Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Linkitetyn datan yhteistyöryhmässä (LIKI-ryhmässä) käsiteltien asioiden käsittely ja kommentointi kuvailun asiantuntijaryhmissä
 • Metatietosanaston uudistukset
 • Uudistunut RDA:
  • Ihmisluettavien nimikkeiden kommentointi: DL 2024/helmikuun loppu
 • Kuvailutaso muiden (kuin kirjastojen) tuottamassa bibliografisessa metatiedossa
  • Kansalliskirjasto kuvailupolitiikkaryhmä on määrittelemässä puolivalmiin ja automaattisesti rikastetun metatiedon kuvailutasoa
 • Teosten ja ekspressioiden kuvailu MARC 21 -formaatissa:
  • Ryhmän raportti vuosilta 2022-2023 
  • Ryhmän toimintakauden jatkoa tarkastellaan vuoden 2024 lopussa
  • Teostietueiden laajuus:
   • Missä aineistoissa tehtään täydempi tietue, missä vain auktorisoidun ja varianttihakutietojen lisäksi vain pari kuvailukenttää?
    • Jokainen kirjasto, joka tuottaa teostietueita, päättää tekeekö minimitietueen vai täydemmän tietueen
    • Pyritään automaattiseen minimitietueen tuotantoon kattavasti
   • Pyritäänkö kaikissa aineistossa tallentamaan teosviittaus bib-tietueeseen, vaikka aukt-tietuetta ei tehdä
    • Ei pakko, mutta se on oltava oikein
   • Kartoitettava nykyiseen bib/aukt-tietueisiin tarvittavat/haluttavat muutokset: bib-tietueesta ei voi poistaa mitään
   • Mietittävä RDA:n soveltamista museoaineiston kuvailuun 
   • Aggregoivia teoksia ja ekspressioita tehdään myös vrt. Kuvailusääntöpalvelun linjaukset
  • Ohjeistusvastuu:
   • Bib-tietueen teosviittaukseen on ohjausta MARC-sovellusohjeissa
   • Teosryhmältä tulossa ohjeet sekä teoksen auktorisoidun hakutiedon että auktoriteettitietueen tekemiseen, ja myös kuvailuprosessin ohjeistamiseen
   • Työprosessin ohjeistus: 
    • Ohjeistuksen tekemiseen menee koko vuosi 2024
  • Nykyisen ja tulevan tuotantoympäristön välinen metatiedon vaihto:
   • Onko teosauktoriteettitietueet konvertoitavissa BIBFRAMEen? KK:n LKD-projektissa pohditaan konversiota ja teosklusterointia
   • Bib-tietueisiin merkittävä teosviittaus/ekspressioviittaus hyödyllinen klusteroitaessa teoksia/ekspressioida uudessa tietomallissa
   • Alma-järjestelmään tehtävät/tehdyt teos-tietueet: Almaan haravoidaan Asterin teostietueet
  • Avaamisen vaihtoehdot:
   • Onko avattava vai voitaisiinko toimia vain Melindan MARC-tuottajien piirissä?
   • Julkaisukanavia: Finna, Finto, datakatalogi
   • Huomioitava myös BIBFRAMEn tulo ja auktoriteettien (Asterin) poistuminen Melindan tuotannosta
   • Kannattanee jatkossa avata kaikki BIBFRAMEn/RDA:n aineistokuvailut (teos/ekspressio/manifestaatio) yhdessä ja saman kanavan kautta
   • Metatietojen irrottaminen MARC-kontekstistä vähentää ymmärrettävyyttä
  • Työprosessit ja työnjako
   • Pidetään yhteisiä työkokouksia eri kuvailutapausten linjaamiseksi teosryhmän, KB:n, kuvailusääntöpalvelun ja formaattipalvelun kesken:
    • Käsitellään näitä Teosryhmän normaaleissa työkokouksissa
   • Voidaanko aloittaa järjestelmällinen auktorisoitujen hakutietojen tallentaminen uusiin bib-tietueisiin?
    • Kansallisbibliografiassa on alettu tuottamaan näitä: vaikeat tapaukset yhteiseen käsittelyyn
