Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Uudistunut RDA: 
  • RDA/MARC-sovellusohjeiden päivittäminen uudistuneen RDA Toolkitin mukaiseksi: vähintään lisättävä linkit uudistuneeseen RDA Toolkitiin
 • Teosten ja ekspressioiden kuvailu MARC 21 -formaatissa:
  • Ryhmän raportti vuosilta 2022-2023 
  • Projekti kestää vuoden 2024 loppuun asti?
  • Teostietueiden laajuus:
   • Missä aineistoissa tehtään täydempi tietue, missä vain auktorisoidun ja varianttihakutietojen lisäksi vain pari kuvailukenttää?
    • Jokainen kirjasto, joka tuottaa teostietueita, päättää tekeekö minimitietueen vai täydemmän tietueen
   • Pyritäänkö kaikissa aineistossa tallentamaan teosviittaus bib-tietueeseen, vaikka aukt-tietuetta ei tehdä?
    • Ei pakko, mutta se on oltava oikein
  • Ohjeistusvastuu:
   • Teosryhmältä tulossa ohjeet sekä teoksen auktorisoidun hakutiedon että auktoriteettitietueen tekemiseen, ja myös kuvailuprosessin ohjeistamiseen
  • Työprosessit ja työnjako
   • Voidaanko aloittaa järjestelmällinen auktorisoitujen hakutietojen tallentaminen uusiin bib-tietueisiin?
    • Kansallisbibliografiassa on alettu tuottamaan näitä
   • Toimija olisi auktorisoitava ensin, sillä teoksen auktorisoituun hakutietoon sisällytetään toimijan auktorisoitu hakutieto:
    • Lisäresurssointia tarvitaan tai sitten toimijakuvailua on hajautettava enemmän: ulkomaisten toimijoiden auktorisointi on mahdotonta resurssien suhteen, eikä edes kaikkia suomalaisia toimijoita voida auktorisoida (jos ei saada tarpeeksi tietoa toimijasta)
    • Voisiko teoksen auktorisoitu hakutieto muodostaa auktorisoimattomasta toimijasta: edellyttäisi automaattisen korjausratkaisun
    • Voisiko toimijan auktorisoidun hakutiedon jättää pois teoksen AH:sta? vaikeuttaa teoksen tunnistamista hakutuloslistauksesta sekä anonyymien teosten erottamista "tavallisista" teoksista
   • Työnjako- ja prosessilinjaukset/suositukset/ohjeistus?
    • Kaikista teoksista tai ekspressioista ei voi tehdä auktorisoituja, jos toimija ei ole auktorisoitavissa
    • Kaikkein minimi, johon jokainen kuvailija sitoutuisi? Bib-tietueeseen viittaus teokseen/ekspressioon käyttäen auktorisoitua hakutietoa
     • Kaikki järjestelmät eivät tue auktorisoitujen hakutietojen automaattista poimintaa, eikä kaikilla kirjastoilla ole pääsyä Asteriin → Olisi avattava teos/ekspressiotiedot kaikkien kirjastojen käyttöön esim. Fintossa, Finnassa, tai mahdollistettava rajapintahaku/poiminta tai avattava uudestaan Asterin teos/ekspressio-osion opac → Ei voida vaatia Asteriin ulkopuolisilta kirjastoilta tätä ennen teknistä ratkaisua
     • Ei ole pakko luoda tyhjästä, mutta on pakko käyttää auktorisoitua muotoa, jos sellainen on tehty ja jos se on joko nähtävissä ja/tai poimittavissa
    • Keskitetyn ratkaisun hakeminen (vrt. toimijoiden kuvailu)
     • Kirjastojen pitäisi tulla mukaan sekä toimijoiden kuvailuun että teosten ja ekspressioiden kuvailuun uusien aineistojen osalta
     • Kuvailtujen aineistojen teosten ja ekspressioiden tekemisen voi hoitaa projektimaisesti ja täysin keskitetysti
    • Minitietueen teon prosessi
     • Automaattinen tuottaminen bib-tietueen pohjalta pitäisi olla mahdollista
     • Minimitason täytyy mahdollistaa teoksen ja ekspression erottuminen muista
    • Täyden tietueen teon prosessi
     • Mahdollisuuksia saada mukaan esim. isot tieteelliset kirjastot tai isot yleiset kirjastot
    • Päivittämisprosessi
    • Polkuja eteenpäin:
     • Voitaisiinko testata prosessia niiden kirjastojen kanssa, jotka ovat jo toimijakuvailuyhteistyössä?
     • Millä aikataululla saataisiin tarvittavia järjestelmäteknisiä ratkaisuja? Onko todennäköistä, että niitä voidaan ylipäätään kehittää?
     • Rajattaisiinko teosten ja ekspressioiden kuvaileminen vain uusiin suomalaiseen aineistoon? 
  • Viestintä:
   • Puheenvuoro Kuvailun tiedotuspäivään 30 min: Ville Huhtala: mitä odotetaan kirjastoilta, jotta päästään yhteistyöhön T/E-kuvailussa
 • Vuosittainen kysely miten toiminta ryhmissä on sujunut:

...