Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CNRI ylläpitää Global Handle Registry -tietokantaa, mutta se ei seuraa annettujen tunnusten määrää. The Handle System lienee tunnusten ja käyttäjien määrällä mitaten maailmanlaajuisesti eniten käytetty PID-järjestelmä. Tunnisteiden jakelun edellyttämä Handle-etuliitteen rekisteröinti[vii] maksaa vain 50 Yhdysvaltain dollaria, ja etuliitteen vuotuinen ylläpitomaksu on sama. CNRI:n ohella kahdeksalla muulla organisaatiolla on oikeus Handle-etuliitteiden antamiseen[viii].

The DONA Foundationin Executive Director Christophe Blanchi kertoo haastattelussa Handlen historiasta seuraavaa: 

…by the mid 1990s, already, it was clear that the institutions that were interested in the handle system and what it offered, which is a level of dereference, were the publishers. Because the publishers were new to the web and they realized very quickly that URIs were breaking a lot – for all sorts of reasons. It's not because DNS doesn't work, it's not because URIs don't work, but it's mostly the social-technical fabric of what you put in a URL. And, so, the publishers realized that they needed an identification system that was independent of the underlying technology and the naming conventions that were part of the typical url. And so they were the first ones to say "all right, this is the right approach for identifying journal articles or things that we need to identify over long term." 

DOI-tunnisteen kehittäminen Handle-tekniikan varaan perustui pitkälti kustantajien aktiivisuuteen. DOI on edelleen ensi sijassa julkaisujen tunnistejärjestelmä, mutta Handlen soveltamisala on Blanchin mukaan olennaisesti laajempi etenkin Kiinassa:

the Chinese are the biggest users of the Handle system – potentially by orders of magnitude – but we would not know it here because we don't see what happens in China. But in China, they are using the Handle system to do tracing and tracking of pretty much everything and anything under the sun. And they have used the Handle system as ways to program sensors and read from sensors. So they're sort of the leader when it comes to thinking outside the box and using the technology.

Kiinassa Handle-tunnisteelle on siis jo tullut tai on tulossa samankaltainen rooli kuin Internet of Things -tunnusten URN:DEV-nimialueella.

8.3 Handle-tunnuksen rakenne

...

Handle-tunnus koostuu kahdesta osasta: etuliitteestä (prefix) sekä takaliitteestä (suffix), joita erottaa kauttaviiva. Etuliite on pysyvä tunnuksen rekisteröijän tunnus (toisin kuin domain-nimeä, sitä ei koskaan anneta jollekin toiselle) ja samalla organisaation ylläpitämän Handle-resolverin osoite. Takaliite on identifioidun objektin tunnus, jonka on oltava ainutkertainen etuliitekohtaisesti. 

, takaliite julkaisun tunnus. Tunnus esitetään yleensä HTTP URI -muodossa, jolloin sen eteen lisätään välityspalvelimen osoite. Esimerkki: Esimerkiksi Handle-tunnuksessa https://hdl.handle.net/10138/300023 https://hdl.handle.net on Handlen proxy- eli välityspalvelin, etuliite 10138 on Helsingin yliopiston tunnuksen rekisteröijän tunnus ja sen resolverin osoite Handle-järjestelmän sisällä, ja 300023 julkaisun tunnus. Koska DOI ja Handle jakavat saman infrastruktuurin, Handle-proxy on korvattavissa DOI-tunnusten proxy-osoitteella https://doi.org. doi.org. Mutta tämä ei vielä muuta Handle-tunnuksia DOI-tunnuksiksi, vaikka siltä näyttäisikin.

Handle-tunnusten on oltava pysyviä ja ainutkertaisia, minkä lisäksi niiltä edellytetään semanttisuuden karsimista. Tunnus ei siis saisi kertoa identifioidusta objektista mitään. Käytännön kokemus on osoittanut, että ei-semanttisia tunnuksia on helpompi luoda ja ylläpitää kuin semanttisia tunnuksia. Handle-tunnuksien pitäisi olla myös sekä koneiden että ihmisten luettavissa ja niiden tulisi noudattaa URI-syntaksia. Handle-määritykset julkistettiin kuitenkin jo ennen RFC 3986 –standardia, minkä vuoksi URI-vaatimusten ja Handlen välillä on esimerkiksi merkkivalikoimaa koskevia eroja. Tämä rajoittaa koneluettavuutta: Handle-tunnuksen sisältävän HTTP URI:n voi varmuudella tulkita oikein vain Handle-resolverisovellus.

