Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

KOOSTEKÄSITTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ (DEPREKOINTI)

Kaikki YSOn koostekäsitteet on päätetty deprekoida ja päätös on toteutettu kesäkuussa 2016. Deprekointi eli tuttavallisemmin hautaaminen on tapa poistaa käsite ontologiasta. Koska käsitteiden tunnisteet on tarkoitettu pysyviksi, ei käsitteitä poisteta jälkiä jättämättä, vaan käsitteen URIllä pääsee edelleen kiinni haudattuun käsitteeseen. Haudattua käsitettä ei kuitenkaan tule enää käyttää ja se sisältää koneluettavan uudelleenohjauksen johonkin validiin käsitteeseen, joka korvaa käsitteen jatkossa.

MIKÄ ON KOOSTEKÄSITE?

YSOssa on ollut paljon jaettuja käsitteitä ja näihin liittyviä koostekäsitteitä. Jaetut käsitteet juontuvat termeistä, joilla on useita eri merkityksiä. Merkityserojen vuoksi käsitteitä on jaettu ja termeille on lisätty sulkutarkenteet, esim. realismi (filosofia) ja realismi (taide). YSAssa tällaisia jakoja on ollut vähemmän, mutta YSOa rakennettaessa FinnONTO-projektissa käsitteitä on jaettu useasta eri syystä. Näitä ovat olleet mm. se, että termi viittaa määritelmällisesti kahteen eri käsitteeseen (kaakao on sekä juoma että sen valmistukseen käytetty raaka-aine);  se, että suomen yhtä termiä vastaa ruotsin kielessä kaksi tai useampi termiä (termiä parantaminen vastaavat ruotsissa förbättring ja helande); tai se, että merkitykseltään laajan käsitteen hierarkisointi ontologiassa on johtanut käsitteen jakoon (eräkirjallisuus voi olla joko kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta).

Käsitejaon lisäksi YSOssa on luotu koostekäsitteitä, joiden tarkoitus on ollut toimia linkkinä YSOn jaettujen käsitteiden ja YSAn merkitykseltään epätarkemman asiasanan välillä.  Ajatuksena on ollut, että koostekäsitteen avulla haussa voisi yhdistää sekä YSAn asiasanalla että YSOn jaetuilla käsitteillä kuvailtu sisältö.

PERUSTEITA PÄÄTÖKSELLE

Ajatus koostekäsitteiden taustalla oli sinänsä hyvä - luodaan jaetuille käsitteille koneluettava yhdistelmä. Niiden käyttäminen käytännössä on kuitenkin osoittautunut hankalaksi. Alunperin ajatus oli, että kun YSOn kohdalla tehdyssä käsiteanalyysissä YSAn termi on päätetty jakaa kahdeksi käsitteeksi, jäisi koostekäsite merkitsemään tätä päätöstä ja sisältäisi linkin YSAn termiin. Käytännössä linkkiä ei kuitenkaan muodostettu koostekäsitteeseen vaan jaetut käsitteet linkitettiin suoraan YSAan. Tämä osin senkin takia, että YSAa on kehitetty eteenpäin ja sielläkin on sittemmin päädytty jakamaan termejä vastaavasti kuin YSOssa, jolloin linkit on helpompi muodostaa suoraan käsitteistä koostekäsitteiden sijaan.

...

Lopullinen innoitus koostekäsitteiden hautaamiselle tuli, kun tutkimme kansallisbibliografia Fennican kuvailutietojen muuttamista YSAsta YSOon. Tämän tarkastelun yhteydessä havaittiin, että koostekäsitteiden hyödyntäminen muunnoksen yhteydessä on hankalaa ja päädyimme suosittelemaan, että niitä ei käytettäisi - siitä huolimatta, että tämä oli juuri se käyttötapaus, johon koostekäsitteet oli alunperin tarkoitettu.

DEPREKOINNIN VAIKUTUS

Koostekäsitteitä ei ole otettu KOKOon, joten sen kannalta niiden hautaaminen on ongelmaton. Myöskään erikoisontologioiden kohdalla suoraa ongelmaa ei pitäisi olla, koska mikään muu käsite ei suoraan viittaa koostekäsitteeseen. Joissain erikoisontologioissa tosin on YSOn esimerkin mukaisesti luotu omia koostekäsitteitä, joiden kohtaloa pitää pohtia tapauskohtaisesti. Hautaaminen on näidenkin kohdalla mahdollista, mutta mitään pakkoa siihen ei ole, jos esimerkiksi koostekäsitteitä on jotenkin hyödynnetty erikoisontologian kohdalla.

Tietojemme mukaan mikään taho Aalto-yliopiston SeCo-tutkimusryhmän ulkopuolella ei ole koostekäsitteitä järjestelmissään hyödyntänyt. Koostekäsitteiden hautaaminen tarkoittaa enemmänkin sitä, että ontologian rakenne yksinkertaistuu, joten sen käytön ei pitäisi ainakaan hankaloitua.

Listaus: kaikki YSOsta deprekoidut koostekäsitteet (Excel-taulukko) (28-06-2016)