Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Keskusteltiin yhteisön ensisijaisen nimen valintaa koskevista ohjeista (kohdassa Yhteisön auktorisoitu hakutieto), etenkin niiden muotoilusta.
  • Keskusteltiin myös siitä, miten käytännöt ensisijaisen nimen valinnassa poikkeavat kirjasto- ja arkistopuolella toisistaan tällä hetkellä. Esimerkiksi arkistoissa on useammin virallinen nimi käytössä, kirjastoissa taas harvemmin.
    • Tarkoituksena olisi uuden ohjeen myötä yhtenäistää erilaisia toimijakuvailun käytäntöjä.
  • Tarkasteltiin ensisijaisen nimen valintaa koskevia ohjeita toimijakuvailuohjeen uudessa versiossa verraten niitä uudessa RDA Toolkitissa oleviin ohjeisiin.
  • Arkistoihin liittyen keskusteltiin myös, että arkistot voivat halutessaan lisätä ohjeitaan toimijakuvailuohjeen kohtiin Henkilöön liittyvä henkilö ja Henkilöön liittyvä suku. Kirjastoissa henkilöön liittyvää henkilöä ja sukua ei merkitä toimijakuvailuun, mutta arkistoissa merkinnät voivat olla hyvinkin tarpeellisia.

...