Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennica-tietomallin mukaan Fennica RDF data model

 

Viimeisin julkaistu versio: 

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

01.51 02 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-0209-0804

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Jarmo Saarikko, Alex Kourijoki

Muut osallistujat:

Mikko Lappalainen, Tuomas Palonen, Henri Ylikotila

 

Tämä suomenkielinen tietomalli on virallinen versio. Siitä voi olla käännöksiä muilla kielillä.

Copyright: Kansalliskirjasto

Table of ContentsmaxLevel2include.*.[1/2]outlinetrueYSO-versio

23.2.2018

 

Table of Contents
maxLevel2
indent20px
stylenone

Tiivistelmä

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia (RDF vocabulary). YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.   YSOn sisältämiin käsitteisiin ja termeihin voi ehdottaa muutoksia YSE-ehdotusjärjestelmän kautta.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkitetty Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).  

 

Käyttämällä YSOa sisällönkuvailussa, aineiston julkaisijat voivat lisätä sen löydettävyyttä ja mahdollistaa aineiston ulkopuolisen metadatan liittämisen aineistoon tai aineiston liittämisen osaksi suurempaa linkitetyn datan kokonaisuutta.

1 Johdanto

YSOn semanttinen tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer ja SKOS-XL Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tähän dokumenttiin on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS- ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.  Katso myös: YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

2 Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML- ja Turtle-tiedostomuodoissa: REST API   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data .  Englanninkielinen kuvaus: http://data.nationallibrary.fi/yso/

YSOa voidaan käyttää kirjastojärjestelmissä muiden auktoriteettien tapaan Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan (FIN10) kautta.  YSA- ja Allärs-sanastoihin sisältyneet paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

...

3 Sanaston tunnisteet

YSO-ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään käytetyn termin kielen tunniste: yso/fin.  YSOn ruotsinkielisen version lyhenne on ALLFO (Allmän finländsk ontologi), mutta kirjastojärjestelmissä tunnisteena käytetään muotoa yso/swe (tai .  Mikäli käytetään YSOn englanninkielistä termiä, tunnisteeksi kirjataan yso/eng). 

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä tunniste, joka noudattaa muotoa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa NNNNN (vaihteleva määrä) on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero. Koska tunniste on käsitekohtainen, se on sama kaikille käsitteen erikielisille termeille.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

4 Etuliitteet (prefiksit)

YSOn tietomallissa käytetään luokkia ja muuttujia, jotka on koottu useasta erillisestä sanastosta. Näihin XML-nimiavaruuksiin viitataan etuliitteillä, jotka on listattu alla olevassa taulukossa. Dublin Corea käytetään tässä erityisesti koko sanaston ominaisuuksien kuvailussa. SKOS-XL:n avulla voidan esittää Labelit nodeina, jolloin niihin voidaan littää lisäominaisuuksia.  

PrefixNimiavaruus
YSOssa käytetyt muuttujat (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)
isothes

dct:

http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
dcterms:
http://purl.org/
iso25964/skos-thes#

tämä url annetaan iso-thes vs. skos Correspondence dokumentissa, ja se

ohjautuu tänne:
dc/terms/
isothes:
http://
pub
purl.
tenforce.com
org/
schemas/
iso25964/skos-thes#

Mutta linkki ei toimi!

tällainen skeema löytyy: http://www.niso.org/schemas/iso25964/iso25964-1_v1.4.xsd

Kuvaus: http://www.niso.org/schemas/iso25964

 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/

 

kts: http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1011 (RDF) hasSubproperty

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1003 (RDF) Name

lexicalAlias ja Status eivät näy tässä nimiavaruudessa?

owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • changeNote (0)
 • editorialNote (0)
 • historyNote (0)
entä tämä?
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

ohjaus menee tänne: http://schema.onki.fi/skosext/

mutta näitä ei ole määritelty tässä tiedostossa!!!

skosxl:http://www.w3.org/
2004
2008/
02
05/skos
/extensions/spec/
 •  http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions#relatedPartOf
 • superproperty: skos:related
 • Status: unstable
 • An extension of the 'related' property. Use this property to express a partitive relationship between concepts, where it is desired that such a relationship be treated as associative (i.e. linking separate branches of a hierarchy) and NOT hierarchical.
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
-xl
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)
ysoupdate:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
 • removedAltLabel (1)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTYdcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTYfoaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTYns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTYns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTYom:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/
EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTYsh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTYxhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTYxml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTYysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTYysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTYyso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTYSanastokohtaiset ominaisuudetPrefixSanasto afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ @prefixURI (sanastot) allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