DO-IRP -standardin mukaan Handle-tunnuksissa voi käyttää periaatteessa mitä tahansa Unicode-merkkejä, kuten vaikkapa emojeja. Siksi myös kaikki ne merkit, joilla on vuonna 2005 julkistetun URI-syntaksin mukaan erikoismerkitys, ovat olleet vapaasti käytettävissä Handle-tunnuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ? ja #, joita ei voi enää . Tällainen on esimerkiksi HTTP-palvelimelle tehtävää hakupyyntöä eli Queryä merkitsevä ?, jota ei voi soveltaa Handle-tunnuksissa RFC 3986 -standardin edellyttämällä tavalla. Ja koska on tai voi olla olemassa Handle-tunnuksia joissa näitä merkkejä ?-merkkiä käytetään ”väärin”, HandleDO-IRP-standardeja standardia ei voi takautuvasti korjata RFC 3986:n mukaiseksi.

Handle-tunnukset voivat olla etuliitekohtaisesti joko merkkikokoriippuvaisia tai merkkikokoriippumattomia. Tämä voi rajoittaa Handle-tunnuksien muuttamista DOI-tunnuksiksi, koska DOI on aina merkkikokoriippumaton. 

8.4 Handle julkaisujen tunnisteena

Koska tunnuksen Handle-tunnisteen käyttöä ei valvota keskitetysti, kellään ei ole kattavaa tietoa siitä, miten Handlea sitä sovelletaan. Suomessa se on suosittu esimerkiksi esimerkiksi Helsingin yliopisto käyttää Handlea opinnäytteiden ja muiden korkeakoulujen julkaisuarkistoihin Helda-julkaisuarkistoon tallennettujen aineistojen tunnisteena. Tunnusta Handle-tunnistetta käytetään paljon myös kansainvälisesti, esimerkiksi Kongressin kirjastossa ja monissa muissa organisaatioissa, joilla on laajat digitoitujen tai digitaalisena syntyneiden aineistojen kokoelmat.

Handle-määritys ei kiellä perinteisten standarditunnisteiden käyttämistä Handle-tunnuksen osana. Käytännössä esimerkkejä tästä on vaikea löytää. Kun ISBN-tunnuksen omaavalle e-kirjalle annetaan Handle-tunnus, se ei yleensä perustu kirjan ISBN-tunnukseen (ks. esim. http://hdl.handle.net/10138/152270). ISBN-tunnistejärjestelmän kannalta tämä käytäntö on ongelmallinen, koska esimerkiksi viitattaessa Handle voi tällöin korvata ISBN-tunnuksen. Jos Handle linkittyy laskeutumissivulle kuten yllä olevassa esimerkissä, se on tulkittavissa teoksen tunnukseksi, jos laskeutumissivuun linkittyy useampia manifestaatioita ja manifestaatioilla niillä on edelleen omat ISBN-tunnuksensa. ISBN-tunnistejärjestelmän kannalta tämäkin käytäntö on silti haasteellinen, koska esimerkiksi e-kirjaan viitattaessa on parempi houkuttelevampaa käyttää toiminnallista Handlea kuin ei-toiminnalista ISBN-tunnusta (tai manifestaation URN:ISBN-tunnusta, jos sellainen on olemassa).. Jos e-kirjan manifestaatiot eivät ole identtisiä, teokseen viitattaessa nykyisiä viittauskäytänteitä voi olla tarpeen muuttaa. Viitteessä ei pitäisi käyttää sivunumeroa, vaan se pitää kohdistaa tiettyyn kohtaan tekstissä (esimerkiksi luku 7, kappale 3).  

8.5 Handlen tulevaisuuden näkymät

Standardisoinnin haasteista huolimatta on On varmaa, että The Handle Systemiä käytetään vielä pitkään. Resolverisovellusta Standardi on juuri päivitetty, resolverisovellusta kehitetään aktiivisesti (ohjelmiston nykyinen versio on jo yhdeksäs) ja myös määritysdokumentteja ollaan uudistamassaja palvelun tekninen infrastruktuuri vaikuttaa vakaalta.

PID-tunnisteen valintaa harkitsevalle resolverisovelluksen saatavuus sekä järjestelmän levinneisyys ja tuki ovat valinnan kannalta tärkeitä asioita. Mutta jos niiden lisäksi tarvitaan hyvin hallinnoitu järjestelmä, Handlea parempi vaihtoehto on samaa teknologiaa käyttävä Digital Object Identifier eli DOI. Näiden järjestelmien suhdetta voi kuvata siten, että jokainen DOI on myös Handle, mutta kaikki Handlet eivät ole DOI-tunnuksia. Handle-tunnuksista on kuitenkin mahdollista tehdä DOI-standardin käynnissä oleva uudistus mahdollistaa kuitenkin sen, että Handle-tunnuksista tehdään DOI-tunnuksia takautuvasti.tunnuksia takautuvasti. DOI-standardin vuonna 2022 julkaistun painoksen mukaan International DOI Foundation voi pyynnöstä rekisteröidä Handle-etuliitteen DOI-etuliitteeksi, jolloin kaikki kyseisen etuliitteet omaavat Handle-tunnukset muuttuvat DOI-tunnuksiksi. 


[i] https://www.dona.net/aboutus

...