Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width70 %

Melindan toimintaohje on kuvailuprosessin mukaan jäsennelty kokoelma yleisiä ohjeita Melindassa Melinda-ympäristössä toimimiseen. Siihen on koottu linkit luetteloijan tarvitsemiin muihin ohjeisiin ja resursseihin. Ohje Se on tarkoitettu kaikkien Melinda-kirjastojen käyttöön, kuitenkin esimerkiksi kansallisbibliografian tai Varastokirjaston osalta kuvailuprosessin yksityiskohdissa voi olla eroja. Ohje sisältää yksityiskohtaisia toimintaohjeita Aleph-järjestelmällä kuvaileville kirjastoille. Nämä Aleph-järjestelmän toimintaohjeet on esitetty samassa yhteydessä kuin yleisten kirjastojen Axiell Aurora -kirjastojärjestelmän ohjeet.
Toimintaohjeessa on lisäksi yksityiskohtaisia ohjeita Aleph- ja Aurora-kirjastojärjestelmällä kuvaileville kirjastoille.

Melindan työskentelykäytäntöjä ja apuvälineitä kehitetään jatkuvasti. Lisäksi Melindaan tulee mukaan uusia kokoelmia ja tiedontuottajia aika ajoin. Näistä syistä myös toimintaohjetta päivitetään aina tarvittaessatarpeen vaatiessa.

Ohjeeseen liittyvää palautetta voi lähettää osoitteeseen melinda-posti[at]helsinki.fi.

Melindassa työskentelyn periaatteet

Ohjeistukset ja standardit. Kuvailun perustana Melindassa ovat:

Kaikkia virallisia asiasanastoja ja luokituksia voi käyttää. Myös omat asiasanat ovat mahdollisia. Oman kirjaston luettelointikieltä saa käyttää eikä poimittujen tietueiden luettelointikieltä tarvitse muuttaa. Kuvailussa käytetään RDA-ohjeiden mukaisia ydinelementtejä ja suomalaisten kirjastojen sopimia lisäydinelementtejä. Melindassa voi olla myös kirjastojen hankintatietueita ja kustantajien ennakkotietoja, joiden taso on kuvailun taso voi olla Melindassa yleensä käytettyä kuvailun tasoa (4) matalampi.

Melindaan vietävä aineisto. Kaikenlaista kirjastoaineistoa voi kuvailla Melindaan. Melindaan voi kuvailla kaikkia aineistotyyppejä ja myös osakohteita. Myös paikallis- ja erikoiskokoelmiin kuuluvan aineiston kuvailu Melindaan on suotavaa. Pois jätetään pääsääntöisesti kuitenkin paikalliskäyttöiset esineet, joita ei kuvailla bibliografisesti, kuten sateenvarjot tai ompelukoneet.

Yhteinen data, yhtenäiset käytännöt. Metatietovarannossa työskentelyn lähtökohtana on laadukkaan datan tuottaminen yhteiskäyttöön yhtenäisin periaattein. Melindaan tallennettavan bibliografisen metatiedon tulee olla käytettävissä yleisesti, nyt ja tulevaisuudessa. Paikallistietokantaan tästä yleistietueesta voidaan suodattaa oman organisaation tarpeiden mukainen kokonaisuus erilaisin asetuksin (replikointi- ja filtteriasetukset, ohjauskomennot, näyttöluettelon asetukset). Sama tietue voikin näyttää varsin erilaiselta metatietovarannossa ja paikallistietokannassa kirjaston valitsemista asetuksista riippuen. Puhtaasti kokoelma- tai nidekohtainen informaatio tulee sijoittaa paikallistietokannan tietoihin.

Metatietovarantoajattelu. Metatietovarannossa bibliografista metatietoa kartutetaan ja kehitetään keskitetysti yhteistyössä kansallisesti käytettäväksi. Kantavana ajatuksena on pyrkimys tehokkaaseen yhteistyöhön, päällekkäisyyksien välttämiseen ja jo tehdyn työn maksimaaliseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että jokainen nimeke kuvaillaan metatietovarantoon ainoastaan kerran, yhdenmukaisin periaattein ja laadukkaasti. Tämänhetkisten kokoelmien kuvailun lisäksi metatietoa tuotetaan myös tulevaisuuden tarpeita varten. Tiedonhakijaa metatietovaranto auttaa paikantamisen lisäksi selvittämään, millaista aineistoa on ylipäätään olemassa. Käytännössä metatietovarantoajattelusta seuraa, että Melindassa säilytetään jatkossa metatiedot sellaisestakin aineistosta, joka jota ei enää ole minkään metatietovarantoon kuuluvan kirjaston kokoelmissa. Tehtyä työtä ei siis poisteta, ellei kyseessä ole suoranaisesti virheellinen tai päällekkäinen data kuten tuplatietueet.