 

Käsitekaavio

5 Käsitekaavio

 

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

Info
titleKäsitekaavio

tähän kuva - työstetään erikseen

Info
titleJarmon kommentteja -poistetaan lopullisesta versiosta
Lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdollisia tuplia?Sulkeissa näytetyt () kenttien lukumäärät viimeisessä taulukossa ovat osumia turtle-tiedoston riveillä ja ovat vain tiedoksi. Niiden avulla voidaan päätellä mahdollisesti tarpeettomia kenttiä?

...

v.0.71 2018-03-08

Image Added

 

6 Käsitteet   (owl:Class)

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva-/ryhmäkäsite ja poistettu käsite. 

...

 

a
RDF luokkaclasstypesublasses
skos:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
Kuvaus

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

Pitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?

OminaisuudetConceptScheme (3)owl:Class 
skos:Collection (241)owl:Class

isothes:ThesaurusArray (180)

isothes:ConceptGroup (61)

skos:Concept (29659)owl:ClassAlaluokat

yso-meta:Concept

;

(26494)

yso-

meta1:Concept;

meta:Hierarchy (102)

yso-meta:Individual

; ysometa:Hierarchykatso myös

(1916)

skosext:DeprecatedConcept (1146)

 skos:
ConceptGroup RDF luokkayso-meta:
Concept
Tyyppi
Nimi
YLEISKÄSITE
KÄSITE
Kuvaus
Kuvailuun käytettävä yleiskäsite. Miten tämä poikkeaa edellisestä?Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myös
Ontologian käsitteiden yläluokka
  
 yso-
meta1Tyyppi
meta:Concept
RDF luokkayso-meta1:ConceptOminaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

Huom! yso-meta1:Class - ei ole määritelty

Katso myösyso-meta:Concept; skos:ConceptRDF luokkayso-meta:IndividualTyyppi
NimiYLEISKÄSITE
Kuvaus
YSO:n indeksoinnissa käytettävä käsiteluokka. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.
  
 yso-meta:Individual
NimiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösysometa:IndividualConceptEsimerkkiRDF luokka
HuomautusTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.
RDF luokkaysometa:IndividualConceptTyyppiYKSILÖKÄSITEKuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.Ominaisuudet

EI KÄYTETTY julkisessa versiossa?

Katso myösysometa:IndividualConcept

Hierarkisoivat käsitteet

 yso-meta:Hierarchy
Tyyppi
NimiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Ominaisuudet EI KÄYTETTYKatso myösysometa:HierarchyHuomautus

Kehitysversiossa (101 kpl)

RDF luokkaysometa:HierarchyTyyppiHIERARKISOIVA KÄSITEKuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösyso-meta:HierarchyHuomautus

EI KÄYTETTY

Kehitysversiossa (101 kpl)

Range? Domain? 

Poistetut käsitteet

RDF luokkaskosext:DeprecatedConceptTyyppi
Huomautus

Ei käytetä kuvailussa. Auttaa käsitteiden löytämistä.

 skosext:DeprecatedConcept
NimiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Ominaisuudet
Huomautus
dct:isReplacedByKatso myösyso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept

Ryhmittelevät käsitteet

 

7 Ryhmäkäsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

...

 

 skos:Collection
TYYPPI
Nimi
KOOSTEKÄSITE
KOKOELMA
Kuvausskos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia
.OminaisuudetEI KÄYTETTYAlaluokat isothes:ConceptGroup; isothes:ThesaurusArray; yso-meta1:deprecatedConcepts;RDF Luokkayso-meta1:AggregateConceptTyyppiKOOSTEKÄSITEKuvaus

Indeksointikäsite, jota ei voida sijoittaa ontologiaan.

Määritellään boolen lausekkeena, jolla on kattavuusarvo. 

