Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Käyttöoikeuksien metatietojen kuvailu

Syyskuu 2018
Juha Hakala & KUMEA-työryhmä

OHJEEN TARKOITUS

Käyttöoikeuksien metatietojen kuvailuohje on päivitetty versio vuonna 2015 ilmestyneestä ohjeesta. Tässä ohjeessa on esitetty kaikki MARC 21 -formaatin käyttöoikeuksiin ja tekijänoikeuksiin liittyvät kentät ja esimerkit niiden käytöstä. Ohje koskee lähinnä e-aineiston kuvailua. Myös videoaineistoissa ja peleissä tarvitaan käyttörajoitushuomautuksia. Painetussa aineistossa käyttöoikeudet merkitään vain erityistapauksissa (esim. vain suvun käyttöön tarkoitettu painettu sukukirja).

Kuhunkin kenttään on merkitty, mihin entiteettiryhmään se kuuluu ja millä kuvailutasolla sitä on tarkoitus käyttää. Käytännön sovellusohjeet löytyvät myös Verkkoaineiston kuvailuohjeestaMARC 21/RDA-sovellusohjeesta, Elokuvien Videotallenteiden kuvailuohjeesta ja Pelien RDA-ohjeesta.

Table of Contents
minLevel4

MARC 506 ja 540

Ekspressio/manifestaatio, käytetään perustason kuvailussa

506 - Huomautus pääsyrajoituksista (T)

 • $a - Pääsyrajoituksen ehdot
 • $b - Pääsyluvan antaja
 • $c - Fyysisen pääsyn vaatimat järjestelyt
 • $d - Oikeutetut käyttäjät
 • $e - Pääsyn ehtojen peruste
 • $f - Pääsyrajoitus standarditerminologialla
 • $u - URI (linkki tiedostoon, jossa pääsyrajoitusta koskevaa lisäinformaatiota)
 • $2 - f-osakentässä käytetyn standarditerminologian lähde
 • $3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
 • $5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät
 • $6 - Linkitys
 • $8 - Linkki- ja järjestysnumero

540 - Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista (T)

 • $a - Käytön ja kopioinnin ehdot
 • $b - Käyttöluvan antaja
 • $c - Käyttöehtojen peruste
 • $d - Oikeutetut käyttäjät
 • $u - URI. Linkki (URN tai URL) tiedostoon, jossa käyttöoikeustiedot esitetään standardimuodossa.
 • $3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
 • $5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät
 • $6 - Linkitys
 • $8 - Linkki- ja järjestysnumero

Näihin kenttiin tallennetut metatiedot kertovat asiakkaille aineiston saatavuudesta ja käyttömahdollisuuksista. Niitä voidaan tulevaisuudessa käyttää hakukriteereinä; asiakas voi esimerkiksi rajata haun pelkästään sellaiseen aineistoon joka on vapaasti käytettävissä joko Public Domain -merkinnän tai CC0-lisenssin perusteella, tai julkaisuihin joilla ei ole pääsyrajoituksia. Tehokas hakukäyttö edellyttää kuitenkin tietojen yhteismitallisuutta. 

Periaatelinjauksia:

