Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Haku työtiasta: 

Livesearch
spaceKeyysall2yso

Kirjastoverkko on vuoden 2019 aikana siirtymässä Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta YSAsta sekä sen ruotsinkielisestä vastineesta Allärsista käyttämään Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa.

Monikielinen YSO pyrkii tuomaan YSAn ja Allärsin keskeiset ominaisuudet verkkoajan järjestelmien hyödynnettäviksi sekä rikastamaan näitä ominaisuuksia edelleen. Johtoajatuksena on, että YSOn myötä ontologioilla kuvailtuja sisältöjä voidaan hyödyntää tehokkaammin moderneissa tiedonhakujärjestelmissä kuten Finnassa. Lisäksi moniin muihin sanastoihin linkitetyn YSOn myötä kirjastojen tietosisällöt yhdistyvät osaksi koko julkisen sektorin tietoverkostoa. Tätä kautta mahdollistetaan uusia tapoja löytää ja hyödyntää erilaisia sisältöjä tiedontuottajatahosta riippumatta.

Tausta ja suositukset

Kansalliskirjasto konvertoi Melindan ja Voyager-kirjastojen paikalliskannat (mukaanlukien Voyagerista Kohaan siirtyneet) sekä tarjoaa konversio-ohjelman muiden kirjastojen käyttöön.

Lue lisää: YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten

Siirtymään liittyvät kysymykset ja palaute: finto-posti@helsinki.fi

Konversiosäännöt

Keskustelu konversiosta Foorumissa

Suositukset ja lausunnot

Siirtymä käytännössä

YSOn käyttöönoton vaatimien toimenpiteiden määrä riippuu kirjastojen aiemmista sisällönkuvailukäytännöistä sekä käytössä olevista järjestelmistä. Jos kuvailussa on käytetty YSAa, tulee bibliografisen datan asiasanakentät konvertoida vastaamaan YSOn käsitteitä.

YSA on ollut käytössä pitkään kirjastojen sisällönkuvailuvälineenä. YSOn käyttöönoton yhteydessä YSAlla kuvailtujen bibliografisten tietueiden sisällönkuvailukentät on hyvä muuntaa YSO-kentiksi. Tämä on tehtävissä automaattisesti YSOn sisältämien YSA-linkitysten avulla (Kuva 3.).

Konvertoinnissa tulee kuitenkin määrittää se, miten tunnistepohjaiset käsitteet ilmaistaan käytössä olevan kuvailuformaatin (MARC) mukaisissa tietueissa termipohjaisten asiasanojen sijaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. tunnisteiden sopivat osakentät sekä monikielisten termien tallentaminen. Lisäksi on mietittävä miten YSOn ja YSAn eroavuudet otetaan huomioon muutoksen yhteydessä ja kuinka paljon tarkistustyötä vaaditaan automaattisen konvertoinnin lisäksi.

Tässä projektissa laaditaan yksityiskohtaiset konversiosäännöt ja niitä toteuttava työkalu, jolla tehdä Melindan BIB-tietueiden konversio

Konversioiden valmistelu

Konversioiden valmistelu

 

Konversioyhteistyöryhmä 2018

Image Added

YSOn käyttöönotto kuvailuvälineissä

YSOn voi saada käyttöönsä usealla tavalla. Helpoin ja suositeltava tapa on kytkeä Finto-palvelun rajapinnat (api.finto.fi) omaan kuvailujärjestelmään, jolloin mitä tahansa Finton sanastoa voidaan käyttää suoraan lähteestä aina ajan tasalla olevana versiona. Näin toimivat jo nyt esimerkiksi Axiellin Aurora-järjestelmää käyttävät kirjastot.

Jos käytössä olevaan järjestelmään ei voida kytkeä Finton rajapintoja, voidaan YSO tuoda järjestelmän sisäiseksi sanastoksi. MARC-formaattia käyttävissä kirjastoissa tämä tarkoittaisi YSOn käsitteiden muuntamista auktoriteettitietueiksi, joita voidaa käyttää kuvailussa samaan tapaan kuin YSAn käsitteitä (niillä joilla YSA on ollut järjestelmässä).

YSOa voidaan käyttää myös suoraan Finton selailukäyttöliittymän kautta, jolloin käsitteiden tunnisteet ja/tai termit kopioidaan Fintosta kuvailtaviin tietueisiin. Tämä ei kuitenkaan ole tehokas ratkaisu kuvailua täysipäiväisesti tekeville.

Projekti toteutetaan Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut-yksikössä osana Metatiedon asiantuntijapalveluita (Asiasanastot ja ontologiat)  tiiviissä yhteistyössä Finto - suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu kanssa.Projektissa työskentelevät Jarmo Saarikko tietoasiantuntija ja Alex Kourijoki tietojärjestelmäasiantuntija vuosina 2018-2020 sekä tietojärjestelmäasiantuntija Okko Vainonen vuonna 2019.  
  • Finton monikieliset YSO sekä SLM sanasto ontologiat on tuotettu MARC-muotoon ja on ovat molemmat Melinda-kuvailijoiden käytettävissä Asterissa.
  • YSO tulee käyttöön Asterissa vuoden 2019 alkupuolella

Aikataulu

 

  • YSO:n käsitteiden englanninkieliest termit näkyvät  auktoriteettitietueen 750 ja 751 riveillä.