Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SAGE Premier - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://journals.sagepub.com/

Lehtilista

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/SAGE/SAGE_Premier_Title_List_2022.xlsx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SAGE Premier -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2024

Aineistokuvaus

Sage Premier 2022 -kokoelma sisältää yli 900 tilausmaksullista lehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus, lääke- ja terveystieteet, politiikan tutkimus, psykologia, sosiologia, talous- ja hallintotieteet, uskontotiede ja viestintä. Abstraktien lisäksi kokotekstiartikkelit ovat saatavissa pdf-muodossa.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation tutkijat ja henkilökunta (pysyvät, määräaikaiset, sopimussuhteiset, vierailevat sekä eläkeläiset ja alumnit)sekä sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, joilla on pääsy organisaation suojattuun verkkoon salasanoin tai muuta autentikointia käyttäen.
Kirjaston paikallisasiakkailla on oikeus käyttää aineistoa kirjaston päätteiltä. Etäkäyttö on sallittua vain auktorisoiduille käyttäjille.

Sallittu käyttö

Tilaajat voivat:
- voivat näyttää, tallentaa, tulostaa ja jakaa aineistoa (ml. tavaramerkit, logot ja kuvan kaappaukset) markkinointi, testaus ja käyttäjäkoulutuksessa
- jakaa käyttäjille yksittäisiä tulosteita tai tallenteita yksittäisistä artikkeleista
- antaa auktorisoitujen käyttäjien tallentaa metadataa ja esittää sitä julkisesti

1. kirjastoluetteloissaan
2. julkaisuarkistoissaan
3. tutkimustietojärjestelmissään
4. kansallisissa tutkimustietojärjestelmissä
5. hakupalveluissaan
6. Melinda-metatietopalvelussa

Sekä auktorisoidut että paikalliskäyttäjät voivat:
- katsella ja selailla aineistoa sekä tehdä siitä tiedonhakuja
- tallentaa elektronisesti osia aineistosta
- tulostaa yksittäisiä kopioita aineiston osista
- jakaa yksittäisiä kopioita osasta aineistoa painetussa tai elektronisessa muodossa myös konsortion ulkopuolisille henkilöille tieteellisen tutkimuksen ja kommunikoinnin nimissä
- käyttää julkisesti osia aineistosta seminaari-, konferenssi- ja workshop-esityksissä tai vastaavissa
- käyttää aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan
- sisällyttää katkelmia aineistosta tieteelliseen tutkimukseen, akateemisiin töihin ja opetustarkoituksiin
- lukurajoitteiset käyttäjät voivat käyttää Braille-näyttöjä ja puhesyntetisaattoria tai vastaavia laitteita käyttääkseen aineistoa

Auktorisoidut käyttäjät voivat:
- jakaa osia aineistosta painetussa tai elektronisessa muodossa muille auktorisoiduille käyttäjille mukaan lukien kopioiden jakaminen opetuksen yhteydessä kaikille opetukseen osallistuville auktorisoiduille käyttäjille
- sisällyttää osia aineistosta painetussa tai elektronisessa muodossa akateemisiin töihin, ml. työn kopiot omaan ja kirjaston käyttöön, silloin kun tämä on jäsenorganisaatiossa normaali käytäntö. Jokaisessa kopiossa tulee mainita lähde (nimeke ja tekijänoikeuden haltija).
- sisällyttää osia aineistosta auktorisoiduille käyttäjille opetuskäyttöön tehtyihin painettuihin tai elektronisiin kurssipaketteihin ja aineistolistauksiin myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä silloin kun ne toimivat suojatussa verkossa. Lähde on mainittava (nimeke ja tekijänoikeuden haltija). Lukurajoitteisille tarkoitettuja (esim. Braille-muodossa olevia) kurssipaketteja voidaan tarjota auktorisoiduille lukurajoitteisille käyttäjille.
- tallentaa opetuskäyttöön tarkoitettuja kohteita sopimukseen osallistuvan organisaation sähköiseen julkaisuarkistoon suojatussa verkossa
- julkaista artikkeleja avoimena sopimusehtojen mukaisesti hybridi ja Gold OA -lehdissä

Mikäli yksittäisen artikkelin yhteydessä ilmoitetaan, että sen käyttöä koskee open access lisenssin ehdot, noudatetaan kyseisen lisenssin ehtoja.

Kielletty käyttö

- aineiston tai sen osien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai muihin kuin opetustarkoituksiin (opetuskäyttöön sisältyy opetus, etäopetus, opiskelu, tiedonhaku ja tutkimus)
- aineiston osien jakaminen tai esittäminen muualla kuin organisaation suojatussa verkossa
- järjestelmällinen paperimuotoisten tai sähköisten kopioiden tekeminen laajoista otteista aineistoa muutoin kuin sopimuksen sallimilla tavoilla
- aineistoon sisältyvien tekijänoikeus- tai muiden merkintöjen tai vastuuvapauslausekkeiden poistaminen tai muuttaminen
- aineiston, aineistoon perustuvien töiden tai töiden, joissa lisensioitua aineistoa yhdistellään muuhun aineistoon julkaiseminen, jakaminen tai saataville asettaminen
- aineiston muuttaminen, lyhentäminen, soveltaminen tai muunteleminen paitsi siinä määrin kuin on tarpeen aineiston käyttämiseksi tietokoneen ruudulla. Sanoja ja tai niiden järjestystä ei saa muuttaa.