Ominaisuudet RDF Luokkaisothes:ConceptGroupTyyppiKOOSTEKÄSITEKuvausYSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi.
, vaan sitä on käytetty aina alaluokkien yhteydessä siltä varalta, ettei lukija tunnista isothes: luokkia.
Huomautus 
 isothes:ConceptGroup
NimiTEMAATTINEN AIHERYHMÄ
Kuvaus

Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:CollectionOhjeskos:Collection;
HuomautusAiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myösTyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE (onko tämä sama kuin koostekäsite eli synonyymi?)
 isothes:ThesaurusArray
RDF Luokkaisothes:ThesaurusArrayOhje
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
Kuvaus

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:Collection
HuomauusRymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myösskos:Collection;isothes:ConceptGroup; yso-meta1:deprecatedConceptsRDF luokkaysometa:StructuringClassTyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITEKuvausYSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan.Ominaisuudet rdfs:SubClassOf owl:ClassKommentitKehitysversiossa ylläpitoa varten: muuttuneet, uudet, jne.Katso myösskos:Collection; yso-meta1:AggregateConcept;isothes:ThesaurusArray; isothes:ConceptGroup;RDF Luokkayso-meta1:deprecatedConceptsTyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITEKuvausKaikki käytöstä poistetut käsitteet on liitetty tähän ryhmään.Ominaisuudet

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

Ohje Katso myösskosext:DeprecatedConcept;yso:deprecatedconceptscheme; RDF Luokkaysometa:DeprecatedGroupConceptTyyppiPOISTETTU RYHMITTELEVÄ KÄSITEKuvausDeprekoitu ryhmäkäsite.Ominaisuudetrdfs:subClassOf ysometa:deprecatedConcepts; skos:member skos:ConceptScheme;Ohje Katso myösskosext:DeprecatedConcept;

2.2 Labelit 

Skeemat

...

a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .

...

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

...

Yleiset luokat

...

owl:DeprecatedClass

...

 

2.3 Semanttiset suhteet

 

...

Koko skeeman yläkäsite. YSOssa näitä on  3 kpl.

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita yläkäsitteeksi .

...

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET

...

KUULUU RYHMÄÄN

KUULUU JAOTTELUUN

...

Käsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevän käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella.

Aiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun.

...

Käsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 

Huom. maantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.

...

rdfs:label "has predecessor"@en, "edeltäjä"@fi, "företrädare"@sv;

a rdf:Property, owl:ObjectProperty;

inverseOf: rdau:P60686"has successor"

"Relates an agent that precedes another agent to an agent."

SubProperties:
rdaa:P50012"has predecessor"
rdaa:P50055"has progenitor"

...

a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;
rdfs:label "has successor"@en, "seuraaja"@fi, "efterträdare"@sv ;

"Relates an agent that succeeds or follows another agent to an agent."

Lexical Alias: http://rdaregistry.info/Elements/u/successor.en

SubProperties:
rdaa:P50053"has descendant family"

rdaa:P50099"has descendants"

rdaa:P50016"has successor" - "Relates a corporate body to a corporate body that succeeds or follows another corporate body." Domain: rdac:C10005"corporate body"

...

2.4 Dokumentaatiot  (skos:Note)

 

2.5 Skeemat (skos:conceptScheme)

 

2.6 Mappings

 

2.7 Ryhmäkäsitteet

 

Termien ominaisuudet

...

OHJAUSTERMIT

MUUNKIELISET TERMIT

...

8 Skeemat (skos:conceptScheme)

rdfs:Classskos:ConceptScheme
NimiSKEEMA
KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
HuomautusYSOssa on 3 kpl

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

9 Ominaisuuksien luettelo

Range  (rdfs:range) ominaisuutta käytetään kuvaamaan, että tietyn ominaisuuden arvot ovat instansseja sen osoittamasta luokasta. Ominaisuudella rdfs:range voidaan myös ilmaista, että ominaisuuden arvot ilmaistaan tietyn tyyppisenä literaalina.  Domain (rdfs:domain) ominaisuudella ilmaistaan, että tietty ominaisuus soveltuu käytettäväksi sillä ilmaistuun luokkaan.  rdfs:domain on rdf:Property:n instanssi, jolla ilmaistaan, että mikä tahansa resurssi, jolla on nimetty ominaisuus, on samalla yhden tai useamman luokan instanssi.

