Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metatietosanasto (https://finto.fi/mts/fi/)

Toimijoiden kuvailuun liittyvät termit löydät Toimija-käsiteryhmän alla.

Henkilön kuvailuun liittyvät termit löydät Toimija-ryhmän alaryhmästä Henkilö, sukuun liittyvät termit puolestaan alaryhmästä Suku ja yhteisöön liittyvät termit löydät luonnollisesti Yhteisö-nimisestä alaryhmästä.

Metatietosanastosta käytetään suomenkielisessä kuvailussa lyhennettä mts/fin ja ruotsinkielisssä kuvailussa puolestaan lyhennettä mts/swe.

Uudet termiehdotukset lähetetään toimijakuvailun asiantuntijaverkoston sähköpostiin.


Alla löydät ohjeita ja lisätietoa kussakin ryhmässä olevien termien käytöstä.

Henkilö

Suku

  • suvun kategoria

Yhteisö

Vinkit

eri välilehdet: fuktio/tapa hakea

samannimiset termit (miten erotat)

Anchor
Henkilön ammatti tai tehtävä
Henkilön ammatti tai tehtävä
Henkilön ammatti tai tehtävä


LinjausEsimerkit

Henkilön ammatti tai tehtävä voi olla tehtävä, johon hänet on palkattu tai jota hän tekee itsenäisenä yrittäjänä tai harrastajana. Ammatteja tai tehtäviä voidaan merkitä yksi tai useampia.

Claes Andersson
ammatti tai tehtävä: poliitikko
ammatti tai tehtävä: kirjailija
ammatti tai tehtävä: psykiatri
ammatti tai tehtävä: muusikko

Kaikkia ammatteja, joissa henkilö on toiminut, ei tarvitse luetella. Toimijan identifioinnin näkökulmasta keskeisimmät ammatit tai tehtävät merkitään. Esimerkiksi julkaisuja vapaa-ajallaan tuottaneen henkilön varsinainen ammatti voidaan myös merkitä, jos se on henkilön identifioinnin kannalta keskeinen. Lisäksi merkitään muita sellaisia ammatteja tai tehtäviä, jotka ovat toimijaan liittyvien aineistojen näkökulmasta oleellisia.

Veikko Huovinen
ammatti tai tehtävä: kirjailija

Anja Eerikäinen
ammatti tai tehtävä: eläinsuojeluvalvoja

Karl Collan
ammatti tai tehtävä: säveltäjä
ammatti tai tehtävä: kirjailija
ammatti tai tehtävä: kääntäjä
ammatti tai tehtävä: lehtori (opettaja)
ammatti tai tehtävä: kirjastonhoitaja

Jos ammattinimikettä ei ole metatietosanastossa, mutta soveltuva yleisempi termi on, käytetään sitä.


Ulf Söderblom
ammatti tai tehtävä: kapellimestari
(ammattinimike: ylikapellimestari)

Jos metatietosanastosta ei löydy sopivaa ammattitermiä, voi ammattinimikkeen merkitä sanaston ulkopuolisena kontrolloimattomana terminä joko ammatti tai tehtävä -elementtinä tai osana henkilöhistoriaa. Ammatti tai tehtävä -elementissä kontrolloimattomina termeinä ei käytetä toiminta-alaan tai työpaikkaan perustuvia luonnehdintoja (esim. historian professori, Helsingin yliopiston professori). Sanastosta puuttuvia termejä voi ehdottaa lisättäväksi sanastoon, jos niitä tarvitaan esimerkiksi useampien henkilöiden kuvailuun.

Henricus Grelson
ammatti tai tehtävä: hopmanni

Henkilön ammattia tai tehtävää ei pidä sekoittaa henkilön ja aineistojen suhteita kuvaaviin elementteihin. Nämä voivat olla samannäköisiä, mutta tarkoittavat eri asiaa. 

Harald Andersén
ammatti tai tehtävä: kuoronjohtaja
(ei johtaja)

Okko Kamu
ammatti tai tehtävä: kapellimestari
(ei johtaja)

Jotkin nimitykset ovat olleet käytössä sekä ammattinimikkeinä että arvoniminä (esim. professori, dosentti, ministeri, akateemikko). Tällöin on oltava huolellinen sen suhteen, että termi merkitään oikean elementin yhteyteen.