Open access

Tilaajaorganisaatioiden tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena maksutta SAGEn hybridilehdissä ja 20 % alennuksella SAGEn täysin avoimissa (Gold OA) lehdissä. Sopimuskauden aikana täysin avoimiksi muuttuvat hybridilehdet pysyvät lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen piirissä.

Ohjeet artikkelien vastaaville kirjoittajille:

https://finelib.fi/oa-julkaiseminen-sagen-lehdissa/

Etäkäyttö

Etäkäyttö sallittu auktorisoiduille käyttäjille organisaation suojatun verkon kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

SAGE Product Training

Lisätietoja

SAGE ilmoittaa 60 päivää etukäteen mahdollisista odotettavissa olevista muutoksista lisensoidun aineiston sisällössä.

SAGE Premier - user rights and remote access

Link to the resource

https://journals.sagepub.com/

Journal list

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/SAGE/SAGE_Premier_Title_List_2022.xlsx

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2024

Description

Sage Premier 2022 collection provides full text access to over 900 subscription based journal titles in the SAGE collection. Full text is generally available from 1999.
Subject areas include Health Sciences, Humanities, Business and Management, Science, Education and Engineering.

Authorised users

Current members of faculty and staff of the subscribing organisation (incl. permanent, temporary, contract or visiting staff and faculty), retired members of staff, alumni and individuals currently studying at the organisation, who are permitted to access the secure network and who have been issued with a password or other authentication.

Walk-in-users who are not authorized users but who are permitted to access the secure network from computer terminals within the physical premises of the library.

Permitted use

Licensee may:
- display, save electronically, print or distribute the material (incl. trademarks, logos and screenshots) for the purpose of promotion or testing or for training authorized and walk-in users
- provide single printed or electronic copies of single articles at the request of individual authorized or walk-in users
- Allow Authorized Users to download metadata and make them publicly available under Creative Commons Zero -license through

1.library catalogue(s)
2. information search portal(s) and systems (including but not limited to the national Finna, sector specific or geographical Finnas)
3. national metadata repository Melinda
4. institutional repositories
5. research publications portal(s) including national portals
6. institutional research information systems (CRIS) including national systems


Authorized and walk-in-users may:
- search, download, view, retrieve and display the material
- electronically save or print off single copies of parts of the material
- distribute single copies of parts of the material in print or electronic form to third parties outside the consortium for the purposes of scientific research and communication
- publicly display or perform parts of the material as part of a presentation at a seminar, conference, workshop, or other similar activity
- use the licensed material for text and data mining
- extract and use excerpts from the licensed material for academic research, scholarship, and other educational purposes
- reading impaired users are permitted to use Braille displays, voice synthesizers and other such devices to enable use of the licensed material.

In addition, authorized users may:
- distribute parts of the material in print or electronic form to other authorized users, incl. the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student authorized user taking part in a course at the member organisation
- incorporate parts of the material in printed or electronic form in academic works, incl. reproductions of the works for personal use and library deposit or to sponsors of said work. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.
- incorporate parts of the material in printed and electronic course packs to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments hosted on a secure network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.
- course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to visually impaired authorized users.
- deposit the learning and teaching objects in electronic repositories operated by the member on a Secure Network. The access and use of such learning and teaching objects shall be governed by the terms and conditions of the applicable repository.
- publish articles as open access, within Hybrid and Gold Open Access journals

If an article in the licensed material has been published under an open access license, in such cases those license terms govern the use.

Prohibited use

The member organisation, authorized users or walk-in users may not:
- use the whole or any part of the material for any commercial use or any purpose other than educational use
- systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the material
- display or distribute any part of the material on any electronic network, other than a secure network
- remove or alter the authors' names or copyright notices or disclaimers as they appear in the material
- publish, distribute or make available the material, works based on the material or works which combine it with any other material
- alter, abridge, adapt or modify the material, except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen. No alteration of the words or their order is permitted.

Open access

Authors affiliated with subscribing institutions can publish their articles OA in SAGE's hybrid journals at no additional charge. For SAGE's fully OA (Gold) journals, a 20% discount on the APC will apply. Hybrid Journals that convert to a Gold OA Journals during the Term remain eligible for OA publishing at no additional charge.

Instructions for corresponding authors:

https://finelib.fi/open-access-publishing-in-sage-journals/

Remote access

Authorized users are allowed remote access to the material via a secure network.

Training material on web

SAGE Product Training

Additional information

The Licensor will notify the Licensee at least sixty (60) days in advance of any anticipated specification change applicable to the Licensed Material.