Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Sulkutarkenteet

   • Sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyy. Jos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.

    • Esim. "maantieto"-käsitteen yläkäsite on "oppiaineet", jolloin sulkutarkenne on muotoa "maantieto (oppiaineet)"
    • Esim. Itsenäisyys-termi esiintyy YSOssa kahdessa käsitteessä, jotka on varustettu sulkutarkentein: "itsenäisyys (valtiot ja yhteisöt)" ja "itsenäisyys (yksilöt)".
   • HUOM! Jos preflabel on yksilöivä, sulkutarkenne ei ole välttämätön erityisesti jos se ei selvennä käsitteen merkitystä. HUOM! Monikielisissä ontologioissa linjauksen soveltaminen kaikkiin kieliversioihin saattaa olla haastavaa. Esim YSOssa englannin käännösversion osalta linjaus toteutuu suppeammin. Tämä siksi, että:

    • YSOn hierarkia ei englanniksi kaikkien käytettävien termien osalta päde.

    • Eroa usein tehdään sellaisten käsitteiden välille, jotka ovat saman yläkäsitteen tai toistensa alla.

     • YSOn käsite subjektius on englanniksi “subjectivity (quality of being a subject)”; yläkäsite on “societal properties”.

     • YSOn käsite subjektiivisuus on englanniksi “subjectivity (quality of being subjective)”; yläkäsite on “societal properties”.

    • Yläkäsite ei kaikissa tapauksissa riitä tarkentamaan käsitettä: esim. YSOn käsite "kanteet" on englanniksi “actions (legal process)”; yläkäsite on "societal objects".

   • Toistaiseksi ei ole linjausta yksikkö-monikko-käsiteparien (esim. kivi, kivet) mahdollisista sulkutarkenteista.

 

Hierarkiaperiaatteet

 

 • Yläkäsite-alakäsitesuhde

  • Käsitteiden välinen yläkäsite-alakäsite -suhde noudattaa periaatetta, jossa jokainen käsite on eräänlainen yläkäsitteensä edustaja. Suhdetta kutsutaan myös is-a -suhteeksi.

   • Tämä käsitteiden välinen suhde on transitiivinen, eli jokin tietty käsite on paitsi välittömän yläkäsitteensä, niin myös yläkäsitteensä yläkäsitteen jne. edustaja.

   • HUOM! Erikoisontologioiden hierarkkisena pohjana toimiva YSO on rakennettu suomalaisen kulttuurin käsitteistön pohjalta suomen ja ruotsin kielten mukaisesti kompromissina.

  • Osa-kokonaisuus-suhteita ei ilmaista ylä- tai alakäsitteinä. “Planeetat”Esim. “planeetat”-käsitteellä ei voi olla yläkäsitesuhdetta “aurinkokunnat”-käsitteeseen. Kyseessä on osa-kokonaisuussuhde.

 • Monihierarkia

  • Käsitteellä sallitaan kaksi tai useampi yläkäsite tässä mainituin poikkeuksin.

  • Monihierarkia ei ole sallittu ontologian päähaarojen (oliot, tapahtumat ja toiminta, ominaisuudet) välillä. Esimerkiksi “vatsahieronta”-käsitteellä ei voi olla yläkäsitteenä sekä käsitettä “hieronta” että käsitettä “hoitomenetelmät”"hoitomenetelmät”. Hieronta kuuluu “tapahtumat ja toiminta” -hierarkiaanpäähaaraan, kun taas “hoitomenetelmät” kuuluu “oliot”-hierarkiaanpäähaaraan.

  • Monihierarkia on sallittu minkä tahansa päähaaran sisällä kuitenkin niin, että mutta yläkäsitteenä ei saa olla kahta samassa hierarkiapolussa olevaa käsitettä. Hierarkiapolku tarkoittaa tässä käsitteen suoraa yläkäsitettä sekä kaikkia sitä seuraavia yläkäsitteitä suorassa linjassa: esim. kissa > kissaeläimet > nisäkkäät > selkärankaiset > oliot. Kissa-käsitteellä ei siis saa olla yläkäsitteenä sekä kissaeläimiä että selkärankaisia"kissaeläimet" että "selkärankaiset", koska nämä ovat samassa hierarkiapolussa. Kissan yläkäsitesuhde selkärankaisiin on redundantti, koska hierarkiapolku ilmaisee jo, että kissat ovat selkärankaisia.

   • Sen sijaan esim. "sähkökitara"-käsite voi YSOssa olla sekä sähkösoittimien että näppäilysoittimien alakäsitealakäsite käsitteille "sähkösoittimet" ja "näppäilysoittimet". Sekä "sähkösoittimet" että "näppäilysoittimet" ovat YSOssa "soittimet"-käsitteen alakäsitteitä, mutta sähkösoittimet ei sisälly näppäilysoitinten hierarkiapolkuun ja tai päinvastoin.

  • Jos käsitteellä on useampi välitön yläkäsiteyläkäsitesuhde, on huomioitava että kaikkien yläkäsitesuhteiden täytyy päteä sen jokaisen kuviteltavissa olevan alakäsitteen kohdalla.

