Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Fennican perushaussa luokituskoodin eteen kirjoitetaan luokitusjärjestelmän tunnus (UDK). Yhdysviivan eteen tulee välilyönti. Esim.

UDK:373.7
UDK:628.3/.6
UDK:616 -056.3
Lehtien ja sarjojen luokituksessa on käytössä vain joitakin lisälukuja.

 

 

001

Tiede.  Tieteen teoria. Tieteen popularisointi

001.18Tulevaisuuden tutkimus. Futurologia
001.89Tiedehallinto. Tiedepolitiikka
002Tietopalvelu. Dokumentaatiopalvelu. Informaatiopalvelu. Tietokannat-
tietyn   alan tietokannat: 002 & ala
003Semiotiikka.   Merkit. Symbolit. Kirjoitus. Kirjoitusjärjestelmät
004Tietotekniikka. Ohjelmointi. Tietojenkäsittely. Atk. Tietokoneet. Tekoäly
-   Internet 654 & 004
006Standardit. Normit. Standardisointi
- tietyn alan standardit: 006 & ala
007Kybernetiikka. Informaatioteoria. Kommunikaatioteoria
  - ks. myös 621.39, 51
008Sivilisaatio.   Kulttuuri. Edistys
009Humanistiset   tieteet, yleistä
01Bibliografiat.   Julkaisuluettelot. Luettelot
015Kansallisbibliografiat
016Erikoisbibliografiat
- 016   & ala
017Kirjastoluettelot.   Yhteisluettelot. Kirjakauppaluettelot
02Kirjastotoimi.   Kirjastotiede
028Lukeminen
05Kausijulkaisut.   Aikakauslehdet. Sarjat
058Yleissisältöiset   vuosikirjat. Osoitekirjat
059Almanakat.   Kalenterit
061Yhteisöt. Järjestöt. Säätiöt. Tutkimuslaitokset. Kokoukset. Näyttelyt
- tietyn alan yhteisöt, järjestöt, kokoukset yms. luokitetaan vain ko. alan luokkaan
061.213Nuorisojärjestöt
069Museot. Museologia
07Lehdistö. Journalismi. Sanomalehdet
- ks. myös 659.3
08Sekasisältöiset   teokset
- Otettu   käyttöön 2007
087.5Lastenkirjallisuus. Nuortenkirjallisuus. Lastenlehdet
087.6Kioskikirjallisuus
- ks. myös 79
09Käsikirjoitukset. Harvinaiskirjat.   Bibliofilia. Exlibrikset
090.1Bibliofilia. Kirjojen keräily
1Filosofia
11/12Metafysiikka. Ontologia. Estetiikka. Kosmologia. Luonnonfilosofia
-   taiteenfilosofia ks. 7.01
133Okkultismi. Salatieteet. Astrologia. Paranormaalit ilmiöt
14Filosofiset suuntaukset
141.33Teosofia. Kristosofia. Antroposofia. Filosofinen mystiikka
141.8Sosialistiset koulukunnat
159.9Psykologia

- psykoanalyysi luokkaan 615.851

159.91Psykofysiologia. Mielenterveys. Mentaalihygienia
- ks.  myös 612.8, 616.8
159.92Kehityspsykologia. Persoonallisuuden   psykologia. Vertaileva psykologia. Ikäkausipsykologia.
