Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

 

170

Arbetshälsoinstitutet

220

Centret för Militärmedicin

50

270

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

80 81

Finlands Bank

320 361

Finlands miljöcentral

205 218

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

49

Folkpensionsanstalten

163 165

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

130

Geologiska forskningscentralen

240

Helsingfors stads faktacentral stadskansliet

25 130

Institutet för hälsa och välfärd

550

Livsmedelssäkerhetsverket Evira Lantmäteriverket

100 133

Livsmedelsverket

112

Löntagarnas Forskningsinstitut

16 18

Meteorologiska institutet

320 331

Naturresursinstitutet

621 634

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

142 140

Riksdagen

900 750

Rundradion

900 990

Statens ekonomiska forskningscentral

40

Statistikcentralen

354 419

Statsrådet

3335 3894

Strålsäkerhetscentralen

200

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

131 135

Teknologiska forskningscentralen VTT

1359 1263

UKK-institutet

30 22