   • Voidaanko tynkätietueet tuottaa automaattisesti bib-tietueen auktorisoidun hakutiedon ja muiden tietojen pohjalta?
    • Melindassa keskustellaan automatisoinnin mahdollisuudesta
    • Takautuvasti voi olla ongelma, uusiin voisi olla helpompi tuottaa mini-aukt-tietueeseen
    • Kumpi on suurempi haitta: väärät teostietueet vai ei teostietueita ollenkaan?
   • Toimija olisi myös auktorisoitava samalla, kun teoksen auktorisoituun hakutietoon sisällytetään toimijan auktorisoitu hakutieto:
    • Ennen teoksen auktorisoimista on auktorisoitava toimijakuvailupalvelussa (ehdotus toimijakuvailuun)
    • Lisäresurssointia tarvitaan tai sitten toimijakuvailua on hajautettava enemmän
   • Miten toteutuvat ekspression runsaat kuvailuelementit MARCin auktoriteettitietueessa?
    • Käsittelyssä vasta teosten jälkeen
    • Monet ekspression elementit jo teostietueissa edustavan ekspression elementteinä
   • Huomioitava päivittämistarve
   • Resurssitarve: miten helpotetaan 
   • Työnjako- ja prosessilinjaukset:
    • Kaikkein minimi, johon jokainen kuvailija sitoutuisi?
    • Minitietueen teon prosessi
    • Täyden tietueen teon prosessi
    • Päivittämisprosessi
  • Yhteistyö muiden kuin kirjastojen kanssa:
   • KAVI:
    • Ovatko tiedot RDA:n mukaisia? Ryhmän mukaan teoksen auktorisoidun hakutiedot voidaan muokata RDA:n mukaiseksi konversiolla
   • Sopimusasiat Asteri-tuotannossa + konversioresurssit Melindassa?
  • Koulutus?
   • Kuvailuryhmien panos? Melindan tuki? Kuvailukoulutusverkosto?
   • Aiheina: teostietueiden käyttäminen, teostietueiden tuottaminen
  • Viestintä ja "jalkautus" pitää miettiä tarkkaan kirjastoille
   • Voisiko tietueita kutsua aineistoauktoriteeteiksi, sillä eivät ole RDA-teoksia tai -ekspressioita, vaan sisältävät aineistojen kuvailuun liittyviä elementtejä niinkuin bibliografisetkin tietueet?
   • Viestintäkanavat: 
    • Tiedottaminen kuvailun tiedotuspäivä
    • Talonmiehen tuokio
   • Miten kirjastot saadaan mukaan teostietueiden tuottamiseen?
    • Jo auktorisoiduilla teoksilla demotaan hyötyä, kun teokset saadaan Alephin indeksiin
    • Kuvailun helpottaminen ja laadun parantaminen/yhtenäistäminen
    • Tarvitaan ohjeistuksen lisäksi koulutusta
    • Keskustelu Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmässä
  • Käydään Teos-ryhmässä käsitteellisempää (MARCista irroitettua) keskustelua kerran kahdessa kuukaudessa. Tähän kokoukseen osallistuu myös RDA-vastaava (Marja-Liisa) ja kansallisbibliografiavastaava (Katri): 9.2.2024, 17.4.2024
  • Kuvailusääntöpalvelu pyytänyt näiden asioiden selkeyttämistä teosryhmän kokouksessa 9.6.2023: tarkastettiin tilanne 12.1.2024
   • Teoksen RDA-soveltamisprofiilin tarve? Ville

   • RDA-lisälinjausten tarve teokseen ja ekspressioon liittyen? Tapani

   • Onko eroa RDA:n kuvailutasoihin ja niiden määrittelemiin pakollisuuksiin?

   • Tarvitaanko juridisen teosten auktorisoidun hakutiedon tms. tarkennettuja ohjeita? Ville

   • Onko alkuperäisen ja uudistuneen RDA:n rinnakkaiskäyttö auktoriteettitietueissa ongelmallista (jos esim. uud. RDA:n käyttöönotto vuonna 2025)?

...