Ominaisuusrdfs:typerdfs:domainrdfs:range
dc:description (1)rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal

dc:title (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal
dc:publisher (1)rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal
dc:creator (1)rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal
dc:source (1249)rdf:Propertyskos:Conceptrdfs:Literal

dct:created (1897)

rdf:Property, dct:dateskos:Concept, Skos:ConceptScheme, skos:Collectionrdfs:Literal

dct:isReplacedBy (1068)

rdf:Property, dct:relationskosext:DeprecatedConcept + skos:Conceptskos:Concept

dct:modified (206)

rdf:Property, dct:dateskos:Conceptrdfs:Literal

dct:spatial (39)

rdf:Propertyskos:Conceptdct:Location

dct:language (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal

dct:license (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal

dct:relation (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemeskos:ConceptScheme

dct:subject (1)

rdf:Propertyskos:ConceptSchemeskos:Concept
dct:LinguisticSystem (3)rdf:Propertyskos:ConceptSchemerdfs:Literal
owl:inverseOf (2)owl:ObjectPropertyrdau:P60683, rdau:P60686 

rdau:P60683 (30)

rdf:Property<none><none>
rdau:P60686 (34)rdf:Property<none><none>
skos:prefLabel (29891)owl:AnnotationProperty<NONE>RDF plain literals
skos:altLabel (14492)owl:AnnotationProperty<NONE>RDF plain literals
skos:hiddenLabel (12160)owl:AnnotationProperty<NONE>RDF plain literals
skos:semanticRelationowl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:broader (20560)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:narrower (5066)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:related (14485)owl:ObjectProperty + owl:SymmetricPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:mappingRelationowl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:notationowl:DatatypePropertyskos:Conceptrdfs:Literal
skos:exactMatch (28679)owl:ObjectProperty + owl:SymmetricPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:closeMatch (13217)owl:ObjectProperty + owl:SymmetricPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:narrowMatch (1140)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:broadMatch (766)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:relatedMatch (304)owl:ObjectProperty + owl:SymmetricPropertyskos:Conceptskos:Concept
skos:topConceptOf (1149)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:ConceptScheme
skos:hasTopConcept (3)owl:ObjectPropertyskos:ConceptSchemeskos:Concept

skos:member (229)

owl:ObjectPropertyskos:Collection

skos:Concept + skos:Collection

skos:inScheme (29633)owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:ConceptScheme
skos:note (2520)owl:AnnotationProperty<NONE>rdfs:Resource
skos:scopeNote (1201)owl:AnnotationProperty<NONE>rdfs:Resource
skos:definition (313) owl:AnnotationProperty <NONE> rdfs:Resource

skosext:partOf (295)

owl:ObjectPropertyskos:Concept

skos:Concept + skos:Collection

xsd:date (2101)owl:AnnotationPropertydct:daterdfs:Literal

xsd:dateTime (1)

owl:AnnotationPropertydct:daterdfs:Literal
yso-meta:singularAltLabel (4560)owl:DatatypePropertyskos:ConceptRDF plain literals
yso-meta:singularPrefLabel (12087)owl:DatatypePropertyskos:ConceptRDF plain literals

yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup (546)

owl:ObjectPropertyskos:Conceptskos:Collection
yso-meta:hasThematicGroupowl:ObjectPropertyyso-meta:Conceptyso-meta:ThematicGroup


10 Termit (rdfs:label)

Käsite on tiedon yksikkö. Ontologiamaailmassa käsitteet ja niiden väliset suhteet pyritään identifioimaan ainutkertaisin URI-tunnistein. Samaan käsitteeseen voidaan viitata usealla eri termillä, esim. eri kielisillä termeillä.  Käsitteiden ensimmäinen esitysmuoto on niiden ekspressio luonnollisella kielellä: termit (label). SKOS tarjoaa kolme ominaisuutta, joilla voidaan liittää termi käsitteeseenskos:prefLabelskos:altLabel ja skos:hiddenLabel.  Nämä ovat tyyppiä rdf:Property.


skos:prefLabelKÄYTETTÄVÄ TERMIKäsittestä käytettävä termi sisällönkuvailussa
 skos:prefLabel
Nimi

KÄYTETTÄVÄ TERMI

KuvausJokaisella ontologian käsitteellä on käytettävä termi. Käytettävä termi on se muoto, jota käsitteestä käytetään kuvailussa. SKOS-tietomallissa käytetty termi ilmaistaan ominaisuudella skos:prefLabel. Käsitteellä voi olla vain yksi skos:prefLabel kullakin kielellä. PrefLabel on uniikki ihmisluettava tunniste. 
HuomautusFintossa käytettävä termi näkyy käsitesivulla Käytettävä termi -kentässä.
 skos:altLabel
Nimi

OHJAUSTERMI

Kuvaus

Käsitteellä voi olla käytettävän termin ohella myös yksi tai useampi ohjaustermi. Ohjaustermistä käytetään myös nimitystä korvattu termi. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella skos:altLabel. Ohjaustermi on käsitteen käytettävän termin synonyymi tai muu vaihtoehtoinen termi, joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.