- ks. myös   159.91, 612.8
159.94/.95Henkiset perustoiminnot
159.953Muisti
159.953.5Oppiminen
159.961Parapsykologia
16Logiikka. Tietoteoria. Epistemologia
17Etiikka. Moraali. Käytännöllinen filosofia. Elämäntaito
179.3Eläinsuojelu. Eläinrääkkäys
 - koe-eläimet ks. 57.08
2Uskonto. Teologia
21Luonnollinen   teologia. Vapaa-ajattelu. Ateismi. Panteismi
22/28Kristinusko.   Kristillinen teologia
22Raamattu
23Dogmatiikka
24Kristillinen   etiikka. Kristillinen taide. Hymnologia. Hartaus. Mystiikka. Askeesi Uskonnolliset kokemukset
25Pastoraaliteologia.   Sielunhoito. Saarnaoppi. Homiletiikka
26Kristillinen   kirkko. Kirkon hallinto. Kirkko ja yhteiskunta. Ekumenia. Liturgiikka. Sakramentit. Kristillinen kasvatus. Kristilliset järjestöt
266Lähetystyö.   Diakonia
27Yleinen   kirkkohistoria. Patristiikka
28Kristilliset   kirkot. Kristilliset yhteisöt
281.9Ortodoksinen kirkko
284.1Luterilaiset kirkot. Herätysliikkeet
29Ei-kristilliset   uskonnot. Uskontotiede. Mytologia 
- Mytologia: ks. myös 39
294Intian   uskonnot. Buddhalaisuus. Hindulaisuus. Jooga
296Juutalaisuus
297Islam
3Yhteiskuntatieteet
303Yhteiskuntatieteiden  tutkimusmenetelmät. Yhteiskuntatieteiden metodologia
- tilastomenetelmät   ks. myös 311
304Yhteiskuntapolitiikka. Sosiaalipolitiikka
- ks.   myös 364
305Sukupuolitutkimus. Sukupuoliroolit
308Sosiografia. Yhteiskuntakuvaus
311

Tilastotiede. Tilaston teoria. Tilastomenetelmät
- tilastomenetelmät   ks. myös 303 
 -   matemaattinen tilastotiede ks. 51

311.3Viralliset tilastot
-   erikoisalojen viralliset tilastot: 311.3 & ala
311.4Yksityiset   tilastot
-   erikoisalojen tilastot: 311.4 & ala
314Väestötiede. Väestötutkimus. Demografia. Muuttoliike. Siirtolaisuus
316Sosiologia
316.6Sosiaalinen   käyttäytyminen. Sosiaalipsykologia
316.7Kulttuurisosiologia. Kulttuuriantropologia. Sosiaaliantropologia
- Myös nuorisoryhmien alakulttuurit
-   Perinnetieteet: 39           
316.77Viestinnän sosiologia
- ks. myös 654, 659.3
32Politiikantutkimus. Valtio-oppi
323.1Kansallisuusliikkeet. Kansalliset vähemmistöt. Kansallisuuskysymykset
324Vaalit
327Kansainväliset   suhteet. Kansainvälinen politiikka. Ulkopolitiikka. Ystävyysseurat
327.3Rauhanliike. Pasifismi. Aseidenriisunta
328Kansanedustuslaitokset. Hallitukset
329Poliittiset puolueet. Poliittiset liikkeet
33Kansantalous.   Kansantaloustiede
330Kansantaloustieteen   yleiset käsitteet. Kansantalouden teoria. Kansantulo. Kulutus. Elintaso
330.5Kansantalouden   tilinpito. Kansantulo. Kansantuote
331Työ.   Työtiede
331.1Työmarkkinajärjestöt.   Ammattiyhdistysliike. Työelämän suhteet. Työpaikkademokratia. Työtaistelut
- tietyn   alan työmarkkinajärjestöt yms.: 331.1 & ala
331.2Palkat.   Palkkaus
- Otettu   käyttöön 2007
331.4Työolot.   Työympäristö. Työsuojelu. Työturvallisuus. Työterveys. Työperäiset sairaudet.   Työtapaturmat. Työterveyshuolto
-  työterveys ks. 613.6
331.5Työllisyys.   Työttömyys. Työmarkkinat
332Aluetalous.   Maa. Kiinteistöt
334Osuustoiminta.   Kauppakamarit
336Julkinen talous.   Valtiontalous. Kunnallistalous
-   kunnallistalous: 336 ja 352 
  - valtiontalous: 336 ja 353/354
336.2Verotus
336.7Raha.   Pankit. Arvopaperit. Luotot
338Taloudellinen tila.   Suhdanteet. Talouspolitiikka. Taloussuunnittelu
-   aluetalous: 332
338.4Elinkeinot.   Palvelut. Matkailuelinkeino
-   matkailu ks. myös 379.85
338.45Teollisuustalous. Teollisuuspolitiikka
338.5Hinnat
339Kauppa              
 - Liiketalouden kannalta ks. 658
339.5/.7Ulkomaankauppa.   Kauppapolitiikka. Tullit
- tullit   ks. myös 336
339.9Kansainväliset   taloussuhteet. Maailmantalous
339.92Kansainväliset   talousyhteisöt. Taloudellinen integraatio
339.96Kehitysyhteistyö
34Oikeus
340Oikeuden aputieteet. Oikeusfilosofia. Oikeustieteen metodologia
341Kansainvälinen oikeus
341.1Kansainvälisiä organisaatioita käsittelevä oikeus
342Julkisoikeus. Valtio-oikeus. Valtiosääntöoikeus. Perusoikeudet. Kansalaisoikeudet.   Ihmisoikeudet
343Rikosoikeus       
- sotaväen rikosoikeus: 343 & 355/359
343.8/.9Kriminologia. Vankeinhoito
347Siviilioikeus       
-   siviilioikeuden eri alat: 347 & ala
347.7Kauppaoikeus. Yhtiöoikeus
347.77/.78Tekijänoikeus. Patenttioikeus
348Kirkko-oikeus
349.2Työoikeus
349.3Sosiaalioikeus. Sosiaalilainsäädäntö
349.4Maaoikeus. Maatalousoikeus. Rakentamisoikeus. Kaavoitusoikeus
349.6Ympäristöoikeus
349.7Säteilyturvallisuuslainsäädäntö
35.08Hallintoviranomaiset. Virkamiehet. Toimenhaltijat
351/354Julkinen hallinto. Hallinto-oikeus. Hallinto-oppi. Poliisitoimi
351.85Kulttuuripolitiikka
352Paikallishallinto. Kunnallishallinto
353/354Valtionhallinto.   Keskushallinto. Väliportaan hallinto. Lääninhallinto. Maakuntaitsehallinto. Maakuntahallinto
355/359Sotataito. Sotatiede
364Sosiaaliturva. Sosiaalihuolto. Kansanterveys
- ks. myös 304    
- kansanterveys ks. myös 614
364-053.2 Lastenhuolto. Lastensuojelu. Päivähoito. Nuortenhuolto
- Otettu käyttöön 2007
364-053.9 Vanhustenhuolto. Vanhuspolitiikka
- Otettu käyttöön 2007
364-056.26 Vammaishuolto. Invalidihuolto. Kehitysvammahuolto
- Otettu käyttöön 2007
364.4Yhteiskunnan tuki- ja avustusmuodot. Sosiaalityö. Sosiaalipalvelut. Sosiaaliavustukset. Sairaalat
365Asuminen. Asuntopolitiikka
366Kuluttajapolitiikka. Kuluttajansuoja. Kuluttajaneuvonta. Kuluttajakäyttäytyminen
368/369Vakuutus. Eläkkeet
37Kasvatus. Opetus. Koulutus
371Kasvatuksen ja opetuksen organisaatio. Koulutoimi
371.2Koulun toiminnat. Oppilaat. Opettajat
371.3Opetusmenetelmät
371.8Kouluelämä. Koululehdet
372Esikouluopetus. Alkuopetus
372.8Aineopetus & oppiaineen alanmukainen luokitus toisena lukuna, esim. 372.8 & 51
373Peruskoulu. Lukio             
- keskiasteen   ammattikoulutus ks. 377
374.3Nuorisotyö
374.7Aikuiskasvatus.   Työväenopistot. Kansalaisopistot
376Erityiskasvatus.   Erityisopetus
376.3Aistivammaisten   kasvatus
376.4Kehitysvammaisten   kasvatus
377Ammattikoulutus.   Ammatillinen koulutus
378Akateeminen koulutus. Korkeanasteen koulutus. Korkeakoulutus
- Ammattikorkeakoulut 377 & 378
378.14Opetusohjelmat.   Opinto-oppaat
378.18Ylioppilaskunta.   Ylioppilaselämä
378.4Yliopistot
378.6Eri alojen korkeakoulut ja yliopistot
379.8Vapaa-aika. Harrastukset
-  käsityöt ks. 688/689
-  postimerkkeily ks. 656.835
379.85Matkailu             
- ks. myös 338.4
389Mitat. Painot
39Perinnetieteet. Etnologia. Kansatiede
- ks. myös 316.7
398Kansanrunous. Folkloristiikka. Kansantavat. Vuotuisjuhlat
5Matematiikka. Luonnontieteet
502Luonto. Luonnonsuojelu
502.7Uhanalaiset   lajit. Eläimistön ja kasviston säilyttäminen ja suojelu
504Ympäristötieteet. Ympäristökysymykset. Ympäristön saastuminen  
- ympäristönsuojelutekniikka ks. 628, 628.3/.6
504.3Ilmansuojelu. Ilman saastuminen
504.4Vesiensuojelu. Vesien saastuminen
51Matematiikka
52Tähtitiede. Astrofysiikka. Avaruustutkimus
528Geodesia. Maanmittaus. Kartografia
53Fysiikka
531Yleinen   mekaniikka
533Kaasujen   mekaniikka. Aerodynamiikka
534Mekaaniset värähtelyt. Akustiikka
535Valo-oppi  Optiikka
537Sähköoppi. Sähkömagnetismi
539Aineen fysikaalinen rakenne. Hiukkasfysiikka. Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
54Kemia
542Kokeellinen kemia. Laboratoriolaitteet 
- laboratoriotutkimus (lääketiede) ks. 616-07
- laboratoriotutkimus (biologia) ks. 57.08
543Analyyttinen kemia
544Fysikaalinen  kemia
546Epäorgaaninen kemia
547Orgaaninen kemia. Luonnonaineet
549Mineralogia
55Geologia ja sen lähitieteet
550.3Geofysiikka
550.34Seismologia. Maanjäristykset
551.4Geomorfologia. Maanpinnan muodot
551.46Merentutkimus.  Oseanografia
551.5Ilmatiede. Meteorologia
553Malmigeologia
556Hydrologia
56Paleontologia
57Biologiset tieteet
- biotekniikka 663   & 57   
-  biolääketiede 61 & 57
57.08Biologian tutkimusmenetelmät. Koe-eläimet. Mikroskopia
- ks. myös 542
-   koe-eläimet (eläinsuojelu) ks. 179.3
572Antropologia     
- kulttuuriantropologia ks. 316.7 ja 39
574Ekologia
575Perinnöllisyystiede. Genetiikka
576Sytologia. Solubiologia
577Biokemia
578/579Virologia. Mikrobiologia. Bakteriologia
58Kasvitiede
59Eläintiede
595.7Entomologia.   Hyönteiset
597Iktyologia.   Kalat
598.2Ornitologia.   Linnut
599Mammalia.   Nisäkkäät
6Soveltavat   tieteet
608Keksinnöt.   Innovaatiot. Patentit
61Lääketiede
611Anatomia
612Fysiologia
612.8Neurofysiologia. Hermofysiologia. Aistifysiologia
- ks. myös 159.91, 159.9
613Hygienia. Henkilökohtainen terveydenhoito
613.2/.3Ravitsemus
613.6Työterveys. Ammattitaudit. Työperäiset sairaudet. Työlääketiede
- työsuojelu, työturvallisuus ks. 331.4
613.7Lepo. Virkistys. Kuntoliikunta
613.8Päihteet. Alkoholinkäyttö. Huumeiden käyttö. Tupakointi
613.88/.89Sukupuolielämä. Ehkäisymenetelmät. Seksuaaliset vähemmistöt
614Julkinen terveydenhuolto. Elintarvikevalvonta. Väestönsuojelu
- ks. myös 364
614.2Lääkärit. Sairaanhoitohenkilökunta. Terveydenhuoltohenkilöstö
614.7Ympäristöterveys. Ympäristölääketiede
614.8Tapaturmantorjunta. Säteilyturvallisuus. Pelastuspalvelu. Ensiapu
614.84Palontorjunta                     
615Farmakologia  Farmasia
615.1Apteekkiala
615.3Lääkkeet. Lääkeaineet. Immunoterapia
615.4Farmaseuttiset valmisteet. Lääketieteelliset instrumentit. Proteesit
- hammasproteesit ks. 616.314
615.8Kuntoutus. Terapia. Fysikaalinen hoito. Akupunktio. Luontaishoito. Kansanlääkintä
615.851Psykoterapia.  Psykoanalyysi
- vrt.  159.9
616Patologia. Tautioppi
616-002Tuberkuloosi. Reumataudit
616-006Onkologia. Kasvaimet. Syöpätaudit
616-053.2Pediatria  Lastentaudit
616-053.9Geriatria. Vanhustentaudit
616-056.3Allergia
616-07Taudinmääritysoppi.   Diagnostiikka. Kliiniset tutkimukset. Laboratoriotutkimukset
-   laboratoriotutkimus (kemia) ks. 542   
-   laboratoriotutkimus (biologia) ks. 57.08
616-08Hoitotyö. Hoitotiede
616-089.5Anestesiologia. Puudutus. Nukutus
616.1Sydän-   ja verisuonitaudit  
616.2Hengityselinten taudit. Korvataudit. Nenätaudit. Kurkkutaudit
616.24                     Keuhkosairaudet
616.3Ruoansulatuselinten taudit
616.314Odontologia. Hammaslääketiede. Hammastaudit
616.33/.38Gastroenterologia. Mahan ja suoliston taudit
616.379-008.64Diabetes  Sokeritauti
616.5Dermatologia. Ihotaudit
616.6Urologia. Virtsateiden taudit. Andrologia. Miehen sukuelinten taudit
616.7Tuki- ja  liikuntaelinten taudit
616.8Neurologia.  Hermoston taudit
616.89Psykiatria
616.899Kehitysvammaisuus
616.9Tartuntataudit. Sukupuolitaudit
617Kirurgia.            
 - ks.  myös 616-08
617.3Ortopedia
617.7Oftalmologia. Silmätaudit
618Gynekologia. Naistentaudit. Obstetriikka. Synnytysoppi
619Eläinlääketiede. Kotieläinten taudit
62Insinööritieteet. Tekniikka
620.1Aineenkoetus
620.193Korroosio
620.22Materiaalioppi
620.9Energiatalous. Energiapolitiikka
621Konetekniikka  Mekaaninen teknologia
621.039Ydintekniikka
621.1Lämpövoimakoneet. Höyrykoneet
621.22Vesivoima. Hydrauliset koneet
621.3Sähkötekniikka
621.31Voimalat. Sähköenergia. Soveltava sähkömagnetismi. Soveltava sähköstatiikka. Sähkökoneet. Sähkömittaustekniikka
621.37/.38Elektroniikka
621.38Röntgentekniikka  Bioelektroniikka
621.39                     Tietoliikennetekniikka. Viestintätekniikka
621.395Puhelintekniikka
621.396Radiotekniikka. Antennit. Tutkat
621.397Televisiotekniikka. Videotekniikka
621.4Polttomoottorit
621.5Paineilmaenergia. Jäähdytystekniikka. Kylmätekniikka
621.6Putket. Putkistot. Pumput. Venttiilit      
621.7/.9Konepajatekniikka. Metalliteollisuus
- metalliteollisuus ks. myös 669 ja 66/68
621.74                     Valimotekniikka. Valimot
621.78Lämpökäsittelymenetelmät. Kuumennus
621.79Hitsaus, juotto ja liimaus
621.798Pakkaus. Pakkausaineet
621.8Koneenosat. Voimansiirto
621.86Kuljetustekniikka. Kuljetuslaitteet
622Kaivostekniikka. Hienonnus- ja rikastustekniikka
623Sotatekniikka. Aseet
624Rakennustekniikka yleensä. Rakennusstatiikka
624.1Geotekniikka. Maarakennus. Perustukset. Kalliorakennus. Tunnelirakennus. Rakennusgeologia
625Tienrakennus.  adanrakennus
626/627Vesirakennus. Satamat. Padot. Kanavat
-   satamat (liikenne) ks. 656
628Kunnallistekniikka. Vesihuolto. Ympäristönsuojelutekniikka
-   ympäristönsuojelu ks. 504, 504.3, 504.4
628.3/.6Jätteet. Jätevesi. Jätteiden käsittely. Jätehuolto. Teollisuushygienia
628.9Valaistustekniikka
629Liikennevälinetekniikka
629.3Maakulkuneuvot. Autot. Moottoripyörät                     
629.4Raidekulkuneuvot. Junat
629.5                     Vesikulkuneuvot. Laivanrakennus
629.7Lentokoneet
629.78Avaruustekniikka. Avaruuslennot
63Maatalous. Metsätalous. Metsästys. Kalastus
630Metsätalous
630.2Metsänhoito
630.3Metsätyö. Metsäteknologia. Metsäkoneet
630.8Metsäteollisuus
631Maatalous. Maatalouspolitiikka
631.1Maatalousekonomia
631.2/.3Maatalousteknologia
631.52Kasvinjalostus
632Kasvitaudit. Kasvituholaiset. Rikkakasvit. Kasvinsuojelu
633Kasvinviljely
634/635Puutarhaviljely.  Puutarhanhoito
634Hedelmänviljely. Marjanviljely
635.9Koristekasviviljely         
 - ks.   myös 712/719
636Kotieläintalous. Lemmikkieläimet
637Kotieläintuotteet.   Meijerit. Teurastamot                          
 - ks.   myös 663 ja 664
637.1/.4Maitotalous. Meijerit. Kananmunat
637.5/.6Lihateknologia. Lihavalmisteet
638Mehiläishoito
639.1Metsästys. Riistatalous. Riistanhoito
639.2/.6Kalastus. Kalatalous. Kalanviljely. Ravustus
64Kotitalous. Laitostaloudet. Suurtaloudet. Ruoka-aineet. Kodinhoito. Kiinteistönhoito
64.024Ravitsemisala. Majoitusala
641/642Ruoanvalmistus
645Kodinsisustus
65Teollisuuden, kaupan ja liikenteen organisaatio
65.01Organisaatiotutkimus. Organisaatioteoria. Johtaminen
651Toimistot. Toimistotekniikka. Toimistotyö
654Tietoliikenne. Radio. Televisio. Internet
-  ks. myös 316.77, 659.3   
-  viestintätekniikka ks. 621.39
-  verkkokauppa 654 & 658.8
655.1/.3

Graafinen teollisuus.  Kirjapainotaito

-   kirjansidonta ks. 686
655.41                     Kustannusala
-   verkkojulkaiseminen: 655.41 ja 654
655.42                     Kirjakauppa
656Liikenne. Liikenneturvallisuus. Liikenneonnettomuudet
- ks. myös 629, 629.3, 629.4, 629.5 ja 629.7
656.1Tieliikenne
656.2/.4Rautatieliikenne. Raitiotieliikenne
656.6Vesiliikenne. Merenkulku
656.7Ilmaliikenne      
-   urheiluilmailu ks. 797
656.8Posti
656.835Postimerkkeily. Filatelia
657Laskentatoimi. Kirjanpito
658Liiketalous
658.2Yrityksen sijainti. Yrityksen tilat. Tuotantovälineet. Kuljetukset
658.3Henkilöstöhallinto  Henkilöstölehdet & ala
658.5Tuotannonsuunnittelu. Laadunvalvonta 
658.6Kauppatekniikka. Tuotteet. Tuotesuunnittelu. Palvelut
658.7Osto.   Hankinta. Varastointi
658.8Markkinointi.   Myynti. Jakelu. Tukkukauppa
659Mainonta. Tiedotus. Suhdetoiminta       
659.2Taloudellinen neuvonta. Konsultointi    
-   kuluttajaneuvonta, kuluttajansuoja ks. 366
659.3Joukkoviestintä  - ks. myös 07,   316.77, 654
-   viestintätekniikka ks. 621.39
66/68Er  teollisuudenaloja
66Kemianteollisuus. Kemian tekniikka
662Räjähdysaineet. Polttoaineet. Polttotekniikka
663Tekninen mikrobiologia   
- ks. myös   637
-   biotekniikka 57 & 663
663.1/.8Käymisteollisuus. Juomateollisuus. Alkoholinvalmistus
663.9Nautintoaineteollisuus. Kahvi. Tee
664Elintarviketeknologia
664.1/.2Sokeriteollisuus. Tärkkelysteollisuus
664.6/.7                     Viljateollisuus. Leipomot. Myllyt
665Öljyteollisuus. Petrokemian teollisuus. Öljynjalostus
666.1Lasiteollisuus
666.3/.7Keraaminen   teollisuus
666.9Sementtiteollisuus  Betoniteollisuus. Kipsiteollisuus. Kalkkiteollisuus
667Väriteollisuus. Maaliteollisuus
669Metallurgia
669.1Rauta. Teräs
674Puuteollisuus. Mekaaninen metsäteollisuus
675Nahkateollisuus. Nahkatuotteet
676Massateollisuus. Paperiteollisuus          
677Tekstiiliteollisuus
678Muoviteollisuus
679.8Kiviteollisuus
681Hienomekaniikka. Kelloteollisuus         
681.5Säätötekniikka. Säätöjärjestelmät. Säätömenetelmät. Säätimet. Automaatiotekniikka.   Robotiikka. Robotit
681.8Tekninen akustiikka. Soittimet. Äänentallennus. Äänentoisto
684Huonekaluteollisuus. Verhoilu
686Kirjansidonta
687Vaatetusteollisuus. Muoti.
- muoti   ks. myös 39
687.5Kauneudenhoitopalvelut. Kampaamot. Parturit
688/689Käsityöt. Leikkikalut. Koriste-esineet. Askartelu
-   taidekäsityö ks. myös 74
69Talonrakennus
691Rakennusaineet.   Rakennustarvikkeet
696/697LVI-tekniikka. Rakennusten lämmitys. Ilmastointi.   Ilmanvaihto
7.0Taide. Taiteenfilosofia. Taidehistoria
7.091Taidenäyttelyt 
- Otettu   käyttöön 2007
711Yhdyskuntasuunnittelu. Aluetutkimus. Kaavoitus    
711.2Seutusuunnittelu
711.3Maaseudu  suunnittelu. Haja-asutusalueiden suunnittelu
711.4/.6                     Kaupunkisuunnittelu
712/719Maisemasuunnittelu. Puutarha-arkkitehtuuri. Viherrakentaminen. Maisemansuojelu
- maisemansuojelu ks. myös 502 ja 504
 - liikunta-alueet: 712/719 ja 796/799
72Arkkitehtuuri. Rakennustaide
73/76Kuvataide
737Numismatiikka. Mitalitaide
74Piirustus. Taideteollisuus. Taidekäsityö. Sisustustaide
- käsityöt ks. 688/689
741.5Sarjakuvat
76Grafiikka
77Valokuvaus
78Musiikki            
jaottelu käyttämällä luokkaa 78 ja sopivaa muuta luokkaa:
- balettimusiikki   78 & 792.8
- hengellinen   musiikki 78 & 24            
- kansanmusiikki 78   & 39
- oopperamusiikki   78 & 792.5               
- viihdemusiikki 78 & 79
79Huvit. Ajanvietelehdet     
 - ks.   myös 087.6
791.4Elokuva. Videotaide
792Teatteri
792.5Ooppera              
- ks.   myös 78
792.8Baletit. Tanssiesitykset. Koreografia     
- tanssiurheilu ks.   79         
- kansantanssit   ks. 793.3
793.3Seurahuvit. Kansantanssit
794Kuvaristikot. Sanaristikot. Pelit
796/799Liikunta. Urheilu
796.3Palloilu
796.4Voimistelu. Yleisurheilu
796.5Retkeily. Vuorikiipeily. Suunnistus
796.6Pyöräily
796.7Moottoriurheilu
796.8Kamppailulajit. Voimailu
796.9Talviurheilu
797.1Veneily. Purjehdus. Soutu. Melonta
797.2Uinti. Sukellus. Vesipelit
797.5Urheiluilmailu
798Hevosurheilu. Raviurheilu. Ratsastus
799Ampumaurheilu
8Kielitiede. Kirjallisuus
80Kielet. Filologia
800/801Yleinen kielitiede. Lingvistiikka. Kielifilosofia
800.89                     Keinotekoiset kielet. Esperanto. Elekielet. Viittomakieli
801.3Sanastontutkimus. Leksikologia. Nimistöntutkimus. Onomastiikka
801.4Äänneoppi  Fonetiikka. Fonologia
802.0Englannin kieli
803Germaanisetkielet
803.0Saksan kieli
803.95/.98Skandinaaviset kielet
804/806Romaaniset kielet
804.0Ranskan kieli
805.0Italian kieli  
806.0Espanjan kieli                   
807Latina kieli. Kreikan kieli
808Slaavilaiset kielet. Venäjän kieli. Balttilaiset kielet. Latvian kieli. Liettuan kieli
809Muut indoeurooppalaiset, itämaiset, afrikkalaiset, seemiläiset, haamilaiset, altailaiset ja uralilaiset kielet
809.45Suomalais-ugrilaiset kielet
809.454.1Suomen kieli
82Yleinen kirjallisuustiede. Kirjallisuudentutkimus     
82.03Kirjallisuuden kääntäminen. Käännöstyö. Tulkkaus
82.08Suullinen esitys. Puhetaito. Retoriikka. Kirjallisen työn tekniikka
820Englanninkielinen kirjallisuus
830Saksankielinen kirjallisuus                    
839.3/.8Skandinaavinen kirjallisuus. Hollanninkielinen kirjallisuus. Flaaminkielinen kirjallisuus
84/86Romaanisen kielialueen kirjallisuus
87Antiikin kirjallisuus. Latinankielinen kirjallisuus. Kreikankielinen kirjallisuus
881/888Slaavilaisen kielialueen kirjallisuus. Balttilaisen kielialueen kirjallisuus
89Muu indoeurooppalainen kirjallisuus. Itämaiden kirjallisuus. Arabiankielinen kirjallisuus. Hepreankielinen kirjallisuus. Turkinkielinen kirjallisuus.Kiinankielinen kirjallisuus. Japaninkielinen kirjallisuus. Afrikan maiden kirjallisuus (negroafrikkalaiset kielet)
894.5Suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuus
894.541Suomenkielinen kirjallisuus
902/904Arkeologia. Esihistoria
908Paikallishistoriat. Kotiseutu                   
- 908 ja   paikannimi. Esim. 908 Ilomantsi, 908 Tornionjokilaakso
91Maantiede. Matkat
911.3Kulttuurimaantiede
912Kartat. Kartastot
-   kartografia ks. 528
914Eurooppa
914.8Pohjoismaat
914.80Suomi
914.85Ruotsi
915Aasia
916Afrikka
917Pohjois-Amerikka. Keski-Amerikka
918Etelä-Amerikka
919Australia. Oseania. Napa-alueet
929Henkilöhistoria. Elämäkerrat. Muistelmat. Matrikkelit
- 929 ja   henkilönnimi, esim. 929 Waltari, 929; Katariina II, Venäjän keisarinna
929.5/.9Sukututkimus. Genealogia. Vaakunatiede. Heraldiikka
93/99Historia. Maailmanhistoria
930Historiantutkimus. Historian aputieteet 
930.25Arkistot. Arkistotiede
930.85Kulttuurihistoria
931/939Vanhan ajan historia
940Euroopan historia
948Pohjoismaiden historia
948.0Suomen historia
950Aasian historia
960Afrikan historia
970Pohjois-Amerikan historia. Keski-Amerikan historia
980Etelä-Amerikan historia
990Australian   historia. Oseanian historia. Napa-alueiden historia