Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Käännöskieli

Käännöskieli on kieli, joka välittää toisen kielen käsitteistön omalle kielelleen. Käännöskielen käsitteistö ei vaikuta ontologian käsiterajauksiin tai hierarkisointiin.

 Käytöstä poistettu käsite   

Käsite, joka on poistettu käytöstä, mutta jolla on edelleen alkuperäinen URI-tunnisteensa. Käsitteelle on merkitty uudelleenohjauslinkki korvaavaan käsitteeseen. Fintossa käytöstä poistettuja käsitteitä ei näytetä haussa tai hierarkiaa selailemalla. Käytöstä poistetun käsitteen tietoja voi kuitenkin tarkastella syöttämällä käsitteen URI-tunnisteen selaimen osoitepalkkiin.   

Korvaava käsite   

Käsite, johon käytöstä poistetulla käsitteellä on uudelleenohjaus.  

Uudelleenohjaus 
  

Linkki käytöstä poistetusta käsitteestä sen korvaavaan käsitteeseen.

Kehityslinjaukset

Käsitteiden termit

...

 • Sulkutarkenteet

   • Sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyy. Jos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.

    • Esim. "maantieto"-käsitteen yläkäsite on "oppiaineet", jolloin sulkutarkenne on muotoa "maantieto (oppiaineet)"
    • Puolustusmekanismit esiintyy YSOssa kahdessa käsitteessä, joista toisen yläkäsite on biologiset ominaisuudet, toisen mentaaliset ominaisuudet. Yläkäsitteitä selkeämpänä tässä tapauksessa on pidetty aihealuetta, joka on valittu sulkutarkenteeksi:  "puolustusmekanismit (biologia)" ja "puolustusmekanismit (psykologia)".
    • Itsenäisyys-termi esiintyy YSOssa kahdessa käsitteessä, jotka on varustettu sulkutarkentein: "itsenäisyys (valtiot ja yhteisöt)" ja "itsenäisyys (yksilöt)".
   •  Kun samasta termistä on sekä yksikkö- että monikkomuotoinen käsite ontologiassa, lisätään käsitteille sulkutarkenteet, mikäli ne selventävät käsitteiden eroa. Lisäksi lisätään selventävä huomautus kummallekin käsitteelle. Esimerkiksi käsiteparissa "kala (elintarvikkeet)" ja "kalat (eläimet)" sulkutarkenteet täsmentävät merkityseroa.   
    • Suositellaan kuitenkin välttämään yksikkö- ja monikkomuotoisia käsitepareja, jos termi voidaan muodostaa jollain muullakin tavalla.

     • Esim. käsitepari "rukous (toiminta)" ja "rukoukset (tuotokset)" voidaan muuttaa muotoon "rukoileminen" ja "rukoukset", jolloin sulkutarkenteita ei tarvita.

     
   • HUOM! Monikielisissä ontologioissa linjauksen soveltaminen kaikkiin kieliversioihin saattaa olla haastavaa. Esim YSOssa englannin käännösversion osalta linjaus toteutuu suppeammin. Tämä siksi, että:

    • YSOn hierarkia ei englanniksi kaikkien käytettävien termien osalta päde.

    • Eroa usein tehdään sellaisten käsitteiden välille, jotka ovat saman yläkäsitteen tai toistensa alla.

     • YSOn käsite subjektius on englanniksi “subjectivity (quality of being a subject)”; yläkäsite on “societal properties”.

     • YSOn käsite subjektiivisuus on englanniksi “subjectivity (quality of being subjective)”; yläkäsite on “societal properties”.

    • Yläkäsite ei kaikissa tapauksissa riitä tarkentamaan käsitettä: esim. YSOn käsite "kanteet" on englanniksi “actions (legal process)”; yläkäsite on "societal objects".

   • Niille käsitteille, joiden käytettävä termi tai ohjaustermi on sulkutarkenteellinen, voidaan lisätä piilotermiksi sulkutarkenteeton muoto.

 • Termin muuttuminen
  • Kielen uudistuessa saattaa tulla tarve vaihtaa jonkin käsitteen käytettävää termiä, mikäli aiemmin käytössä ollut termi on muuttunut vanhentuneeksi tai ei-suositeltavaksi.
  • Jos käsitteestä käytetään uutta termiä, joka vaikuttaa vanhaa paremmalta ja merkitys on edelleen sama, voidaan olemassa olevan käsitteen käytettävä termi vaihtaa ja lisätä vanha ohjaustermiksi. Esim. "atk-ohjelmat"-termi on YSOssa ohjaustermillä "tietokoneohjelmat". On kuitenkin syytä tutkia ensin, onko kyse edelleen samasta käsitteestä.