Yrjö Kilpinen
ammatti tai tehtävä: säveltäjä
ammatti tai tehtävä: akateemikko

Kaija Saariaho
ammatti tai tehtävä: säveltäjä
arvonimi tai asema: akateemikko

Henkilön ammatti tai tehtävä lisätään hakutiedon tarkenteeksi, jos 
-    henkilö on erotettava toisesta samannimisestä ja
-    elinvuosia tai täydellisempää nimenmuotoa ei ole käytettävissä tai ne eivät riitä erottamaan henkilöä toisesta samannimisestä. 
Ammattia tai tehtävää ei lisätä hakutiedon tarkenteeksi, jos muita samannimisiä ei ole tai henkilöiden erottelu onnistuu elinvuosien tai täydellisemmän nimenmuodon avulla.

Lauri Leinonen
auktorisoitu hakutieto: Leinonen, Lauri (kirjailija)
ammatti tai tehtävä: kirjailija

Jos henkilön ammatti tai tehtävä ei riitä henkilön erottamiseen toisesta samannimisestä, voidaan hakutietoon muodostaa henkilöön liittyvä määrite toiminta-alan ja ammatin tai tehtävän pohjalta.

Sebastian
auktorisoitu hakutieto: Sebastian (iskelmälaulaja)
toiminta-ala: iskelmät
ammatti tai tehtävä: laulaja
(pseudonyymi, elinvuodet eivät ole tiedossa; määrite erottaa henkilön muista Sebastian-nimisistä laulajista)Anchor
Yhteisön tyyppi
Yhteisön tyyppi
Yhteisön tyyppi

Yhteisön tyyppejä kuvaava sanasto on laadittu Kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston yhteisessä työryhmässä. Luokittelun lähtökohdaksi otettiin yhteisön muoto. Yhteisön tyyppi -sanasto muodostaakin Metatietosanastossa rinnakkaisen yhteisöluokittelun toimialaluokituksen kanssa. Yhteisön tyypit lisättiin Metatietosanastoon ja otettiin käyttöön keväällä 2021.

Tavoitteena on ollut pitää yhteisön tyypit käsitealaltaan suhteellisen yleisellä tasolla, jotta luokkien määrä ei kasvaisi sanaston käytettävyyden näkökulmasta liikaa. Lähinnä musiikkialan toimijat on tästä poiketen luokiteltu tarkemmin, sillä luokitus oli jo otettu käyttöön yhteisön tyyppeinä ennen työryhmän työn alkua.

Sanastotyön myöhemmässä vaiheessa havaittiin tarve luokitella julkishallinnon toimijoita myös niiden hallintoalueen tyypin mukaan. Hallintoalueen tyyppi -sanasto linkitettiin yhteisön tyyppi -sanastoon siten, että hallintoalueen tyyppejä kuvaavia termejä voidaan käyttää toisessa merkityksessä yhteisön tyyppeinä.

Jotkin yhteisön tyypit on merkitty yläkäsitteiksi eli niillä on tarkempia alakäsitteitä. Kuvailija voi valita yläkäsitteen ja alakäsitteen välillä luokittelun kohteen olevan toimijan mukaan. Sanastossa on mukana myös yleistermi ”yhteisö”, jota voi käyttää, jos muuta sopivaa termiä ei löydy ja jokin yhteisön tyyppi halutaan toimijalle antaa.

Sanaston käyttöä ohjaavat useimmille termeille annetut määritelmät sekä ohjaustermit, assosiatiiviset termit ja käyttöhuomautukset.

Kun sanastossa on useampi samanniminen yhteisön tyyppi, termiin on lisätty lisämääre kaarisulkeisiin. Samoin on tehty myös silloin, kun yhteisön tyyppinä kuvaava termi voi tarkoittaa muuta kuin yhteisöä (esim. rakennusta tai henkilöä).

LinjausEsimerkit

Yhteisön tyypillä kuvataan yhteisön muotoa.

Yhteisön tyyppi on yhteisön muotoa, oikeudellista tai hallinnollista asemaa osoittava termi, jolla ryhmitellään samantyyppiset yhteisöt yhden käsitteen alle.

Yhteisön tyypiksi merkitään vain sanastossa olevia termejä. Jos sanastosta ei löydy sopivaa (merkitykseltään riittävän tarkkaa) termiä ja yhteisön tyyppi nähdään tarpeellisena, voit tehdä ehdotuksen sanaston täydentämisestä.

Yhteisön tyypeiksi voidaan merkitä myös eräät historialliset termit kuten lääninhallitus, nimismiespiiri ja maistraatti.