 
Huomautus

Saman ontologian sisällä sama termi voi olla useamman käsitteen ohjaustermi. Esimerkiksi YSOssa termi “kansanterveystyö” on ohjaustermi käsitteille “terveyden edistäminen”, “terveydenhuolto” ja “terveyskatsaus”.

Sulkutarkenteellisille käsitteille lisätään ohjaustermiksi sulkutarkenteeton muoto.

Ontologioiden välillä esiintyy sitä, että yhden käsitteen ohjaustermi on toisessa ontologiassa toisen käsitteen käytettävä termi.

Esimerkiksi: akronyymit, lyhenteet, kirjoitusmuodot, yksikkö- ja monikkomuodot voidaan liittää ohjausterminä käsitteeseen. Yleisesti väärinkirjoitetut tai poikkeavat kirjoitusmuodot lisätään piilotermeinä.

 skos:hiddenLabel

 

Käsitteen piilotettu ohjaustermi, joka näkyy vain hauissa ja ohjaa käytettävään termiin. (Esimerkiksi termin kirjoitusvirheellinen muoto.)
Nimi

PIILOTERMI

Kuvaus

Piilotermiä ei näytetä käsitetietueessa tai ennakoivassa tekstinsyötössä, mutta se toimii ennakoivan tekstinsyötön taustalla korvatun termin tavoin ohjaten käytettävään termiin. SKOS-tietomallissa piilotermi ilmaistaan ominaisuudella skos:hiddenLabel.

Huomautus

Esimerkki: termin kirjoitusvirheellinen muoto

 yso-meta:
singularAltLabel
singularPrefLabel
 

Vaihtoehtoisen termin yksikkömuoto

owl:DatatypeProperty;

rdfs:domain yso-meta:Concept;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

Nimi

KÄYTETTÄVÄN TERMIN YKSIKKÖMUOTO

Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen käytettävän termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.
 yso-meta:
singularPrefLabel

Käytettävän termin yksikkömuoto

singularAltLabel
 
NimiOHJAUSTERMIN YKSIKKÖMUOTO
Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen ohjaustermin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä

a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain yso-meta:Concept ;

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

yso-meta1:singularPrefLabel 

Käytettävän termin yksikkömuoto

a owl:DatatypeProperty;

rdfs:domain yso-meta1:Concept

owl:deprecatedtrueKäsite tai ryhmätyyppi on deprekoitu eikä näy haettaessa/hakuliittumässä rdf:Property Käytetty vain rdau: ominaisuuksille.owl:ObjectPropertyrdfs:Resource ysa:ysa_juuri; allars:allars_juuri ; lcsh; ysoupdate:removedAltLabel Poistettu vaihtoehtoinen termi

a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain yso-meta1:Concept

yso-meta1:deprecatedConcepts Poistettujen käsitteiden listaisothes:ThesaurusArray

Käsitteen ominaisuuksien ominaisuudet

...

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä

Suhde, joka liittyy käsitteen ominaisuuksiin eikä itse käsitteen suhteisiin.

yso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel

...

Julkaisutila. Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001 

...

rdau:P60683 ; rdau:P60686 

...

yso-meta1:singularPrefLabel

yso-meta:singularAltLabel

yso-meta:singularPrefLabel

ysoupdate:removedAltlabel

...

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

...

Käsitteen muutoksien dokumentointi ylläpitotarkoituksia varten.

 Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväyksen.

...

a skos:note

Käytössä vain kehitysversiossa.

...

Tietoa, joka auttaa käsitteiden hallinnassa, kuten tiedossa olevat tulevat muutokset. Tähän kenttään voidaan merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.toimitustyön tukemiseen.

...

a skos:note

Käytössä vain kehitysversiossa.

...

Käyttöesimerkkejä

...

a skos:note

Ei käytössä.

...

Merkittävät muutokst käsitteessä tai termissä. (Esimerkiksi versiohistoria)

...

a skos:note

Ei käytössä.

...

 

Linkitysominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudetskos:closeMatchLÄHES VASTAAVA KÄSITE
.