Ammattitaitoinen työskentely ja toisten tekemän työn kunnioitus. Melindan kuvailun perusperiaatteena on, että toisten työ hyväksytään ja sitä kunnioitetaan. Havaitut virheet tulee korjata ja tietueita saa rikastaa esimerkiksi sisällönkuvailulla. Merkittävistä korjauksista, kuten hakuelementtien muutoksesta, ilmoitetaan muille kirjastoille sähköpostilistalla (voy-cat[at]helsinki.fi, liittymisohjeet täällä). Yksittäisiä kirjastoja koskevat viestit voi lähettää suoraan ao. kirjastoilleVäärinyhdistyneet tietueet ja muut erityistapaukset ilmoitetaan lomakkeella Kansalliskirjastolle. Huolehdi myös oman työsi laadusta ja osaamisesi päivittämisestä.

Yksi tietue nimekkeelle. Pääsääntöisesti metatietovarannossa jokaista nimekettä kohden tulee olla vain yksi bibliografinen tietue. Keskeinen vaihe aineiston kuvailuprosessissa onkin huolellinen tiedonhaku ennen uuden tietueen tekemistä tai poimintaa Melindaan, jotta tuplatietueita ei pääse syntymään. Sääntöön on kuitenkin myös poikkeuksia (ks. kohta Tietueen hakeminen).

Kansallisbibliografian kuvailuun on erityisiä linjauksia. 

Column
width30 %
Panel

Sivun sisällys

Table of Contents

...

Panel
borderColorblack
bgColorwhite
borderStyledashed

Tietueen hakeminen

Kuvailuprosessi alkaa aina tiedonhaulla. On ensiarvoisen tärkeää selvittää ensimmäiseksi huolellisesti, onko kuvailtavalle nimekkeelle jo olemassa tietuetta, tai voidaanko esimerkiksi teoksen vanhempien painosten tietueita hyödyntää kuvailun pohjana. Ennen uuteen kuvailuun ryhtymistä tulee saatavuus tarkistaa usealla eri hakuelementteihin perustuvalla haulla. Ensimmäinen haku on hyvä tehdä ISBN-tunnuksen tai vastaavan yksilöivän tunnisteen perusteella. Mikäli tämä ei tuota osumia, voidaan käyttää muita hakutapoja kuten tekijä- ja nimekehakua.

Tiedonhausta voidaan saada seuraavat tulokset:

HakutulosToimenpiteet
Yksi tietueMikäli esimerkiksi ISBN-haku tuottaa yhden osuman, se tarkistetaan ja poimitaan sitten paikalliskantaan joko sellaisenaan tai muokaten.
Hankinta- tai ennakkotietueKuvailtaessa vasta ilmestynyttä nimekettä haun tuloksena voi olla myös kirjaston hankinta- tai kustantajan ennakkotietue. Tällöin tämä tietue toimii kuvailun pohjana. Melindan ennakko- ja hankintatietueita voi vapaasti muokata. Erillistä tietuetta ei missään tapauksessa tule tehdä, jos minitietue on saatavilla, sillä tämä johtaisi tuplatietueiden syntymiseen. Minitietueiden täydentämisessä kannattaa hyödyntää tallennusalustoja. 
Useita osumia

Tiedonhaun tuloksena voi olla jossain tapauksissa useita samaan nimekkeeseen viittaavia tietueita, erityisesti luetteloitaessa aineistoa, joka on julkaistu ennen ISBN-tunnusten käyttöönottoa. Yleensä nämä tapaukset ovat syntyneet uusien tietokantojen siirtyessä Melindaan.