 1. Kirjastojen omat käyttöoikeusmerkinnät tehdään vain omaan kirjastotietokantaan. Melindassa 506-kenttään merkitään fraasi Käytettävissä lisenssin hankkineiden organisaatioiden verkossa.
 2. 506 & 540 $a:ssa olevat fraasit suomeksi ja ruotsiksi sekä  lisenssien nimet ja koodit yhtenäistetään ja viedään metatietosanastoon. Kentissä käytetään normalisoituja lyhenteitä. Metatietosanastossa on lisenssin lyhenne, avattu nimi ja linkki lisenssin tiivistelmään tai koko tekstiin, jos tiivistelmää ei ole.
 3. 506- ja 540-kentissä käytetään kuvailukieltä. Poimituissa tietueissa kentät muokataan niin, että käytetään kuvailukielisiä vakiintuneita fraaseja ja lisätään mahdollinen star-sanaston termi.
 4. 506 $f- ja $2-osakentät (star-sanasto) ovat pakollisia, jotta pääsyrajoitus on koneymmärrettävissä.
 5. Jos aineiston tekijänoikeus on rauennut, kerrotaan 506 $a:ssa aineiston olevan vapaasti saatavilla ja lisäksi 540 $c:ssä viitataan Public domain -merkintään jotta asia tulisi mahdollisimman selväksi. 540 $u -osakenttään voidaan lisätä linkki Creative commonsin Public domain -määritykseen, joka on tarkoitettu tekijänoikeuksista vapaalle aineistoille.
 6. Jos tekijänoikeus on voimassa, mutta tekijä on antanut dokumentin rajoituksetta käytettäväksi, kerrotaan 506$a:ssa aineiston olevan vapaasti saatavilla, mutta 540 $c:ssä viitataan lisenssiin, johon käyttö perustuu. Se voi olla esimerkiksi CC0, jota voidaan soveltaa esimerkiksi silloin, kun tekijänoikeuksista vapaa painettu aineisto digitoidaan ja halutaan osoittaa ettei digitaaliseen kopioon kohdistu (digitoijan asettamia) käytön rajoituksia. Digitoijan tiedot voidaan tällöin tallentaa 540 $b:hen.
 7. Pääsyrajoitukset voivat vaihdella kirjastosta toiseen. Silloin jokainen kirjasto tallentaa oman 540-kenttänsä ja lisää kirjastotunnuksensa osakenttään $5. Jos sama rajaus koskee useita kirjastoja,  niiden koodit voidaan merkitä samaan $5-osakenttään. Tallennuksen helpottamiseksi vapaakappalekirjastoille on hankittu oma ISIL-koodi FI-Vapaa. Myös muille vakiintuneille kirjastojen ryhmittymille voidaan hakea omat koodit tarvittaessa.
 8. Kustantajien tai muiden toimijoiden 506- ja 540-kenttään tallennetut tiedot täydennetään ja/tai muokataan mahdollisuuksien mukaan näiden suositusten mukaisiksi, jotta aineiston hakumahdollisuudet Finnassa ja muissa hakupalveluissa olisivat yhtenevät muiden aineistojen kanssa.

540-kentässä annetaan sopimuksen identifiointiin tarvittavat tiedot. Kyseessä voi olla esimerkiksi sopimus, jolla yliopisto tai yliopiston tiedekunta tai laitos tarjoaa julkaisuja käytettäväksi, tai FinELibin aineistolisenssi. 540 $a -osakentässä voidaan dokumentoida myös sopimuksessa määritelty käyttöehto / -ehdot tarvittaessa.  

Lisensoitujen aineistojen metatiedoissa voi olla käyttöoikeuksien metatiedot valmiina. Tiedot kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa muokata näiden ohjeiden mukaisiksi, koska muuten Finna-käytössä voi esiintyä ongelmia esimerkiksi silloin kun aineiston käyttöoikeutta käytetään haun rajaamiseen.

540-kentässä tulisi käyttää vain yleisesti tunnettuja lisenssejä, jotka sallivat linkin (540 $u) tarjoamisen lisenssiin tai (mieluummin) sen suomen- tai ruotsinkieliseen tiivistelmään luettelointikielestä riippuen. Mutta jos käytön salliva lisenssi perustuu CC-lisenssin muunkieliseen versioon, tulisi kuvailussa käyttää sitä.

Jos lisenssi ei ole saatavissa verkossa, sen ydinkohdat tulisi kuvata osakentässä 540 $a. Yleisesti käytetyistä lisensseistä on kuitenkin suotavaa laatia tiivistelmä, johon viitataan. 

Vapaakappaleaineistolle 540 $u-linkki luodaan Finlexiin kulttuuriaineistolakiin (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433) ja orpoteoksille asianomaiseen lakiin (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130764).

 

Esimerkki 1.

506- ja 540-kentät aineistolle joka on käytettävissä rajoituksetta julkaisuvuoden perusteella eli julkaistu ennen vuotta 1878 (tekijänoikeus rauennut, kun julkaisemisesta on kulunut 140 vuotta)

506 0#   $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star  
540 ##   $c
Public domain $u http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.fi

Esimerkki 2.

Elokuvien käyttöoikeusmerkintöjä

506 1# $a Kielletty alle 18-vuotiailta.

506 0# $a Sallittu kaikenikäisille.
540 ## $a Esitysoikeus kirjastossa.

Esimerkki 3.

506- ja 540-kentät kausijulkaisulle josta osa on vapaasti käytettävissä, osa ei. Tässä tapauksessa kyse on sanomalehdestä jonka vuosikerrat 1881-1944 on digitoitu.