11 Semanttiset suhteet (skos:semanticRelation)

Hierarkkiset ja symmetriset suhteet

Nämä ominaisuudet ovat skos:sematicRelation -propertyn alaominaisuuksia ja ovat tyyppiä owl:ObjectProperty

 skos:semanticRelation
NimiSemanttinen suhde
KuvausSemanttiset suhteet ovat linkkejä SKOS käsitteiden välillä, kun käsitteiden välillä on selvä sisällöllinen yhteys. Semanttisia suhteita on hierarkkisia ja assosiatiivisia.
 skos:broader
NimiYLÄKÄSITE
KuvausKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan alakäsitteessä skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite).
  skos:narrower
Nimi ALAKÄSITE
Kuvaus Käsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite).
 skos:related 
Nimi ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen vahva semanttinen suhde (muu kuin hierarkkinen tai osa-kokonaisuus-suhde). SKOS-tietomallissa suhde ilmaistaan ominaisuudella skos:related. vrt. rinnakkaistermi. Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet. Suhde on aina kahdensuuntainen.

Skeeman yläkäsitteet

 skos:topConceptOf
NimiYLÄKÄSITE KUULUU RYHMÄÄN
Kuvaus

Skeeman yläkäsite, jolle ei ole määritetty yläkäsitettä. YSOssa näitä on  3 kpl.

Huomautus

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita ontologian yläkäsitteeksi .

rdfs:label "is top concept in scheme"@en; owl:inverseOf skos:hasTopConcept .

 skos:hasTopConcept
NimiRYHMÄN YLÄKÄSITE
Kuvaus

Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite, joka antaa lähtöpisteen kyseisein ryhmän suppeampi/laajempi käsitehierarkian selailuun.

Huomautus

rdfs:label "Has top concept"@en; owl:inverseOf skos:topConceptOf .

Ryhmäsuhteet

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Fintossa suhde näkyy käsitesivun Vastaava käsite -kentässä.

 skos:member 
NimiKUULUU RYHMÄÄN; KUULUU JAOTTELUUN;
KuvausKäsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevään käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella.
HuomautusAiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun
  skosext:partOf
NimiOSA KOKONAISUUTTA
KuvausOsa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-tietomallissa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella.
HuomautusFintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.
  skos:inScheme
TERMIKUULUU SKEEMAAN
Kuvaus

Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan. Käsite voi kuulua samanaikaisesti usean eri skeemaan.

Huomautus Kaikki YSOn käsitteet kuuluvat skeemaan yso: ( skos:inScheme yso: .)

 Edeltäjä, seuraaja ja korvaaja

 rdau:P60683 
Termi EDELTÄJÄ
KuvausEdeltäjäsuhde on käsitteen suhde sitä edeltäneeseen käsitteeseen. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella rdau:P60683.
HuomautusFintossa suhde näytetään kentässä Edeltäjä. Edeltäjäkäsitettä ei ole poistettu sanastosta, vaan se on edelleen käyttökelpoinen esimerkiksi historiallisissa yhteyksissä.
 rdau:P60686
Nimi SEURAAJA
Kuvaus

Seuraajasuhde on käsitteen suhde sitä seuranneeseen käsitteeseen.SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella  rdau:P60686.

Huomautus

Fintossa suhde näytetään kentässä Seuraaja. Edeltäjäkäsitettä ei ole poistettu sanastosta, vaan se on edelleen käyttökelpoinen esimerkiksi historiallisissa yhteyksissä.

owl:inverseOf rdau:P60683 ; rdfs:Label "has successor"@en

 dct:isReplacedBy 
NimiKORVAAVA KÄSITE
KuvausYSOssa käytöstä poistetun (deprekoidun) käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella. 
HuomautusViittaus tehdään käsitteen tunnisteeseen, ei termiin.

Käsitteen paikallinen ja ajallinen kate

  dct:spatial
TermiPAIKKATIETO
KuvausKäsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 
HuomautusMaantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.
  dct:temporal
TermiPERIODI
KuvausKäsitteen ajallinen kattavuus, alkuvuosi/loppuvuosi tai nimetty ajanjakso
HuomautusAjanjaksojen nimiä on YSO:ssa

12 Linkitysominaisuudet (skos:mappingRelation)

Linkitysominaisuuksia käytetään yleensä viitattaessa käsitteisiin muissa sanastoissa silloin, kun halutaan erotella sanaston sisäiset ja ulkoiset viittaukset käsitteiden välillä. Samaa tai lähes samaa merkitsevien käsitteiden välillä käytetään ominaisuuksia skos:exactMatch tai skos:closeMatch 

 skos:exactMatch
NimiVASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.

 YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella.

NoteThe property skos:exactMatch is used to link two concepts, indicating a high degree of confidence that the concepts can be used interchangeably across a wide range of information retrieval applications.skos:exactMatch is a transitive property, and is a sub-property of skos:closeMatch. // Jarmo kääntää
 skos:closeMatch
NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan symmetrinen suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

 
Note
skos:exactMatchVASTAAVA KÄSITETäsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.Assosiatiivinen suhde
The property skos:closeMatch is used to link two concepts that are sufficiently similar that they can be used interchangeably in some information retrieval applications. In order to avoid the possibility of "compound errors" when combining mappings across more than two concept schemes, skos:closeMatch is notdeclared to be a transitive property.  // Jarmo kääntää
 skos:broadMatch
NimiVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa.
NoteThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.  // Jarmo kääntää
 skos:narrowMatch
NimiVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa.
NoteThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.  // Jarmo kääntää
 skos:relatedMatch
OHJAUSTERMT
NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Assosiatiivinen suhde.

Huomautus YSOssa tällä ilmaistaan suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan.

13 Dokumentaatiot  (skos:Note)

Käsitteen ominaisuudet

 
owl
skos:
inverseOf
note
 Vastakohta. Käytetty rdau: muuttujien kanssa 

 

Ontologian ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudetrdf:about  ei käytettyrdf:type Tällä kuvataan sanaston ominaisuuksia.ei käytettyrdfs:domainAIHEALUE käytetty rdau: muuttujien yheydessärdfs:isDefinedBy  käytetty rdau: muuttujien yheydessärdfs:label Sanaston tunniste tai kentän nimi (owl:class)1rdfs:range  ei käytettyrdfs:seeAlso Katso myösei käytettydct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli dc:descriptionKUVAUS Ontologian kuvaus dc:titleNIMI Ontologian nimi dc:publisherJULKAISIJA Ontologian julkaisija 
NimiHuomautus
KuvausYleinen huomautus dokumentointitarkoituksiin. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja.
HuomautusYSO:ssa tähän ominaisuutta käytetään myös julkisesti näytettäville merkinnöille, jotka voisivat mennä sisällön perusteella skos:editorialNote, skos:changeNote ja skos:historyNote sekä skos:example -ominaisuuksiin.
 skos:definition
NimiMääritelmä
KuvausKattava selitys käsitteen määritelmästä.
Huomautus

Aiemmin YSOssa on käytetty skos:note -ominaisuutta myös määritelmien ilmaisuun.

 skos:scopeNote
NimiKÄYTTÖHUOMAUTUS
KuvausTietoa käsitteen käyttötarkoituksesta esimerkiksi sisällönkuvailussa.
Huomautus 
  skos:notation
Nimi NOTAATIO
Kuvaus

Notaatio, joka tunnetaan myös nimellä luokittelukoodi on merkkijono, kuten "T58.5" tai "303.4833", jota käytetään käsitteen yksilölliseen tunnistamiseen tietyn skeeman sisällä. Yleisen käytännön mukaan skos:notation merkinnässä käytetään literaaliarvoa, joka on triplen objektina.

HuomautusTätä ominaisuutta voidaan käyttää YSOn ryhmähierarkiassa ryhmän koodin merkintään.
 dc:source
NimiLÄHDE
KuvausYSOssa tähän on merkitty käsitteen lähde.
Huomautus

Esimerkki: Kontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja.

Toinen samanniminen ominaisuus on kuvattu dcterms: -nimiavaruudessa (http://purl.org/dc/terms/).
Kts. tarkempi selitys johdantokappaleessa dokumentissa \"DCMI Metadata Terms\" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/)".

 dct:created
NimiLuontipäivä
KuvausYSOssa päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon
HuomautusMuokkauspäivä dct:modified

 

14 Skeeman (skos:ConceptScheme) ominaisuudet    

OminaisuusNimiKuvaus
dc:descriptionKUVAUSOntologian kuvaus
dc:titleNIMIOntologian nimi
dc:publisherJULKAISIJAOntologian julkaisija
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja 
dct:languageKIELIOntologian kielet 
dct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit 
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin 
dct:subjectAIHEALUE

Ontologian

aihealue
yso:p19469

Alla ONKI-palvelun muuttujia - ovatko kaikki täällä?

yso-meta1:AggregateConcept - YSO Aggregate Concept
yso-meta1:Class - Class
yso-meta1:Concept - YSO Concept
yso-meta1:DeprecatedAggregateConcept - DeprecatedAggregateConcept
yso-meta1:DeprecatedClass - DeprecatedClass
yso-meta1:DeprecatedConcept - DeprecatedConcept
yso-meta1:DeprecatedGroupConcept - DeprecatedGroupConcept
yso-meta1:GroupConcept - YSO Group Concept  RYHMITTELEVÄ KÄSITE
yso-meta1:StructuringClass - StructuringClass

aihe.

