Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Muokattu hakusyntaksiin liittyvää tekstiä

...

  • Aineistojen syöttö tapahtuu asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyillä syöttölomakkeilla tai suoraan asiakkaan omista tietojärjestelmistä käsin rajapintojen avulla. Järjestelmään voidaan määritellä käyttäjäoikeuksia ja syöttövaiheita, joiden avulla aineistojen kulkua hallitaan syöttövaiheesta kohti valmista verkkojulkaisua. Esimerkiksi tutkijat ja opiskelijat voivat syöttää ja kuvailla itse aineistonsa julkaisuarkistoon, jonka jälkeen organisaation henkilökunta tarkistaa ja jatkomuokkaa sen ennen lopullista verkkojulkaisemista.
  • Aineistojen hallintaa tukemaan asiakkaalle tarjotaan työkalut editointiin, massaeditointiin, käytön rajaamiseen, tilastotoimintoihin sekä aineiston uudelleenkäyttöön ja siirtämiseen muihin järjestelmiin. Asiakkaalla on täysi kontrolli omaan aineistoonsa sen elinkaaren kaikkina hetkinä. Asiakkaalla on mm. aina mahdollisuus saada aineistonsa kopioitua tai siirrettyä toiseen järjestelmään niin halutessaan.
  • Verkossa julkaistu aineisto on haettavissa räätälöitävien selaus- ja hakutoimintojen avulla. Tekstimuotoisten julkaisujen, kuten pdf-tiedostojen, osalta haku kohdistuu kuvailutietojen ohella myös kokotekstiin. Hakumoottorin syntaksi Hakusyntaksi mahdollistaa sekä helppokäyttöiset, että tarkemmin määritellyt haut julkaisuarkiston sisällä tai rajapintojen avulla muista järjestelmistä käsin. Haut voidaan integroida esimerkiksi verkkokauppaan tai organisaation omaan hakuportaaliin. DSpace-julkaisuarkistojärjestelmä tukee OAI-rajapintoja, kuten OAI-PMH:ta ja OAI-ORE:a, joiden avulla aineistot voidaan haravoida eri hakuportaaleihin, kuten Finnaan, Baseen, OpenAIREen tai Coreen. Aineisto on näkyvästi hakukoneiden indeksoitavissa, esimerkiksi Google-hakukoneeseen indeksoituvat kuvailutietojen lisäksi myös kokotekstit. Käyttöliittymässä on huomioitu aineiston helppo jakaminen sosiaalisen median alustoilla. Julkaistulle aineistolle voidaan antaa pysyvä verkko-osoite, jolloin aineiston osoite pysyy samana, vaikka tietueen alusta tai palveluntarjoaja vaihtuisikin tulevaisuudessa.
  • Konversiopalveluja tarvitaan, kun vanhasta tai integroitavasta järjestelmästä tuodaan takautuvia aineistoja julkaisuarkistoon. Konversio on yksilöllinen prosessi, joka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lähes aina konversion yhteydessä on tarvetta myös korjata vanhoista järjestelmistä peräisin olevia puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia. Näin ollen konversiotyö on usein myös tiedon yhdenmukaistamista ja rikastamista, jonka lopputuloksena saadaan entistä helpommin löydettävä aineisto verkkoon. Julkaisuarkistoissamme käytetään Dublin Core (DC) -metadataformaattia. Opastamme asiakasta valitsemaan aineistoille sopivat DC-kentät, jotta ne olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset muiden julkaisuarkistojen kanssa ja jotta toivotut haku- ja selaustarpeet saadaan toteutettua.

...