506 0# $3 1881-1929 $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star
540 ## $3
1881-1929 $c Public domain $u http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.fi

506 1# $3 1930-1944 $a Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa. $f Online access with authorization $2 star
540 ## $3
1930-1944 $a Aineisto on käytettävissä tutkimus- ja muihin tarkoituksiin; $b Kansalliskirjasto; $c Kulttuuriaineistolaki $u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433

Huomautus:

Jos aineisto on tarjolla kahdessa tai useammassa kirjastossa tai saman kirjaston eri yksiköissä eri käyttöehdoin, kenttiä voidaan toistaa. Oikeat kenttäparit muodostetaan $3:n avulla.

Esimerkki 4.

506- ja 540-kentät elektroniselle väitöskirjalle joka on käytettävissä sekä vapaakappalekokoelmassa että Ethesis-palvelussa. Ethesis-version käyttö perustuu palvelun omaan lisenssiin.

506 1# $3 Elektroninen vapaakappale $a Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa. $f Online access with authorization $2 star
540 ## $3
Elektroninen vapaakappale $a Aineisto on käytettävissä tutkimus- ja muihin tarkoituksiin; $b Kansalliskirjasto; $c Kulttuuriaineistolaki $u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433

506 0# $3 Ethesis $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star
540 ## $3
Ethesis $a Yleisöllä on oikeus teoksen selailuun, kopiointiin ja tulostamiseen; $b Helsingin yliopisto; $c Ethesis -julkaisusopimus $u http://ethesis.helsinki.fi/fi/ohjeet/julkaisusopimus

Huomautuksia:

506 $3 liittää aineiston myös siihen 856-kenttään, jossa on vastaava $3.

JHS 189 (http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/189) suosittaa tekijänoikeuksien suojaaman datan julkistamiseen joko CC0 tai CC Nimeä 4.0 -lisenssiä. Ohje esittää vain nämä kaksi lisenssivaihtoehtoa. Tekijät tai korkeakoulut voivat kuitenkin käyttää mitä tahansa muutakin Creative Commons -lisenssiä eri versioineen, tai paikallisia lisenssejä. $e-kenttään tulee lisenssiä vastaava (koneymmärrettävä) koodi, jos sellainen on käytettävissä. 

Esimerkki 5.

506-kentät kotimaiselle verkkolehdelle joka on käytettävissä sekä vapaakappalekokoelmassa että Internet Archivessa.

506 1# $3 Elektroninen vapaakappale $a Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa. $f Online access with authorization $2 star
540 ## $3
Elektroninen vapaakappale $c Kulttuuriaineistolaki $u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433

506 0# $3 Internet Archive $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star
540 ## $3
Internet Archive $c Copyright Law of the United States $u http://www.copyright.gov/title17/

Huomautuksia:

Vaikka lisenssi on jokin muu kuin CC0 tai vastaava vapaan käytön salliva lisenssi, 506 $a:ssa sanotaan että aineisto on vapaasti saatavissa ellei lisenssi rajoita myös pääsyä esimerkiksi organisaatiotasolla.

Lisenssissä määritellyt  käytön rajoitukset tallennetaan 540-kenttään. Lisenssiehtojen ilmaisemista tekstinä osakentässä $a tulisi välttää. Lisenssin nimen ilmoittaminen kentässä 540 $c sekä lisätietoihin johtavan linkin tarjoaminen kentässä 540 $u antavat asiakkaalle tarvittavat tiedot lisenssin asettamista käytön rajoituksista. 506 koskee vain pääsyä, ei sitä mitä aineistolle voi tehdä sen jälkeen kun siihen on päässyt käsiksi.

540 $u-osakenttään ei pitäisi tallentaa sopimusten, lisenssien tms. URL-osoitetta, vaan pysyvä tunniste (URN) joka linkitetään haluttuun URL-osoitteeseen URN-resolverissa. Lisenssi yms. voidaan tarvittaessa kopioida Kansalliskirjaston omalle palvelimelle. Sopimusten ja lisenssien osalta voimme viitata niiden ONIX PL -muotoisiin kuvauksiin, joita voidaan ylläpitää keskitetysti.

Lakien osalta voi olla tarpeen / parempi viitata autenttiseen alkuperäislähteeseen, eli vapaakappaleaineiston osalta Finlexin Kulttuuriaineistolakiin ja Internet  Archiven tapauksessa (luultavasti) Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakiin. Perusteluna esim. se, että toisin kuin useimmat lait tekijänoikeuslaki on taannehtiva eli uusin versio pätee kaikkeen aineistoon.

