Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Näitä Kiwi-palvelun käytön periaatteita päivitetään tarvittaessa.

KIWIN TARKOITUS

 • Kiwi on Kansalliskirjaston ylläpitämä yhteistyö- ja viestintäalusta, eri sisältöisistä työalueista muodostuva verkkopalvelu. Kiwi sopii erityisesti projektien tai muiden useiden toimijoiden yhteisten asioiden työstämiseen.

KIWIN KÄYTTÄJÄT

 • Kiwi-palvelu on tarkoitettu Kansalliskirjaston yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja henkilökunnalle.
 • Palvelun käyttäjäksi voidaan liittyä ja tunnistautua
  • (a) HAKAn kautta; sekä
  • (b) paikallisesti, jolloin käyttäjälle luodaan erikseen käyttäjätunnukset Kansalliskirjaston käyttäjähallintajärjestelmään. Näiden tunnusten myöntämisen periaatteista on erillinen ohje.
 • Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite, joka voi näkyä myös toisille Kiwin tai muun Kansalliskirjaston palvelun (esim. keskustelufoorumi) käyttäjille, ja siinä tapauksessa, että työtila on avattu julkiseen näkyvyyteen, mahdollisesti myös Kansalliskirjaston järjestelmien ulkopuolisille henkilöille.
 • Käyttäjän tulee olla todellinen luonnollinen henkilö.
 • Kaikki tunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toiselle.
 • Käyttäjän on sitouduttava noudattamaan näitä periaatteita.
 • Käyttäjä voidaan käyttäjän omasta tai työnantajan pyynnöstä myös poistaa järjestelmästä.
 • Käyttäjähallintajärjestelmä Crowdin tietosuojaselosteesta voi nähdä mitä tietoa käyttäjästä kerätään käyttäjänhallintaan. Selosteessa eritellyt kohdat pätevät myös erikseen luotuihin tunnuksiin.

KIWIN SISÄLTÖ JA TYÖTILAT

 • Kiwi on jaoteltu ns. työtiloihin, jotka toimivat tietyn aihepiirin ympärillä. Kaikki käyttäjät eivät näe välttämättä kaikkia työtiloja, vain ne työtilat joihin käyttäjällä on erikseen määritelty oikeudet.
 • Työtilan sisällöstä vastaa kunkin työtilan ylläpitäjä, ei pääkäyttäjä.
 • Aineistojen laitonta levittämistä ja asiattomuuksia ei sallita työtiloissa.
 • Työalueiden sisällön näkyvyys voidaan rajata tietylle joukolle (esimerkiksi vain Kansalliskirjaston työntekijöille). Lähtökohtaisesti työtilat ovat kuitenkin luodessa auki kaikille Kiwin käyttäjille, jollei toisin pyydetä.
 • Kiwiin voidaan luoda myös ilman käyttäjätunnusta luettavissa olevia työalueita, ja osa vapaasti luettavista työalueista voidaan rajata näkyväksi vain tietylle ryhmälle (esim. vain sisäänkirjautuneille käyttäjille). Rajatusta työtilasta ei kuitenkaan ole mahdollista avata jotain tiettyä osaa vapaasti luettavaksi. Tätä tarkoitusta varten tulee luoda kokonaan uusi työtila.

KIWIN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET

 • Kiwin käyttäjän on noudatettava näitä periaatteita. Mahdolliset erimielisyydet sääntöjen ja periaatteiden soveltamisesta ratkaisee pääkäyttäjä.
 • Käyttäjien tulee ilmoittaa ylläpidolle, mikäli havaitsee näitä periaatteita tai sääntöjä rikottavan.
 • Pääkäyttäjä voi perustellusta syystä sulkea työalueen määräajaksi tai toistaiseksi.
 • Pääkäyttäjä voi perustellusta syystä sulkea käyttäjän tunnuksen määräajaksi tai toistaiseksi.

KIWIN YLLÄPITO

 • Kiwillä on pääkäyttäjä ja hänellä varahenkilö, jotka KVP:n tulosalueen johtaja nimittää. Pääkäyttäjä
  • valvoo Kiwin teknistä toimivuutta ja tietoturvaa ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin niiden varmistamiseksi;
  • järjestää palautteiden ja kehittämisehdotusten käsittelyn;
  • vie Kiwiä koskevat asiat tarvittaessa lähiohjausryhmään ja/tai tukiryhmään (ns. Atlassian-ryhmä) tiedoksi ja päätettäväksi;
  • vastaa Kiwiä koskevasta viestinnästä;
  • raportoi Kiwin toiminnasta ja käytöstä KVP:n tulosalueen johtajalle ja johtoryhmälle; sekä
  • hoitaa muut näissä periaatteissa hänelle annetut tehtävät.
 • Pääkäyttäjä päättää uusien työalueiden perustamisesta ja antaa työtilan ylläpitäjille (space admin) tarvittavat oikeudet esim. käyttäjien lisäämiseen työtilaan.
 • Työtilojen ylläpitäjinä (space admin) Confluencen käyttäjälisenssin mukaisesti voivat toimia vain Kansalliskirjaston henkilökunnan edustajat.
 • Kiwillä on lähiohjausryhmä ja lisäksi tukiryhmä (ns. Atlassian-ryhmä), jotka
  • käsittelevät pääkäyttäjän sille tuomat asiat; sekä
  • tekevät ehdotuksia Kiwin kehittämiseksi.
  • vievät suunnitelmat ja raportit edelleen kirjastoverkkopalveluiden johtoryhmään.
 • Kiwin ylläpidon sähköpostiosoite on [email protected]. Tämä osoite tavoittaa pääkäyttäjän lisäksi vähintään pääkäyttäjän varahenkilön, mutta myös mahdollisia muita ylläpitäjiä. Tämä sähköpostiosoite on ensisijainen tapa tavoittaa Kiwin ylläpito.
 • KVP:n tulosalueen johtaja
  • hyväksyy nämä periaatteet ja niihin tehtävät muutokset; sekä
  • hoitaa muut näissä periaatteissa hänelle uskotut tehtävät.

TIEDOTUS

 • Kiwin huoltokatkoista ilmoitetaan ilman tunnusta luettavissa olevalla Kiwi-info -työalueella, josta ilmoitukset tulevat näkyviin myös Kiwin etusivulle. Huoltokatkoista pyritään aina tiedottamaan etukäteen, mutta Kiwin ylläpito varaa oikeuden myös äkillisiin huoltokatkoihin.