Jos kyseessä on tuplatietue , eli samaan nimekkeeseen viittaavia tietueita on kaksi tai enemmän, voit lisätä tietokantatunnuksen      yhteen niistä ja yhdistää sitten tietueet itse selaimessa toimivalla Merge-ohjelmalla .    Huolehdi kuitenkin ennen yhdistämiseen ryhtymistä, että hallitset kuvailusääntöjen säädökset tilanteista, joissa tehdään uusi kuvailu nimekkeelle. Näistä tärkeimmät ovat: 

  • Mikäli ISBN-tunnus muuttuu uudessa painoksessa, tehdään uusi kuvailu.
  • Julkaisun jokaisesta ilmiasusta (esim. painettu ja elektroninen) tehdään erilliset kuvailutietueet.
  • Lisäksi Varastokirjastolla on heidän käyttämäänsä matalamman tarkkuuden kuvailutasoon liittyviä muista poikkeavia käytäntöjä, esimerkiksi moniosaisten teosten kuvailua yhdellä tietueella.

Tietueiden yhdistelyssä tulee olla erittäin huolellinen, sillä väärin yhdistyneiden tietueiden erottelu on hankala ja aikaa vievä prosessi.

Vanhempia painoksia tai sarjan muita osia

Jos Melindasta ei löydy valmista tietuetta kuvailtavalle nimekkeelle mutta sen sijaan teoksen muita painoksia tai sarjajulkaisun aiempia osia, näitä voi käyttää uuden nimekkeen pohjana. 

Ei osumiaMikäli usean eri hakuelementteihin perustuvan haun jälkeen todetaan, ettei nimekettä ole vielä kuvailtu Melindaan, tietue tulee luodauusi tietue.  

Tietueen hakeminen ulkoisista tietokannoista

 Jos luetteloitavalle nimekkeelle ei löydy tietuetta Melindasta, tietuetta kannattaa etsiä ulkoisista tietokannoista.

Expand
titleOhje Alephille

Tämän voi tehdä BookWhere-ohjelmalla tai suoraan Alephilla. Huomaa, että Alephilla ulkomailta poimitut tietueet joutuu muokkaamaan käsin suomalaisten luettelointikäytäntöjen mukaisesti, sillä Alephissa ei ole sisäänrakennettua konversiota. BookWhere-poiminta onkin yleensä käytännössä suoraa poimintaa vaivattomampaa ja myös nopeampaa. Lisäksi konversio tarkistaa ja tarvittaessa muuntaa myös poimittujen tietueiden merkistön.

Mikäli kirjastolla ei ole BookWhere-lisenssiä, myös Voyagerin etäyhteystoiminnolla voi poimia tietueita. Voyagerista tallennetut tietueet voidaan sitten ajaa BookWhere-konversion läpi.

Panel

Ohje Auroralle

Panel
borderColorblack
bgColorwhite
borderStyledashed

Tietueen luominen Melindaan

Uusi tietue voidaan luoda Melindaan joko poimimalla se ulkoisesta tietokannasta tai primaariluetteloimalla.

Poimintaluettelointi

Tietueen konvertointi

Vaikka metatietovarannossa käytettävä MARC 21 -formaatti on laajassa kansainvälisessä käytössä, poikkeavat eri maiden kuvailukäytännöt toisistaan niin paljon että ulkomaisista tietokannoista poimitut tietueet on ajettava konversion läpi ennen tuontia Melindaan. Lisäksi poimitut tietueet voivat käyttää eri merkistöä, joka vaatii muunnoksen ennen tallennusta. Tietueiden konvertointi tapahtuu USEMARCON-ohjelmalla, jonka yhteydessä voi halutessaan käyttää graafista USEMARCON GUI -käyttöliittymää.

USEMARCONilla voidaan ajaa erilaisia konversioita, joita jaellaan ns. konversiopaketteina. Ohjelman käyttämiä konversiosääntöjä voi muokata myös itse verrattain helposti, tähän ohjeita tarjoaa ohjelman manuaali (PDF).