Jos tietueessa on linkki kahteen tai useampaan teoksen kappaleeseen verkossa ja niiden käyttöoikeudet ovat erilaiset, voidaan käyttää osakenttää $8 kenttien linkittämiseen.

Jos on olemassa mahdollisuus että sama aineisto voidaan lisensoida muiltakin välittäjiltä, välittäjän nimi mainitaan 540 $3:ssa.

Esimerkki 6.

Lisensoitu aineisto (FinELib)

506 1# $a Käytettävissä lisenssin hankkineissa kirjastoissa. $f Online access with authorization $2 star $5 FI-NL
540 ## $c
FinELib-lisenssi $uAineistot ja niiden käyttöoikeudet

Esimerkki 7.

Sama aineisto on lisensoitu kahdelta välittäjältä eri organisaatioille.

506 1# $3 Springer $a Aineisto on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa. $f Online access with authorization $2 star $5 FI-Hul
540 ## $3
Springer $c Helsingin yliopiston lisenssi $u http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133690 $5 FI-Hul

506 1#  $3 EBL $a Aineisto on käytettävissä Museoviraston tunnuksilla. $f Online access with authorization $2 star $5 FI-B
540 ## $3
EBL $c Museoviraston lisenssi $u http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/kirjasto/kirjaston_tietopalvelut/ekirjat $5 FI-B

Esimerkki 8.

Aineistossa on valmiina käyttöoikeuksien metatiedot joita pitää muokata.

Alkuperäiset tiedot:

506 0# $a Open access.
540 ## $a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Muokatut tiedot; luettelointikieleksi on vaihdettu suomi:

506 0# $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star
540 ## $c
CC BY NC ND 4.0 $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi

Esimerkki 9.

Metatietojen käyttöoikeuksien esittäminen

Metatietojen käyttöoikeus esitetään vain silloin, jos tietuetta ei saa kopioida vapaasti. Melindan tietueissa ei yleensä ole rajoituksia, mutta esimerkiksi FinELibin lisensoimien aineistojen metatietojen poimintaluettelointi voi olla sopimuksen vastaista.

Jos poimintaluettelointi on kielletty, kielto ilmaistaan suomeksi ja englanniksi seuraavasti:

540 ## $3 Metadata $a Ei poimintaa. No copying; $b Ebrary.

Jos lisenssi sallii poimintaluetteloinnin mutta vaatii lähteen mainitsemista, käytetään 040- ja 540-kenttiä seuraavasti:

040 ## $a DLC $c FI-NLF
540 ## $3
Metadata $a Poiminta sallittu lähde nimeten; $b Library of Congress.

Esimerkin tietue on poimittu Kongressin kirjastosta, mutta Kansalliskirjasto on muokannut sitä. Kongressin kirjastoa on käytetty tässä vain esimerkkinä; kirjasto ei todellisuudessa rajoita poimintaluettelointia mitenkään.

Standardized Terminology for Access Restriction (star-sanasto)

CC-lisenssit

-- Tähän tulossa CC-lisensseistä käytettävät lyhenteet --

MARC 542

542 - Huomautus tekijänoikeudesta (T)

Teostason tieto, kansallisbibliografia voi merkitä (lähinnä auktoriteettitietueisiin)

 •       $a – Henkilötekijä
 •       $b – Henkilötekijän kuolinaika
 •       $c – Yhteisötekijä
 •       $d – Oikeudenomistaja
 •       $e – Oikeudenomistajan yhteystiedot
 •       $f – Tekijänoikeusmerkintö
 •       $g – Tekijänoikeuden päivämäärä
 •       $h – Tekijänoikeuden uudistamispäivämäärä
 •       $i – Julkaisuaika
 •       $j – Julkaisemattoman teoksen valmistumisaika
 •       $k – Julkaisija
 •       $l – Tekijänoikeudellinen tila
 •       $m – Julkaistu / ei julkaistu
 •       $n – Huomautus
 •       $o – Tekijänoikeushuomautuksen tekopäivä
 •       $p – Julkaisu- tai valmistumismaa
 •       $q – Tekijänoikeustiedon tuottaja
 •       $r –  Tekijänoikeuslain toimivalta-alue
 •       $s – Tekijänoikeustiedon lähde, joko luetteloinnin kohde tai muut lähteet
 •       $u - URI. Linkki (URN tai URL) tiedostoon, jossa käyttöoikeustiedot esitetään standardimuodossa.
 •       $3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
 •       $6 - Linkitys
 •       $8 - Linkki- ja järjestysnumero

542-kenttään tallennetaan sekä tekijänoikeuteen että lähioikeuteen liittyvät tiedot.

