Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) ylläpitää suomenkielisiä MARC 21 -formaatin sovellusohjeita. Ne on tehty erityisesti Melinda-metatietovarannon kuvailua varten, mutta kuvailun yhtenäisyyden takia kaikkien kirjastojen toivotaan noudattavan niitä soveltuvin osin. KUMEA-ryhmä päivittää ohjeet RDA-kuvailua varten. Nämä vanhat ISBD-kuvailusääntöjen mukaiset sovellusohjeet jäävät edelleen näkyville, mutta niiden päivittäminen loppuu alkuvuodesta 2016.

MARC 21 -sovellusohje (RDA) on tarkoitettu RDA-kuvailuohjeita käyttäville kirjastoille. Ohje on samalla Melinda-metatietovarannon formaatti- ja kuvailuohje. Sitä päivitetään jatkuvasti.

MARC 21 -sovellusohje (ISBD) on Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen mukainen formaattiohje. Ohje on päivitetty kesäkuussa 2016. Jatkossa siihen päivitetään enää vain formaatin muutokset ja säännöistä riippumattomat kuvailun muutokset.