   • Tarvittaessa lisätään skos:historyNote, jossa selvennetään muutosta ja käsitteen käyttöä kuvailussa. Jos käsitettä on käytetty pitkään aineiston kuvailussa tietyllä termillä, skos:historyNote on hyödyllinen.

   • HUOM! Mikäli saman käsitteen muitakin tietoja halutaan muuttaa, tämä voi olla merkki siitä, että kyseessä ei enää ole sama käsite.

  • Jos käsitteen termimuutoksen yhteydessä myös sen merkityskenttä tai käyttöyhteys muuttuu, on syytä olettaa, että kyseessä onkin eri käsite. Tällöin säilytetään vanha käsite alkuperäisessä termimuodossaan ja luodaan sen lisäksi uuden termimuodon mukainen uusi käsite sekä liitetään tarvittaessa näiden välille edeltäjä-seuraaja-suhde. Vanhalla käsitteellä säilytetään sen alkuperäinen URI ja uudelle käsitteelle annetaan uusi URI.

   • Tällaisissa tapauksissa skos:historyNoten lisäys kumpaankin käsitteeseen on vahvasti suositeltavaa.

   • On esim. perusteltua väittää, että termin koulukodit muuttuminen termiksi kasvatuslaitokset sisältää myös merkitysmuutoksen, jolloin kyseessä on kaksi eri käsitettä.

   • Huom! Yhdellä käsitteellä voi olla useampi edeltäjä tai seuraaja.

  • Tällaisia muutoksia ei pitäisi tehdä kevein perustein. On vaikeaa vetää rajaa siihen, milloin käsitteen merkityksen muutos on niin merkittävä, että kyseessä onkin eri käsite. Esimerkiksi kaikki jäätelöt eivät enää ole maitotuotteita ja jäätelöt-käsitteen paikka hierarkiassa on muutettava. Tässä on syytä huomioida, että vanhan käsitteen säilyttämisellä on se etu, että vanha kuvaltu aineisto on edelleen saavutettavissa. Lisäksi toisessa kielessä vastaavaa muutosta ei välttämättä ole tapahtunut.

 • Käsitteen poistaminen käytöstä
 • Käsite poistetaan käytöstä ja uudelleenohjaus tehdään ohjeiden mukaisesti:
  •  

 • https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=56723210. Uudelleenohjaus tehdään jokaiselle käytöstä poistettavalle käsitteelle.
 •  Suositellaan, että sanastoja käyttävien tietojärjestelmien metatieto päivitetään säännöllisesti siten, että käytöstä poistetut käsitteet korvataan tietueissa korvaavilla käsitteillä. Metatiedon laatua parantaa ihmistarkastus.   
 • Uudelleenohjaus tehdään saman ontologian käsitteeseen. Suositus on tehdä uudelleenohjaus vain yhteen korvaavaan käsitteeseen. Mikäli uudelleenohjaus tehdään useaan käsitteeseen, on huomioitava, että käytöstä poistettu käsite korvataan tietueissa kaikilla korvaavilla käsitteillä. Tällöin lopputulos saattaa olla epätarkka ja läpikäynti on suositeltavaa. 
 • Monikielisissä ontologioissa uudelleenohjauksen suhteen on noudatettava erityistä tarkkuutta. Uudelleenohjauksen on pädettävä kaikkien kieliversioiden näkökulmasta.   
 • Korvaavan käsitteen on katettava käytöstä poistetun käsitteen merkitys. Uudelleenohjauksessa on miettittävä tiedonhakijaa ja tiedonhakua, ts. minkä korvaavan käsitteen kautta poistetulla käsitteellä kuvailtu aineisto on relevanttia.
   • Esimerkki 1: YSOsta on päätetty poistaa integrointi-käsite ja kyseinen termi on lisätty ohjaustermiksi käsitteille integraatio, integroitu opetus, integraalilaskenta ja yhdistäminen. Vain pieni osa integrointi-käsitteellä kuvaillusta aineistosta liittyy integraalilaskentaan tai integroituun opetukseen. Toisaalta integrointi ja yhdistäminen -käsitteet eivät ole kuvailukäytöltään samankaltaiset. Tästä syystä korvaavaksi käsitteeksi on valittu integraatio, koska se tuottaa todennäköisesti vähiten vääriä hakutuloksia. 