Melindassa voidaan käyttää seuraavia Kansalliskirjaston tarjoamia konversioita:

 • BookWhere-konversio (GitHubissa): siivoaa ulkomaisista tietokannoista poimittujen tietueiden ylimääräisiä kenttiä, suomentaa funktiokoodeja ja tekee muita suomalaisen luettelointikäytännön mukaisia muunnoksia.
 • Kyrilliikkakonversiot : translitteroivat kyrillisillä kirjaimilla tallennetut kentät latinalaisille aakkosille omiin kenttiinsä, säästäen näin luetteloijan vaivoja ja aikaa. Näin käsitellyt tietueet ovat löydettävissä sekä kyrillisin kirjaimin että latinitsaksi tehtävillä hauilla. Itse tallennetuille ja muualta poimituille kyrilliikkatietueille on erilliset konversiot. Primaariluetteloidut kyrilliikkatietueet konvertoidaan Melindaan luetteloitaessa serverillä eli Usemarconia tai konversiopakettia ei tarvitse käyttää. Poimitut kyrilliikkatietueet sen sijaan ajetaan normaalisti USEMARCON-konversion läpi.
 • Ebrary-tietueille ja SFX-lehtien minitietueille on omat konversionsa (GitHubissa)
 • USEMARCON & USEMARCON GUI: ohjelmat sekä ohjeita niiden asennukseen ja käyttöön 
Konversiopaketteja päivitetään aika ajoin, varmista että käytössäsi on viimeisin versio. Päivityksien julkaisuista tiedotetaan voy-cat[at]helsinki.fi-sähköpostilistalla.

Poimitun tietueen ja minitietueen yhdistäminen

Mikäli ulkomaisesta tietokannasta poimitulle tietueelle on olemassa jo minitietue, tulee täydellinen tietue yhdistää minitietueeseen. Tämä tapahtuu seuraavasti:

Expand
titleYhdistäminen Alephissa
 • Avaa molemmat tietueet (esim. hankintatietue ja poimittu täydellinen tietue) Alephissa.
 • Kopioi täydellinen tietue leikepöydälle klikkaamalla se aktiiviseksi ja valitsemalla valikoista Edit text... - Copy record (tai Ctrl+D)
 • Klikkaa minitietue aktiiviseksi. Liitä kopioitu tietue sen päälle valitsemalla Edit text ... - Paste Record (tai Alt+D). Kohdetietueen tunniste (tietue-ID kentässä 001) säilyy, samoin tietokantatunnukset SID- ja LOW-kentissä, varsinainen bibliografinen tieto tulee kopioidusta tietueesta.
 • Tallenna muutokset. Jos lähdetietue (esim. BookWherestä) on välillä tallennettu, muista poistaa se Melindasta.
Panel

Yhdistäminen AurorasssaAurorassa

Toinen tapa minitietueen ja poimitun tietueen yhdistämiseen on tallentaa poimittu tietue ensin Melindaan ja yhdistää tietueet sitten Merge+ -ohjelmalla.

Ulkoisista tietokannoista haetun tietueen käsittely

Expand
titleOhje Alephille

Alephilla etäkannasta haettu tietue pitää kopioida Cataloguing-valikon Duplicate Record-kohdasta (pikanäppäin Ctrl-N). Sen jälkeen se on käsiteltävissä kuten normaali uusi tietue, ja saa Melindan tietuenumeron, kun se tallennetaan.Etäpoiminnassa syntyneet SID-kentät tulee poistaa tietueesta ennen tallentamista. Alla esimerkkitapaus:
SID   $$aZ39 $$b TILDA $$c

Panel

Ohje Auroralle

Primaariluettelointi

Uutta nimekettä primaariluetteloitaessa on tavallisesti järkevintä käyttää kuvailun pohjana soveltuvaa vanhaa tietuetta tai tallennusalustaa. Tällainen työskentelytapa säästää aikaa ja vaivaa sekä vähentää virhemahdollisuuksia.