Kirjastoissa yhteisön tyyppiä käytetään myös auktorisoidun hakutiedon tarkenteena, jos on eroteltava samannimisiä toimijoita tai yhteisön nimestä ei ilmene, että kyseessä on yhteisö. Jos riittävän tarkkaa termiä yhteisön identifioimiseksi hakutiedossa ei löydy metatietosanastosta, voidaan hakutiedon tarkenteena käyttää metatietosanaston ulkopuolista termiä mukaan lukien metatietosanaston ohjaustermit. Silloin se merkitään myös yhteisön tyypin kenttään (ilman sanaston tunnusta) sopivimman metatietosanaston termin lisäksi. Jos jotain kontrolloimatonta termiä joudutaan käyttämään usein, se voidaan myöhemmin lisätä metatietosanaston käytettäväksi termiksi.

Florakören
yhteisön tyyppi: naiskuoro
yhteisön tyyppi: yhdistys (rekisteröity)

Tampereen ylioppilaskunta
yhteisön tyyppi: yhdistys (julkisoikeudellinen)

Askolan kunta
yhteisön tyyppi: kunta

Punos-kustannus
yhteisön tyyppi: toiminimi

Siikaisten seurakunta
yhteisön tyyppi: seurakunta

Varkauden vapaaseurakunta
yhteisön tyyppi: uskonnollinen yhteisö

Estonia (laiva)
yhteisön tyyppi: alus (metatietosanasto)
yhteisön tyyppi: laiva (metatietosanastossa ohjausterminä)

Kahdesta yhteisön tyypin hierarkiatasosta (laajempi ja suppeampi termi) voi useiden tyyppien kohdalla valita käyttötarkoitukseen sopivamman (ei tarvitse valita tarkempaa).

Jos sopivaa suppeampaa termiä ei ole, valitaan laajempi termi (tai toimialaluokka, ks. jäljempänä).

Kempele-opisto
yhteisön tyyppi: oppilaitos (laajempi termi)
tai
yhteisön tyyppi: opisto (tarkempi termi, jos halutaan tarkentaa, että kyseessä on vapaan sivistystyön oppilaitos)

Trio Lehtelä
yhteisön tyyppi: yhtye (laajempi termi)
tai
yhteisön tyyppi: pianotrio (tarkempi termi)

Yhteisön tyyppejä voi merkitä useampia samalle toimijalle, jos termien yhdistelmä identifioi yhteisön paremmin kuin yksittäinen termi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
yhteisön tyypit: ministeriö ja alayksikkö

Ylioppilaskunnan Laulajat
yhteisön tyypit: mieskuoro ja yhdistys (rekisteröity)

Outokumpu Chrome Oy. Kemin kaivos
yhteisön tyypit: yhtiö ja alayksikkö

Toimialaluokan ja yhteisön tyypin valinta pitää nähdä toisiaan täydentävinä. Yhteisön tyyppien tarkoitus ei ole kuvata yhteisön toimialaa. Tietylle yhteisölle voidaan valita yksi toimiala ja yksi tai useampi yhteisön tyyppi.

Huom: Yhteisön tyypeistä on jätetty pois useimmat tarkemmat viranomaistyypit kuten syyttäjäviranomainen, veroviranomainen tai liiketoiminnan lukuisat yhteisön tyypit kuten lääkäriasema, asianajotoimisto, meijeri  ja parturi-kampaamo. Näitä on tarkoitus ilmaista tarkemmin toimialatermien avulla.


kunnanvaltuustot
yhteisön tyyppi: valtuusto
toimiala: kunnallishallinto

hiippakuntavaltuustot
yhteisön tyyppi: valtuusto
toimiala: kirkon hallinto

asutustoimikunnat
yhteisön tyyppi: toimikunta ja viranomainen
toimiala: maa- ja metsätaloushallinto

kirjastontarkastajat
yhteisön tyyppi: viranomainen
toimiala: opetus- ja kulttuurihallinto

Jos kuvailtava yhteisö on osa isompaa yhteisöä, valitaan ensisijaisesti alayksikköä kuvaavaa yhteisön tyyppiä. On kuitenkin suositeltavaa käyttää näissä tapauksissa sekä pää- että alayhteisöä kuvaavia yhteisön tyyppejä.

yliopiston tiedekunta
yhteisön tyyppi: tiedekunta
yhteisön tyyppi: yliopisto

ministeriön alaisuudessa toimiva yksikkö/osasto/laitos tms.
yhteisön tyypit: ministeriö ja alayksikkö