Luettelointikieli on suomi tai ruotsi. Tekijänoikeudellisen statuksen ilmaisemiseen ei ole vielä sovittu standarditerminologiaa.

Pakolliset osakentät a, b, l ja r. Lain toimivalta-alueen ilmaiseminen (maakoodilla) on tärkeää sen vuoksi, että lainsäädännön erojen vuoksi aineisto joka on vapaata yhdessä maassa voi olla suojattu toisessa. 

Esimerkki 1

Tekijänoikeudet rauenneet tekijän kuolinvuoden perusteella, tieto kuolinvuodesta on peräisin Asterista

542 1# $a Leino, Eino $b 1926 $l tekijänoikeudet rauenneet $q FI-NL $r FI $s Asteri

542 1# $a Alanus, Georgius Christophori $b 1664 $l tekijänoikeudet rauenneet  $o 20140404 $q FI-NL $r FI $s Asteri

542 1# $a Kivi, Aleksis $b 1872 $l tekijänoikeudet rauenneet $o 20140902 $q FI-NL $r FI $s Asteri

Esimerkki 2

Tekijänoikeudet rauenneet julkaisuajankohdan perusteella  – tekijä tuntematon

542 1# $i 1756 $l tekijänoikeudet rauenneet $o 20140611 $q FI-NL $r FI

542  1# $i 1731 $l tekijänoikeudet rauenneet $n tekijänoikeudellinen tila määritelty julkaisuvuoden perusteella $o 20140404 $q FI-NL $r FI 

Esimerkki 3

Tekijänoikeus voimassa, tekijä elossa, tiedot ovat julkisia, $u-osakentässä tarjotaan linkki tekijänoikeuslakiin. 

542 1# $a Härkönen, Anna-Leena $l tekijänoikeudet voimassa $o 20140930 $q FI-NL $r FI $s Asteri $u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Tekijänoikeus voimassa, tekijä edesmennyt, tiedot ovat julkisia ja ne on poimittu verkosta

542 1# $a Jansson, Tove $b 2001 $d Oy Moomin Characters Ltd $l tekijänoikeudet voimassa $o 20140930 $q FI-NL $r FI $s www.muumimaailma.fi

Huomautuksia:

Oikeuksien haltija (haltijat) tallennetaan aina kun ko. luonnollinen tai juridinen henkilö (henkilöt) on (ovat) tiedossa.

Jos kaikkia oikeuksien haltijoita ei ole yrityksistä huolimatta löydetty, julkaisua käsitellään orpoteoksena ja osakenttään $d tallennetaan MARC 21 -ohjeistuksen mukaisesti fraasi "undetermined".

Jos julkaisun tekijänoikeudellinen status on tuntematon koska tekijän kuolinvuotta ei tiedetä, osakenttään $l tallennetaan MARC 21 -ohjeistuksen mukaisesti fraasi "undetermined" jos kuolinvuotta ei yrityksistä huolimatta ole pystytty selvittämään.

Osa julkaisusta on tekijänoikeuksien suojaamaa, osa ei

542 1# $3 Teksti $a Kivi, Aleksis $b 1872 $l tekijänoikeudet rauenneet $o 20140902 $q FI-NL $r FI

542 1# $3 Kuvitus $a Tanttu, Erkki $b 1985 $l tekijänoikeudet voimassa $o 20150119 $q FI-NL $r FI

Esimerkki 4

Aineisto (esimerkiksi valokuva) ei ylitä teoskynnystä vaan saa vain lähioikeussuojan, joka ei ole enää voimassa.

542 1# $a Kultala, Kalle $b 1991 $i 1961 $l lähioikeudet rauenneet $o 20140930 $q FI-NL $r FI

Esimerkki 5

Orpoteos.

542 1# $a määrittämätön $d määrittämätön $i 1974 $l määrittämätön $o 20150110 $q FI-NL $r FI $u https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130764

542 1# $a määrittämätön $d määrittämätön $i 1934 $l tekijänoikeudet rauenneet $r FI $u https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130764

Huomautuksia:

Jos orpoteoksen ilmestymisestä on kulunut enemmän kuin 70 vuotta, sen tekijänoikeudet ovat rauenneet, vaikka tekijää / tekijöitä ei ole kyetty löytämään.