Tietueen kopioiminen luetteloinnin pohjaksi

Jos tietokannassa on  tietue esimerkiksi kuvailtavan nimekkeen vanhemmalle painokselle, moniosaisen teoksen aikaisemmalle osalle, samassa sarjassa julkaistulle aiemmalle nimekkeelle tai vastaavalla tavalla samantyyppiselle teokselle, kannattaa kuvailu tehdä tällaisen tietueen pohjalle. Toimi tällaisessa tapauksessa näin: 

Expand
titleOhje Alephille
 • Avaa pohjana käytettävä tietue näytölle
 • Tee tietueesta kopio klikkaamalla Alephin palkista Cataloging - Duplicate Record (tai Ctrl+N)
 • Perkaa kopioidusta tietueesta kaikki tunnistekentät, tilastointimerkinnät ja tietokantatunnukset. Näitä ovat esimerkiksi kentät 010, 015, 020, 022, 035, 579 ja SID.
 • Muokkaa kopiota tarpeen mukaan, tallenna ja lisää LOW-tag normaalisti.
Panel

Ohje Auroralle

Tallennusalustojen/luettelointipohjien käyttö

Kun nimeke kuvaillaan alusta alkaen itse, on yleensä hyvä käyttää jotain tallennusalustaa. Luettelointiohjelmissa on käytettävissä valmiita tallennusalustoja erityyppisille aineistoille, minkä lisäksi niitä voi luoda myös itse paikalliseen käyttöön. Omiin tallennusalustoihin voi esitäyttää oman organisaation käytäntöjen mukaista sisältöä.

Minitietueen ja tallennusalustan yhdistäminen

Kuten alusta asti tehtävässä primaariluetteloinnissa, myös hankinta- tai ennakkotietueen täydentämisessä kannattaa käyttää apuna tallennusalustoja. Tämä toimii seuraavasti:

Expand
titleOhje Alephille
 • Avaa minitietue näytölle muokattavaksi.
 • Valitse Edit Actions - Expand from Template (tai Ctrl+E)
 • Valitse avautuvasta luettelosta sopiva tallennusalusta joko palvelimelta tai omalta kovalevyltäsi.
Valittu tallennusalusta avautuu siten, että minitietueen kenttien sisältö säilyy.
Panel
Ohje Auroralle

Auktorisoitujen hakumuotojen käyttö

Henkilö- ja yhteisönnimistä sekä asiasanoista käytetään hakukentissä (mm. 100/600/700-kentät) auktorisoituja hakumuotoja. Suoraan julkaisusta otetut muodot merkitään kuvailukenttiin jäljennettävät tiedot (esim. kenttään 245 ). Kuvailukentissä ja julkaisuissa olevat muodot ja 264), eivät välttämättä ole auktorisoituja muotoja.

Melindassa on käytössä auktoriteettitietokanta Asteri, jonka sanastoista löytyvät tällä hetkellä ajantasaiset YSA, Allärs, Musa ja Cilla sekä nimistä Fennican tuottamat henkilönimi- ja yhteisöauktoriteetit. Asiasana-, yhteisö- ja henkilökenttiä syötettäessä on tärkeää muistaa tehdä aina auktoriteettitarkistus Asterista, jotta hakumuodot tulevat tietokantaan oikein ja yhdenmukaisella tavalla.

Vaikka Asterissa on lähinnä kotimaisia nimiä, myös ulkomaiset nimet kannattaa tarkistaa. Eri maiden kansalliskirjastojen tietokannat ovat hyviä lähteitä. Muutama esimerkkilinkki:

 

Expand
titleOhje hakumuotojen käyttöön Alephissa

Mikäli työasemallasi ei ole Asteria asennettuna, saat sen asennettua seuraavan ohjeen avulla: 

Panel

Ohje hakumuotojen käyttöön Aurorassa

Metatietosanasto ja vakiofraasit

Melindassa käytetään yleisiä huomautuksia ja vakiofraaseja, joita löytyy Metatietosanastosta. Yhdenmukaisten termien käyttö on tärkeää, koska se mahdollistaa tiedon automaattisen käsittelyn. Metatietosanasto on kuvailijan työkalu aineiston kuvailussa ja hauissa tarvittavien termien valinnassa. Metatietosanasto on jäsennelty RDA-rakenteen mukaisesti. Sanastoa täydennetään jatkuvasti.

Expand
titleOhje Alephille

Asterista poimittavien auktorisoitujen nimimuotojen ja asiasanojen lisäksi Alephissa myös monien muiden kenttien sisältö voidaan poimia valmiista vaihtoehdoista. Tällaisia vaihtoehtolistoja löytyy esimerkiksi erilaisille koodeille ja vakiofraaseille. Sisältövaihtoehdot liittyvät Metatietosanaston termeihin ja fraaseihin, MARC 21 -formaattiin, sen suomalaisiin soveltamiskäytäntöihin sekä Alephin toiminnallisuuteen.

