Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tähän kohtaan tallennetaan erillisten projektiin liittyvien tapaamisten ja palavereiden muistiot.