Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alkuperäisen tekstin muokkaaminen tietolinjamaisemmaksi.

 TP 2.1.

Muokattava teksti:

Katoavan tiedon jäljillä

...

Julkaisemisen kasvun myötä muistiorganisaatioiden - kirjastojen, museoiden ja arkistojen - rooli tiedonhaun/tiedon saatavuuden? tukijoina on entistä tärkeämpi. Arvioiden mukaan puolta tieteellisistä artikkeleista eivät lue muut kuin tekstin kirjoittajat ja lehtien toimittajat. Muistiorganisaatiot ovat luoneet sekä käytänteitä että tietojärjestelmiä tiedonhaun tueksi. Merkittävä osa tästä työstä on aineistojen kuvailua niitä tarvitseville. Suurissa digitaalisissa dokumenttimäärissä perinteinen tapa hallita aineistoja ja niiden sisältöjä ei enää yksistään riitä.

...

Kuvailu perustuu kansainvälisessä yhteistyössä luotuihin standardeihin, jotka semanttisen yhteentoimivuuden kautta vähentävät päällekkäistä työtä. Standardit määrittävät, minkä tyyppisiä kohteita kuvaillaan ja määrittävät? siten tulokulman kuvailuyhteistyöhön. Esimerkiksi paikat, toimijat ja aiheet ovat luonnollisia kuvailuyhteistyökohteita muistiorganisaatioiden ja muiden kuvailutietoja tuottavien tahojen kanssa. Yhteistyö kirjastoaineistojen kuvailutietojen tuotannossa rajautuu julkaisu- ja tutkimusalaan. Kirjastosektorin kansalliset kuvailuryhmät sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden kuvailuyhteistyöverkosto ovat keskeisiä standardien mukaisen kuvailun toteutumisessa. Järkevästä hajautettu kuvailutietojen tuotanto yhdessä keskitettyjen kuvailutietovarantojen kanssa parantavat kuvailutietojen laatua ja yhteentoimivuutta. 

...

Miten datan avaaminen sidotaan kuvailun ja tiedonhaun kehittämiseen? 

Yhä moninaisemmat datan käyttäjät ja käyttötavat edellyttävät datalta laatua ja standardienmukaisuutta.

Metatieto on myös tietoa itsessään. Se sisältää informaatiota kulttuurisisällöstä, merkityksistä ja niissä tapahtuneista muutoksista. 

 Tämän päivän kulttuuriperinnön säilyttämistä on myös metatiedon tuottaminen nykyaikaisten tutkimusmenetelmien hyödynnettäväksi.

Mitä muita aiheita?

Tasa-arvoaspekti?: ilman laadukkaita kuvailutietoja aineistot jäävät hakijoiden ulottumattomiin ja näinollen käyttämättä tulevan tutkimuksen lähdeaineistona.

Loppukieppi

Ilman laadukasta metadataa moni tieto jää hakijalta tavoittamatta. Metatieto on osa tietoyhteiskunnan infrastruktuuria: ohjelmistojen ja laitetekniikan lisäksi tarvitaan metatietoa sisältöjen tavoittamiseksi.

Uusien avausten sitominen kuvailun merkityksen korostamiseen tiedonhaun näkökulmasta

...