Expand
titleOhje Auroralle
 •  Auroran luettelointipohjissa Aurorassa on poimittavissa valmiita sisältövaihtoehtoja kentille: luettelointipohjat eräissä kentissä (mm. suhdetermit) ja luettelointipohjiin voi laittaa fraaseja valmiiksi.

Melindan ja paikallistietokannan työnjako

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu yleisellä tasolla Melindassa ja paikallistietokannassa tehtävät toimenpiteet Alephia käyttävissä kirjastoissa.
 

Bibliografisten tietueiden luetteloinnin suhteen pääsääntö on, että kaikki kokoelmakohtaiset tiedot sijoitetaan paikalliskantaan. Esimerkiksi organisaatiokohtaiset huomautukset, kuten omistushistoria- tai nidekohtaiset huomautukset merkitään kirjaston omaan tietokantaan. 


Jos Melindan tietueeseen on merkittävä organisaatiokohtainen huomautus, siihen merkitään kirjaston ISIL-tunnus tai tietokantatunnus osakenttään $5. Tällaisista tapauksista esimerkkejä löytyy MARC 21 -formaatin sovellusohjeesta. 

Replikointi

Replikointi tarkoittaa tietueiden päivittymistä Melindasta paikalliskantoihin. Tietokantakohtaiset replikointisäännöt määrittelevät yleisesti, millaisina Melindan tietueet kopioituvat paikalliskantaan ja millaiset niihin tehtävät muutokset päivittyvät myös omaan tietokantaan.

Replikoinnin ohjauskomennot
 Ohjauskomentoja käyttämällä replikointisääntöjä voidaan tarvittaessa ohittaa, esimerkiksi ottaa mukaan replikoinnissa normaalisti karsittava kenttä tai poistaa säännössä mukaan otettava kenttä.
Panel
borderColorblack
bgColorwhite
borderStyledashed

Tietueen tarkastaminen ja muokkaaminen

Lähtökohtana Melinda-tietueiden käsittelyssä on yksinkertainen ohje: tarkasta tietue huolellisesti läpi, eli katso että siitä löytyy löytyvät tarvittavat tiedot ja ne ovat oikein. Mikäli tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa ja täydennä ne.

Mahdolliset ja kielletyt muutokset tietueisiin

Melindassa olevia tietueita saa muokata, erityisesti virheiden korjaaminen on tärkeää ja sisällönkuvailun rikastaminen suotavaa. Tietoja saa kuitenkin poistaa tietueista vain silloin, kun voidaan olla täysin varmoja siitä, että kenttien sisältämä tieto on tarpeetonta tai virheellistä. Jos olet epävarma asiasta tai siitä, mihin kenttää ylipäätään tarvitaan, älä poista sitä. Ongelmatilanteissa kollegoilta saa nopeasti apua sähköpostilistoilla voy-cat[at]helsinki.fi tai me-luetteloijat[at]helsinki.fi (liittymisohjeet täällä).

Yksi peukalosääntö on, että kenttiä, joihin liittyy muiden tietokantojen tunnuksia, ei saa poistaa. Näistä esimerkkinä ovat tilastointimerkinnät (XLUETTELOITU) ja kentät, joihin on liitetty muiden tietokantojen ohjauskomentoja (alakentät $5 ja $9). Lisätietoja esim. täältä.

Melindan tietuetta päivitettäessä pitää olla tarkkana, ettei muuta kiinteämittaisen kentän merkitsevää arvoa "tyhjä" muuksi. Esimerkkinä merkitsevästä tyhjästä ovat Fennican kuvailutaso 000/17, 008/18-21 "ei kuvitusta" tai 28 "ei virallisjulkaisu".

Sarjannimien oikea muoto tarkistetaan sarjan oman kuvailutietueen 245-kentästä. Kotimaiset sarja-aineistot tarkistetaan Fennicasta /tai Melindan Fennica-tietueesta ja ulkomaiset vastaavista kansallisbibliografiatietokannoista, esim. Kongressin kirjastosta. Kannattaa kiinnittää huomiota isoihin ja pieniin kirjaimiin ja numerotiedon merkitsemiseen.


