Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

Arbetshälsoinstitutet

340

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

93

Finlands Bank

400

Finlands miljöcentral

247

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

48

Folkpensionsanstalten

172

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

130

Geologiska forskningscentralen

240

Helsingfors stadskansliet

140

Institutet för hälsa och välfärd

550

Lantmäteriverket

133

Livsmedelsverket

99

Meteorologiska institutet

342

Naturresursinstitutet

639

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

128

Riksdagen

787

Rundradion

990

Statens ekonomiska forskningscentral

40

Statsrådet

4120

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

135

Teknologiska forskningscentralen VTT

1232