Kun sanastossa on useampi samanniminen yhteisön tyyppi, termiin on lisätty lisämääre kaarisulkeisiin. 

yhdistys (julkisoikeudellinen)
yhdistys (rekisteröity)

hallitus (toimielin)
hallitus (valtion hallitus)

Jos yhteisön tyyppiä kuvaava termi voi tarkoittaa muuta kuin yhteisöä (esim. rakennusta tai henkilöä), termiin on lisätty lisämääre kaarisulkeisiin. 

poliisi (organisaatio)

kaupanvahvistaja (viranomainen)

talo (yhteisö)

Hallintoalueen tyyppejä kuvaavia termejä voidaan käyttää toisessa merkityksessä yhteisön tyyppeinä.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Helsingin  hiippakunta. Tuomiokapituli
yhteisön tyyppi: toimielin
yhteisön tyyppi: hiippakunta


.

Anchor
Toimialaluokitus
Toimialaluokitus
Toimialaluokitus

  • Yhteisötoimijoiden luokittelu yhteisön toimialan mukaan (erotuksena yhteisöjen luokittelusta esim. juridisen muodon, omistusmuodon tai toimintatavan perusteella)
  • Luokituksen lähtökohtana on ollut Tilastokeskuksen toimialaluokitus, joka kuvaa yhteisöjä ensisijaisesti niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan mukaan. Sen vuoksi luokitusta on tarkennettu ja laajennettu erityisesti julkisen hallinnon (hallinnonalat) ja järjestötoiminnan yhteisöjen kuvaamiseksi.
  • Kirjastoissa käytetään Metatietosanaston sijaan YSOa yhteisön toiminta-alan merkitsemiseen.


LinjausEsimerkit

Luokitusta suositellaan käytettäväksi (vanhan) RDA:n kohdan 11.10 Yhteisön toiminta-ala merkitsemisessä. YSOn käyttö yhteisön toiminta-alan merkitsemisessä on mahdollista rinnan toimialaluokituksen kanssa.

Suomen diabetesliitto
toimiala: terveysjärjestöt
YSO: potilasyhdistykset ja diabetes

Veikkaus (yhtiö)
toimiala: kulttuuri- ja viihdeala
YSO: rahapelit

Lordi (yhtye)
toimiala: kulttuuri- ja viihdeala
YSO: hard rock

Luokituksen perusperiaate on, että kukin yhteisötoimija kuuluu vain yhteen luokkaan, joka valitaan yhteisön pääasiallisen toiminnan mukaan. Toisin sanoen samalla hierarkiatasolla tai hierarkiapuun haarassa olevat luokkakäsitteet on tarkoitettu käsitealaltaan poissulkeviksi. Yhteisön sivutoimintojen mukaisen toimialat voidaan kuvailla YSOn avulla. Jos saman yhteisön pääasiallinen toiminta on muuttunut yhteisön toiminta-aikana, yhteisö toimialan luokka valitaan viimeisimmän pääasiallisen toiminnan mukaan. Jos yhteisön pääasiallinen toiminta-ala ei ole tiedossa tai määriteltävissä, toimialaluokaksi valitaan määrittelemätön toimiala.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
toimiala: harrastusjärjestöt
YSO: tähtitiede ja kustannusala


Nokia
toimiala: elektroniikka- ja sähköteollisuus

(aikaisempia toimialoja: kemianteollisuus, metsäteollisuus)

Mainitun perusperiaatteen puitteissa yhteisötoimija voidaan liittää valinnanvaraiselle hierarkiatasolle riippuen siitä, millä tarkkuustasolla luokitus halutaan ottaa käyttöön. Jos alemmalta hierarkiatasolta ei löydy sopivaa termiä, käytä ylemmän hierarkiatason termiä.

Suomi. Oikeusministeriö
toimiala: oikeushallinto


Vaikka toimialaluokitus ja yhteisön tyypit ovat kaksi erillistä yhteisötoimijoiden kuvailussa hyödynnettävää Metatietosanaston sanastoa, ne voidaan ajatella toisiaan täydentävinä. Esim. jos yhteisölle ei löydy tarkkaa yhteisön tyyppiä, toimialatermi voi kuvata yhteisöä paremmin.

UPM-Kymmene
yhteisön tyyppi: osakeyhtiö 
toimiala: metsäteollisuus