka liittyy käsitteen ominaisuuksiin eikä itse käsitteen suhteisiin.

Suhteet
Huomautus

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä.

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

Huomautus

Edeltäjä ja seuraaja ominaisuudet

RDF
 
Katso myösyso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabelSuhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:HasSubProperty
Nimi Osaominaisuus
Kuvaus
 Muuttujan osaominaisuus
Ominaisuuden alaominaisuus
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki
 
RDF
ns3:lexicalAlias
Nimi Kirjoitusmuoto
Kuvaus
 Muuttujan
Luokan tai ominaisuuden toinen kirjoitusmuoto
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki
 
RDF
ns3:name
Nimi
Muuttujan
Luokan tai ominaisuuden nimi
KuvausNumeerisesta
muuttujasta
luokasta käytetty nimi
Suhteetrdau:P60683 ; rdau:P60686 
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki
 
RDF
ns3:status
NimiStatus
Kuvaus
Muuttujan
Ominaisuuden julkaisutila
Suhteet 
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001
Esimerkki 

 

 

...

 

...

 

Ontologian ominaisuudet   

...

(15 --- Kommentteja yms. kehittämistä )

 

Info
titleAlla ONKI-palvelun muuttujia - ovatko kaikki täällä?

yso-meta1:AggregateConcept - YSO Aggregate Concept
yso-meta1:Class - Class
yso-meta1:Concept - YSO Concept
yso-meta1:DeprecatedAggregateConcept - DeprecatedAggregateConcept
yso-meta1:DeprecatedClass - DeprecatedClass
yso-meta1:DeprecatedConcept - DeprecatedConcept
yso-meta1:DeprecatedGroupConcept - DeprecatedGroupConcept
yso-meta1:GroupConcept - YSO Group Concept  RYHMITTELEVÄ KÄSITE
yso-meta1:StructuringClass - StructuringClass

 

 

...

title https://www.w3.org/TR/2009/NOTE-skos-primer-20090818/

https://www.w3.org/TR/2009/NOTE-skos-primer-20090818/

4.7 On Specializing the SKOS Model

SKOS is intended to serve as a common denominator between different modeling approaches. As such, the current vocabulary specification will allow many existing KOSs to be ported to the Semantic Web. However, the great variety of KOS models makes it impossible to capture every detail of these models while still retaining the first "S" ("simple") in "SKOS".

Applications that require finer granularity will greatly benefit from SKOS's being a Semantic Web vocabulary. SKOS can indeed be seamlessly extended to suit the specific needs of a particular KOS community while retaining compatibility with applications that are based on the core SKOS features.

This can mostly be done by specializing existing SKOS constructs into more-specific ones. Users can create their own properties and classes and attach them to the standard SKOS vocabulary elements by using the rdfs:subPropertyOf and rdfs:subClassOf properties from the RDF Schema vocabulary [RDF-PRIMER].

The example in Section 4.3 illustrates how skosxl:labelRelation can be specialized into a semantically richer property devoted to acronym link representation. Other uses are possible, such as creating different "flavors" of the properties skos:broader and skos:narrower. Thesaurus standards indeed identify a small number of kinds of hierarchical relation, such as generic, part-whole, or instance-class [ISO2788]. The SKOS approach allows an application designer to create new properties to capture this distinction, and to declare them as sub-properties of skos:broader:

ex:broaderGeneric rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderPartitive rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderInstantive rdfs:subPropertyOf skos:broader.

Every ex:broaderPartitive statement between two concepts, for instance, can be formally interpreted by a proper Semantic Web reasoning engine. This interpretation will yield the inference of askos:broader statement between these concepts—a piece of information which may then be exploited by basic SKOS tools.

16 Kehitysversio

YSO-ontologiaa muokataan tällä hetkellä TBC ohjelmalla. Tällöin käytössä on YSO:n kehitysversio, jossa on jonkin verran enemmän luokkia ja ominaisuuksia, jotka liittyvät sanaston toimitustyöhön. Nämä poistetaan julkaisuvaiheessa skosify-ohjelmalla. Poistettavat propertyt löytyvät skosify-ohjelman konfiguraatiotiedostossa finnonto.cfg, kansiossa https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/conf/skosify.

 

17 Muutokset

2018-07-09 v 1.01

 • Korjaus: sulkutarkenteellisen termin sulkutarkenteeton muoto voidaan lisätä skos:altLabel eikä skos:hiddenLabel  propertyksi