HUOM. Kansallisbibliografia Fennican tietueiden muokkaamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Kansallisbibliografiatietueiden (Fennica-tietueet) käsittely

Kansallisbibliografia Fennican kuvailu Fennicaa on tapahtunut kuvailtu Melindassa tammikuusta 2014 lähtien. Kansallisbibliografian tietueet siis tehdään muiden tiedontuottajien tapaan suoraan Melindaan, josta ne sitten replikoituvat Fennica-tietokantaan. Melindassa oleva tietue on näin ollen myös Fennican osalta ensisijainen. Fennican kuvailussa noudatetaan kansallisbibliografista kuvailutasoa.

Kansallisbibliografian tietueissa on seuraavat tunnisteet:

 • Nimiön merkkipaikassa 17 on kansallisbibliografian tunnuksena tyhjämerkki.
 • 040 #a -kentässä ISIL-tunnus FI-NL (uusimmissa tietueissa)
 • 042-kentässä tunnus finb (uusimmissa tietueissa)
 • LOW-tag: FENNI
 • Yleensä FENNI<KEEP>-merkitty UDK-luokitus 080-kentässä
 • ISBN-tunnuksettomilla kansallisbibliografiatietueilla on NBN-tunnus kentässä 015.

Kansallisbibliografian tietueet eivät ole muihin tietokantoihin nähden erityisasemassa, vaan nekin ovat yhteisiä. Fennican tietueita saa siis tarpeen vaatiessa korjata ja täydentää. Kuten muissakin tietueissa, tietueen tunnisteita ei kuitenkaan tule muuttaa tai tietoja poistaa mikäli niissä ei ole selvää virhettä. Tärkeää on huomioida erityisesti seuraavat seikat:

 • Älä muuta Fennica-tietueiden ISBN- tai ISSN-tunnistenumeroita. Nämä ovat keskeisiä Kansalliskirjaston antamia elementtejä kansallisbibliografiassa. Jos Fennica-tietueiden tunnistenumeroissa on korjattavaa, ilmoita asiasta ISBN- tai ISSN-keskukseen (isbn-keskus[at]helsinki.fiissn-keskus[at]helsinki.fi).
 • Älä muuta Melindassa kansallisbibliografian tietueiden tasokoodia. Tasokoodin voi haluttaessa muuttaa replikointivaiheessa automaattisesti omaan kantaan.
 • Älä poista kansallisbibliografian ohjauskomentoja. Ne ovat muotoa FENNI<KEEP> / <DROP>.
 • Älä poista 594-kentässä olevaa merkintää ENNAKKOTIETO. Kansallisbibliografia korjaa merkinnän aikanaan osana omia prosessejaan.
 • Kansallisbibliografian tietueissa on omia 9XX-kenttiä, joita ei tule poistaa tai editoida. Nämä kentät sisältävät poimintakoodeja ja tilastointiin liittyviä tunnisteita sekä vastaavia vain kansallisbibliografian käyttämiä funktioita.

Jos kopioit kansallisbibliografiatietueen oman tietueesi pohjaksi, tulee kaikki Fennicaan viittaavat tunnisteet poistaa. Poikkeuksen muodostaa LOW-tag, joka ei kopioidu uuteen tietueeseen.

Kansallisbibliografia-kenttien merkitykseen ja Fennican kuvailuperiaatteisiin voi tutustua julkaisuarkisto Doriassa olevien dokumenttien avulla.

Hybriditietueet Melindassa

Hybriditietueet ovat RDA-konversiossa muokattuja tietueita, joissa on sekä ISBD- että RDA-tietueiden piirteitä. Hybriditietueen tunnistaa siitä että 040-kentässä ei ole e-osakentässä merkintää rda ja julkaisutiedot ovat 260-kentissä. Kuvailukäytännöt voivat olla ISBD-sääntöjen mukaisia, mm. päähakuelementit voivat poiketa RDA-periaatteista. Vanhoja konversion läpikäyneitä tietueita ei tarvitse yleensä muuttaa RDA:ksi. Kirjoitusvirheiden yms. korjaamista ja tuplakenttien poistamista sekä tietueen siivoamista voi tehdä niin kuin ennenkin muuttamatta tietuetta kuitenkaan RDA-tietueeksi.

...