Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tällä sivustolla kerrotaan kuvailuyhteistyöstä, jossa Kansalliskirjasto on mukana. Sivuston tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä samassa kuvailun ekosysteemissä toimivien kumppaneiden kesken.

Yhteistyö kuvailutietojen tuottamisessa on linkitetyn datan ympäristössä entistä tärkeämpää. Käyttämällä yhteisiä standardeja, sanastoja, tunnisteita, metatietovarantoja ja välineitä kuvailutietojen tuotanto tehostuu ja niiden laatu paranee.

Kansalliskirjasto on kuvailuyhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten metatiedon ohjaajien tuotantoa ohjaavien tahojen ja itse tuottajien kanssa. Kotimaassa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kirjastot, arkistot, museot, julkaisuala ja eri tutkimusorganisaatiot. Yhteistyötä tehdään myös muiden julkishallinnon metatietotoimijoiden kanssa.

Kansainvälisesti tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat metatiedon eri osa-alueiden kehittämisverkostot ja kansalliskirjastot, jotka ovat vastuussa oman maansa julkaisujen sekä niihin liittyvien toimijoiden, paikkojen ja aiheiden kuvailusta.