Periaatelinjauksia

 1. Formaatissa ei ole pakollisia osakenttiä, mutta ainakin osakentät $a, $b, $l, $r  ja (ellei tekijää tiedetä) $i pitää tallentaa, koska ne ovat tekijänoikeuslain määrittelemän suoja-ajan mahdollisesti muuttuessa välttämättömiä teoksen tekijänoikeudellisen tilan uudelleen määrittelemiseksi. $l on tärkeä varsinkin silloin kun tulkitaan että aineistolla on vain lähioikeuden suoja.
 2. Osakenttään $q on suositeltavaa tallentaa ISIL-koodi, koska se  on kieliriippumaton eikä muutu kirjaston nimen mahdollisesti muuttuessa. Koodista voidaan myös periaatteessa generoida kirjaston nimi eri kielillä
 3. $r-osakenttään on tallennettava Suomen maakoodi fi aina kun tekijänoikeuspäätös perustuu Suomen lainsäädäntöön. Muiden maiden osalta maakoodin tallentaminen on suositeltavaa.
 4. Tiedon lähde eli osakenttä $s tulee tallentaa. Kuolinvuoden osalta voidaan viitata Asteriin ja julkaisuvuoden osalta Kansallisbibliografiaan. Perikuntia koskevat tiedot voivat olla peräisin eri lähteistä, kuten tekijänoikeusjärjestöiltä (Sanasto, Kopiosto, Gramex). 
 5. $u-osakenttään on suositeltavaa tallentaa / luoda ohjelmallisesti linkki Suomen tekijänoikeuslakiin tai Lakiin orpoteosten käyttämisestä kun aineisto on kotimaista. Linkit ulkomaiden lainsäädäntöön voidaan tallentaa jos tarvittavat verkko-osoitteet ovat tiedossa.
 6. Suomen lainsäädännön mukaan yksittäiset tietueet eivät saa luettelosuojaa (vaan vain koko tietokanta). Tietueilla voi kuitenkin olla sopimukseen perustuva käytön rajoitus, mutta se merkitään vain kenttään 506, ei kenttään 540. 

 

Esimerkkejä

Theseus-opinnäyte, joka on CC Nimeä-EiMuutoksia-EiKaupallinen -lisenssin nojalla käytettävissä (Niemelä, Matti: Prosessilämmön talteenotto ja hyödyntäminen tuloilman lämmityksessä):

506 0# $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star

540 ## $c CC BY-NC-ND 1.0 $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/1.0/fi/

542 1# $a Niemelä, Matti $l tekijänoikeudet voimassa $o 20141015 $q FI-NL $r fi $s Theseus $u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

856 40 $u http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304214696

Huom: CC BY-NC-ND -lisenssin uusin versio on 4.0. Käyttöoikeuksien metatiedoissa on kuitenkin aina viitattava siihen lisenssiin, joka julkaisussa nimetään. Creative Commons -lisenssien akronyymit muodostetaan siten, että CC-lyhenteen jälkeen annetaan lisenssin ehdot tavuviivoin erotettuna ja cersionumero.

 

Theseus-opinnäyte, jossa on tieto "All rights reserved" (Hacklin, Marianne: MARC-luettelointiformaatin ja BIBFRAME-luettelointimallin vertaileva analyysi):

506 0# $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star

540 ## $a All rights reserved.

542 1# $a Hacklin, Heidi-Marianne $l tekijänoikeudet voimassa $o 20141015 $q FI-NL $r fi $s Theseus $u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

856 40 $u  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014092614225 

Huom:

Näiden julkaisujen osalta olisi mahdollista viitata Europeanan sopimusmalliin "Free access - no re-use" jonka nimi kertoo paremmin kuin vain "All rights reserved" mistä on kyse. 540-linkki tulisi tällöin osoitteeseen

http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.html

missä kerrotaan, että "Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to make any of the acts permitted by your national copyright and related rights act, including browsing, printing and making a copy for your own personal purposes."

Theseus-opinnäyte, jonka metatiedoissa on kerrottu käyttöehdot vapaatekstinä (Melakari-Mustonen, Paulina & Taivalkoski, Marko: Oven avaus tulevaisuuden journalismiin):

506 0# $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star

540 ## $a Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

542 1# $a Melakari-Mustonen, Paulina; Taivalkoski, Marko  $l tekijänoikeudet voimassa $o 20141015 $q FI-NL $r fi $s Asteri $u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

856 40 $u http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014091614006


...