YSO-ontologian aihealue on yso:p19469

 

15 Muut ominaisuudet (rdf:property)

Info
titlehttps://www.w3.org/TR/

...

4.7 On Specializing the SKOS Model

SKOS is intended to serve as a common denominator between different modeling approaches. As such, the current vocabulary specification will allow many existing KOSs to be ported to the Semantic Web. However, the great variety of KOS models makes it impossible to capture every detail of these models while still retaining the first "S" ("simple") in "SKOS".

Applications that require finer granularity will greatly benefit from SKOS's being a Semantic Web vocabulary. SKOS can indeed be seamlessly extended to suit the specific needs of a particular KOS community while retaining compatibility with applications that are based on the core SKOS features.

This can mostly be done by specializing existing SKOS constructs into more-specific ones. Users can create their own properties and classes and attach them to the standard SKOS vocabulary elements by using the rdfs:subPropertyOf and rdfs:subClassOf properties from the RDF Schema vocabulary [RDF-PRIMER].

The example in Section 4.3 illustrates how skosxl:labelRelation can be specialized into a semantically richer property devoted to acronym link representation. Other uses are possible, such as creating different "flavors" of the properties skos:broader and skos:narrower. Thesaurus standards indeed identify a small number of kinds of hierarchical relation, such as generic, part-whole, or instance-class [ISO2788]. The SKOS approach allows an application designer to create new properties to capture this distinction, and to declare them as sub-properties of skos:broader:

ex:broaderGeneric rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderPartitive rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderInstantive rdfs:subPropertyOf skos:broader.

Every ex:broaderPartitive statement between two concepts, for instance, can be formally interpreted by a proper Semantic Web reasoning engine. This interpretation will yield the inference of askos:broader statement between these concepts—a piece of information which may then be exploited by basic SKOS tools.

owl-ref/#Property

In addition to describing the specific classes of things they want to describe, user communities also need to be able to describe specific properties that characterize those classes of things. In RDF Schema, properties are described using the RDF class rdf:Property, and the RDF Schema properties rdfs:domainrdfs:range, and rdfs:subPropertyOf. All properties in RDF are described as instances of class rdf:Property

Muuttujien ominaisuudet

 rdfs:label
NimiNIMI
Kuvaus

Luokalle tai ominaisuudelle annettu nimi (termi).

HuomautusTermille voidaan lisätä sulkutarkenne, jolloin sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyyJos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.
 rdfs:subPropertyOf
NimiAlaominaisuus
Kuvaus

Suhde, joka liittyy käsitteen ominaisuuksiin eikä itse käsitteen suhteisiin.

Huomautus

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä.

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

Edeltäjä ja seuraaja ominaisuudet

 ns3:HasSubProperty
Nimi Osaominaisuus
KuvausOminaisuuden alaominaisuus
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
 ns3:lexicalAlias
Nimi Kirjoitusmuoto
KuvausLuokan tai ominaisuuden toinen kirjoitusmuoto
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
 ns3:name
NimiLuokan tai ominaisuuden nimi
KuvausNumeerisesta luokasta käytetty nimi
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
 ns3:status
NimiStatus
KuvausOminaisuuden julkaisutila
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001

16 Kehitysversio

YSO-ontologiaa muokataan tällä hetkellä TBC ohjelmalla. Tällöin käytössä on YSO:n kehitysversio, jossa on jonkin verran enemmän luokkia ja ominaisuuksia, jotka liittyvät sanaston toimitustyöhön. Nämä poistetaan julkaisuvaiheessa skosify-ohjelmalla. Poistettavat propertyt löytyvät skosify-ohjelman konfiguraatiotiedostossa finnonto.cfg, kansiossa https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/conf/skosify.

 

17 Muutokset

2018-07-09 v 1.01

 • Korjaus: sulkutarkenteellisen termin sulkutarkenteeton muoto voidaan lisätä skos:altLabel eikä skos:hiddenLabel  propertyksi