Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tätä sivua ei enää ylläpidetä.

Tälle sivulla Finnassa mukana olevat korkeakoulukirjastot voivat täydentää e-kirjojen kuvailutietojen käyttörajoituksia koskevan selvityksensä tuloksia. (Taulukkoon on jo lisätty SYNin kartoituksen perusteella tietoja kustantajista ja välittäjistä, joiden kautta yo-kirjastot ovat hankkineet e-kirjoja.)

...