Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä (projekti 2022–2024)

Projektissa on mukana viisi tekijänoikeusjärjestöä: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto. Kansalliskirjasto toimii kansallisen ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa ja koordinoi hanketta.

Projektin kesto ja tavoitteet

Hankkeiden vaiheet menevät osin päällekkäin, mutta myös järjestöjen osallistuminen on vaiheittaista. 
1. vaihe (
2/2022–12/2023)
Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on hankkia ISNI-tunnukset kattavasti eri tekijänoikeusjärjestöjen edustamille tekijöille.

2. vaihe (1/2023–12/2024)
Projektin toisen vaiheen keskeisinä tavoitteina on ISNI-tunnusten toimiva ja ajantasainen jakelu ja käyttö tekijänoikeussektorilla, toimijaan liittyvän metatiedon laadun parantaminen ja pitkän aikavälin visio kansallisesta ISNI-ekosysteemistä.

Mikä on ISNI-tunnus?

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) on kansainvälisesti käytetty tunnus, jota käytetään julkisten identiteettien identifioimiseen. ISNI on verrattavissa kirjojen laajassa käytössä olevaan ISBN-tunnukseen tai äänitteellä olevien kappaleiden ISRC-tunnukseen. ISNIn avulla voidaan yksiselitteisesti identifioida mihin tahansa luovaan teokseen liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä, mukaan lukien kirjailijoita, esittäjiä, säveltäjiä, visuaalisen taiteen tekijöitä, esiintyjiä, tuottajia taikka kustantajia.

ISNI yhdistää saman henkilön tai yhteisön nimen eri variaatiot, kirjoitusasut ja nimenmuodot ja sen avulla voidaan yksiselitteisesti erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan.

Lisätietoja ISNI-tunnuksesta: Tietopaketti ISNIstä

Projektin hyödyt

1. vaihe (2/2022–12/2023)
Projektin ensimmäisen vaiheen keskeisin hyöty on luovan työn tekijöiden luotettava yksilöiminen kansainvälisellä tunnisteella taiteenalasta riippumatta. Koska ISNI-tunnus on kansainvälinen, julkinen ja laajasti käytössä oleva tunniste, sen käyttö suomalaisissa tekijänoikeusjärjestöjen järjestelmissä luo hyvät edellytykset tekijöiden tunnistamiselle ja parantaa tekijään liittyvien tietojen luotettavuutta ja yhteentoimivuutta. Yhteisen, globaalin ja toiminnallisen tunnisteen käyttöönotto mahdollistaa jatkossa tiiviimpää yhteistyötä ja parempaa palvelua tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaille.

2. vaihe (1/2023–12/2024)
Kehittämällä monipuolisia ja tehokkaita rajapintoja mahdollistetaan jatkuvan ISNI-prosessin pilotointia ja tarkastamalla järjestöjen metadataa saadaan toimijaan liittyvän metadatasta laadukasta ja yhteentoimivaa. Kartoittamalla ISNIn uusia käyttömahdollisuuksia luodaan puolestaan hyvät lähtökohdat uusien yhteistyökuvioiden tai palveluiden kehittämiselle.

Toimintasuunnitelma

Ohjausryhmä

Ohjausryhmässä on edustusta projektissa mukana olevista tekijänoikeusjärjestöistä ja Kansalliskirjastosta.

  • Gramex: Tuomas Talonpoika (puheenjohtaja), varahenkilö Anne Kujanpää
  • Kopiosto: Rainer Vallius, varahenkilö Kirsi Salmela
  • Kuvasto: Hanne Heinonen, varahenkilö Tommi Nilsson
  • Sanasto: Sasu Lintula, varahenkilö Amanda Stavén (vuoden 2022 aikana edustus oli seuraava: Pentti Nieminen, varahenkilö Sasu Lintula)
  • Teosto: Ano Sirppiniemi, varahenkilö Antti Rask
  • Kansalliskirjasto: Katerina Sornova (sihteeri), Nina Hyvönen

Ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat nimetyt jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet, mahdollisesti erikseen nimetyt pysyvät asiantuntijat, asioiden esittelijät ja tarvittaessa muut asiantuntijat.

Ohjausryhmän kokouksissa hankeosapuolet raportoivat etenemisestä. Ohjausryhmä varmistaa, että hankkeen tavoitteet saavutetaan.

Ohjausryhmän tekemät päätökset ja linjaukset ovat julkisia (linkki projektin kokoukset-sivuille).

Yhteystiedot

Lisätietoja projektista antaa projektipäällikkö Katerina Sornova ([email protected])

Projektin rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta tekijänoikeusjärjestöille kulttuuri- ja luovien palveluiden sekä tuotanto ja toimintamallien uudistamisen ja digitalisaation edistämiseen (kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki). Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen Next Generation EU -ohjelmista.
Myönnetyt avustukset: 2022 (verkkosivu) ja 2021 (verkkosivu)

Projektissa mukana olevat tekijänoikeusjärjestöt

Gramex (esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien tekijänoikeusjärjestö)

Kopiosto (luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö) 

Kuvasto (visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys) 

Sanasto (kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö) 

Teosto (musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö).