Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SFS Online - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://online.sfs.fi/auth/edu.html.stx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SFS Online -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2024-31.12.2024

Aineistokuvaus

Kaikki elektronisessa muodossa olevat standardit eri tieteenaloilta. Kokoelma sisältää kaikki sähköisinä saatavat käännetyt ja englanninkieliset SFS-standardit. Myös ruotsinkieliset standardit sisältyvät kokoelmaan. Englanninkieliset sähköteknisen alan SFS-EN-standardit ja alkuperäiskielellä julkaistut ISO- ja IEC-standardit eivät sisälly sopimukseen.

Käytössä olevat ICS-pääryhmät vaihtelevat tilaajittain.

SFS-ICS-pääryhmät:
01 YLEISTÄ. TERMINOLOGIA. STANDARDISOINTI. DOKUMENTOINTI
03 Palvelut. Yrityksen organisaatio, johtaminen ja laatu. Hallinto. Kuljetus. Sosiologia
07 MATEMATIIKKA. LUONNONTIETEET
11 TERVEYDENHUOLLON TEKNOLOGIA
13 YMPÄRISTÖN JA TERVEYDENSUOJELU. TURVALLISUUS
17 METROLOGIA JA MITTAUS. FYSIKAALISET ILMIÖT
19 TESTAUS
21 MEKAANISET JÄRJESTELMÄT JA KOMPONENTIT YLEISKÄYTTÖÖN
23 FLUIDIJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN KOMPONENTIT YLEENSÄ
25 VALMISTUSTEKNIIKKA
27 ENERGIAN- JA LÄMMÖNSIIRTOTEKNIIKKA
29 SÄHKÖTEKNIIKKA
31 ELEKTRONIIKKA
33 TIETOLIIKENNE. AUDIO- JA VIDEOTEKNIIKKA
35 TIETOTEKNIIKKA. TOIMISTOKONEET
37 KUVATEKNIIKKA JA GRAAFINEN TEKNIIKKA
39 HIENOMEKANIIKKA. KORUT
43 AJONEUVOT
45 KISKOLIIKENNETEKNIIKKA
47 LAIVANRAKENNUS JA MERITEKNISET RAKENTEET
49 LENTO- JA AVARUUSTEKNIIKKA
53 MATERIAALITOIMINNOT
55 PAKKAUKSET JA JAKELU
59 TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
61 VAATETUSTEOLLISUUS
65 MAA- JA METSÄTALOUS
67 ELINTARVIKETEOLLISUUS
71 KEMIANTEKNIIKKA
73 KAIVOSTOIMINTA JA MINERAALIT
75 ÖLJY- JA MAAKAASUTEOLLISUUS
77 METALLURGIA
79 PUUTEOLLISUUS
81 LASI- JA KERAMIIKKATEOLLISUUS
83 KUMI- JA MUOVITEOLLISUUS
85 MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS
87 MAALI- JA VÄRITEOLLISUUS
90 RAKENNUSTUOTTEIDEN HARMONISOIDUT TUOTESTANDARDIT
91 RAKENNUSMATERIAALIT JA RAKENTAMINEN
92 EUROKOODIT
93 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN
94 ENERGIATEHOKKUUS
95 SOTATEKNIIKKA
97 KOTITALOUS- JA KULUTUSTAVARAT. KAUPPOJEN KALUSTEET. VAPAA-AIKA. URHEILU
99 MUUT JULKAISUT

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat (pois lukien yrityksille räätälöidyissä koulutuksissa opiskelevat), tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.


TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä tekijänoikeuslain nojalla yksityisiin tarkoituksiin.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opetus- ja muilla toimihenkilöillä, tutkimuslaitosten tutkijoilla ja henkilökunnalla on oikeus:
- aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti sekä luovuttaa yksittäisiä standardeja auktorisoidulle opetus- ja muille toimihenkilöille sähköisesti tai muulla tavoin, kun se liittyy osana organisaation koulutus-, suunnittelu- tai vastaavaan tuotantotyöhön
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta yksittäisen standardin osasta
- luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista auktorisoiduille opiskelijoille
- saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia standardista muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- esittää julkisesti osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon

Kaikkien kopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opetushenkilöstöllä on lisäksi oikeus:
- Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opetushenkilöstö saa käyttää otteita yksittäisistä standardeista elektronisessa tai painetussa muodossa opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla sekä paikalliskäyttäjillä on oikeus:
- aineistoa saa selailla tietokoneen näytöllä ja siitä saa tehdä tiedonhakuja
- paikalliskäyttäjillä on oikeus tulostaa ja tallentaa yksittäisiä osia standardeista


Haka-autentikointia käyttävän konsortion jäsenen opiskelijoilla on lisäksi oikeus
- etäkäyttää aineistoa
- tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti yksittäisiä osia standardeista

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa jakaa tai välittää muille kuin auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille. Aineistoa ei saa edelleen lisensioida. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi
• kopiointi tms. kulujen perimistä Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä,
• kaukopalvelukulujen perimistä
• Aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa. Koulutusohjelmien opiskelijoiden tulee kuulua auktorisoitujen käyttäjien piiriin
• Aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
• Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus- ja muilla toimihenkilöillä, tutkimuslaitosten tutkijoilla ja henkilökunnalla on oikeus aineiston etäkäyttöön. Haka-autentikointia käyttävän Konsortion jäsenen opiskelijoilla on oikeus etäkäyttää aineistoa. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

Lisätietoja SFS-standardeista SFS:n oppilaitosportaalista,

https://sfs.fi/palvelut/oppimateriaalit-ja-oppilaitosyhteistyo/

SFS Online - user rights and remote access

Link to the resource

https://online.sfs.fi/auth/edu.html.stx

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2024-31.12.2024

Description

SFS and ISO standards. (List of ICS main groups below)

01 GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION
03 Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology
07 MATHEMATICS. NATURAL SCIENCES
11 HEALTH CARE TECHNOLOGY
13 ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY
17 METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL PHENOMENA
19 TESTING
21 MECHANICAL SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE
23 FLUID SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE
25 MANUFACTURING ENGINEERING
27 ENERGY AND HEAT TRANSFER ENGINEERING
29 ELECTRICAL ENGINEERING
31 ELECTRONICS
33 TELECOMMUNICATIONS. AUDIO AND VIDEO ENGINEERING
35 INFORMATION TECHNOLOGY. OFFICE MACHINES
37 IMAGE TECHNOLOGY
39 PRECISION MECHANICS. JEWELLERY
43 ROAD VEHICLE ENGINEERING
45 RAILWAY ENGINEERING
47 SHIPBUILDING AND MARINE STRUCTURES
49 AIRCRAFT AND SPACE VEHICLE ENGINEERING
53 MATERIALS HANDLING EQUIPMENT
55 PACKAGING AND DISTRIBUTION OF GOODS
59 TEXTILE AND LEATHER TECHNOLOGY
61 CLOTHING INDUSTRY
65 AGRICULTURE
67 FOOD TECHNOLOGY
71 CHEMICAL TECHNOLOGY
73 MINING AND MINERALS
75 PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES
77 METALLURGY
79 WOOD TECHNOLOGY
81 GLASS AND CERAMICS INDUSTRIES
83 RUBBER AND PLASTICS INDUSTRIES
85 PAPER TECHNOLOGY
87 PAINT AND COLOUR INDUSTRIES
91 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING
92 EUROCODES
93 CIVIL ENGINEERING
94 ENERGY PERFORMANCE
95 MILITARY ENGINEERING
97 DOMESTIC AND COMMERCIAL EQUIPMENT. ENTERTAINMENT. SPORTS
99 OTHER PUBLICATIONS

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organisation: students, members of staff and faculty plus walk-in users.
The public library authorized users include library staff, library cardholders plus walk-in users on library premises.

Permitted use

The material may be used for the purposes of study, teaching and research.

1) Members of staff and faculty in universities and polytechnics
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorized users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorized users or not, for the purposes of scientific research and communication
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs (university and polytechnic teaching staff only)
- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity

2) Students of universities and polytechnics
- browse, search and retrieve the licensed material

3) Public library staff
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print form to public library users
- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity

4) Public library users
- browse, search and retrieve the licensed material

Prohibited use

Commercial use of the Licensed Material is prohibited. Neither recovery of direct costs or costs required by law by the Licensee from Authorized or Walk-in-Users or from the receiving library in the case of Inter Library Loan, nor use by the Licensee or by an Authorized or Walk-in-User of the Licensed Material in fee based educational programs or in the course of research funded by a commercial organization, is deemed to constitute Commercial Use.

Permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material.

Open access

 

Remote access

Authorized users (members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.
Walk-in users, students of universities and polytechnics and public library users are not allowed remote access to the lisenced material.

Training material on web

 

Additional information