   • Esimerkki 2: YSOsta on päätetty poistaa kotiutuminen-käsite ja kyseinen termi on lisätty ohjaustermiksi käsitteille kotiinpaluu, potilaan kotiuttaminen ja sopeuttaminen. Koska kaikki se aineisto, jossa kotiutuminen-käsitettä on käytetty kuvailussa, ei rajaudu yksinomaan kotiinpaluuseen, potilaan kotiuttamiseen tai sopeuttamiseen, uudelleenohjaus näihin käsitteisiin olisi huono ratkaisu. Korvaavaksi käsitteeksi on valittu muutos: se on merkitykseltään siinä määrin lavea, että hakutulokset ovat relevantteja.

Hierarkiaperiaatteet

 

 • Yläkäsite-alakäsitesuhde

  • Käsitteiden välinen yläkäsite-alakäsite -suhde noudattaa periaatetta, jossa jokainen käsite on eräänlainen yläkäsitteensä edustaja. Suhdetta kutsutaan myös is-a -suhteeksi.

   • Tämä käsitteiden välinen suhde on transitiivinen, eli jokin tietty käsite on paitsi välittömän yläkäsitteensä, niin myös yläkäsitteensä yläkäsitteen jne. edustaja.

   • HUOM! Erikoisontologioiden hierarkkisena pohjana toimiva YSO on rakennettu suomalaisen kulttuurin käsitteistön pohjalta suomen ja ruotsin kielten mukaisesti kompromissina.

  • Osa-kokonaisuus-suhteita ei ilmaista ylä- tai alakäsitteinä. Esim. “planeetat”-käsitteellä ei voi olla yläkäsitesuhdetta “aurinkokunnat”-käsitteeseen. Kyseessä on osa-kokonaisuussuhde.

 • Monihierarkia

  • Käsitteellä sallitaan kaksi tai useampi yläkäsite tässä mainituin poikkeuksin.

  • Monihierarkia ei ole sallittu ontologian päähaarojen (oliot, tapahtumat ja toiminta, ominaisuudet) välillä. Esimerkiksi “vatsahieronta”-käsitteellä ei voi olla yläkäsitteenä sekä “hieronta” että "hoitomenetelmät”. Hieronta kuuluu “tapahtumat ja toiminta” -päähaaraan, kun taas “hoitomenetelmät” kuuluu “oliot”-päähaaraan.

  • Monihierarkia on sallittu minkä tahansa päähaaran sisällä, mutta yläkäsitteenä ei saa olla kahta samassa hierarkiapolussa olevaa käsitettä. Hierarkiapolku tarkoittaa tässä käsitteen suoraa yläkäsitettä sekä kaikkia sitä seuraavia yläkäsitteitä suorassa linjassa: esim. kissa > kissaeläimet > nisäkkäät > selkärankaiset > oliot. Kissa-käsitteellä ei siis saa olla yläkäsitteenä sekä "kissaeläimet" että "selkärankaiset", koska nämä ovat samassa hierarkiapolussa. Kissan yläkäsitesuhde selkärankaisiin on redundantti, koska hierarkiapolku ilmaisee jo, että kissat ovat selkärankaisia.

   • Sen sijaan esim. "sähkökitara"-käsite voi YSOssa olla alakäsite käsitteille "sähkösoittimet" ja "näppäilysoittimet". Sekä "sähkösoittimet" että "näppäilysoittimet" ovat YSOssa "soittimet"-käsitteen alakäsitteitä, mutta sähkösoittimet ei sisälly näppäilysoitinten hierarkiapolkuun tai päinvastoin.

  • Jos käsitteellä on useampi yläkäsitesuhde, on huomioitava että kaikkien yläkäsitesuhteiden täytyy päteä sen jokaisen kuviteltavissa olevan alakäsitteen kohdalla.

   • Esim. "valotusmittarit"-käsitteellä voi olla yläkäsitteenä sekä "mittarit" että "valokuvausvälineet". Monihierarkia on sallittu, koska ei ole olemassa erikseen valotusmittaria, joka olisi mittari, mutta ei valokuvausväline, vaan valotusmittari on aina molempia.

   • Esim. "minkki"-käsitteellä ei voi olla yläkäsitteenä sekä "näätäeläimet" että "turkiseläimet". Kaikki minkit eivät päädy turkiseläimiksi ja näin ollen tämä yläkäsitesuhde ei päde.

  • Paikka-hierarkiaan kuuluvat käsitteet saattavat tuottaa poikkeuksia monihierarkiakäytäntöihin. Asiaa on syytä tutkia.

...