Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kirjastojärjestelmäpalvelussa Kansalliskirjasto koordinoi yhteisen kirjastojärjestelmän sekä sen palvelinympäristön hankintaa ja käyttöä. Asiakkaina ovat tällä hetkellä yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja eräät erikoiskirjastot, jotka ovat keskenään muodostaneet kustannusten jakoa ja yhteisen järjestelmän hallinnointia varten kaksi konsortiota. Yliopistokirjastojen, Kansalliskirjaston ja suurimpien erikoiskirjastojen muodostama kirjastojärjestelmäkonsortio on nimeltään Linnea2. Opetusministeriön alaiset ammattikorkeakoulut ovat järjestäytyneet AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortioon.

Kansalliskirjasto hoitaa yhteydenpidon järjestelmäntoimittajaan konsortioden puolesta molemmin puolin nimettyjen yhteyshenkilöitten sekä järjestelmäntoimittajan tuen kautta.