   • Esim. "valotusmittarit"-käsitteellä voi olla yläkäsitteenä sekä "mittarit" että "valokuvausvälineet". Monihierarkia on sallittu, koska ei ole olemassa erikseen valotusmittaria, joka olisi mittari, mutta ei valokuvausväline, vaan valotusmittari on aina molempia.

   • Esim. "minkki"-käsitteellä ei voi olla yläkäsitteenä sekä "näätäeläimet" että "turkiseläimet". Kaikki minkit eivät päädy turkiseläimiksi ja näin ollen tämä yläkäsitesuhde ei ole päde.

  • Paikka-hierarkiaan kuuluvat käsitteet saattavat tuottaa poikkeuksia

  • tähän
  • monihierarkiakäytäntöihin. Asiaa on syytä tutkia.

 • Osa-kokonaisuus-suhteet

  • Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. Esim. “planeetat”-käsitteelle on mahdollista lisätä tällainen suhde “aurinkokunnat”-käsitteeseen.

  • Mikäli käsitteellä on osa-kokonaisuussuhde, sillä pitää lisäksi olla myös yläkäsitesuhde.

  • Osa-kokonaisuus-suhde on suositeltava, jos se on olennainen käsitteen merkityksen ymmärtämisen kannalta.

  • Osa-kokonaisuus-suhteet voidaan hahmottaa ja rajata useilla tavoilla (esim. kysymys siitä, onko valmistusmateriaali osa objektia). Tässä linjauksessa ei oteta asiaan kantaa.

...

 • Huomautus-kentän muotoilu

  • Huomatuksen on hyvä olla lyhyt mutta selkeä. Lyhyet, ei-lausemaiset huomautukset on syytä avata virkkeiksi. Esim. huomautus "kirjojen keräily" on parempi ilmaista: "Tarkoittaa kirjojen keräilyä."

  • Virke alkaa aina isolla alkukirjaimella ja loppuu pisteeseen.

  • Poikkeuksena skos:definition -kentässä sallitaan muunkinlaiset kirjoituskäytännöt

 • Eri tyyppisten huomautusten ilmaisemiseen on olemassa erilaisia ominaisuuksia. Näiden käytöstä ei toistaiseksi ole linjausta.

...

 • Ontologia voi sisältää hierarkisoivia käsitteitä (yso-meta:Hierarchy), ryhmitteleviä käsitteitä (skos:Collection, isothes:ThesaurusArray), yleiskäsitteitä (yso-meta:Concept) ja yksilökäsitteitä (yso-meta:Individual). Käsitetyyppejä (muita kuin yleiskäsite-tyyppiä) ei ole pakko käyttää. Jos näille koetaan tarvetta, on käsitetyyppien yhteisistä käyttöperiaatteista sovittava YSOn ylläpidon kanssa.

  • Mikäli erikoisontologiassa halutaan käyttää hierarkisoivia käsitteitä, ryhmitteleviä käsitteitä tai yksilökäsitteitä, on yhtenäisistä käyttöperiaatteista sovittava YSOn ylläpidon kanssa
  • Hierarkisoivia käsitteitä ei ole tarkoitus käyttää kuvailussa. Hierarkisoivien käsitteiden tarkoitus on muodostaa ontologian hierarkkinen rakenne, johon muut käsitteet ripustuvat. Esim. YSOn käsitteet “abstraktit objektit”, “fyysiset kokonaisuudet” ja “yhteiskunnalliset ominaisuudet” ovat hierarkisoivia käsitteitä.

  • Ryhmitteleviä käsitteitä ei ole tarkoitus käyttää kuvailussa. Ryhmittelevien käsitteiden tarkoitus on selkeyttää laajoja alakäsitekokonaisuuksia. Esim. YSOn “analyysi”-käsitteen alaisessa hierarkiassa on kaksi ryhmittelevää käsitettä, “analyysi analyysitavan mukaan” ja “analyysi kohteen mukaan”, joiden alle alakäsitteet on ryhmitelty.

   • Ryhmittelyn tarkoitus ei ole rajoittaa käsitteiden käyttöä kuvailussa.

   • Vaikka hierarkiassa on käytetty ryhmitteleviä käsitteitä, kaikkia tiettyyn hierarkiakokonaisuuteen kuuluvia alakäsitteitä ei ole pakko sijoittaa ryhmittelevien käsitteiden alle.

  • HUOM! Yksilökäsitteen ja yleiskäsitteen rajanvedosta on olemassa erilaisia näkemyksiä.

  • Mikäli erikoisontologiassa halutaan käyttää yksilökäsitteitä, on yhtenäisistä käyttöperiaatteista sovittava YSOn ylläpidon kanssa.

Poikkeukset

 • Ontologialla voi myös olla omia, muista ontologioista poikkeavia kenttiään tai ominaisuuksia sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa linjausten kanssa. Esim. PTO:n Inspire-määritelmät inspire-meta:definition -kentässä.

 • HUOM! Finto-palvelu näyttää kuitenkin vain sellaiset käsitteiden ominaisuudet, jotka sen taustalla toimiva Skosmos-ohjelmisto kykenee näyttämään. Mikäli sanastosi sisältää tai haluaisit lisätä siihen ominaisuuden, joka poikkeaa tyypillisestä sanastosisällöstä (esim. äänitiedostot), ota yhteyttä Finton ylläpitoon.