Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tjänstebeskrivning Beskrivning av tjänsten

Melinda är ett nationellt metadatalager och en tjänst avsedd för biblioteken nationell samarbetsmiljö för bibliografisk beskrivning och en nationell metadataresurs som samlar beskrivande metadata om biblioteksmaterial på ett och samma ställe. Biblioteken beskriver sina material i en gemensam metadataresurs, där man även kan utnyttja uppgifterna. Genom att koncentrera uppgifterna till ett ställe sparar man arbete och kostnader vid biblioteken och kan man även erbjuda kunderna bättre service.

I regel innehåller Melinda kopplar de delaktiga biblioteken till en nationell produktionsmiljö för metadata. De biblioteksanställda får tillgång till verktyg som de kan använda för att delta i informationsproduktion för bibliotekens gemensamma metadataresurs och utnyttja uppgifterna i den egna arbetsmiljönde medverkande bibliotekens samtliga material. Lärdomsprov och elektroniska materialpaket har biblioteken beskrivit enligt egen praxis och licensvillkor.

Melindas verksamhetsmodell är systemoberoende.Det Detta innebär att tjänsten har samma mål och uppgifter oberoende av i vilket system den fungerar. Utveckling av den tekniska plattformen påverkar inte Melindas verksamhetsmodell.

Numera fungerar tjänsten och den därtill hörande samkatalogen i bibliotekssystemet Aleph. Bibliotekskunder kan söka uppgifter direkt i Melinda.

Tjänsten utökas utvidgas stegvis

Melinda innehåller Finlands nationalbibliografi samt referensuppgifter om de material som ingår i databaser vid universitetsbiblioteken, de flesta sambiblioteken, de flesta yrkeshögskolebiblioteken som lyder under UKM samt Riksdagsbiblioteket, Depåbiblioteket och Statistikbiblioteket. Av de allmänna biblioteken har Tammerfors stadsbibliotek - Birkalands landskapsbibliotek och Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek anslutit sig och deltagit som pilotbibliotek. I pilottestet skapades principer för hur allmänna bibliotek ansluter sig till Melindahar sitt ursprung i Linda, samkatalogen för universitets- och sambiblioteken samt vissa specialbibliotek. Utöver bibliotekens referensdata ingår Finlands nationalbibliografi i Melinda. I och med projektet för en nationell metadataresurs kom yrkeshögskolebiblioteken med 2012–2014 och de första allmänna biblioteken 2015. Melinda kommer stegvis att bli en gemensam metadataresurs för alla bibliotek i Finland.de finländska biblioteken. Avsikten är att ett verk eller material ska beskrivas endast en gång i Finland i den nationella metadataresursen, vilket minskar mängden dubbelt arbete.

I regel innehåller Melinda de medverkande bibliotekens alla material. Lärdomsprov och elektroniska materialpaket har biblioteken katalogiserat enligt egna principer. I början av 2016 innehöll databasen cirka nio miljoner poster. Tjänsten utvecklas och utvidgas inom ramen för projektet för en nationell metadataresurs.

...

Melinda och dess föregångare, samkatalogen LINDA, är den äldsta tjänsten bland Nationalbibliotekets nättjänster som erbjuds till biblioteksnätverket. Den bygger på den automatiserade katalogisering som de vetenskapliga bibliotekens ADB-enhet (TKAY) inledde på 1970-talet. TKAY var ett projekt som genomfördes av Undervisningsministeriet undervisningsministeriet från 1970-talet fram till början av 1990-talet. År 1993 flyttades enheten till Nationalbiblioteket, dåvarande Helsingfors universitetsbibliotek. Åren 1993-1994 1993–1994 öppnades LINDA för informationssökning via nätet.

Samkatalogen har från första början fungerat som:

  • källa för kopiering av katalogposter,
  • sökdatabas för kunder,
  • verktyg lokaliseringsverktyg för fjärrlånetjänstfjärrlåneverksamheten.