Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YSOn käsitteenmuodostuskielinä ovat suomi ja ruotsi (englanti ja saame ovat käännöskieliä), ja semanttinen rakenne näiden ontologian kieliversioiden välinen semanttinen rakenne välillä on symmetrinen. Tämä tarkoittaa, että jokaisella suomenkielisellä käsitteellä kuuluu olla yksi (ja vain yksi) ruotsinkielinen vastine, ja että käsitteiden välisten suhteiden (ylä- ja alakäsitteet sekä assosiatiiviset käsitteet) pitää täsmätä myös ruotsiksi vastaavalla tavalla kuin suomeksi. Valitun ruotsinkielisen termin pitää viitata samaan käsitteeseen kuin vastaava suomenkielinen termi. Termien kuuluu mahdollisimman tarkasti kattaa samaa merkityskenttää, ja niitä on tarkoitus voida käyttää samassa merkityksessä ja kontekstissa.

...